El nou Codi de consum de Catalunya i els tallers de reparació de vehicles automòbils

452 views

Published on

Anàlisi sectorial del dret del consum, aplicat al sector dels tallers de reparació de vehicles automòbils, en l'àmbit territorial de Catalunya, després de la publicació del nou Codi de Consum de Catalunya.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El nou Codi de consum de Catalunya i els tallers de reparació de vehicles automòbils

 1. 1. COL·LECCIÓ EMPRESA I CONSUM. Nº 3 EL NOU CODI DE CONSUM DECATALUNYA I ELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS Anàlisi de la situació actual FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ MORAGAS 2011 HTTP://FSANCHEZMO.WORDPRESS.COM
 2. 2. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 2
 3. 3. LA REGULACIÓ DEL DRET DELEL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 CONSUM EN ELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS Actualment, la normativa que regula, en làmbit territorial de Catalunya, lactivitat industrial i la prestació de serveis dels tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components, és el Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del decret 147/1987 de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. D’aquest Decret han estat modificats els articles 4.2.a, 5.3 i 6.5 pel Decret 106/2008, de 6 de maig i ha estat derogat larticle 4 pel Decret 30/2010, de 2 de març. El Capítol 2 d’aquest Decret, es dedica bàsicament a les condicions i requisits de lactivitat industrial, mentre que els aspectes claus, relacionats amb el dret del consum, apareixen regulats en el seu Capítol 3. Ens trobem doncs amb una normativa compartida, pel que fa al seu àmbit competencial, entre els departaments que gestionen els aspectes industrials i els de defensa de les persones consumidores. El Capítol 4, en el seu article 18 ens diu que els departaments dIndústria i Energia i de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya vetllaran, en làmbit de les seves respectives competències, pel compliment del que disposa el present Decret. Pel que a data d’avui, el Departament competent, de la Generalitat de Catalunya, és el Departament d’Empresa i Ocupació, que té com a àmbits d’actuació el d’Indústria i Seguretat Industrial i el Consum. D’acord amb l’apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i l’Agència Catalana de Consum han de vetllar perquè les seves actuacions es coordinin d’una manera eficient, amb l’objectiu d’assegurar un tractament tan integrat com sigui possible del risc industrial. Com a criteri general, l’Agència Catalana de Seguretat Industrial limita la seva activitat de vigilància del mercat a aquells productes industrials no destinats als consumidors finals i al control de la producció en aquells casos en què els reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables així ho estableixin, mentre que l’Agència Catalana de Consum, d’acord amb la seva normativa específica, actua en relació amb aquests darrers. En aquest sentit, ambdues agències han d’establir un protocol de col·laboració. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 3
 4. 4. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Dit això hem de dir que la Generalitat ha iniciat un procés de simplificació normativa i que en aquest marc de simplificació, va publicar el Decret 321/2011, de 19 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Empresa i Ocupació. Es transcriu un fragment literal de l’exposició de motius del Decret, als efectes de constatar l’objectiu de simplificació que busca aquesta norma: “La normativa constitueix una eina d’aplicació de polítiques i de compliment d’expectatives de la ciutadania, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa, i pot fer que en resulti un tracte desigual envers la ciutadania i les empreses. Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l’ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat vol promoure la seva simplificació i racionalització”. Donat que s’ha publicat la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, mitjançant aquest Decret, s’han derogat les següents lleis especifiques, per unificar criteris legals: • Decret 389/1983, de 15 de setembre, sobre etiquetatge dels productes que es comercialitzen a Catalunya. • Decret 166/1990, de 20 de juny, pel qual es regula la prestació del servei de transport de vehicles automòbils avariats. • Decret 290/1995, de 28 de setembre, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili. • Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora. • Ordre de 7 de maig de 1997, per la qual es regula la garantia dels vehicles automòbils usats. • Ordre TRI/487/2006, de 18 d’octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre (TDT). El Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components, encara no ha estat derogat i per tant és de plena aplicació, si bé, cal tenir en compte els aspectes que es regulen a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que és una norma amb rang de llei i per tant d’aplicació preferent. En concret, és fonamental aplicar, per l’activitat de reparació de vehicles, el que s’estableix en el seu TÍTOL V “De les obligacions en la prestació de serveis” D’acord amb l’article 251-2.b) del codi de Consum, un taller de reparació de vehicles automòbils, estaria classificat com un “Servei sobre els béns o les coses: Serveis en què la prestació recau sobre un bé o una cosa, sia per a adequar-lo, millorar-lo, reparar-lo o instal·lar-lo, o amb relació a qualsevol altre aspecte que afecti el mateix bé. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 4
 5. 5. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 També cal tenir present que d’acord amb l’article 2 del Decret 298/1993, sentenen per tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components “aquells establiments industrials en els quals sefectuen operacions de manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de lestat i de funcionament dels vehicles automòbils o dequips i components daquests, en els quals shagi posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a lacabament de la seva fabricació. Per extensió, la present normativa afectarà també lactivitat industrial complementària dinstal·lació daccessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a lacabament de la seva fabricació, i que siguin compatibles amb les reglamentacions vigents en matèria de seguretat i sanitat. També afectarà lactivitat adreçada a reformar les característiques inicials dels vehicles, sens perjudici, en aquest cas, del compliment del que preveu el Reial decret 736/1988, de 8 de juliol (BOE de 16.7.1988), pel que fa a la legalització de les reformes efectuades”. Finalment, cal citar l’article 126 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, que estableix per als tallers mecànics les funcions següents: a) Realitzar les activitats corresponents al manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de l’estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d’equips i components d’aquests, en els quals s’hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació. b) Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació d’accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l’acabament de la seva fabricació. c) Realitzar les activitats corresponents a reformar les característiques inicials dels vehicles. d) Realitzar les activitats específiques per a cada una de les branques d’activitat esmentades a l’article 125.2. e) Les funcions que els assigni la normativa específica aplicable. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 5
 6. 6. OBLIGACIONS DELS TALLERSEL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 MECÀNICS EN LES SEVES RELACIONS AMB LES PERSONES CONSUMIDORES Article 251-1 del Codi de Consum Empresaris que presten serveis 1. Els empresaris que presten algun tipus de servei en el territori de Catalunya estan subjectes al que disposa aquest títol, sens perjudici del que estableixi la normativa sectorial aplicable. Se n’exclouen els serveis accessoris a la venda d’un bé. S’hi inclouen els serveis en què s’aportin materials o béns, si la prestació del servei té caràcter principal. 2. Per a determinar el caràcter principal o accessori del servei, s’ha de tenir en compte la naturalesa de la prestació del servei sol·licitat per la persona consumidora i el preu dels materials o béns respecte al preu de la mà d’obra del servei. DEURE D’INFORMACIÓ Els aspectes d’informació que cal donar en la prestació de serveis s’estableixen amb caràcter general a l’article 251-2 del Codi de Consum. PREUS Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus de servei o que en facin publicitat han d’informar les persones consumidores del preu complet del servei per mitjà d’un rètol visible a l’establiment o d’una tarifa o un fullet de preus. S’ha d’informar del preu total, que ha de comprendre tot tipus de tributs, càrregues i gravàmens, i també els altres conceptes accessoris al servei. Aquest article té una clara correspondència amb l’article 12 del Decret 298/1993: 12.1 Tots els tallers restaran obligats a exhibir al públic de forma perfectament visible, almenys en català, un cartell amb les lletres de dimensions no inferiors a 7 mil·límetres, en el qual sespecificaran els preus aplicables per hora de treball i per serveis concrets. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 6
