Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จินตวิศวองค์กร : The New Corporate Garage

1,277 views

Published on

เรื่องราวของ องค์กรที่เรียกว่า จินตวิศวองค์กร (Imagineering Corporation) เค้าสร้างการคิดใหม่ ธุรกิจใหม่จาก จินตนาการได้อย่างไร

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

จินตวิศวองค์กร : The New Corporate Garage

  1. 1. 1    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558  จินตวิศวองคกร : The New Corporate Garage ดร.ดนัย เทียนพุฒ                                                               นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ        “นวัตกรรม (Innovation)” เปนสิ่งสําคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง ทางการตลาดและธุรกิจตางพยายามคนหาและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องสําหรับการนําเสนอ ผลิตภัณฑและบริการใหม พรอมกับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหมๆ คูขนานกันไป ผูเขียนเห็นวา “โครงการคูปองวัฒนธรรมในระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งรัฐบาล รวมกับ กรอ. สน.นวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคารวมกันโดยรัฐใหงบประมาณ 500 ลาน บาท เปนเงินเปลาแก SMEs ใหสูงสุดโครงการละ 1.5 ลานบาท คาดหวังวาใหเกิดการใชประโยชนจาก การวิจัยและพัฒนา (R&D) สําหรับ SMEs ที่เขารวมโครงการ ทั้งนี้ผูประกอบการ SMEs 1 รายจะขอรับ เงินสนับสนุนไดไมเกิน 2 โครงการ และแตละโครงการตองใชงบดานพัฒนานวัตกรรม 25% ของมูลคา โครงการ ซึ่งตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 2 ป” (อางจาก นสพ. M2F หนาNews Update ฉบับวันที่ 15 ต.ค.2558: 9) การสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ เปนสิ่งนาสนับสนุนใหกับ ผูประกอบการ SMEs และในระยะยาวจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดไมมากก็ นอย ขณะเดียวกันทําใหผูเขียนนึกถึงวาองคกรหรือธุรกิจตางๆ จะมีวิธีการพัฒนานวัตกรรมให เกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในองคกรไดอยางไร และทําอยางไรจึงจะใหมีนวัตกรรมเปนดีเอ็นเอขององคกรซึ่ง หากทําไดก็หมายถึง การเกิดนวัตกรรมขึ้นในองคกรไดอยางยั่งยืน  การดําเนินธุรกิจในระยะแรกๆ ของผูประกอบการ SMEs หรือเจาของกิจการอาจมี แนวคิดในการสรางผลิตภัณฑและบริการใหมๆ แตพอถึงจุดหนึ่งเมื่อธุรกิจเริ่มตนสามารถผลักดันและสราง ตลาดใหเติบโตขึ้นมาได ก็เริ่มจะมีนักธุรกิจหนาใหม สนใจสรางธุรกิจใหมในลักษณะเหมือนหรือคลายๆ กันเขามาแขงขันดวย ทําใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs เดิมหรือผูคิดริเริ่มตองมีการปรับตัว และจะพบวา การดําเนินธุรกิจในชวงระยะเวลานี้เปนสิ่งที่ยากขึ้นกวาเดิม
  2. 2. 2    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558   เมื่อผูประกอบการ SMEs ตองการขยับธุรกิจใหกาวขึ้นไปเปนธุรกิจขนาดกลาง ขนาด ใหญและกาวไกลไปจนถึงกับเปนบริษัทขามชาติ พบวาไมใชเรื่องที่จะทําไดในชั่วขามคืนแตเปนสิ่งตองใช เวลาในการพัฒนา ใชคนเกงเชี่ยวชาญสูง พรอมกับเงินลงทุน โดยเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนา คําถามจึงเกิดขึ้นมาวา ธุรกิจมีทางเรงที่รวดเร็วในการสรางนวัตกรรมไดไหม องคกรแหงจินตวิศวกรรม (Imagineering