Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El Pacte Nacional per a la
Indústria, una realitat a tocar
PÀG.06 // Els propers mesos veu-
rem fructificar una de les acci...
OPINIÓ
EDITA: Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
AEIC
President: Jordi Renom
Vicepresident 1r: Jordi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Una visió de gestió empresarial per enfrontar-se a entorns VUCA.

170 views

Published on

Article sobre com hauría de ser una gestió empresarial en el segle XXI.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Una visió de gestió empresarial per enfrontar-se a entorns VUCA.

  1. 1. El Pacte Nacional per a la Indústria, una realitat a tocar PÀG.06 // Els propers mesos veu- rem fructificar una de les accions per impulsar el sector industrial de Catalunya més importants dels dar- rersanys.ElPacteNacionalperlaIn- dústria té com a objectiu final dotar Catalunya d’una nova economia pro- ductiva de base industrial. El Govern ja ha aprovat la creació de la Taula del Pacte Nacional per la Indústria i dels sis grups de treball que n’ela- boraran l’estratègia i les accions. Els sis grups de treball, integrats per nou membres cadascun (tres re- presentants de la Generalitat i sis designats per patronals i sindicats), seran els equips responsables de proposar les línies d’actuació que han de situar la indústria com a eix econòmic del país. La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, in- tegrada per la Generalitat de Catalu- nya,lespatronalsFomentdelTreball, PIMEC i Fepime i els sindicats UGT i CCOO, és qui ha assumit el paper de governança i d’impulsora del Pacte Nacional per la Indústria. FULLS DELS ENGINYERS Visita www.fullsdelsenginyers.cat i accedeix a tots els continguts El diari dels Enginyers Industrials de Catalunya OCTUBRE 201610/ ElsEnginyersIndustrialsdeCatalunyaestaranpresentsala TauladelPacteNacionalperalaIndústria  TEMA DEL MES  OPINIÓ // PÀG.03 “La UPC és una de les universitats que integren el top 100 d’engi- nyeria del rànquing de Xangai. Estic convençut que l’EEBE contri- buirà a millorar aquesta posició” ENRIC FOSSAS COLET, RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) “Preparar-seperconviureambentornsVUCAdemanaincorporarla gestióderiscos,unelementinherentaqualsevolprojected’enginyeria bendissenyat” GIAN-LLUÍS RIBECHINI, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ EMPRESARIAL DE L’AEIC / COEIC iGENIUM’16 Els projectes d’enginyeria més destacats de l’any. PÀG.11 MANUELCERMERÓN(GRUPAGBAR) “Tenim una massa crítica que ens permet invertir en la cerca i desenvo- lupament de coneixement”. PÀG.12 ELS EIC A L’IoTSWC ElsEnginyersIndustrialsdeCatalunya s’impliquen activament en l’IoTSWC. PÀG.10  OPINIÓ // PÀG.02 MEDSI, una conferència internacional a Barcelona PÀG.04 // El president de l’edició del 2016 de MEDSI (Mechanical Engi- neering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumenta- tion) és un enginyer industrial membre i associat dels EIC? Es tracta de Carles Colldelram, cap de la Secció Transversal de la Divisió d’Engin- yeria del sincrotró Alba. El MEDSI s’acaba d’organitzar al CosmoCaixa de Barcelona i ha servit per compartir coneixement i establir net- working en l’àmbit de l’enginyeria mecànica vinculada als sincrotrons. Conversem amb Colldelram; Joan Casas, cap de la Divisió d’Enginyeria d’Alba, i Josep Campmany, cap de secció d’Imants, Dispositius d’Inser- ció i Mesures Magnètiques.   INFRAESTRUCTURA Robotrack, el sistema de construcció de via ferroviària del futur PÀG.03 // El sistema Robotrack es basa en l’adaptació d’un robot industrial convencional de grans dimensions per a l’operació en les condicions d’elevats nivells de pols i d’intempèrie presents al voltant d’aquest tipus de cons- trucció. El consorci del projec- te Robotrack està coordinat per l’empresa VIAS i compta amb un equip multidisciplinari format per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, CEMOSA, Eurecat, la UPV i el Grup d’Investigació en En- ginyeria Ferroviària El Robotrack es pot utilitzar en la construcció de les línies de metro i túnels, tramvies, línies d’altes presta- cions per a trànsit de mercaderies i línies d’alta velocitat.   TECNOLOGIA Un dels grups de treball és el d’infraestructures i energia, que ja està analitzant el Corredor Mediterrani El Parlament de Catalunya va aprovar, el 13 de juliol, una resolució per instar el Govern a tirar endavant un Pacte Nacional per a la Indústria a Catalunya amb el vot favorable de tots els grups de la cambra catalana. Aproximació a la IoT a Catalunya PÀG.04 // Rosa Paradell des- envolupa actualment la seva tasca professional a la fundació i2CAT, però amb anterioritat ha estat directora de la fira Smart City World Congress. En aquesta entrevista, Paradell ens anuncia que la IoT Catalan Alliance, un dels projectes de l’i2CAT, pre- sentarà un estudi a la propera edició de la fira IoT Solutions World Congress que analitza els punts forts i febles de la cadena de valor IoT a Catalunya. La IoT Catalan Alliance també presen- tarà un altre informe, a finals d’any, sobre la manera en què la IoT transformarà el sector in- dustrial català.   INFRAESTRUCTURA Rosa Paradell, desenvolupa actualment la seva tasca professional a i2CAT