 7. 7. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Igualment, sexhibiran els preus daltres serveis, com per exemple, els que es realitzin fora de la jornada laboral de treball del taller, per serveis mòbils propis i despeses diàries per estada. Els preus hauran dincloure tota mena dimpostos, càrregues i gravàmens amb esment explícit i diferenciat de la part del preu que correspongui a cada un daquests conceptes. El codi de Consum ha aportat algunes novetats en quan als preus. Article 251-6 Preus dels serveis 1. Si per a prestar correctament el servei s’han d’incorporar peces, recanvis, accessoris o béns, s’ha de disposar d’una llista amb els preus i informar de l’existència d’aquesta llista a la persona consumidora. 2. No es poden cobrar preus abusius, especialment si les circumstàncies particulars del cas minven la llibertat d’elecció de la persona consumidora. Article 251-7 Recàrrecs i suplements en el preu del servei 1. Si es cobren recàrrecs o suplements en el preu del servei, se n’ha d’informar la persona consumidora per mitjà d’una llista de preus o d’un pressupost previ per escrit. 2. Els recàrrecs o suplements en concepte d’horari nocturn només es poden cobrar si el servei es presta entre les 22 hores i les 6 hores de l’endemà. 3. Els recàrrecs o suplements en concepte de dia festiu només es poden cobrar si el servei es presta dins les vint-i-quatre hores del dia festiu. A aquests efectes, es consideren festius els diumenges i els dies festius del domicili del lloc on es presta el servei. Com a regla general, no es consideren festius els dissabtes. 4. En cap cas no es poden cobrar recàrrecs o suplements basats en la immediata disponibilitat, la urgència o conceptes semblants. 5. Els recàrrecs o suplements d’horari nocturn i dia festiu no són compatibles entre si, per la qual cosa només se’n pot cobrar un dels dos. 6. El que estableix aquest article és d’aplicació supletòria als serveis regulats per una normativa específica. A l’article15.2 del Decret 298/1993, es matisa que: Només podran acreditar-se despeses per estada quan, havent-se comunicat a lusuari que ja sha confegit el pressupost o reparat el vehicle, aquest deixi transcórrer més de tres dies feiners sense pronunciar-se sobre lacceptació del pressupost o sense procedir a la retirada del vehicle. En tot cas, aquestes despeses destada només seran procedents quan el vehicle es trobi dins els locals sota la custòdia del taller i pels dies que excedeixin el termini esmentat i solament en el supòsit que la penalització esmentada i el seu import hagin estat fixats i advertits a lusuari en el corresponent resguard de dipòsit. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 7
 8. 8. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 PRESSUPOST L’article 251-2 del Codi de Consum estableix: 2. Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus de servei o que en facin publicitat han de fer i lliurar a les persones consumidores un pressupost previ del servei si la persona consumidora no pot calcular directament el preu, llevat que aquesta renunciï a l’elaboració del pressupost expressament, de manera manuscrita i amb la seva signatura. 3. En el pressupost a què fa referència l’apartat 2 han de constar com a mínim les dades següents: a) La identitat del prestador o prestadora del servei, amb la indicació del nom o la raó social, el número d’identificació fiscal i l’adreça completa d’un establiment físic del prestador o prestadora. b) El motiu o l’objecte del servei, amb la indicació de les activitats o operacions que s’han de fer. c) Les despeses que ha de satisfer l’usuari o usuària, de manera desglossada, i l’import de les peces, els recanvis, els accessoris i els béns que s’incorporen al servei. d) El termini de validesa del pressupost. e) La data prevista per a l’inici de la prestació i la durada del servei. f) La data del pressupost i la signatura d’una persona responsable de l’empresa prestadora. g) La data de l’acceptació o del rebuig del pressupost per part de l’usuari o usuària, amb espais reservats per a signar cadascuna de les dues opcions, amb una mida igual. 4. Les còpies dels pressupostos s’han de conservar durant un termini mínim de sis mesos des de la no-acceptació del pressupost o des de la finalització del servei, segons que correspongui. 5. Els pressupostos no acceptats es poden cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o el cartell de preus o si se n’ha informat expressament la persona consumidora. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per a elaborar el pressupost. 6. Els preus pressupostats no poden ésser superiors en cap cas als anunciats, sigui quin sigui el concepte al qual s’apliquin. Aquest article té una clara correspondència amb l’article 12 del Decret 298/1993 però amb algunes mititzacions. Obliga a una durada mínima del pressupost de 12 mesos. No especifica que cal conservar el pressupost com a mínim durant 6 mesos des de la no acceptació o des de la finalització del servei. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 8
 9. 9. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Article 14 Pressupost i resguard de dipòsit 14.1 Tot usuari, o qui actuï en el seu nom, té dret a un pressupost escrit. Aquest pressupost tindrà una validesa mínima de dotze dies hàbils. 14.2 En el pressupost haurà de constar: a) El número del taller en el Registre industrial, com també la seva indentificació fiscal i ladreça. b) Nom i domicili de lusuari, i número de DNI o CIF. c) La identificació del vehicle, amb esment de la marca, el model, la matrícula i el nombre de quilòmetres comptabilitzats. d) Les reparacions que shan de dur a terme, elements que han de reparar-se o substituir-se i, si sescau, qualsevol altre activitat amb esment del preu total desglossat que haurà de satisfer lusuari. e) La data i signatura de qui presta el servei. f) La data prevista de lliurament del vehicle ja reparat, a partir de lacceptació del pressupost. g) Indicació del temps de validesa del pressupost (mínim 12 dies). h) Espai reservat per a la data i signatura de lacceptació per part de lusuari. 14.3 Lusuari estarà obligat a satisfer al taller limport per lelaboració del pressupost només quan, havent-se sol·licitat, la reparació no sigui encarregada al mateix taller. En aquest cas només podrà cobrar-se a lusuari la quantitat que correspongui als treballs indispensables pel diagnòstic adient a lavaria i per retornar el vehicle en les condicions que preveu el punt 4 següent, sempre que les tasques a realitzar i limport aproximat daquests shagin especificat en el resguard que sesmenta al punt 7 del present article. 14.4 Cas que el pressupost no sigui acceptat per lusuari, el vehicle haurà de retornar-se en condicions anàlogues a les que tenia quan fou lliurat per a la realització del pressupost. 14.5 Només podrà procedir-se a la prestació del servei un cop lusuari, o persona autoritzada, hagi concedit la seva conformitat, mitjançant la signatura del pressupost, o hagi renunciat de manera fefaent a lelaboració daquest. La signatura de lusuari dacceptació del pressupost de la reparació comporta: 14.5.1 Autorització per procedir a la prestació del servei en els termes tècnics especificats. 14.5.2 Autorització de la prova del vehicle, si sescau. 14.5.3 El lliurament del vehicle un cop acabat el servei. 14.5.4 El pagament per lusuari de la quantitat legítimament acreditada pel taller, contra el lliurament de la factura i rebut corresponents. 14.6 De les avaries o defectes amagats que de manera eventual puguin aparèixer durant la reparació del vehicle, caldrà informar el més aviat possible lusuari amb lexpressió del seu import, i només amb la conformitat prèvia expressa daquest podrà dur-se a terme la reparació. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 9
 10. 10. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 RESGUARD DE DIPÒSIT L’article 252-3 del Codi de Consum estableix que si per a la prestació del servei s’ha de dipositar el bé, s’ha de lliurar a la persona dipositant un resguard de dipòsit, en què han de constar com a mínim les dades següents: a) La identificació de l’establiment, amb el nom o la raó social, l’adreça i el número d’identificació fiscal. b) La identificació de la persona dipositant. c) La identificació del bé. d) La descripció del servei de la manera més detallada possible. e) La data de recepció del bé i la durada prevista del servei. f) El termini en què prescriu el dret a recuperar el bé dipositat. g) La signatura o qualsevol altre mitjà que permeti l’acreditació de la persona responsable de l’establiment prestador. 2. El dipositari o dipositària ha de conservar una còpia del resguard de dipòsit almenys fins que s’exhaureixi el termini que estableix l’apartat 5.(3ANYS) 3. Si el bé s’ha dipositat a l’establiment, per a recollir-lo s’ha de presentar el resguard de dipòsit. Si la persona consumidora no el té, ha d’acreditar la titularitat sobre el bé de qualsevol de les maneres admeses en dret. 4. Si hi ha un pressupost previ, aquest pot tenir els efectes del resguard de dipòsit, sempre que hagi estat acceptat per la persona consumidora i el document indiqui aquesta condició. 5. La persona consumidora perd el dret a recuperar el bé lliurat un cop transcorreguts tres anys des de la data de lliurament. El prestador o prestadora, amb una antelació de tres mesos al venciment d’aquest termini, ha de comunicar fefaentment a la persona dipositant la data de venciment i la destinació que preveu donar al bé. Si, un cop exhaurit el termini, la persona consumidora no ha objectat res, el prestador o prestadora pot disposar del bé de la manera que estableixen les lleis. Pel que fa al que es regula al Decret 298/1993 sobre el resguard de dipòsit, aquest no obligava a conservar-lo un mínim de 3 anys. 14.7 En tots els casos en què el vehicle resti dipositat en el taller, tant per a lelaboració dun pressupost com per a dur a terme una reparació prèviament acceptada, el taller lliurarà a lusuari un resguard acreditatiu del dipòsit del vehicle. En els casos que existeixi pressupost, aquest, signat pel taller i lusuari, farà de resguard de dipòsit. 14.7.1 En el resguard de dipòsit hauran de constar, com a mínim, les dades següents: a) El número del taller en el Registre industrial, com també la identificació fiscal i el domicili. b) Nom i domicili de lusuari i número de DNI o CIF. c) La identificació del vehicle, amb esment de la marca, model, matrícula i nombre de quilòmetres comptabilitzats, com també si el dipòsit del vehicle es duu a terme per a la confecció del pressupost o per a la reparació del vehicle. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 10