Corporation) ผูเขียนสนใจและชอบเรื่องราวของ “จินตนาการ (Imagination)” เพราะเปนการขยาย ขอบเขตความสามารถในการคิด การเกิดไอเดียไดอยางไมสิ้นสุด และโดยเฉพาะคําพูดของไอนสไตน ไดพูด ไววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู (The Imagination is more important than Knowledge)” และมักมี การกลาวถึงกันอยูบอยๆ ชาติตะวันตกมีคําอยูคําหนึ่งวา “Blue Sky Cellar” อาจแปลงายๆ วา “หองใตหลังคา มองดูฟาสีน้ําเงิน” เพราะการอยูในที่สูงจะทําใหสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ไดรอบตัว เมื่อเห็นดังนั้นจะทําให คิดอะไรใหมๆ ได หลังจากนั้นจะเดินลงไปยังโรงรถหรือหองเก็บของ ซึ่งมีอุปกรณตางๆ อยูอยางครบถวน ชวยในการประดิษฐคิดคนพัฒนาตามความคิดซึ่งเกิดมาจากหองใตหลังคาบาน อยางเชน Arthur Davidson สรางจักรยานที่ติดเครื่องยนตสําเร็จจากโรงไมเล็กๆ หลังจากนั้น และในป 1903 ไดกอตั้งบริษัท Harley-Davidson ขึ้นมา จินตวิศวกรรม จําไดวา ผูเขียนบุกเบิกคําวา จินตวิศวกร (Imagineer) และ จินตวิศวกรรม (Imagineering) หลังจากกลับมาจากการดูงานที่ ดีสนียแลนด แคลอฟอรเนีย (ป 2548) เปนความประทับใจมาก ตอนที่ได เลนเครื่องเลนตาง ๆ ในสวนสนุกระดับแหงนี้ พรอมกับไดรูวา บรรดาทีมงานที่คิดเครื่องเลนทั้งหมด เปน บุคคลที่มีชื่อตําแหนงวา จินตวิศวกร ในตอนนั้นคิดอยูนานจะใชคําภาษาไทยวาอะไรดีเพราะยังไมรูจักกันในเมืองไทย “จินตวิศวกร (Imagination + Engineering)” นาจะเปนคําภาษาไทยที่จะสื่อถึงคํานี้ไดตรงกับความหมายกับคํา ภาษาอังกฤษ
  3. 3. 3    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558      ฝรั่งจึงบอกวา ... สถานที่แหงแรกในการสรางสิ่งตางๆ หรือเปนที่แกไขของซึ่งเสียหาย แตกหัก .....หองเก็บของเปนที่เกิด “ไอเดียอุนๆ” กับ “ธุรกิจเล็กๆ “ เริ่มมาจากหองเหลานี่เอง (www.the-innovation-garage.com) Anthony (2012, The New Corporate Garage; http://www.hbr.org ฉบับ HBR September) สรุปวาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ มีผลิตภัณฑที่ปรับเปลี่ยนโลกเกิดมาจาก “ผูประกอบการผูหิวกระหาย“ ไดมองดูบุคคลเหลานี้แทน เชน Gateses Zuckerbergs Pages และ Brins การบุกเบิกจินตวิศวกร หลังจากผูเขียนพูดถึง จินตวิศวกร และเริ่มัฒนาเรื่องนวัตกรรมในองคกร จนกระทั่ง 5 ป (ป 2552-2556) ที่ผานมา ธุรกิจเริ่มคึกคักสนใจและสอบถามมายังผูเขียน และขอความเห็นเกี่ยวกับ “จินตวิศวกร (Imagineer)” วาเปนอยางไร เมื่อผูเขียนพัฒนาหลักสูตร คิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม (InnoCreativity) เพื่อสอนและบรรยายใหกังองคกรตางๆ ในการพัฒนานวัตกรรม จัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ปจจุบันไดพัฒนาโมเดลนวัตกรรมในองคืกรขึ้นเพื่อใหสามารถนําไปใชได อยางกวางขวาง พรอมกับการเขียนบล็อกเกี่ยวกับ “The Imagineering Corporate”   จินตวิศวกรรม = จินตนาการ + วิศวกรรม  (Imagineering) = (Imagination) + (Engineering)  “เราเรียกสิ่งนี้วา จินตวิศวกรรม (Imagineering) –การรวมเขามา  ของความคิดสรางสรรค จินตนาการและโนวฮาวทางเทคนิค”    Walt Disney