  2. 2. OPINIÓ EDITA: Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya AEIC President: Jordi Renom Vicepresident 1r: Jordi Guix Vicepresident 2n: Ricardo Granados Secretària: Olga Tomàs COEIC Degà: Jordi Guix Vicedegà: Pere Roca Secretari: Jordi Mas Demarcacions del COEIC-AEIC Girona: Joan Juanals i Jaume Masgrau Lleida: Joaquim Llop Catalunya Central: Mireia Félix Tarragona: Lluís Maestre Delegació del Vallès: Francesc Figueras AEIC - COEIC Director general: Pere Homs Consell de redacció: Jordi Guix, Jordi Renom, Pere Roca, Jordi Vericat, Laura Ivern i David Pérezdolz Responsable de Comunicació: Eva Díaz Coordinació: Anna Carrió Cap de Redacció: Albert López Redacció: Albert López, Pablo Monfort i Ferran Sardans Publicitat: Pilar Alonso i Sonia Olivera Infografia: Noel Zaragoza Fotografia: Noel Zaragoza i Isabel Marquès Disseny i maquetació: Anna Carrió Correcció lingüística: Ester Ollé Impressió: Vanguard Gràfic S.A. Dipòsit legal: B 26367-2015 ISSN: 2013-3332 Administració i distribució: Enginyers Industrials de Catalunya Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona T: 933 192 300 / F: 933 100 681 a/e: fulls@mail.eic.cat Els articles signats no representen l’opinió dels Fulls dels Enginyers. D’acord amb la Política de protecció de dades de caràcter personal que tenen implantada el Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, s’informa que, atès que l’anuari és un fitxer que té legalment atribuïda la condició de font accessible al públic i vist que s’està emprant per a activitats comercials, s’explicitarà en el fitxer de manera destacada que dites dades no es podran utilitzar per a finalitats de publicitat o prospecció comercial. No obstant això, tenint en compte que aquest és un dret al qual els interessats poden renunciar, quan un col·legiat i/o associat així ens ho manifesti es farà constar en el fitxer que l’interessat ha informat del seu consentiment perquè s’usin les seves dades per a publicitat o prospecció comercial. Aquest consentiment s’ha de comunicar pels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la referència LOPD al 933 100 681 o per escrit adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb la referència LOPD a la Via Laietana, 39, 08003, de Barcelona. D e tots és ben sabut que el sector industrial global, i el català en particular, està vi- vint moments determinats per canvis profunds. Una d’aquestes transformacions està protagonitzada per les innovacions tecnològiques que formen part de l’eix impulsor de l’anomenada Quarta Revo- lució Industrial o indústria 4.0. A Catalunya, a més a més de comptar amb empreses que ja implementen so- lucions pròpies del 4.0, s’estan portant a terme una sèrie d’accions que determi- naran, d’una manera o una altra, el futur del teixit industrial. D’una banda, l’anunci, fet públic el mes de juny passat per la Generalitat de Ca- talunya, de la creació del Clúster de Ma- nufactura Avançada, que agruparà les empreses i els agents catalans que tre- ballen en aquest sector. De l’altra, la feina que s’està desenvolu- pantenaquestsmomentsambl’objectiude fer realitat el Pacte Nacional per la Indús- tria,anunciat també el mes de juny passat. Un membre dels Enginyers Industrials de Catalunya forma part de la taula del Pacte Nacional per la Indústria, que té la tasca de desenvolupar i finalment for- malitzar l’acord. Un acord que es basarà en la concreció de seis eixos fonamen- tals: competitivitat empresarial, dimen- sió empresarial i finançament, indústria 4.0 i digitalització, formació, infraestruc- tures i energia i sostenibilitat i economia circular. Ja ha transcendit que un dels temes estrella que està analitzant el grup d’in- fraestructures i energia és el Corredor Mediterrani. Una temàtica en què els En- ginyers Industrials tenen molt a dir. Amb aquestes eines de treball sembla molt a prop aconseguir l’objectiu final del Pacte: crear una nova economia pro- ductiva de base industrial. Tanmateix, tot plegat fa pensar que som realment al davant d’una oportu- nitat única per a la indústria catalana, que situarà el sector industrial del país en l’eix estratègic que es mereix des del punt de vista econòmic, social i polític.  Una oportunitat única per a la indústria catalana La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa és qui ha assumit el paper de governança i impulsora del Pacte Nacional per la Indústria.  