Diari del 25 d'abril de 2013

243 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 25 d'abril de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIJOUSD’ABRILDEL 201325NÚM. 1885RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adEl Govern crea un règim especiald’IGI per a béns de segona màEl músic, cantant i actor francès Guy Marchand presenta a l’Auditori Nacional el seu darrer treball, en què repassaels èxits de la música francesa dels anys 50 i 60.//Pàg. 7 // T. M.El quart Andorra a taula arrenca amb 30 establimentsLa quarta edició de l’Andorra a taula comença avui amb trenta establiments iamb l’objectiu d’arribar als 5.000 menús.GASTRONOMIA// Pàg. 61,3 milions d’euros en la nova convocatòria d’ajudesEl Govern obre una nova convocatòria d’ajudes a l’habitatge de lloguer i de crè-dits a l’emancipació i al lloguer amb un import d’1,3 milions d’euros.HABITATGE// Pàg. 3// Pàg. 3L’FC Andorra derrota per 2 a 1 el Tor-reforta gràcies a dues accions de Limaque capgiren l’avantatge visitant, i faun pas més cap a la permanència.Un pas més cap ala permanènciaFUTBOL// Pàg. 9//T. M.El grup parlamentari socialdemòcratareclama a Sindicatura que es retorninels diners que l’antic president delgrup va transferir al Consell General.El PS vol els dinerstransferits al ConsellPARTITS// Pàg. 6 //T. M.
 2. 2. 2 Dijous, 25 d’abril del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia PasteurAv. Meritxell, 84Tel.: 800 970Farmàcia del PasC/ Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711I NFOSorteig de dimarts 23 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de diumenge 21 d’abrilSorteig de dimecres 24 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de dimecres 24 d’abrilEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA4 111 4 7 10 508 0 9 1 0Fracció Sèrie1 76 6 2 8 925 28 31 41 51Núm. clau 5Com. Rei.38 64 10 17 3522 48Com. 34 Rei. 62 4 8 3627 48EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 21Mín. 6ºMàx. 17ºMín. 6ºMàx. 12 ºMín. 4ºAVUIVariableambplujaDIVENDRES DISSABTEMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dijous, 25 d’abril del 2013NOTÍCIESEDUCACIÓEl Govern acorda crear duesnoves titulacions de màsterA proposta de la ministra d’Edu-cació i Joventut, Roser Suñé, elGovern va aprovar ahir la cre-ació de dues noves titulacionsde nivell de màster: el màster enenginyeria informàtica i el màs-ter en gestió de negocis digitals.El màster en enginyeria infor-màtica, creat a petició de la Uni-versitat d’Andorra (UdA), ator-ga les competències, habilitatsi coneixements necessaris performar professionals de perfilversàtil i adaptable a una ofertalaboral cada vegada més diversai global, a fi de dirigir i liderarprojectes, equips i organitzaci-ons del sector de les tecnologiesde la informació i comunicació.El màster en gestió de nego-cis digitals, creat a petició dela Universitat Oberta La Salle(UOLS), atorga les competèn-cies, habilitats i coneixements,tant tècnics com de gestió, performar professionals que puguinprojectar, desenvolupar i gesti-onar negocis o àrees de negocidigitals, tant en l’àmbit nacionalcom en l’internacional.A partir de la creació delstítols oficials, les universitatselaboraran els seus plans d’es-tudi, que hauran de complir elsrequisits mínims establerts en eldecret de creació de la titulaciócorresponent. Aquestes titulaci-ons es podrien començar a im-partir el proper curs acadèmic2013-2014.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraTURISME CONSELL DE SALUT HABITATGEAcord ambel BrasilNomenamentde Jordi AleixConvocatòriad’ajudesEl ministre d’Afers Exteriorssignarà dimarts que ve a Bra-sília un protocol d’entesa decooperació en l’àmbit del tu-risme entre Andorra i el Bra-sil. Aquest conveni serveix periniciar la col·laboració amb unpaís emergent i amb el qualtambé es vol estrènyer lligamseconòmics. Els compromisosde l’acord es concreten, en-tre altres, en l’enfortiment ila promoció de la cooperacióen turisme, la realització decontactes directes a través delsdiversos actors del sector, elfoment de la participació en fi-res, exhibicions, conferèncieso seminaris, i el treball per ga-rantir la seguretat dels turistes.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraJordi Aleix Camp ha estatnomenat president del Con-sell Assessor de Salut i Ben-estar en substitució de LluísBurgués, que ha assumit ladirecció del Servei Andorràd’Atenció Sanitària. Aleix, de65 anys, ja formava part delconsell en qualitat de vocaldes del setembre del 2011.Amb una maîtrise de física,un doctorat en matemàti-ques aplicades i un diplomad’estudis universitaris en ci-ències econòmiques, ha exer-cit de docent universitari i amés cal destacar que la sevacarrera professional s’ha des-envolupat tant en l’adminis-tració com en el sector privat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl Govern ha obert la con-vocatòria dels ajuts per alshabitatges de lloguer, queenguany comptarà ambuna dotació pressupostàriad’1.310.000 euros. El terminiper sol·licitar aquestes sub-vencions serà del 2 al 31 demaig. El mateix dia s’iniciaràtambé el període per partici-par en el programa de crèditsa l’emancipació i als crèditsper accedir al lloguer. Men-tre que en les ajudes anteri-ors el termini acaba el 31 demaig, en aquest cas s’allargafins al 31 d’agost. En el pri-mer cas el pressupost és de32.000 euros, i en el segon,de 30.000 euros.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFISCALITATEl Govern crea un règim especiald’IGI per a béns de segona mà//El consell de ministres dóna el vistiplau al reglament que regula les facturesEl Govern va aprovar ahir en con-sell de ministres un projecte dellei de modificació de la Llei del’IGI per crear un règim especialper a les transmissions de bénsusats, destinat principalment areduir l’IGI que suportaven elsvehicles de segona mà, segonsva explicar el ministre portaveu,Jordi Cinca.La mesura està orientada aevitar la sobretaxació derivadad’aplicar sobre aquests productesel règim general. Aquest fenomenes produeix quan un empresarique es dedica a la compravendade béns usats adquireix d’un par-ticular un bé moble. En el mo-ment de tornar-lo a vendre, el rè-gim general de l’impost indirecteobliga a repercutir el tribut, enca-rint de forma notable el seu preufinal. Aquesta situació no es pro-dueix en el cas dels béns nous, jaque l’empresari que els adquireixté dret a deduir l’IGI suportat.Per tal de corregir aquesta si-tuació, el consell de ministres haaprovat presentar al Consell Ge-neral un projecte de llei de modi-ficació