 11. 11. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 d) Descripció succinta de la reparació i/o serveis que shan de dur a terme amb els imports, si fossin ja coneguts en el cas que el vehicle sigui lliurat per ser reparat. e) En el cas que el vehicle sigui lliurat per a la confecció del pressupost, descripció succinta dels treballs que shan de dur a terme per al diagnòstic de lavaria, com també limport aproximat daquests, amb referència explícita al fet que aquest import només serà cobrat si la reparació no sencarrega al mateix taller. f) Data prevista del lliurament, bé del pressupost que se sol·licita, bé del vehicle reparat. g) Data i signatura de qui presta el servei. 14.7.2 La presentació del resguard serà necessària tant per recollir el pressupost com per retirar el vehicle. 14.7.3 En cas de pèrdua del resguard, lusuari haurà didentificar-se com el taller consideri adient. 14.8 El termini de lliurament bé del pressupost sol·licitat, bé del vehicle reparat, haurà dajustar-se a la data que shagi fet constar al resguard de dipòsit. Si per circumstàncies sobrevingudes i alienes a la voluntat del taller no pogués complir-se el termini esmentat o mantenir-se el preu pressupostat de les peces, aquesta incidència haurà de comunicar-se a linteressat tant aviat com es pugui. 14.9 Lusuari podrà anul·lar lencàrrec realitzat en qualsevol moment, i abonarà al taller limport pels treballs duts a terme fins que es retira el vehicle. FACTURA Article 251-3 7. Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus de servei o que en facin publicitat han d’estendre i lliurar, un cop finalitzat i pagat el servei, una factura, un tiquet o un justificant de pagament, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal: a) El nom o la raó social del prestador o prestadora, el número d’identificació fiscal i adreça completa de l’establiment. b) Els conceptes o les activitats en què ha consistit el servei prestat. c) Els imports dels conceptes o les activitats. d) Els impostos o les taxes aplicables i llur import. e) La indicació del temps de garantia del servei, si escau. f) La data de prestació del servei, si escau. 8. Si es fan pagaments parcials del servei, en cada pagament s’ha de lliurar a la persona consumidora un rebut on han de constar com a mínim les dades següents: a) La identificació del prestador o prestadora, amb el nom o la raó social, el número d’identificació fiscal i l’adreça de l’establiment. b) L’objecte del servei i la indicació de si es tracta d’un pagament a compte o d’un pagament parcial. c) L’import pagat en l’acte en qüestió. d) L’import total pagat fins aquell dia i la quantitat total que resta per pagar. e) La data i la signatura d’una persona responsable de l’establiment prestador. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 11
 12. 12. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 9. A banda dels pagaments parcials, un cop finalitzat el servei, s’ha de complir l’obligació d’estendre una factura, un tiquet o un justificant de pagament, d’acord amb el que estableix l’apartat 7. Article 251-4 Import de la factura 1. L’import de la factura no pot ésser superior a l’import pressupostat, si n’hi ha. 2. Si durant la prestació del servei apareixen nous conceptes que s’han de cobrar a la persona consumidora o altres modificacions del pressupost, el prestador o prestadora n’ha de fer una ampliació o modificació, que s’ha de comunicar a la persona consumidora i que aquesta, si escau, ha d’acceptar, de manera que en quedi constància. En el Decret 298/1993, la factura es regula a l’article 15. 15.1 Tots els tallers estan obligats a lliurar al client factura escrita, signada i segellada, degudament desglossada i en la qual sesmenti qualsevol tipus de càrrecs acreditats, les operacions realitzades, peces o elements que shagin emprat i hores de treball utilitzades, i assenyalaran per a cada concepte el seu import, dacord amb el que disposen els articles 12 i 14 del present Decret. 15.3 En lanvers de les factures haurà de fer-se constar explícitament amb lletra de dimensions no inferiors a 1,5 mil·límetres les condicions en què la reparació resta garantida. Aquesta garantia no pot ser en cap cas inferior a la prevista com mínim a larticle 16 del present Decret. 15.4 En tot cas lusuari, prèviament al pagament de la factura, té dret de comprovar in situ els treballs, reparacions o instal·lacions que shagin dut a terme. GARANTIES Article 251-5 del Codi de Consum Garantia dels serveis 1. Els diversos tipus de serveis s’han de garantir d’acord amb la normativa específica que els és aplicable. 2. Si no hi ha una normativa específica que els reguli, els serveis s’han de garantir com a mínim per un període de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat en què consisteixi la prestació. En el cas de tallers mecànics, hi ha una normativa específica que és el Decret 298/1993, que ho regula en el seu article 16, però que queda afectada per algunes qüestions del Codi de Consum. Per exemple, el Decret ens diu que quan excepcionalment sutilitzin elements, equips o conjunts usats o no específics del model a reparar, sentendrà que la reparació queda garantida en les condicions lliurement pactades entre les parts, qualsevol que siguin; sempre que aquestes shagin http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 12
 13. 13. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 fet constar, expressament, tant en el pressupost degudament acceptat per lusuari com en la corresponent factura. Doncs bé, si la peça l’aporta el taller, d’acord amb el Codi de Consum tindrà una garantia mínima obligada d’un any i això és irrenunciable. Si la peça l’aporta la persona consumidora, d’acord amb l’article 16.5 Del Decret 298/1993 autoritza a no garantir-la. En tot cas, la persona consumidora gaudirà d’un any de garantia davant del venedor de la peça. L’article 13.2 del Decret, estableix que els serveis coberts per garantia tindran caràcter prioritari. Article 16 Garanties de les reparacions 16.1 Totes les reparacions o instal·lacions dutes a terme a qualsevol taller resten garantides, almenys, en les condicions que estableix el present article. 16.2 Sestableix com període de garantia mínima obligatòria el de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de dos mil quilòmetres. Tot això sentén sens perjudici del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran. (2 ANYS PECES NOVES). El període de garantia sentendrà des de la data de lliurament del vehicle a lusuari i tindrà validesa sempre que el vehicle no sigui manipulat o reparat per tercers, o que la nova avaria no sigui atribuïble a una mala utilització del vehicle per part de lusuari. Excepcionalment, quan en els supòsits i amb les limitacions que preveu larticle 9.1.c), sutilitzin elements, equips o conjunts usats o no específics del model a reparar, sentendrà que la reparació queda garantida en les condicions lliurement pactades entre les parts, qualsevol que siguin; sempre que aquestes shagin fet constar, expressament, tant en el pressupost degudament acceptat per lusuari com en la corresponent factura. 16.3 La garantia sentén total, és a dir, inclou els materials aportats i la mà dobra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar, tals com les de transport que la reparació exigeixi, el desplaçament dels operaris que lhan de dur a terme quan el vehicle avariat no pugui moures, el valor de la mà dobra i material de qualsevol mena, com també la imposició fiscal que gravi aquesta nova operació. 16.4 Si es produeix una avaria durant el període de garantia en la part o parts reparades, el taller interessat, amb la comunicació prèvia de lusuari, haurà de reparar de manera gratuïta aquesta avaria i lliurar justificant conforme sha efectuat. Amb aquesta finalitat assabentarà a lusuari de si la http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 13
 14. 14. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 nova reparació lefectuarà el mateix taller que garanteix o un altre taller que actuï en el seu nom. 16.5 Laportació eventual de peces per lusuari, per a la reparació del seu vehicle, no afectarà en cap cas la seguretat vial, i, en tot cas, el taller que les munti podrà no garantir-les. 16.6 El taller no es farà responsable de lavaria sobrevinguda en relació amb les reparacions anteriors dutes a terme, quan la deficiència derivi de la no-acceptació per part de lusuari, de la reparació danomalies o davaries ocultes, prèviament comunicades segons el que preveu larticle 14.6, sempre que la manca dacceptació esmentada shagi fet constar a la factura, com també la necessitat de la reparació. S’ha de tenir present que la normativa de les garanties és estatal i que es troba regulada al REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, que en el seu article 123 estableix els terminis de garantia. 1. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament. Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat. 2. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior. 3. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte. 4. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 14