Editorial  Sonòmetre La logística catalana constata la recuperació Elsistemalogísticcatalàva registrarl’any2015uncreixement del7,42%respecteal2014,amb untotalde367milionsdetones gestionades.Aquestaésunadeles dadesdel’informeIndicadorsde competitivitatdelsistemalogísticca- talà2015.Eltransportpercarretera éselmajoritari,amb278milionsde tones,iexperimentauncreixement del9%,seguitdeltransportmarí- tim,amb80milionsdetones.Un altreaugmentsignificatiu,del18%, éselprotagonitzatpeltransport aeri(117.315tones).Encanvi,el transportferroviarihacaigutun3%, finsales9.191tones. La Diputació col·labora en l’augment de l’ocupació en el sector industrial “Ocupacióalaindústrialocal”és elnomdelprogramaendegatper laDiputaciódeBarcelonaamb l’objectiudegenerarllocsdetreball peralscol·lectiusqueméshanpatit l’atur.Dotatamb2milionsd’euros, elprogramavolafavorirlacompeti- tivitatdelesempresesinclosesals sistemesproductiuslocalsienfortir lacol·laboraciópublicoprivada. Empresesdelsectortèxtil,metall- mecànic,automocióoalimentació participenenelprograma,enquè l’anypassatvanintervenir500em- preses.Aquestanys’hanseleccio- natdotzeprojectesimpulsatsper diferentsajuntamentsoenslocals. ProgramadeCreixementEmpresarial del Ministeri d’Indústria ElMinisterid’Indústria,Energiai TurismehallançatunPrograma deCreixementEmpresarialdirigit asectorsindustrialsambuna importantcontribucióalPIBique presentenunaelevadaatomització. Esdirigeixasectorsindustrialsiex- portadorsclaucomsónelsectorde l’alimentacióibegudesielsectorde lamodaensentitampli,incloent-hi tèxtil,calçat,marroquineria,bijute- ria,joieria,perfumeriaicosmètica. Elprogramaofereixunservei d’assessoramentpersonalitzaten digitalització,innovació,finances, màrquetingicomercialització,ope- racionsirecursoshumans.  Altaveu MANUEL CERMERÓN Director d’Estratègia i Desenvolupament d’Agbar i director general de Suez Ad- vanced Solutions per a Espanya i Portugal “Per nosaltres, el BIM és un instrument d’excel·lèn- cia, eficiència i trans- parència fins al punt que ja s’ha convertit en una eina central en la nostra direcció d’enginyeria” “ E n els darrers temps, el nou pa- radigma empresarial és el que es coneix com a entorns VUCA, que correspon a l’acrònim en anglès de “volatilitat, incerte- sa, complexitat i ambigüitat”. Mentre que per a molts aquests elements es veuen amb preocupació, en canvi, per a l’enginyeria el que es veu és un món d’oportunitats, perquè una de les ocupa- cions de l’enginyeria és resoldre problemes que inclouen variables VUCA. Dins els models de gestió que permeten desenvolupar una millor capacitat de res- posta a aquests entorns es troben els que es fonamenten en els principis de les filo- sofies àgils. Ara bé, per tal que les empre- ses puguin utilitzar-les de forma adient, cal que dins la seva cultura s’hagin establert i s’incentivin valors com la transparència, el compromís, el focus, la franquesa, el respecte, el coratge, el treball en equip, la confiança, la col·laboració, l’honestedat i la comunicació. Si s’analitzen en detall, veiem que tots ells formen una cadena on la seva força és conseqüència de la fortalesa de la baula més feble. I aquesta feblesa es tro- ba sovint en la capacitat de la direcció de l’empresa de mantenir cadascun d’aquests valors en la seva actuació. És en l’àmbit de la gestió de les persones on es troba un element estratègic que per- met la diferenciació disruptiva d’una em- presa com és l’adopció de models de com- pensació total, per tal d’atraure i mantenir el talent que la nostra empresa necessita. Preparar-se per conviure amb entorns VUCA demana incorporar la gestió de ris- cos, que és un element inherent a qualsevol projecte d’enginyeria ben dissenyat i des- envolupat. Això suposa un avantatge per a les enginyeries de qualsevol dimensió, ja que la implementació de la gestió de riscos dins la seva estratègia no els representa in- corporar un element estrany; a més a més, els dóna un element d’influència en la fide- lització dels clients actuals o en la captació de nous clients, per l’expertesa adquirida. Un element necessari és una gestió de la innovació entesa com a factor estratègic que sigui sistematitzat per tota la empre- sa amb una visió de procés global on pugui participar tothom i també beneficiar-se’n dels resultats. Per concloure, voldria recordar que ja fa més de cent anys un enginyer, Frederick Winslow Taylor, va escriure: “La majoria dels homes creuen que els interessos fona- mentals dels empresaris i dels treballadors són necessàriament antagònics. En canvi, la gestió científica (scientific management) té com a base la ferma convicció que els ve- ritables interessos de tots dos són els ma- teixos”; i aquesta convicció encara és certa per tal que un sistema de gestió empresa- rial funcioni.  Una visió de gestió empresarial per enfrontar-se a entorns VUCA GIAN-LLUÍS RIBECHINI President de la Comissió de Gestió Empresarial de l’AEIC/COEIC  Tribuna 02OPINIÓ 02 FULLS DELS ENGINYERS / 10

×