de la Llei de l’IGI que creaun règim especial de béns usats,que permet a l’empresari repercu-tir l’impost només sobre l’importde la seva comissió. Per facilitarla gestió i el control, el projectede llei determina de manera ob-jectiva aquesta comissió fixant-laen el 10 per cent del preu totalde l’operació.Cinca va explicar que el pro-jecte de llei s’ha tramitat per la viad’urgència, i que es preveu quesi l’activitat legislativa no s’aturaexcessivament a causa del tren-cament del grup parlamentari so-cialdemòcrata, es pugui aprovardurant el mes de maig.El ministre també va avançarque el Govern té previst fer unanova modificació de la llei decara a la tardor, però que no s’hafet tot junt perquè “la naturale-sa d’aquesta anomalia era dife-rent” dels canvis que es volen ferposteriorment.A més a més, Cinca no va des-cartar que en un futur es puguincrear altres règims especials pera altres sectors, com ara per a lesempreses que comercialitzenobres d’art.D’altra banda, Cinca va infor-mar que el consell de ministres vadonar també llum verda al regla-ment per regular les obligacionsde facturació, per adaptar-les a lanova fiscalitat i donar més segure-tat jurídica al tràfic mercantil.El reglament desenvolupa eldeure d’expedició i lliurament defactura, una necessitat per l’evo-lució produïda en les pràctiquesempresarials i el procés de refor-ma fiscal iniciat amb la introduc-ció de nous impostos directes iindirectes. També estableix elscasos en què l’expedició de factu-ra és obligatòria per a tots els em-presaris i professionals, així comquan les factures han de ser com-pletesiquanpodensersimplifica-des i documents substitutius.La normativa també té encompte la forma i el mitjà per al’expedició de factures i equiparaeneltractamentlesquesóndesu-port paper i les de format electrò-nic, segons va precisar el ministre,que va voler expressar la seva sa-tisfacció per la col·laboració delscol·lectius d’economistes i comp-tables i la Cambra de Comerç,Indústria i Serveis en l’elaboraciódel reglament.D’altra banda, Cinca va volerrestar importància a les manifes-tacions de l’ambaixador d’Espa-nya al Principat, Alberto Moreno,a RNA, en què va posar en dubteque un IRPF del 10% sigui ho-mologable a nivell europeu en unfutur. En aquest sentit, el ministreva destacar que “cal començar lacasa pels fonaments i implemen-tarl’IRPF”,ivareiterarqueaquestfet suposa un “pas significatiu capa l’homologació”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior alconsell de ministres. // SFGA
 4. 4. 4 Dijous, 25 d’abril del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.El Govern constata una millora delsnivells acústics en zones urbanes i unaestabilitat en la resta de punts del paísL’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria or-ganitza el dissabte 27 d’abril el taller decuina per a infants“Anem a l’hort”Govern d’AndorraComú de Sant Julià de LòriaFae Federacio AndorranaEsquiEN XARXA@Grandvalira_ADhafetl’esforçd’obrirfinsal28.Laneuestàbona.Oneslapromociód’An-dorradelministerideturisme?#noanembeJosep Anton Lopez@josepantonlopezNo caldria ni ser-hi en un món ideal perpensar que els polítics han d’estar al serveide les persones i no de les institucions.Juan C. García Arpín@comudelamassanaJOVES que busquen FEINA!!! Contacteuamb: Punt Jove de Canillo!!!Joventut ALV@JoventutALVQue no se’t passi! Preinscripcions 2013-2014 a la #Universitat d’#AndorraUniversitat Andorra@UdAndorraUn altre cop el Diari substitueix la veritatper la força del titular mediàtic, mentre lacrisi es fa més i més present.#nonembeDelfí Roca@delfirocaDiuqueambelsgairebé3milionsd’eurosdelCirqueduSoleilnohientravalacorrecciólingüísticadelscartellsnielsopisd’Scalada.Joan Sans Urgell@joansansurgellAvuisentolanecessitatderecordarelsobjec-tiusdeFemPS:transparència,novesmaneresdefer,proximitatiautocrítica#aquíushodeixoEncara no has visitat la mostra fotogràfi-ca‘Fauna salvatge del Principat d’Andor-ra’de Jesús Carreto?Ja tenim la nova guia interactiva pelsamants del ciclismeRosa Gili CasalsComú d’EncampTurisme Andorra la VellaBona afluència a la primera diada de SantJordi organitzada a Sant Julià FÒRUM.adFòrum AdUna conductora implicada en un acci-dent és detinguda per donar positiu encannabis http://forum.ad/2013/04/23Fòrum Andorra@forum_adLes farmàcies no volen assumir el costdel reciclatge de medicaments http://dlvr.it/3GwWsM #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDEl peritatge atribueix l’accident del Serrata una peça dels frens http://www.diari-andorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraBartumeu assegura que el seu grup noha retardat la feina http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: El nou grup parla-mentari socialdemòcrata es troba elscomptes a zero http://dlvr.it/3GtGscRTVA@rtvandorraDemanen dos anys de presó per als tresinculpats en l’accident de bus al Serrathttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaMillora dels nivells acústics en zonesurbanes www.rtva.adRTVA notíciesSánchez Piñol, Espinosa i Dalmau, entreels més demanats per Sant Jordi a la SeuFÒRUM.adFòrum AdL’ATA calcula que uns 50 vehicles practi-quen l’intrusisme a l’hivern www.bondia.adDiari BondiaRosa Ferrer titlla d’insult proposar ladespenalització de l’avortament www.diariandorra.adDiari ObertRios és el nou president del grup del PSwww.elperiodicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSLesopcionsde@ScottyJordan_perseralsJocsOlímpicspassenperseralTop30mundialoamb50puntsdslopestylei80puntshalfpipeTENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòsEl Govern portarà al Consell Ge-neralunprojectedemodificacióde la Llei de l’IGI per tal de crear unrègim especial per a les transmissi-ons de béns usats, mesura destina-da principalment a reduir l’IGI quesuportaven els vehicles de segonamà. No hi ha cap mena de dubteque es tracta d’una molt bona no-tícia per a un sector especialmenttocatperlacrisieconòmica.Arabé,aquestanovamodificaciódelallei,així com la ja anunciada de cara ala tardor o fins i tot la possibilitatapuntada pel ministre de Financesd’introduirnousrègimsespecialsenun futur, no fa res més que consta-tar el desgavell que ha envoltat totel desenvolupament i implantacióde l’impost general indirecte. Tantscanvisentanpoctempsconfirmenquelalleinos’hafetcoms’haviadefer i que no s’ha estat tan rigoróscom s’hauria d’haver estat. És certque desplegar un marc fiscal no ésunaqüestiósenzilla,peròcalvigilari fer les coses prou claresper evitar crear confusi-ons i donar seguretat alsobligatstributaris.