 15. 15. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 CARTELLS INFORMATIUS El Codi de Consum assenyala amb caràcter general com obligacions per a totes les persones empresàries que: Article 211-3 1. La publicitat, la informació i l’oferta que es facin per qualsevol mitjà i la informació que es transmeti en el marc de l’activitat empresarial o professional, referides a béns o serveis, s’han d’ajustar als principis de veracitat i objectivitat i no han de contenir informació que pugui induir a confusió. 2. El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars. Si les despeses addicionals no poden ésser calculades prèviament, se n’ha d’indicar l’existència i el mètode de càlcul. Aquesta informació ha d’ésser fàcilment visible per a la persona consumidora abans de contractar, de manera que no indueixi a error o engany. 3. No es poden incrementar els preus o les condicions per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l’empresari o empresària hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió del mitjà de pagament de què es tracti. En cas de pagaments ajornats o fraccionats en què es meritin interessos, s’han d’especificar les quotes, els imports, la periodicitat dels pagaments, l’import total i la part corresponent a interessos, la d’altres despeses i la del bé o servei, i també les garanties exigides per a assegurar el cobrament de les quantitats ajornades. En cas de lliurament de quantitats a compte del preu final, s’ha d’informar de les condicions aplicables en el supòsit de no formalitzar-se la transacció. 4. Els empresaris tenen l’obligació de documentar la informació substancial per escrit o en qualsevol altre suport que permeti el seu emmagatzematge i que tingui una durada equivalent almenys a la vida útil o la conformitat del bé o servei. A aquests efectes, s’entén per informació substancial la que fa referència a les característiques principals, l’origen comunitari o no, la utilització o el manteniment, la justificació de la transacció efectuada i la conformitat del bé o servei. 5. En el cas d’empreses adherides al sistema arbitral de consum, s’ha d’exhibir el logotip d’adhesió a l’establiment permanent, en la documentació precontractual i contractual, i, si s’escau, en el lloc web. Aquest logotip s’ha d’exhibir d’una manera clara i visible. Article 211-6 Requisits formals de la documentació 1. La documentació que, d’acord amb aquesta llei, té caràcter obligatori ha de complir els requisits formals següents per a facilitar-ne la lectura i la comprensió: http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 15
 16. 16. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 a) La mida de lletra ha de permetre i facilitar la lectura i la comprensió del text. b) El contrast de la lletra més petita ha d’ésser almenys igual que el millor contrast del text. 2. S’ha d’establir per reglament la mida de la lletra necessària perquè la lectura i la comprensió del text dels documents siguin viables. 3. La informació, precontractual i contractual, sobre condicions generals, contractes d’adhesió i clàusules i condicions no negociables individualment s’ha de documentar de la manera que estableixen els apartats 1 i 2, segons que correspongui. En relació a la informació perceptiva en un taller de reparació de vehicles automòbils, el Decret 298/1993 estableix que: 12.2 Tots els tallers de reparació dautomòbils estan obligats a exhibir en lloc perfectament visible el cartell de drets del consumidor que, amb aquesta finalitat, editaran el Departament dIndústria i Energia i el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Els Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme distribuiran aquests cartells als tallers que ho sol·licitin, amb lacreditació prèvia de la legalitat de lactivitat professional que realitzen, com també als gremis o associacions del sector legalment constituïts per tal que els distribueixin entre els seus associats. En aquest cas, els gremis o associacions seran responsables de la legalitat dels tallers als quals hagin distribuït els cartells. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 16
 17. 17. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 El cartell contindrà les llegendes següents: "Tot usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol·liciti". "Lusuari només estarà obligat al pagament per lelaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no siguin encarregades a aquest taller". "Aquest establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Les reclamacions hauran dadreçar-se als Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat". "El taller té a disposició del públic una còpia del Decret pel qual es regula lactivitat". "Les reparacions estan garantides per tres mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2000 quilòmetres". D’acord amb l’article 130 del Decret 30/2010 els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components han de disposar i anunciar a la façana de l’edifici o en un lloc fàcilment visible la placa distintiu que li correspongui d’acord amb la normativa específica aplicable. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 17
 18. 18. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 ELS SERVEIS DE MARCA L’article 252-1del codi de Consum, estableix algunes obligacions addicionals, si com en el cas que ara analitzarem, actuem com a establiment de marca. D’acord amb l’article 252-6 del Codi de Consum: • Els prestadors dels serveis de marca estan obligats, amb relació a la persona consumidora, a fer tots els tràmits, resoldre les incidències, donar informació sobre béns i serveis i respondre de les garanties comercials com si fossin la mateixa empresa de la marca que exhibeixen. • En cap cas no es poden anunciar marques o logotips que indueixin la persona consumidora a error o confusió sobre la naturalesa de la marca, del servei o de la relació de l’establiment amb la marca. • Si els prestadors apliquen preus o despeses autoritzats o decidits per l’empresa de la marca que representen, han de tenir a disposició de la persona consumidora unes taules o tarifes de preus i despeses elaborades per la marca. • Els prestadors de serveis de marca estan vinculats per la publicitat i les ofertes que faci l’empresa de la marca amb relació als béns o serveis que comercialitza, llevat que en el document publicitari constin els establiments que comprèn la promoció o l’oferta i els prestadors no hi estiguin inclosos. Pel que fa als serveis de marca, el Decret 298/1993 estableix que: 12.4 Els tallers oficials de marca tindran, a més, a disposició del públic en tot moment als catàlegs i les tarifes, actualitzats, de les peces que emprin en les seves reparacions; també tindran a disposició del públic les taules de temps de treball i els seu sistema de valoració en pessetes per aquelles operacions susceptibles de determinació prèvia, que seran facilitades a aquests tallers pel fabricant nacional o el representant legal del fabricant estranger. Aquests catàlegs i tarifes hauran destar redactats almenys en català". 12.5 No podran incloures en els resguards, pressupostos, factures o qualsevol altra documentació que emetin els tallers, clàusules que afectin els drets dels usuaris, en dimensions inferiors a 1,5 mil·límetres dalçada. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 18
 19. 19. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 12.6 Els tallers no oficials de marca tindran a disposició del públic albarans o factures, almenys en català, acreditatius del preu i lorigen de les peces emprades a la reparació. Article 7 Exhibició de referències de marques En el cas de tallers no classificats com a oficials de marca, dacord amb el que preveu larticle 3, resta prohibida, tant a lexterior com a linterior del taller, lexhibició de referències a marques, que puguin induir a confusió o a error a lusuari, respecte a la vinculació esmentada a larticle 3.1.b). 13.3 Els tallers oficials de marca, als quals es refereix larticle 3.1.b) del RESPONSABILITATS present Decret, podran reservar-se el dret dadmissió dels vehicles daltres marques que no siguin la seva representada. L’ article 111-2 del Codi de Consum ens defineix com a bé o servei segur: el bé o servei que en condicions d’utilització normal o raonablement previsibles, incloses les condicions de durada i, si escau, de posada en servei, d’instal·lació i de manteniment, no presenta cap risc o només riscos mínims compatibles amb el bé o servei considerats acceptables dins del respecte a un nivell elevat de protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics de les persones. Posteriorment, l’article 122-2 estableix una obligació dirigida als empresaris que ens diu que “ Els qui produeixin, importin, distribueixin, manipulin o comercialitzin béns i serveis, en llur qualitat de professionals, tenen l’obligació de subministrar béns o prestar serveis segurs i, en conseqüència, han d’actuar amb diligència per a evitar la posada al mercat de béns i serveis insegurs. Es presumeix que són segurs els béns que duen, si és preceptiu, el marcatge CE o bé que disposen d’un certificat de conformitat emès per un organisme acreditat a la Unió Europea”. D’acord amb l’article 211-2, si s’han posat en el mercat béns o serveis insegurs, s’ha d’informar immediatament les persones consumidores del risc derivat de l’ús del bé o de la prestació del servei. Aquesta informació s’ha de donar per mitjà d’avisos especials que permetin a les persones consumidores conèixer el risc derivat de l’ús del bé o de la prestació del servei al més aviat possible. Aquests béns o serveis s’han de retirar del mercat. Si les persones consumidores ja n’han adquirit, s’han d’adoptar les mesures pertinents perquè esdevinguin adequats, o bé substituir-los o retornar l’import que s’hagi satisfet. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 19
