Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AVANTPROJECTE DE DECRET LLEI D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS
                           ...
1. INTRODUCCIÓ


2. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL DECRET LLEI:

   2.1. CONCENTRACIONS PERIFÈRIQUES

   2.2. ORDENACIÓ DE L’...
El principal objectiu del Decret Llei és mantenir i consolidar el nostre model de
comerç urbà basat en:
 a) La cohesió soc...
Es planteja una regulació global,
indistintament del tipus d’assortiment
de producte comercialitzat (quotidià o
no quotidi...
2.1. CONCENTRACIONS
   PERIFÈRIQUES
           3
CONCENTRACIÓ COMERCIAL
             OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA
             ...
Tarragona
        NUCLI HISTÒRIC
      OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA
         ...
OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA
                       6
Mataró  CONCENTRACIÓ COMERCIAL
     NUCLI HISTÒRIC
         OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈ...
2.2. ORDENACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL
                  8
Trames Urbanes Consolidades
         (TUC)

Àrees compreses dins de sòl urbà o urbanitzable on,
d’acord amb el pla...
EXEMPLE DE REGULACIÓ COMERCIAL VIGENT
                    10
CLASSIFICACIÓ ESTABLIMENTS COMERCIALS

 Petits establiments comercials (PEC): establiments, individuals o
col·lectius, am...
LOCALITZACIÓ ÚS COMERCIAL

 PEC: sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui
dominant, sempre que no configurin un ...
2.3. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ
              13
NIVELLS CONTROL ADMINISTRATIU
    I ÒRGAN COMPETENT

 Comunicació (400 a 1.299 m2)    Ajuntament

 Comunicació amb ...
3. CANVIS RESPECTE LA LLEI 18/2005
                   15
PRINCIPALS MODIFICACIONS (1)

 La classificació dels establiments comercials (PEC, MEC,
GEC i GECT) es realitza en funció...
PRINCIPALS MODIFICACIONS (2)

  La previsió de localització dels establiments comercials
s’estableix en coherència amb el...
PRINCIPALS MODIFICACIONS (3)
 S’estableixen 3 nivells de control administratiu:
   Comunicació (entre 400 i 1.299 m2).
...
PRINCIPALS MODIFICACIONS (4)

 Desapareix el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments
Comercials (PTSEC).
 Es suprimeix l...
PRINCIPALS MODIFICACIONS (5)

 La normativa es tramita mitjançant un Decret Llei per motius
d’urgència, bàsicament perquè...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació Llei Comerç