 5. 5. 5Dijous, 25 d’abril del 2013
 6. 6. 6 Dijous, 25 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...l’oceà Pacífic és la massa d’aigua més gran del món i ocupa latercera part de la superfície de la terra?677 milions d’euros és el dèficit de la Generalitat de Catalunyaacumulat en només dos mesos.25 d’abril de 1911Mor el novel·lista italià Emilio Salgari.GASTRONOMIAEl quart Andorra a taula arrencaavui amb trenta establimentsLa quarta edició de les jornadesgastronòmiques Andorra a taulaarrencaavuiifinsal2dejunyamb30 establiments, set més que en ladarrera edició, tot i que cap de lesValls d’Orient, que han optat perpotenciar els menús degustació.Tot i que la primavera és unaèpoca complicada per atraure vi-sitants, tal com va posar en relleuel director de la Unió Hotelera(UHA), Òscar Julian, la inten-ció és assolir els 5.000 menús.Així mateix, l’objectiu és atraureun 25% de client forà i afavorirl’afluència de nous clients als res-taurants participants. En la dar-rera edició, els establiments vanregistrar entre un 22 i 23% de cli-ent nou i ara es vol sobrepassar el40 o 45%.Les jornades mantenen elpreu fix de 25 euros el menú. Elsrestauradors també inclouen enel menú productes de proximi-tat i de temporada. El presidentde la comissió de restauracióde la UHA, Angelo Guitard,va assenyalar la creativitat delsestabliments participants. Perpromocionar-ho, s’hi destinaran35.000 euros. Aquest any, a més,Andorra a taula formarà part dela campanya El Repte dels 70.000de l’Unicef. Els clients podranafegir una contribució de 30cèntims a la factura, que es desti-narà a programes contra la desnu-trició infantil.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUn moment de la presentació.// AGÈNCIESTREBALLEscaldes contractarà 24joves al juliol i l’agostEl Comú d’Escaldes-Engordanycontractarà 24 joves de 16 i 17anys durant els mesos de juliol iagost per desenvolupar diferentstasques a l’administració comu-naliteniraixíunprimercontacteambelmónlaboral,segonsvain-formarahirlacorporació.Aques-ta mesura, que es va posar enmarxa l’any passat, sorgeix arrande la demanda formulada per unimportant nombre de famílies ijoves de la parròquia, que han fetarribaralComúlasevainquietudper treballar durant l’estiu.Així, la corporació contracta-rà dotze joves al juliol i dotze al’agost, residents a la parròquia.L’horari de treball serà de cinchores diàries, de dilluns a diven-dres. Algunes de les tasques queduran a terme seran les d’ajudantde jardiner, ajudant de l’Oficinade Turisme, ajudant al CIAM i alCAEE,oajudantalesrecepcionsdels diferents espais comunals.El Comú va destacar que elcost previst en la contractaciódels joves serà d’uns 17.000 eu-ros. Les persones interessadestenen temps de presentar la sol-licitud al departament de Recur-sos Humans del Comú fins al 17de maig a les tres de la tarda.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraCONSELL GENERALElPSreclamaelsdinerstransferitsperBartumeu al Consell i al grup mixtEl grup parlamentari socialde-mòcrata ha reclamat, a travésd’una carta entrada a Sindicatu-ra, que es retornin els diners quel’antic president del grup, JaumeBartumeu, va transferir al Con-sell General, “ja que en cap actadel grup, ni en cap reunió ni con-versa informal se’ns va dir que esfarien aquestes transferències”. Iel mateix faran, a través d’un re-curs d’empara al síndic generalo per un altre mitjà, pel que res-pecta a la quantitat que, segonsvan conèixer ahir, es va transferiral grup mixt.Els consellers generals DavidRios, Mariona González i RosaGili van explicar ahir, durant laroda de premsa convocada perdonaraconèixerlaredefiniciódelgrup, que el dia 17 d’abril, quan elgrup parlamentari socialdemò-crata encara estava format per sismembres, els aleshores presidenti vicepresident, Jaume Bartumeui Gerard Barcia, van fer duestransferències des del compte delgrup: una al Consell de 417.719euros i una altra al grup mixt de132.486 euros, quan aquest en-cara no existia, deixant al comptedel PS 137.971 euros. La prime-ra quantitat estava en un compteamb el romanent del partit, men-tre que la segona era d’un comp-te amb els diners de la presentlegislatura.Segons el relat dels fets deRios, el dia 18 a la nit els avuiintegrants del grup mixt van co-municar als seus companys queabandonarien el grup i que seriaaquestasetmanaquanmantindri-en una reunió “per tractar el temadels diners, i per tant no se’ns in-forma en cap moment d’aquestestransferències”. Els consellers so-cialdemòcrates no creuen que els418.000 euros de romanent s’ha-gin de retornar al Consell, perquèpertanyen al grup, com està pre-vist mentre continuï funcionant,segons van argumentar, mentreque, pel que fa a l’altra quantitat,critiquen que no es fes de mane-ra pactada la divisió gairebé igualper als dos grups.“És una situació que ens sor-prèn, ens indigna i ens preocupa”,va dir Rios, al mateix temps queafegia que “això no ens farà per-dre que la nostra funció principalés el treball legislatiu”.Per la seva banda, el presidentdel grup parlamentari mixt, Jau-me Bartumeu, va informar ahiren un comunicat que els gaire-bé 418.000 euros estaven en uncompte de dipòsit que va roman-dre al marge de l’activitat ordi-nària i corresponen a dotacionsrebudes del Consell en exercicisanteriors al 2011, motiu pel qualels ha semblat “adequat” retor-nar a la cambra el ròssec positiude transferències. Pel que fa als132.486 euros del compte cor-rent, és el resultat de dividir en-tre dos els 264.971 euros que hihavia. Així, en data de 22 d’abrilel grup socialdemòcrata tenia enaquest compte 137.970 euros,81.780 euros més dels que hi ha-via el 12 de maig del 2011, segonsespecifica la nota.A partir d’ara, el president delgrup socialdemòcrata serà Rios,que renuncia a continuar coma secretari de Sindicatura per lapossible incompatibilitat entretots dos càrrecs, i González seràla presidenta suplent i es dedi-carà a la tasca de consellera a pletemps. Per la seva banda, RosaGili serà candidata a secretàriade Sindicatura. Els socialdemò-crates seran presents a les vuitcomissions legislatives que funci-onen al Consell.