 20. 20. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 La normativa de seguretat industrial Als tallers mecànics els hi és d’aplicació la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, tal i com s’estableix en el seu article 2. “Aquesta llei és aplicable, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials (incloent-hi els vehicles automòbils), per llur condició de fonts de risc que, com a conseqüència d’un accident, poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient”. I en el seu article 5.g) assenyala: “Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives; d’instal·lar i utilitzar, en les reparacions que facin, únicament peces, elements i conjunts permesos per la normativa aplicable, i de complir les obligacions corresponents a llur autorització”. El Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, defineix en el seu article 10.g, els tallers mecànics com un agent de la seguretat industrial i d’acord amb l’article 124.2 Els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes d’acord amb l’article 5.1.g) de la Llei de seguretat industrial. El responsable tècnic L’article 4.2 del Decret 289/1993 estableix: a) Relació de llocs de treball, titulació tècnica i titulació o certificació de caràcter professional o laboral daquests, en què constarà almenys una persona vinculada al taller, contractat a temps sencer i responsable tècnic que tindrà, com a mínim, titulació de Formació Professional de 2n grau en automoció o equivalent. Excepcionalment, es podrà substituir la titulació indicada anteriorment, mitjançant lobtenció dun certificat daptitud lliurat un cop superades les proves a les quals podran accedir després dun curs teòrico-pràctic sobre les matèries tècniques de la branca de lactivitat a desenvolupar. El curs es podrà seguir en un centre o entitat degudament autoritzat per la Direcció General de Seguretat Industrial. Pel que fa al Tribunal, serà establert pel Departament dIndústria i Energia, i hi figurarà un representant del Gremi o Associació més representativa del sector. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 20
 21. 21. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Els centres i les entitats esmentades, abans de començar la preparació dels professionals que desitgin obtenir el certificat daptitud, hauran de presentar en els Serveis Territorials del Departament dIndústria i Energia, pel que fa les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, o a la Direcció General de Seguretat Industrial, pel que fa la demarcació de Barcelona, el contingut dels programes, la duració i la programació detallada dels cursos, i la titulació del personal docent. Els Serveis Territorials juntament amb el seu informe elevaran lexpedient a la Direcció General de Seguretat Industrial per a la seva acceptació. En qualsevol cas, la Direcció General de Seguretat Industrial tindrà en compte per a laprovació dels programes els criteris o recomanacions efectuats sobre això pel Gremi o Associació més representatiu del sector. Els professionals que obtinguin aquest certificat daptitud solament podran prestar els seus serveis en un taller de la branca de lactivitat corresponent. b) Si un taller inscrit al Registre industrial abans del 7 de maig de 1988 iniciés els tràmits de trasllat o ampliació, mantenint en aquest cas la branca dactivitat i/o especialitat, no serà necessària lexistència de responsable tècnic amb titulació dFP2 dautomoció o superior. L’article 129 del Decret 30/2008 estableix: Responsables tècnics 129.1 Els responsables tècnics dels tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components han de complir els requisits següents: a) Ser majors d’edat. b) Tenir la competència professional necessària per realitzar les seves funcions. 129.2 La competència professional esmentada suposa l’existència, idoneïtat, suficiència, manteniment i actualització de les seves qualificacions, coneixements tècnics i reglamentaris, habilitats personals i experiència professional necessària per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen, sense que pugui produir-se cap tipus de discriminació per raó de sexe. 129.3 La competència professional dels responsables tècnics dels tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components es demostra mitjançant una titulació de formació professional de grau mitjà en les branques d’automoció, corresponents als apartats a), b), c) i d), segons escaigui, de l’article 125.2, o mitjançant les titulacions d’enginyeria industrial superior i tècnica i la de formació professional de grau superior en automoció. 129.4 De forma excepcional, la competència professional dels responsables tècnics dels tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components, també es pot demostrar, en les condicions que estableixi una ordre del titular del departament competent en matèria de seguretat industrial, mitjançant un certificat de professionalitat emès per un centre de formació autoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i reconegut per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableix l’article 110 i, si escau, un certificat del resultat favorable de l’avaluació realitzada per la mateixa Agència del grau de coneixement de la normativa sectorial aplicable. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 21
 22. 22. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 La responsabilitat en les operacions de reparació i manteniment de vehicles. PECES DE RECANVI El Decret 298/1993 ens diu en el seu article 9, les obligacions dels tallers de reparació de vehicles inherents a lús de les peces a utilitzar en les reparacions. a) Tots els elements, peces o conjunts, que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de ser nous i originals de marca, o bé, nous i de marca. b) Podran utilitzar-se els elements, equips o conjunts reconstruïts, definits a lapartat c) de larticle 8, sempre que existeixi conformitat escrita del client, i sempre que el taller es responsabilitzi, també per escrit, del fet que els conjunts esmentats es trobin en bon estat i ofereixin suficient garantia. c) Solament podran utilitzar-se els elements descrits a lapartat d) de larticle 8 en els casos següents, i sempre que no afecti elements actius, o conjunts, dels sistemes de frens, suspensió i direcció del vehicle: • Per raó durgència justificada. • Pel fet de tractar-se delements de models que shan deixat de fabricar i de figurar en les existències normals dels magatzems de recanvis. • Per qualsevol altra raó acceptada per lusuari. Per a la seva utilització, a més a més, serà requisit indispensable la conformitat per escrit del client, sempre que també es responsabilitzi, per escrit, el taller, del fet que les peces usades es troben en bon estat i ofereixen suficient garantia, i que les peces no específiques permeten una adaptació amb garantia suficient en el model del vehicle que es repara. 9.2 Resta prohibit a tots els tallers, sigui quina sigui la seva classificació, instal·lar en els vehicles automòbils peces, elements o conjunts la utilització dels quals no estigui permesa pel Codi de Circulació. 9.3 Les peces, elements o conjunts que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de dur fixada de manera llegible i indeleble la marca del fabricant, si aquest requisit és exigit per la legislació específica. Així mateix, hauran de dur, a més a més, la contrasenya dhomologació en el cas que per disposició legal sigui obligatòria. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 22
 23. 23. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 9.4 El material petit (virolles, passadors), que per la seva configuració o dimensió no permeti fixar sobre ell la marca del fabricant, haurà de poder identificar-se per la seva marca fixada en etiquetes, bolles o en lestoig o paquet que el contingui. 9.5 El taller que efectuï la reparació està obligat a presentar al client i a lliurar-li, un cop finalitzada aquesta, les peces, elements o conjunts que hagin estat substituïts, llevat renúncia expressa per escrit daquest. 9.6 Tots els tallers estan obligats a tenir a disposició del públic justificació documental que acrediti lorigen i el preu dels recanvis utilitzats en les reparacions. 9.7 Resta prohibida tota substitució innecessària de peces, quan això impliqui un increment de cost per a lusuari o una possible degradació del vehicle. Assegurances de responsabilitat civil Relacionat amb el deure general de prestar serveis segurs, l’article 124-1 estableix que les persones consumidores tenen dret, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable, a la reparació o indemnització dels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició o utilització de béns o serveis. El Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries també estableix en el seu article 128 que tot perjudicat té dret a ser indemnitzat en els termes que estableix aquest llibre pels danys o perjudicis causats pels béns o serveis. Les accions reconegudes en aquest llibre no afecten altres drets que el perjudicat pugui tenir a ser indemnitzat per danys i perjudicis, inclosos els morals, com a conseqüència de la responsabilitat contractual, fundada en la falta de conformitat dels béns o serveis o en qualsevol altra causa d’incompliment o compliment defectuós del contracte, o de la responsabilitat extracontractual que sigui procedent. I l’article 131 d’aquesta mateixa llei estableix que el Govern, amb l’audiència prèvia dels interessats i de les associacions de consumidors i usuaris, pot establir un sistema d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil derivada dels danys causats per béns o serveis defectuosos i un fons de garantia que cobreixi, totalment o parcialment, els danys consistents en mort, intoxicació i lesions personals. És en aquesta línea que l’ article 127.b del Decret 30/2010 estableix que sens prejudici del que estableixi la normativa aplicable en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris, els tallers de reparació d’automòbils i dels seus equips i components per poder actuar en el territori de Catalunya, han de tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de: http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 23