814 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Llei Comerç

 1. 1. AVANTPROJECTE DE DECRET LLEI D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS Desembre de 2009
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ 2. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL DECRET LLEI: 2.1. CONCENTRACIONS PERIFÈRIQUES 2.2. ORDENACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL 2.3. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ 3. CANVIS RESPECTE LA LLEI 18/2005 ÍNDEX
 3. 3. El principal objectiu del Decret Llei és mantenir i consolidar el nostre model de comerç urbà basat en: a) La cohesió social. b) L’equilibri territorial. c) Un model de ciutat compacta. d) La reducció de la mobilitat. e) La protecció dels entorns i del medi ambient urbà i natural. f) La preservació del patrimoni historico-artístic i del paisatge de Catalunya. ANTECENDENTS 1
 4. 4. Es planteja una regulació global, indistintament del tipus d’assortiment de producte comercialitzat (quotidià o no quotidià), o del seu format de venda. DEFINICIÓ DEL TIPUS D’ESTABLIMENT I FORMAT COMERCIAL 2
 5. 5. 2.1. CONCENTRACIONS PERIFÈRIQUES 3
 6. 6. CONCENTRACIÓ COMERCIAL OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA 4
 7. 7. Tarragona NUCLI HISTÒRIC OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA 5
 8. 8. OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA 6
 9. 9. Mataró CONCENTRACIÓ COMERCIAL NUCLI HISTÒRIC OCUPACIÓ DEL SÒL AL CENTRE I A LA PERIFÈRIA 7
 10. 10. 2.2. ORDENACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL 8
 11. 11. Trames Urbanes Consolidades (TUC) Àrees compreses dins de sòl urbà o urbanitzable on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent; existeix continuïtat d’edificis amb ús residencial admès dominant, en les quals els usos comercials estan inserits amb els usos residencials. Queden exclosos els àmbits de planejament amb predomini de l’ús industrial. DEFINICIÓ DE LES ÀREES ON S’ADMETRÀ L’ÚS COMERCIAL 9
 12. 12. EXEMPLE DE REGULACIÓ COMERCIAL VIGENT 10
 13. 13. CLASSIFICACIÓ ESTABLIMENTS COMERCIALS Petits establiments comercials (PEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda inferior a 800 m2. Mitjans establiments comercials (MEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 m2. Grans establiments comercials (GEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 m2. Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2. Establiments comercials singulars (ECS): establiments de venda a l’engròs, automoció i carburants, embarcacions i altres vehicles, maquinària, materials per a la construcció i articles de sanejament i centres de jardineria i vivers (PEC, MEC, GEC i GECT). 11
 14. 14. LOCALITZACIÓ ÚS COMERCIAL PEC: sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui dominant, sempre que no configurin un GEC o GECT col·lectiu. MEC i GEC: TUC dels municipis capitals de comarca, majors de 5.000 habitants o assimilables. GECT: TUC dels municipis capitals de comarca, majors de 50.000 habitants o assimilables. ECS: tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admet l’ús comercial. 12
 15. 15. 2.3. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ 13
 16. 16. NIVELLS CONTROL ADMINISTRATIU I ÒRGAN COMPETENT Comunicació (400 a 1.299 m2) Ajuntament Comunicació amb Declaració Responsable (1.300 a 2.499 m2) DG de Comerç Llicència comercial (a partir de 2.500 m2) DG de Comerç 14
 17. 17. 3. CANVIS RESPECTE LA LLEI 18/2005 15
 18. 18. PRINCIPALS MODIFICACIONS (1) La classificació dels establiments comercials (PEC, MEC, GEC i GECT) es realitza en funció de la superfície (s’elimina la variable població). Es defineixen els Grans Establiments Comercials Territorials (GECT). Els establiments comercials de mobles, ferreteria i bricolatge deixen de tenir un tractament excepcional. No es discrimina en funció del format ni del sector i s’eliminen les restriccions absolutes de creixement (es prioritza l’ordenació de l’ús comercial – localització-). 16
 19. 19. PRINCIPALS MODIFICACIONS (2) La previsió de localització dels establiments comercials s’estableix en coherència amb els preceptes del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (5.000 habitants, 50.000 habitants i capitals de comarca). Es defineix la TUC amb criteris urbanístics, es flexibilitza i es simplifica el procediment d’aprovació. La TUC l’aprova la DG d’Urbanisme, previ informe preceptiu i vinculant si és desfavorable de la DG de Comerç. Es possibilita la implantació fora de la TUC únicament en casos puntuals i si concorren un seguit de condicions (ECS, accés restringit estacions, casos justificats, etc.). 17
 20. 20. PRINCIPALS MODIFICACIONS (3) S’estableixen 3 nivells de control administratiu: Comunicació (entre 400 i 1.299 m2). Comunicació+Declaració responsable (entre 1.300 i 2.499 m2) Llicència comercial (a partir de 2.500 m2). S’introdueix un sistema de Declaració responsable relatiu a la localització i l’aparcament que ha d’acompanyar a la comunicació, pels establiments comercials amb una superfície de venda entre 1.300 i 2.499 m2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d’activitat d’establiments comercials es corresponen amb les regulades per la legislació de prevenció i control ambiental (PACA). 18
 21. 21. PRINCIPALS MODIFICACIONS (4) Desapareix el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC). Es suprimeix l’Informe sobre el Grau d’Implantació (IGI) i es redueixen els terminis de resolució dels expedients (de 12 mesos a 4 mesos). S’elimina la Comissió d’Equipaments Comercials (CEC). Es modifica el sentit del silenci, que passa de negatiu a positiu. 19
 22. 22. PRINCIPALS MODIFICACIONS (5) La normativa es tramita mitjançant un Decret Llei per motius d’urgència, bàsicament perquè: La Directiva de Serveis estableix un termini de transposició. La tramitació és més simple i reduïda en el temps. L’entrada en vigor del Decret Llei és immediata, amb la posterior convalidació del Parlament (en un termini de 30 dies) o amb l’acord de tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència. 20

×