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra//Els consellers socialdemòcrates manifesten que en cap moment els van informarEls consellers socialdemòcrates David Rios, Rosa Gili i MarionaGonzález a la roda de premsa d’ahir. // T. M.“Ferrer insulta totesles dones del país”La consellera general socialdemòcrataMariona González creu que és la cònsolmajord’AndorralaVella,RosaFerrer,qui“insulta totes les dones del país i tota lasocietat que vol exercir els seus drets”amb les seves declaracions respecte a lapropostaperdespenalitzarl’avortamenten tres supòsits. Ferrer va dir, en decla-racions a RTVA, que considerava un“in-sult”la proposició perquè suposava unapossible reforma de la Constitució en uncontext en què opinava que hi ha altresprioritats socials i econòmiques.La consellera que va defensar laproposició per despenalitzar l’avorta-ment en tres supòsits al Consell Generalha valorat les declaracions de la cònsolmajor d’Andorra laVella i ha manifestatque “l’insult el profereix ella a totes lesdonesdelpaísiatotalasocietatquevolexercirelsseusdretsambtotalindepen-dència i amb total sobirania”. Gonzáleztambé va indicar que no li semblen lesdeclaracions“més afortunades”per partd’una dona que ha estat condecoradaperFrançaperlasevamilitànciaitrajec-tòria feminista.González va afirmar que el grupsocialdemòcrata no volia “cap guerra nicap conflicte institucional”i va defensarla seva tasca presentant aquesta propo-sició i com a protectors dels drets en ge-neral, i“en aquest cas de les dones”. Perúltim, la consellera també es va referira les més de 1.500 signatures recollidesperlaplataformaSíalsNostresDretsivaassenyalar que, amb les seves declaraci-ons, la cònsol també insulta tota la gentque els està donant suport.
 7. 7. 7Dijous, 25 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...Rússia és l’únic país no occidental que mai ha sigut una colòniadels països occidentals?8 de cada 10 internautes espanyols utilitzen les xarxes socialssegons el darrer estudi de la IAB.25 d’abril de 1974La Revolució dels Clavells a Portugal posa fial règim feixista de Salazar.SESSIÓ CLÍNICA CONCERTTutte parla sobrerehabilitacióLaura Tutte, metge especialista enrehabilitació, va ser ahir l’encar-regada de dirigir una nova sessióclínica del SAAS, que va tractarde la rehabilitació de les disfunci-ons del perineu. La següent sessióorganitzada en el marc d’aques-tes trobades clíniques tractarà elstrastorns depressius durant l’em-baràs, de la mà de la doctora Ro-sario Pérez.Música francesaamb MarchandEl músic, cantant i actor francèsGuy Marchand (París, 1937) vainterpretar ahir els temes del seuúltim disc, Chansons de ma jeu-nesse (2012, Sony Music), en quèrepassa els èxits de la música fran-cesa dels anys 50 i 60. El concertel van organitzar l’ambaixada deFrança i l’Aliança Andorrano-francesa. El recital va tenir lloc al’Auditori Nacional d’Andorra.// T. M. // T. M.ANDORRA LA VELLAFormació específica per alshortolans de la MarginedaLa Fundació Julià Reig, conjunta-ment amb el Centre Andorra Sos-tenible, ha organitzat una formacióespecífica per a tots els usuaris delshorts socials de la Margineda queaixíhodesitgin,segonsvainformarahirelComúd’AndorralaVella.La formació, que tindrà lloc di-lluns vinent a les quatre de la tar-da al mateix recinte dels horts, tél’objectiu d’informar i instruir elshortolans convenientment en elconreuielmantenimentd’unhort,de forma sostenible. Així, els usua-risrebranconsellsirecomanacionsi se’ls indicarà què cal que facin iallò que no s’ha de fer en el cultiudelaterrad’unhort.Enl’activitathiseranconvidatselsdeuusuarisdelshorts de la Borda de Sales, del pro-jecte El Nostre Hort, impulsat peralumnes i professors de l’EscolaAndorrana de Santa Coloma amblacol·laboraciódel Comú.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraESCALDES-ENGORDANY ANDORRA LA VELLAPROJECTE D’EXPOSICIÓPAS DE LA CASACONVENI DE LA UNESCOTall al pont dela PlanaRestriccions aPrat de la CreuLligam entrePicasso i el paísFesta de lamulticulturaPatrimoniimmaterialEl Comú d’Escaldes-Engor-dany va informar que demà,de les 6.30 a les 7, es tallaràal trànsit rodat la carreterad’Engolasters des del pontde la Plana fins a la cruïllad’Engolasters. Segons vaprecisar la corporació parro-quial, el tancament es fa per-què el cos de bombers puguirealitzar les tasques de netejadel riu Madriu.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraEl Comú de la capital va in-formar que a partir d’aquestvespre i fins demà a la mati-nada el carrer BonaventuraArmengol i l’accés a Prat dela Creu, a l’encreuament dela Rotonda, es veuran afec-tats pel desmuntatge i trasllatdels tres mòduls que integrenl’establiment de restauracióque hi havia ubicat fins ara ala Rotonda.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraA proposta del ministre de Cul-tura, Albert Esteve, l’executiuva acordar ahir encomanar a lahistoriadora de l’art ConcepcióBoncompte el projecte d’ex-posició De Pageses d’Andorra aDemoiselles d’Avinyó, que preténconnectar per primer cop An-dorra amb l’obra del pintor Pi-casso.L’adquisiciódelallicènciasobrelaideaielprojected’expo-sicióbasadaenl’obradePicassoPageses d’Andorra suposarà unainversió de 30.242 euros, quees reparteixen en la compra dela llicència i les despeses de tra-mitacióigestió.El febrer del 2012, el Governvaanalitzaraquestprojected’ex-posició, construït sobre una tesidoctoraldeBoncompte.Aques-tatesiharebutelvistiplau,entrealtres, de la Picasso Administra-tion, que ha publicat un articleonreculll’esmentatprojecte.