 24. 24. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 · per als tallers de fins a 10 treballadors: 250.000 euros. · per als tallers de més de 10 treballadors: 500.000 euros. Aquestes quantitats s’han d’actualitzar, com a mínim cada cinc anys, LES RECLAMACIONS I L’ATENCIÓ A d’acord amb l’increment de l’índex de preus al consum. LES PERSONES CONSUMIDORES EN ELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS El Decret 298/1993 estableix en el seu article 17.1 que tots els tallers de reparació de vehicles automòbils tindran a disposició dels clients fulls de reclamacions conforme al model oficial que a tal efecte editarà el Departament de Comerç, Consum i Turisme. Els fulls de reclamació seran facilitats pels Serveis Territorials de Comerç, Consum i Turisme i per les entitats representatives dels interessos afectats per aquest Decret als tallers que que els sol·licitin, amb lacreditació prèvia dhaver complert els requisits administratius exigibles per al desenvolupament legal de lactivitat que realitzen. 17.2 Les reclamacions es formularan davant els corresponents Serveis Territorials de Comerç, Consum i Turisme en el termini màxim de dos mesos des del lliurament del vehicle, o de la finalització de la garantia, els quals, si ho consideren oportú, comunicaran la queixa a lempresa afectada, a lAssociació Provincial de Tallers corresponent, com també a les entitats del sector que es considerin adients, atorgant-los un termini de quinze dies hàbils per tal que al·leguin el que creguin convenient. El desestiment de lusuari en la reclamació implicarà larxiu daquesta, sens perjudici de la potestat de lAdministració per incoar expedient dofici per qualsevol altra irregularitat que escaigui. 17.3 Amb la finalitat de possibilitar el coneixement exacte per part de lusuari dels drets i deures que li corresponen, els tallers hauran de tenir a disposició daquest, per a la seva consulta, una còpia llegible del present Decret. Malgrat que com ja hem dit al començar, aquest Decret es troba plenament vigent, el nou codi de Consum, de rang normatiu superior, ha establert un procediment de reclamació diferent. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 24
 25. 25. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 En primer lloc, el Codi de Consum estableix en el seu article 211-14, l’obligació de disposar de fulls oficials de reclamació, però en el seu article 211-4, estableix com s’ha d’atendre a les persones consumidores i com s’han de tramitar aquestes reclamacions: Els empresaris estan obligats a: a) Atendre, facilitar i subministrar la informació que els sigui sol·licitada per les persones consumidores de forma personal i, si escau, presencial, pels mitjans adequats. b) Atendre i informar, en qualsevol cas, les persones consumidores, de forma immediata i adequada i, si escau, presencialment, de qualsevol incidència, esdeveniment o circumstància que afecti el funcionament normal de les relacions de consum i, d’altra banda, minimitzar i pal·liar els possibles danys i perjudicis que se’n derivin, i evitar les esperes excessives i injustificades. A aquests efectes, si l’empresari o empresària disposa d’un telèfon o telèfons d’atenció a la clientela, en cap cas no poden ésser de tarifació addicional, i n’ha d’informar i facilitar-ne el número o números a les persones consumidores. c) Garantir de forma fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum; i donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes al més aviat possible, en qualsevol cas en el termini d’un mes des que són presentades. En el supòsit que durant aquest termini no s’hagués resolt de forma satisfactòria la queixa o la reclamació formulades, l’empresari o empresària que estigui adherit a un sistema extrajudicial de resolució de conflictes ha de proporcionar els mitjans adequats per a garantir l’accés de la persona consumidora al sistema extrajudicial de resolució corresponent o, si escau, adreçar-la als serveis públics de consum. d) Posar a disposició de les persones consumidores, sigui quin en sigui el lloc de residència, en qualsevol relació de consum, informació que ha d’incloure, en qualsevol cas, l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció i el número de fax o l’adreça de correu electrònic on les persones consumidores o bé poden sol·licitar qualsevol mena d’assessorament o informació sobre el bé o servei adquirit o contractat, o bé poden formular les queixes o reclamacions sobre qualsevol assumpte que afecti el funcionament normal de les relacions de consum. El Decret 298/1993, també recull alguns aspectes específics encara vigents en relació a les reclamacions de les persones consumidores: 16.7 El taller està obligat a retornar al client, de forma immediata, les quantitats percebudes en excés sobre els preus reglamentaris, sobre els anunciats o sobre els pressupostos acceptats. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 25
 26. 26. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 16.8 Quan de la tramitació dun expedient es desprengui lexistència de negligència o grau en la qualitat dels serveis realitzats o en lacceptació de garanties, en la resolució daquest sacordarà lexpedició a favor de lusuari dun testimoni suficient sobre els extrems que resultin adients, per tal que lusuari, cas de desitjar-ho, dedueixi les accions que li correspongui davant la jurisdicció competent. 16.9 El taller no podrà emprar per a usos propis o de tercers cap vehicle que hagi estat lliurat per reparar-lo o pressupostar-lo, sense un permís explícit del propietari. 16.10 Tot el que sha exposat sentén sens perjudici del que disposa el capítol 8 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris pel qual es regula el règim de garanties i INFRACCIONS responsabilitats. Una novetat molt important és el règim sancionador que ha introduït el nou Codi de Consum de Catalunya. IMPORT DE LES SANCIONS (Article 333-1 Codi de Consum) a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros. b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels béns o els serveis objecte de la infracció. c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 d’euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels béns o els serveis objecte de la infracció. CIRCUMSTÀNCIES AGREUJANTS (Article 333-2.2 Codi de Consum) a) La reincidència o la reiteració de les conductes infractores. S’entén que hi ha reincidència si el subjecte que comet una infracció tipificada per aquesta llei ja ha estat sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa per mitjà d’una resolució ferma recaiguda dins de l’any anterior a la comissió de la nova infracció. Tenen la mateixa naturalesa les infraccions que estan tipificades per un mateix article del capítol I. S’entén que hi ha reiteració si, dins de l’any anterior a la comissió de la nova infracció, l’infractor o infractora ha estat sancionat per mitjà d’una http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 26
 27. 27. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 resolució ferma per la comissió d’una altra infracció tipificada per aquesta llei o per altres normes en què el bé jurídic protegit siguin els interessos de les persones consumidores, o ha estat condemnat executòriament per un delicte en què hagin resultat perjudicats subjectes en llur condició de persones consumidores. b) L’incompliment dels advertiments o requeriments previs formulats per l’Administració perquè s’esmenin les irregularitats detectades. c) La posició rellevant de l’infractor o infractora en el mercat. d) El fet que els afectats siguin col•lectius especialment protegits. CIRCUMSTÀNCIES ATENUANTS (Article 333-2.3 Codi de Consum) a) La reparació o esmena total o parcial de manera diligent de les irregularitats o els perjudicis que han originat la incoació de la sanció. b) La submissió dels fets a l’arbitratge de consum Alguns exemples d’infraccions que podrien afectar als tallers de reparació. Infraccions en matèria de seguretat i per incompliment de disposicions o resolucions administratives (Article 331-1 Codi de Consum) AQUESTES INFRACCIONS ESTAN TIPIFICADES COM A GREUS Són infraccions en matèria de seguretat i per incompliment de disposicions o resolucions administratives: a) Incomplir les disposicions sobre seguretat dels béns i dels serveis posats al mercat a disposició de les persones consumidores. RELACIONAT AMB ELS DELICTES DELS ARTICLES 359 , 360, 363, 364 DEL CODI PENAL. b) Fer accions o omissions que, encara que no incompleixin cap disposició, produeixin un risc o un dany efectiu per a la seguretat de les persones consumidores, si es fan sense les precaucions o cauteles exigibles en l’activitat. RELACIONAT AMB EL DELICTE DE L’ARTICLE 360 DEL CODI PENAL. c) Incomplir les disposicions o resolucions administratives sobre la prohibició de venda, comercialització o distribució de determinats béns o la prestació de serveis a determinats establiments o a tipus específics de persones consumidores. RELACIONAT AMB EL DELICTE DE L’ARTICLE 359 I L’ARTICLE 360 DEL CODI PENAL. d) Vendre, comercialitzar o distribuir sense autorització administrativa béns que la necessiten. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 27