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa Festa de la multicultura,organitzada per l’AssociacióPro Agermanament d’En-camp, arriba enguany a latretzena edició. La festa tin-drà lloc el dissabte 11 de maigal centre esportiu del Pas dela Casa, a partir de dos quartsde nou del vespre. Hi hauràautobús gratuït, que sortiràdues hores abans des de laplaça dels Arínsols.Redacció //Pas de la Casa@mes_andorraEl consell de ministres va acor-dar ahir l’adhesió d’Andorraal Conveni de la Unesco per ala salvaguarda del patrimonicultural immaterial, segons vainformar el ministre portaveu,Jordi Cinca, que va destacarque l’adopció d’aquest convenino implica cap adaptació legis-lativa preliminar, ni fa necessà-ria cap modificació substancialdelaformacomAndorradistri-bueix el seu patrimoni. El text,imprescindible per a la candi-datura de les falles del Pirineua patrimoni de la humanitat, síque obliga a realitzar un inven-tari del patrimoni immaterialper protegir-lo, sensibilitzar lapoblació i promoure’l, així comparticipar al fons del patrimonicultural immaterial i redactarun informe periòdic sobre lesmesures adoptades per a la sal-vaguarda del patrimoni.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraTRIBUNALSAdmet haver sostret 87 eurosperò n’hi reclamen 41.000Una pena de dos anys de presó,part condicional qualificada aabonar els 41.000 euros que se lireclamen com a furtats. Aquestaés la pena que el ministeri fiscalva demanar ahir per a una donaacusada d’haver sostret diners dela papereria on treballava com adona de la neteja. L’acusada vaposar en relleu que només haviaagafat diners en tres ocasions ique l’import sostret seria d’uns87 euros.De fet, la defensa de l’acusadava destacar que li semblava es-trany que els perjudicats digues-sin que la dona feia temps que elsfurtava i no ho haguessin detectat,i més quan, segons van afirmar,el perjudici de 41.000 euros és elcorresponent al que haurien dei-xat d’ingressar durant un any. Peraixònocomparteixqueenserunaempresa familiar aquestes sostrac-cions quedessin dissimulades jaque no es portava una comptabi-litat rigorosa.D’altra banda, va ser jutjat unhome acusat d’haver furtat dife-rents objectes de l’interior d’unvehicle en el qual es va trobar elseu telèfon mòbil. L’home va jus-tificar que l’havia perdut aquellamateixa nit. A més es van trobarrestes de sang que no s’ha pogutdeterminar de qui són perquèl’home no va voler-se fer la provad’ADN.D’altrabanda,ahirvacontinuarel judici per l’accident del minibúsdel Serrat i la fiscalia manté la pe-ticiódedosanysdepresócondici-onal i inhabilitació de quatre anys.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLes vistes es van celebrar ahir a la seu de la justícia.// T. M.
 8. 8. 8 Dijous, 25 d’abril del 2013NEXPOSICIÓ‘Del Pirineu al Mediterrani’, obrade la colorista Carme MassanaLa pintora Carme Massana(Puigverd, 1934) torna a ex-posar a Andorra amb la galeriaArt al Set. Una vintena de lesseves creacions més recents esmostren des d’ahir a l’hotel RocBlanc, fins al 30 de juny. Mas-sana ha anomenat la col·leccióDel Pirineu al Mediterrani per-què presenta paisatges mariners(Còrsega, Mont-roig del Camp)i pirinencs (Andorra, Salàs dePallars, Os de Civís, Tavascan).El tret distintiu de l’obra deMassana és el fauvisme, els colorscridaners dels seus quadres. “Hiposo el que vull, ho exagero, peròrespecto els colors.” L’autora jugaamb la paleta, on no hi ha lloc pera la grisor. “Uso el color, sobretot,des de l’accident del meu fill [ésmare del pilot Albert Llovera]”,confessa. “Primer vaig deixar depintar però em van demanar quetornés i vaig començar a intensi-ficar l’ús del color, amb quadresalegres.” “El color es necessita”,sentencia Massana.Massana conserva encara unamania de pintor: clava el cavalletdavant d’allò què vol pintar. L’au-tora es planta davant d’un paisat-ge, el dibuixa, presta molta aten-ció a la composició i en capta elsdetalls. Després, a l’estudi, acabael quadre. “Es nota molt quanpintes del natural o a partir d’unafotografia”, aclareix la pintora.“Del natural se n’extreuen moltsmés matisos.” La meteorologiainfluencia en el resultat final delquadre: el dia que comença asso-lellat pot acabar amb un cel griso ple de bromes, i Massana horeflecteix en les seves creacions.A l’exposició, entre bells pai-satges i estampes florals (quepinta al seu estudi), destaca unaplatja on reposen tres figures hu-manes despullades.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraLa pintora Carme Massana davant d’un parell dels quadres ques’exposen a l’hotel Roc Blanc. // T. M.POESIATEMPORADA MORABANCESCOLACANT CORALRecital de lapoeta MiquelActuació de laPink MartiniTeresa Colomllegeix poemesConcert pels 50anys de l’OrfeóLa poeta catalana DolorsMiquel oferirà aquest vespreun recital, acompanyada delmúsic Jordi Calvet. La lectu-ra de poemes serà a les vuit alComú d’Encamp. Ramon Es-querré i Rebeca Salcedo, gua-nyadors dels últims premisMiquel Martí i Pol de poesia,també hi participaran.Redacció //Encamp@mes_andorraL’orquestra Pink Martiniactua aquesta nit al Centrede Congressos d’Andorra laVella, a les 21.30. La forma-ció musical interpreta ambel seu peculiar estil els gransestàndards de la música. Laformació ve convidada per la19a Temporada MoraBanc demúsica i dansa.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’Escola Espanyola de la Valld’Orient celebra la Setma-na cultural. Demà a la tardaorganitzarà un recital poè-tic en què participarà TeresaColom, que recitarà poemesamb els alumnes. Dilluns queve, dia 29, l’escriptor urge-llenc Isidre Domenjó visitaràels alumnes de primària.Redacció //Encamp@mes_andorraL’Orfeó Andorrà inicia aquestdissabte els actes de celebra-ció dels 50 anys de l’entitat,amb un concert amb l’acom-panyament de l’orquestra del’Institut de Música d’An-dorra la Vella. El recital seràdissabte que ve, a les nou delvespre, al Centre de Congres-sos d’Andorra la Vella.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 9. 9. 9Dijous, 25 d’abril del 2013ESPORTSCONVENIL’Esquí Club d’Andorra(ECA) va signar amb CrèditAndorrà l’acord perquè siguiel seu nou principal patroci-nador privat per les tres prò-ximes temporades. Per la sevapart, Illa Carlemany renova elconveni de col·laboració pelmateix període. Les dues en-titats tenen acords amb el clubdes del 2010 i continuen larelació per fomentar l’esport ien particular l’esquí, sobretotentre els més joves.L’ECA renova el suport de CrèditAndorrà i Illa Carlemany// CRÈDIT ANDORRÀESTIL LLIUREJordan veu possible serals Jocs Olímpics de SochiLatemporadanovaanarcomes-perava. Scotty Jordan va tornar apatir una lesió i va tornar a passarpel quiròfan i ara només pensa arecuperar-se, posar-se a to i clas-sificar-se per als Jocs Olímpicsde Sochi.Lacampanyapassadaesvaha-ver d’operar el menisc del genolldret. Després d’una recuperaciólenta va tornar amb bones sen-sacions, però una caiguda en laprimera Copa del Món li va cau-sar la mateixa lesió, aquest cop al’altre genoll. Per obrir el pròximcalendari de la Copa del Món al’agost, a Nova Zelanda, ho técomplicat, però en la resta deproves espera aconseguir la clas-sificació per als Jocs, que vindriaassolintla30aposicióalcircuit,obé sumant 50 punts en slopestyleo 80 en migtub. “És possible”,indica el mateix Jordan, que as-senyala, respecte als problemesfísics, que “cada cop que em lesi-ono penso que he fet malament”,fet que el condiciona a l’hora decompetir o entrenar-se: “Incons-cientment hi penso.”El tècnic de la Federació An-dorrana d’Esquí, Guy Díaz, indi-ca que el plantejament és que “esrecuperi bé, no volem precipitarles coses”, ja que “té el nivell” perestar entre els millors. El que hasorprès aquesta passada tempo-rada és Carles Aguareles, que elproper curs podria prendre parten alguna Copa del Món.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraNATACIÓTretze clubsal MítingLa 20a edició del Míting inter-nacional d’Encamp es realitzadissabte a la piscina del CentreEsportiu i Sociocultural, ambla participació d’uns 275 neda-dors, que representaran tretzeclubs d’Andorra, Catalunya iFrança. Les categories que en-tren en competició són abso-lut, júnior, infantil, aleví, ben-jamí i prebenjamí. Les entitatsdel Principat que hi compe-teixen són les dels Serradells,Sant Julià de Lòria, Encamp,Saece, Escaldes-Engordany iPalau de Gel. Per part catala-na hi seran les de Granollers,Cerdanyola,Cleser,Puigcerdà,Berga i Sek Catalunya, i per lafrancesa, el Saverdum.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLL’FC Andorra remunta en cincminuts amb dos gols de LimaVictòria treballada de l’FC An-dorra que li permet seguir amb laratxa, amb sis victòries i dos em-pats, i allunyar-se a 10 punts delsdescens. Va vèncer el CDC Tor-reforta per 2-1, amb dues dianesde Lima.El primer quart d’hora va ser elmés mogut. Una falta lateral bota-da per Pujol la rematava de capLima, i el porter, en una enormeestirada, desviava a córner una pi-lota que es colava ajustada al pal.El següent a tenir-la va ser Emili,tambéambelcap,peròaquestcops’escapava massa alta. En l’altraporteria, una falta des de la fron-tal de Ferri espetegava al travesser,l’esfèrica quedava morta i Leo re-matava a plaer, però Pol, des deterra, posava la cama i evitava inextremis el gol.Però l’ocasió més clara va serde Toscano, que recollia un copde cap de Cristian i a porteriabuida no tocava amb precisió elcuir, que se n’anava fora. Sebas hoprovava posteriorment de lluny ien el minut 38 el Torreforta, queles havia vist venir fins llavors, esquedava amb un jugador menysper l’expulsió de Raul, per unaagressió sobre Lima.El començament de la segonapart va ser igual de trepidant quela primera. El conjunt tarragonísortia més despert i no esperava aldarreretoticomptarambunjuga-dor menys. En un contraatac feiencaure Cristian i l’àrbitre xiulavapenal. La pena màxima la xutavaPujol, escorada al pal, però massafluixaiPedroaturava.Eraelminut50 i quatre després els visitants esposaven al davant. Després d’uncórner i un mal rebuig, Mirandarematavadecapsuperantperaltlasortida de Pol.El matx es va embolicar, cosaque ja anava bé als interessos delTorreforta. Però els tricolors vanestirar línies i Sebas, per bandadreta en velocitat, centrava a l’àreapetita i Lima es tirava a terra perposar el peu i marcar a porteriabuida. L’FC Andorra va acon-seguir el domini total, amb el rivaldesgastat. Ludo va tenir el segon ales seves botes i a la sortida d’uncórner Lima feia de cap el segon alminut 70.Eneltempsquerestava,el rival es va donar per vençut. In-tentar qualsevol cosa demanavaun esforç que no podien produir.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraSalt de Cristian per enviar la pilota cap a un company.// T. M.KARATEL’Open d’Escaldes esperaarribar als 500 participantsLa tretzena edició de l’Openinternacional d’Escaldes-En-gordany es portarà a terme del21 al 23 de juny. El torneig con-tinua creixent en nombre departicipants i en aquesta ocasióconfia arribar als 500 karatekesi ampliar els clubs i països quehi prenen part. Els competidorses repartiran en els cinc tatamisinstal·lats al pavelló escaldencdel Prat Gran.Organitzat pel Club Kara-te Fudo-Shin, es disputarà endues jornades. En la de dissabtecompetiran les categories sèni-or, sub-21, júnior i cadet, men-tre que diumenge serà el torndels més joves, els juvenils, in-fantils i alevins. Les modalitatsseran les de kata individual i perequips, i el kumite individual.La bossa de premis aug-menta i puja fins a 3.700 euros.Cadascun dels guanyadors ensènior en rebrà 300, així comel millor àrbitre, escollit pelstècnics. La millor entitat, la quearriba a més finals en categoriesen què hi ha com a mínim vuitcompetidors, en rebrà 500.L’esdeveniment és patrocinatper Andorra Turisme i DaguisaGroup. Com a novetat, a la con-clusió de les finals de dissabtes’escollirà a l’atzar vuit karatekesentre tots els participants deles categories sènior i sub-21,que es dividiran en dos equips,un anomenat Andorra i l’altreTurisme, que s’enfrontaran entècnica i combat. Els guanya-dors es repartiran un premi de1.200 euros.En l’edició de l’any passates van superar per poc els 300participants, provinents d’onzepaïsos, i enguany s’espera ar-ribar als 500, tota una marca ique mostra l’interès que hi haper venir a competir a Andor-ra. “Ja no ens importa tant quevinguin figures, sinó que la gentvingui amb ganes de competir”,assegura Xavier Herver, direc-tor tècnic del Fudo-Shin, quepreveu que en pròximes edici-ons es podria arribar al milerde participants. En un futurtambé valora que l’Open es pu-gui encabir en un circuit inter-nacional.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraDos lluitadors en la passadaedició. // T. M.