 28. 28. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Infraccions per alteració, adulteració, frau o engany (Article 331-2 Codi de Consum) AQUESTES INFRACCIONS ESTAN TIPIFICADES COM A GREUS c) Incomplir, en qualsevol de les fases de la distribució de béns o en la prestació de qualsevol mena de serveis, les normes relatives a l’origen, la intensitat, la naturalesa, la qualitat, la composició, la quantitat, el pes, la mida i la presentació per mitjà d’envasos, etiquetes, rètols, tancadures, precintes o altres elements rellevants, segons que correspongui, d’acord amb la normativa o les condicions en què s’ofereixen al mercat. d) Atorgar qualsevol distintiu que per la seva aparença o configuració pugui induir a error a les persones consumidores, fer-lo servir o fer-ne publicitat indegudament o fraudulentament. e) Oferir béns o serveis, per mitjà de publicitat o d’informació de qualsevol classe i per qualsevol mitjà, atribuint-los qualitats, característiques, comprovacions, certificacions o resultats que difereixin dels que realment tenen o poden obtenir, i fer publicitat de qualsevol manera que indueixi o pugui induir a error, engany o confusió a les persones a qui es dirigeix o que silenciï dades fonamentals que impedeixin conèixer les veritables característiques o naturalesa del bé o servei. RELACIONAT AMB EL DELICTE TIPIFICAT A L’ARTICLE 282 DEL CODI PENAL És un delicte d’acció. L’acció consisteix en fer una oferta o una publicitat on hi facin al·legacions falses o manifestin característiques incertes que puguin perjudicar greument i de forma manifesta, a les persones consumidores. f) Anunciar béns o serveis per qualsevol mitjà publicitari de manera que el contingut de la publicitat es confongui amb el que és propi de la missió informativa, per la manera d’expressar o de difondre aquesta publicitat. g) Incomplir les obligacions envers les persones consumidores assumides voluntàriament per mitjà dels codis de conducta si s’hi ha manifestat l’adhesió. h) Incomplir les obligacions que deriven de la manca de conformitat o de la garantia legalment establerta o oferta a la persona consumidora o imposar injustificadament condicions, dificultats o retards amb relació a les obligacions que en deriven, fins i tot amb relació als béns que s’ofereixen com a premi o regal. i) Substituir peces sense que calgui en la prestació de serveis d’instal·lació o reparació de béns i serveis a domicili i d’assistència a la llar per a aconseguir un augment del preu, encara que la persona consumidora hagi donat el seu consentiment induït pel prestador o prestadora; facturar treballs no realitzats, i utilitzar materials de qualitat inferior a la indicada a la persona consumidora. j) Posar a disposició de les persones consumidores béns de naturalesa duradora sense garantir un servei d’assistència tècnica adequat per a http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 28
 29. 29. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 reparar-los i peces de recanvi de la manera obligada o exigida, o no disposar-ne en els supòsits i terminis que estableix la normativa. Infraccions en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus (Article 331-3 Codi de Consum) Són infraccions en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en matèria de preus: a) Incomplir les disposicions que regulen la informació i la publicitat dels preus dels béns i serveis. INFRACCIÓ GREU b) Vendre béns o prestar serveis a preus superiors als màxims autoritzats o als legalment establerts, als preus comunicats o als preus anunciats. INFRACCIÓ GREU g) No lliurar la documentació contractual, la factura o el comprovant de la venda de béns o de la prestació de serveis, o cobrar o incrementar el preu per aquest lliurament. INFRACCIÓ LLEU h) Negar-se injustificadament a satisfer les demandes de les persones consumidores i fer qualsevol tipus de discriminació respecte a aquestes demandes. INFRACCIÓ LLEU i) Incrementar els preus previstos en el pressupost sense la conformitat expressa de la persona consumidora. INFRACCIÓ LLEU j) Incrementar els preus dels recanvis o de les peces que s’utilitzen en les reparacions o instal·lacions de béns. INFRACCIÓ LLEU k) Cobrar per mà d’obra, trasllat o visita quantitats que superin el doble dels costos mitjans estimats de cada sector. INFRACCIÓ LLEU Infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis (Article 331-4 Codi de Consum) a) No formalitzar les assegurances, els avals o les altres garanties imposades normativament en benefici de les persones consumidores. INFRACCIÓ GREU f) Incomplir les disposicions sobre les condicions de les relacions de consum, en totes les modalitats, i sobre les condicions de les invitacions a comprar. INFRACCIÓ LLEU g) Incomplir el règim establert sobre el lliurament i el canvi de béns i serveis promocionals o promocionats. INFRACCIÓ LLEU http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 29
 30. 30. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 h) No elaborar pressupostos, si és obligatori de fer-ne, o cobrar per a elaborarlos, si és prohibit. INFRACCIÓ LLEU i) No lliurar un resguard a les persones consumidores en el cas de dipòsit d’un bé per a qualsevol tipus d’intervenció o d’operació. INFRACCIÓ LLEU j) No lliurar a les persones consumidores el document de garantia, si la normativa estableix que s’ha de lliurar, o cobrar per les reparacions que hi són incloses. INFRACCIÓ LLEU m) No disposar de fulls oficials de reclamació o denúncia o no anunciar-ne l’existència. INFRACCIÓ LLEU n) No informar les persones consumidores sobre l’horari d’atenció al públic. INFRACCIÓ LLEU o) Fer o facturar treballs de reparació o instal·lació o semblants, si no han estat sol·licitats o autoritzats expressament per la persona consumidora. INFRACCIÓ LLEU Infraccions per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals legals(Article 331-5 Codi de Consum) Són infraccions per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals legals: a) Incloure clàusules abusives en els contractes o realitzar pràctiques abusives dirigides a les persones consumidores. INFRACCIÓ GREU b) Realitzar pràctiques adreçades a excloure o reduir la llibertat de la persona consumidora per a contractar qualsevol prestació. INFRACCIÓ GREU c) Incloure en els contractes clàusules o realitzar pràctiques que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores. INFRACCIÓ GREU d) Incloure en els contractes amb persones consumidores remissions a condicions generals o característiques contingudes en documents que no es faciliten prèviament o simultàniament a la signatura del contracte o sense permetre a l’adherent una possibilitat efectiva de conèixer-ne l’existència, l’abast i el contingut en el moment de fer el contracte, llevat que es tracti d’una remissió a textos legals o reglamentaris. INFRACCIÓ LLEU e) Incloure en els contractes un format, una mida de lletra o un contrast que no en facilitin la lectura i la comprensió o que incompleixin la normativa específica aplicable. INFRACCIÓ LLEU http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 30
 31. 31. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 Altres infraccions (Article 331-6 Codi de Consum) b) No permetre a la inspecció l’accés a la documentació industrial, mercantil, comptable o de qualsevol altre tipus de les empreses inspeccionades. INFRACCIÓ GREU c) Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per l’Administració, incloses les de caràcter provisional. INFRACCIÓ GREU. RELACIONAT AMB EL DELICTE DE L’ARTICLE 363 DEL CODI PENAL. d) Manipular, traslladar, fer desaparèixer, ocultar o comercialitzar les mostres dipositades reglamentàriament o la mercaderia immobilitzada pels funcionaris competents com a mesura cautelar, o bé disposar-ne sense autorització, i també actuar amb manca de diligència respecte a l’obligació de custòdia de la mercaderia immobilitzada. INFRACCIÓ GREU. RELACIONAT AMB EL DELICTE DE L’ARTICLE 363 DEL CODI PENAL. e) Coaccionar o amenaçar el personal funcionari encarregat de les funcions que estableix aquesta llei, les empreses, els particulars o les entitats representatives de persones consumidores i comerciants que hagin iniciat o pretenguin iniciar una acció legal, que hagin presentat una denúncia o que participin en procediments ja incoats, o bé exercir-hi represàlies o qualsevol altra forma de pressió. INFRACCIÓ GREU f) No tenir la documentació reglamentària exigida o portar-la defectuosament, si afecta la determinació o la qualificació dels fets imputats. INFRACCIÓ LLEU g) Negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de reclamació o denúncia a les persones consumidores que ho sol·licitin o subministrar fulls que no siguin oficials. INFRACCIÓ LLEU h) Incomplir les obligacions d’atenció a les persones consumidores d’acord amb el que estableix la normativa. INFRACCIÓ LLEU i) Imposar a les persones consumidores el deure de comparèixer personalment per a exercir llurs drets o per a fer cobraments, pagaments o tràmits semblants; exigir la formalització d’impresos i l’aportació de dades innecessàries, i obstaculitzar, impedir o dificultar que les persones consumidores puguin exercir llurs drets. INFRACCIÓ LLEU j) Incomplir l’acord a què s’hagi arribat amb la persona consumidora en el procés de mediació o incomplir el laude arbitral en el termini fixat, llevat d’acord de les parts. INFRACCIÓ LLEU k) Vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa. INFRACCIÓ LLEU http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 31