 10. 10. 10 Dijous, 25 d’abril del 2013
 11. 11. 11Dijous, 25 d’abril del 2013CLASSIFICATSClassificats,breus per paraules A partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31SANT JULIÀ PIS DE 3 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 300 EUROSORDINO PISOS DE 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJA-DOR, SOLEJATS, AMB VISTES,AL CENTRE D’ORDINO.PREU: 450 EUROSENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ MO-BLAT, AMB PQ. I TRASTER, ALS COR-TALS D’ENCAMP. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adSANT JULIÀ DE LÒRIA (64 m2) - REF. 128Pis de 3 habitacions (1 doble), 1 bany,cèntric, cuina equipada, terrassa, safareig,llar de foc, parquet, vistes agradables.400 €ESCALDES 107 m2- REF. 1313 habitacions, 1 bany, cèntric, parquet,vistes agradables, armaris encastats, rebost,safareig, terrassa de 14 m2.700 €IMMOBLESOPORTUNITAT!!Casad’obravista,antiguitat:7anys,a10minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50mindeBarcelonaamb,1.200m2de jardí, reg automàtic amb pis-cina d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Particular lloga pis a Escaldes(Parc de la Mola), 650 €, i pisa Andorra la Vella (av. SantaColoma) d’1 habitació, 400 €.Tel.: 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESES VENAUDI A43.2 S-LINEQUATTRO52.000 kmMatr. K01...Molt bon estatPreu: 24.500 €Tel.: 391 630Es ven HondaPantheon 150Color negre.17.000 kmPreu: 1.200 €Tel.: 32 53 85ANDORRA (80 m2) - REF. 1212 habitacions dobles, 1 bany, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.700 €Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMPImprescindibleexperiència, idiomesi nacionalitatandorrana opermís deresidència i treball.CAMBRERS/ES(Ref. Cambrer)Requisits:Nacionalitat andorrana opermís de residència i treball.Formació en el sector.Experiència en hotels de 5*, preferiblement.Català i castellà parlats correctament.Usuària del paquet Office.Capacitat de lideratge.Oferim:Incorporació immediata.Contracte indefinit.Formar part d’un grup d’empreses sòlidesal país.Salari en funció de la candidatura.Avantatges del Club Anyós.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH,a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.GOVERNANTA(Ref. Governanta)ANYÓSPARK Necessita incorporar
 12. 12. 12 Dijous, 25 d’abril del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dijous, 25 d’abril del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCSTROBA LA PARAULA AMAGADADescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: EXTERIORS _ _ _ _ _ _ _7 2 5 4 8 3 7 24 35 6 42 37 2 88 7 52 4 97 3 83 59 6 26 1 3 22 9 4 51 7 9 44 3 99 8 66 9 55 3 78 4 2 17 4 3 5827463591135298674694751283759326148386174952241589736573812469462935817918647325489615327362974815175328694724836951531249786698157432953761248846592173217483569VENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73
 14. 14. 14 Dijous, 25 d’abril del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRAv. Carlemany 44, Escaldes-Engordany.Atenció al client: 829 999www.facebook.com/IntimissimiAndorraNero CollectionVine i troba-la a labotiga d’IntimissimiUN ASUNTO REALUna èpica i dramàtica història d’amorbasada en fets històrics, la veritable his-tòria d’un home normal que va conquis-tar el cor d’una reina i va començar unarevolució.19.00TIERRA PROMETIDAUn executiu d’una gran empresa inten-tarà convèncer els ramaders d’un pobledels beneficis de perforar les seves terresi comprar els drets.19.10, 22.00MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTER és un mort vivent existencialment tur-mentat que manté una curiosa relaciód’amistat amb una bella noia, situacióque provoca una transformació no no-més en ell mateix, sinó també en els seuscompanys zombis.19.00, 22.15OBLIVIONAny 2073, Jack Harper és un dels últimsmecànics d’avions no tripulats destinatsa la Terra. Durant una missió rescata unadesconeguda d’una nau enderrocada. Apartir d’aquí la seva vida fa un gir sorpre-nent.19.15, 22.00TIPOS LEGALESUns veterans criminals gaudeixen d’unaúltima nit de disbauxa. Però un d’ells téun encàrrec molt especial: matar un delsseus companys.22.00EFECTOS SECUNDARIOSEl món d’una parella s’enfonsa quan ellaintenta suïcidar-se. Incapaç de superarla depressió, accepta prendre un fàrmacamb efectes inesperats.19.15, 22.00CARTELLERA
 15. 15. 15Dijous, 25 d’abril del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Obrim els tomàquets per la part superior i els buidem. Tallem molt petit l’enciam, l’alfàbregai el formatge. Ho barregem, i hi afegim les panses, els pinyons, l’oli d’oliva, la sal i el vinagre.Omplim els tomàquets d’aquesta barreja i servim.Fàcil, ràpid i lleuger. Hi ha moltes variants d’aquesta recepta (amb arròs i tonyina, cuscús i sar-dines de llauna, ensalada russa…).TOMÀQUETS FARCITS· 2 tomàquets d’amanir tipus raf o de Montserrat· unes fulles d’alfàbrega fresca· 50 g d’herbes dels canonges· créixens o espinacs· 70 g de formatge tendre o mató· un rajolí de vinagre de Mòdena· oli d’oliva· sal· unes panses· uns pinyonsINGREDIENTS (2 PERS.):TVAVUI US RECOMANEM...21.00 Gala Premios ATVCelebraciódelagrannitdelatelevisió, en què s’atorguenels premis de l’acadèmia.22.50 Cine: Futuro perdidoEl 2510, la mare natura ha pres el control dela terra. Uns caçadors tracten de sobreviureamenaçats per una perillosa malaltia.20.46 Film: Mission: Impossible 2L’agent especial Hunt haurà d’impedirque un terrorista internacional s’apoderid’un virus mortal dirigit contra Austràlia.21.00 Europa LeagueBasilea-Chelsea.22.15 Gran cinema: Patch AdamsBasada en fets reals, és la biografiad’un metge que aplicava singularsteràpies a malalts de càncer.20.50 Film: John QUn obrer (D. Washington) que no pot pa-gar l’operació del seu fill pren com a ostat-ges la secció d’urgències d’un hospital.18.50 Fútbol. Liga de CampeonesSemifinal d’anada Bayern Munich -FC Barcelona (des de Munic).21.50 La meva (30 anys de TV3)Capítol per conèixer de més a prop lafeina d’actor, ensenyant espais de rodat-ge que no surten a la sèrie.22.30 The Walking Dead: Una flecha en elmarco de la puertaRick i el governador es reuneixen en unacimera per firmar un tractat de pau.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇDisposa’t a rebre sor-preses i passar bons moments.No guardis rancors ni enveges.Tindràs una injecció decreativitat i aconseguiràs que elsaltres s’interessin més per tu.Augmenten els punts ala teva agenda social. Rebràs in-vitacions inesperades.Accepta les invitacionsque puguin portar-te a conèixernoves amistats. Sorpreses.No hi ha mal que duricent anys. Se’t presenta un futurprometedor. Prepara’t ara.Has de controlar el teufort temperament i evitar les dis-cussions. No cometis excessos.Una carta o una truca-da telefònica d’una persona delpassat et remourà sentiments.Possibles tensions amo-roses degudes a una conductapoc clara. Tendiràs a fugir de tot.Situacions que et com-plicaran la vida. Una intuïció en-certada t’assenyalarà el camí.Potssertendreiexigent.Sigues ferm i, en cas de disputes,sigues la persona més afectuosa.Estaràs envoltat de si-tuacions confuses i conflictives.Els éssers estimats no t’ajuden.Com que tens els pla-netes de la sort de part teva, eldia d’avui serà excel·lent.
 16. 16. EL FOTOREPORTER¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adRosa FerrerAlbert EsteveLa cònsol major de la capital s’equivocatitllant d’“insult” el fet que es proposien aquest moment la despenalitzacióde l’avortament al Consell General.El ministeri fa un pas més per mirar deportaralpaís‘Pagesesd’Andorra’icon-nectar per primera vegada el Principatamb l’obra de Picasso.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDijousNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad25 d’abrildel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclat607015Busco moto Aprilia 125394832Canvio temps lliure o alguna cosa aconvenir per un hort. No importa par-ròquia. Si disposa d’algun truqui’m363408Canvio bici de freeleng per moun-tainbike663168Canvio Audi A4 TDi 4x4 impecable615098Canvio assecador per rentavaixelles647286Canvio BMW 318 Ti Compact blanc140 cv matrícula C20... revisions al dia,consum normal647286Canvio 2 màquines vending 1 és debegudes calentes marca Bianch Sirio ila 2a és de snacks entrepans golosinesi begudes fredes marca Fas Faster 900324669Busco VW Tiguan automàtic. 140 o170cv en bon estat o BMW X3 3.0 di-esel363408Canvio bici tipus trial Monti nova permountainbike, gràcies323846Canvio Ps2 + 2 comandaments + 1 co-mandament inhalambric + 4 coman-daments buzz + tarja memoria 16 mb+ 38 jocs originals331050Canvio postals antigues d’Andorraper faltes. Des de 1890 fins anys 70. PyOliver, Daspet, ATV, Claverol, Rossell,Labouche...360330Canvio kayak mar i riu Dagger Outlaw612199Canvio Yamaha X Max .I . 125 scooter669642Canvio Suzuki vitara curt del 97 per4x4 llarg Jeep634359Canvio màquina talla embotits bonaper bar restaurant... molt bona634359Canvio motocultor nou amb garantiade la casa, motor Honda663168Canvio dvd Samsung, vídeos de mú-sica, ràdio marca Sony també una col-lecció de cd tot semi nou337077Canvio Audi A1 nou, amb 8.500 km,de color blanc, en perfecte estat, ga-rantia de fàbrica, mat. K6...361880Canvio KTM Superduke 990 120cvmatrícula J0... amb només 4.000 km350311Canvio pneumàtics 195 55 R15 85Hbon estat322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125o moto d’enduro qualsevol cilindrada671486Canvio Playstation 2 amb 1 comanda-ment 2 memory cards i 15 jocs336589Canvio pis a la provincia de Barcelonaper un a Andorra601754Canvio Golf 3 GTi 16v per turisme 4x4322416Canvio Mitsubishi montero llarg mat.J... 80.000 km un sol propietari garat-ge rodes noves328860Regalo bressol convertible en llit petitde 70 x 1,40322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125 omoto enduro qualsevol cilindrada327441Canvio T Max 500, blanca K59... impe-cable 3.000 km336394Canvio descapotable dos places371921Canvio Peugeot 308 J9... 29.000 kmCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilTraduccions (català,espanyol, francès,anglès i portuguès)www.metaescola.cominfo@metaescola.comTel.: +34 664 271 106Motivació, recursos & relacions humanesTaller de constel·lacions a la Seu d’UrgellImpartit per: Rosa Farrés VilarrasaDia, 27 d’Abril de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 hLloc: centre Mandala IogaOrganitza: Ramon Alsina ArtiguesCal donar les gràcies als conductors que trenquen la monotonia de la conduccióurbana posant obstacles per anar esquivant.// N. J.

×