 32. 32. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 l) Incomplir els requisits, les obligacions o les prohibicions que estableixen aquesta llei i les altres disposicions en matèria de defensa de les persones consumidores. INFRACCIÓ LLEU El Decret 298/1993 regula les infraccions en el seu article 19, PERÒ ARA JA S’HAURAN DE SUBSTITUIR PER LES CORRESPONENTS DEL CODI DE CONSUM 19.1 Als efectes del que disposa el present Decret i dacord amb el que estableix la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, per la qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de comercialització de béns, productes i prestacions de serveis, es consideren infraccions específiques en aquesta matèria les que segueixen: a) Tota substitució innecessària de peces que representi un increment injustificat de costos per a lusuari o una possible degradació del vehicle o la imposició a lusuari de ladquisició daccessoris o peces complementàries no sol·licitades. b) La utilització de peces, elements o conjunts usats sense autorització, inadequats o no marcats i/o homologats, quan aquests darrers requisits siguin preceptius, com també la utilització o ús delements, parts, accessoris o líquids de govern del vehicle sense consentiment explícit del seu propietari. c) La realització de treballs no corresponents a lespecialitat del taller. d) La negativa al lliurament de pressupost o qualsevol tipus injustificat de reticència, demora o discriminació dun vehicle pel fet dhaver estat exigida la realització daquest, o la realització de pressupostos que no responguin en la seva descripció o valoració a la realitat de les avaries o danys del vehicle. e) Lexistència de clàusules en resguards, pressupostos, factures o altres documents estesos pel taller, que soposin al que estableix la present disposició i la resta de disposicions vigents en aquesta matèria. f) El lliurament de factures que no sajustin en el seu contingut al que preceptua larticle 15 del present Decret. g) Lexpedició de factures en què consti la realització de treballs que no hagin estat efectuats o la inclusió de recanvis o accessoris que no hagin estat aportats en la reparació, com també el cobrament per mà dobra de preus superiors als anunciats i/o pressupostats, un nombre dhores superiors a les emprades o el cobrament de recanvis emprats a preus superiors als màxims autoritzats en cada cas i, en general, laplicació de preus o marges comercials en quantia molt superior als límits autoritzats, establerts o declarats. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 32
 33. 33. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 h) El cobrament per a la realització del pressupost quan la reparació sigui encarregada al mateix taller. i) La facturació per la realització del pressupost, de treballs o quantitats que no sajustin al que preveu el resguard de dipòsit. j) La negativa del taller a retornar al client les quantitats percebudes en excés sobre els preus establerts o sobre els pressupostos acceptats. k) La manca de fulls de reclamacions o la negativa a facilitar-los. l) La utilització del vehicle per a assumptes propis, sense autorització expressa del propietari, per part del taller. ll) Lexhibició de referència a marques segons el que estableix larticle 7 del present Decret. m) I, en general, lincompliment de qualsevol dels preceptes continguts en la present disposició i normes que el desenvolupin, que seran sancionats en la forma que sigui procedent pel Departament dIndústria i Energia i el de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, dacord amb les seves respectives competències. També seran competents les corporacions locals en els termes que preveu la legislació de règim local i la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobra disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris. 19.2 Les infraccions que esmenta el present article es qualificaran de lleus, greus, i molt greus, atenent als criteris que estableix el capítol 3 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 33
 34. 34. ALGUNES PREGUNTES I RESPOSTESEL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 QUE ES PODEN TROBAR A LA WEB DE “INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO” RELACIONADES AMB LES ACTIVITATS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS. OBSERVACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A continuació es transcriuen, de forma literal, però resumides, les preguntes i respostes que apareixen a la pàgina web del Instituto Nacional del Consumo relacionades amb les garanties i el funcionament dels tallers de reparació de vehicles automòbils. http://www.consumo-inc.es (D’acord amb l’avís legal que consta al portal de l’INC en data 03/10/2011: Todos los elementos que conforman este sitio, identificado por el dominio consumo-inc.es, están protegidos por las leyes sobre propiedad intelectual. El Instituto Nacional del Consumo, como titular de los derechos sobre este sitio, autoriza la utilización o reproducción del material, siempre que se cite la fuente y que su utilización sea apropiada a su fin, evitando su uso en un contexto engañoso) S’ha de tenir en compte però, que les lleis que s’analitzen en aquestes preguntes i respostes corresponen a la normativa estatal i que des que es van publicar en aquest portal, totes elles han estat incorporades al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre) que inclou la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i la regulació sobre contractes amb els consumidors o usuaris formalitzats fora dels establiments mercantils i a distància; les disposicions sobre garanties en la venda de béns de consum; la regulació sobre responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos i la regulació sobre viatges combinats. Per aquest motiu, els criteris interpretatius segueixen sent actualment plenament vàlids. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 34
 35. 35. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA I ELS TALLERS DEREPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 2011 CG/03/05: ¿Afecta la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, a las piezas incorporadas en las actividades de reparación? Tras la entrada en vigor de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo se han planteado diversas cuestiones relacionadas con su aplicación a los bienes muebles adquiridos por el consumidor a través de negocios jurídicos distintos de la compraventa, en particular en relación con las piezas utilizadas en las actividades de reparación, así como sobre el profesional responsable frente a éste por la falta de conformidad de tales bienes con el contrato. Atendiendo a tales consultas, previo Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía –en la actualidad, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-, conforme al procedimiento adoptado por la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo con la finalidad de fijar criterios comunes de interpretación de las normas a efectos de inspección y sanción, se emite el dictamen que sigue sobre el ámbito de aplicación de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, se emite el siguiente dictamen: Ámbito de aplicación de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. Desde el punto de vista subjetivo, la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo limita su ámbito a la relación contractual que se establezca entre un vendedor y un consumidor. Son vendedores, a efectos de esta Ley, “las personas físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad profesional, venden bienes de consumo” (artículo 1), concepto que se ajusta a la definición de vendedor contenida en la Directiva 1999/44/CE, artículo 1.2.c), según la cual es vendedor “cualquier persona física o jurídica que, mediante un contrato, vende bienes de consumo en el marco de su actividad profesional”. Según los antecedentes de la Directiva 1999/44/CE, esta definición tiene por finalidad señalar que la norma comunitaria se aplica, en exclusiva, a las ventas realizadas por vendedores profesionales, excluyendo de su ámbito de aplicación, las ventas privadas, entre particulares, que están sujetas plenamente a los regímenes nacionales aplicables, sin prejuzgar, en consecuencia, si la expresión se utiliza en términos estrictos –como comerciante- o amplios –como empresario o profesional-. Por su parte, el concepto de consumidor utilizado por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo, es el contenido en el artículo 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y resulta, en consecuencia, más amplio que la definición dada por el artículo 1.2.a) de la Directiva 1999/44/CE, al incluir a las personas jurídicas que se constituyen en destinatarias finales de los bienes objeto del contrato. http://fsanchezmo.wordpress.com Pàgina 35

×