  4. 4. 4    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558  (http://www.thaiimagineer.blogspot.com) ทานที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาและคนหาที่ไปที่มาได ครับ กลับมาที่ จินตวิศวกรรมของวอลท ดีสนีย ไดพูดถึง “โนวฮาวดานเทคนิค” ที่ใชในการ สรางธีมปารค ซึ่งดึงดูดใหคนมาเที่ยวสวยสนุกดีสนีย มีหลักการและการปฏิบัติของจินตวิศวกรรม สามารถประยุกตใชดานอื่นๆ ในการคิดสรางสรรคไดดังนี้   การตลาด/การโฆษณา  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  การออกแบบเกมส  การพัฒนาสารสนเทศ  การเขียนดานเทคนิค  สถาปตยและการออกแบบสารสนเทศ  การออกแบบการเรียนการสอน บริษัทยักษใหญไดสราง นวัตกรรมในองคกรใหเปนความไดเปรียบในการแขงขัน เชน เมดโทรนิค(Medtronic) ยูนิลีเวอร (Unilever) ซินเจนทา (Syngenta) และ IBM มีขอไดเปรียบซึ่งบริษัทเริ่ม กิจการใหม หรือ สตารอัพยากที่จะทําซ้ําหรือลอกเลียนแบบไดในสิ่งตอไปนี้  1) โครงสรางพื้นฐานระดับโลก  ในขณะที่การใหบริการอินเทอรเน็ตเปนการงายตอการจัดจําหนายสินคาทั่วไปและ บริการแบบตัว ตอตัว ( เผชิญหนาพูดคุย) จําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐาน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง " การสงสินคาถึงหนาบาน" ดวยชอง ทางการจัดจําหนาย) บริษัทขนาดใหญลงหลักปกฐานะที่มั่นเหลานี้ และขยายการจัดจําหนายไดอยางรวดเร็ว   2) ความมีชื่อเสียงของแบรนดที่แข็งแกรง คนเฝาดูประตู (ชองทาง) ระหวางความคิดและผูใชบริการ เชนกรณีเมดโทรนิค ตัวแทนจัดซื้อของ โรงพยาบาลรัฐบาล และหนวยงานกํากับดูแล อิทธิพลของแพทย มักจะมีรูสึกลังเลที่เกี่ยวกับเสนอผลิตภัณฑและบริการ จาก บริษัท ใหมๆ ดังนั้นแบรนดที่แข็งแกรงจะชวยให บริษัทขนาดใหญแลนผานเขาสูประตู (ชองทาง) นี้ได      
  5. 5. 5    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558  3) ความสัมพันธของหุนสวน บริษัทขนาดใหญ สามารถไดรับการสนับสนุนจากหุนสวนที่ดีที่สุดในผลิตภัณฑนั้น ๆ เพื่อ การสนับสนุนไอเดียของบริษัท 4) ความรูทางดานวิทยาศาสตร การทุมเทของทีมงานผูเชี่ยวชาญภายในบริษัทได สรางความรูยากที่จะทําซ้ําขึ้นมาได และมักจะไดรับการคุมครองโดยการจดสิทธิบัตร 5) ประสบการณผานผูควบคุมกฎกติกา การแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล ในตลาดปจจุบันทําใหธุรกิจหนาใหมมีอุปสรรคในการ สตารอัพ และการติดตอกับเจาหนาของทางการที่ในหลายพื้นที่ 6) กระบวนการที่เปนเลิศ ขณะที่การดําเนินงานของบริษัทหนาใหมเติบโตมากขึ้น พวกสตารอัพเหลานี้ ทํานายถึง ความรุนแรงของความรวดเร็วในการแขงขันธุรกิจไมไดจึงก็ถูกการโถมกระหน่ําเขาหา แตบริษัท ขนาดใหญ สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้ได ตัวเรงปฏิกิริยาในองคกร(Corporate Catalysts) IBM เปนองคกรที่ผาน ยุคตาง ๆ ของนวัตกรรมมา โดยยุคที่ หนึ่ง เปนยุคของ นวัตกรผู โดเดี่ยว (คิดคนอยูคนเดียว) ยุคที่สอง หองแลบในองคกร (การจัดตั้งหองแลบในบริษัทเพื่อคิดคนสิ่งใหมๆ) ยุคที่สาม เวนเจอรแค็ปปตอล (VC) (ผูรวมลงทุนเขามาสนับสนุนพวกสตารอัพ) ยุคที่สี่ ตัวเรงปฏิกิริยาใน องคกร เปนนักนวัตกรรม ที่มีอยูแลวแตขยับบทบาทมาเปนผูดําเนินการดานนวัตกรรม มีการจัดทําแบบ ดั้งเดิมและสรางแนวทางใหม ( Anthony, 2012 : 53 ) ดังตอไปนี้ 1) รวมทุนในกิจการที่เปนผูสงเสริมสนับสนุน ของยุคที่สาม ซึ่งจะตองพิจารณาวาโมเดล อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถาพวกเขาจะเขาไปเกี่ยวของ 2) นักนวัตกรรมหนุม ตั้งในปรับปรุงผลิตภัณฑใหโลกไดยอมรับในงานของเขาเพื่อ ปองกันไมให บริษัทขนาดใหญ"ขายของไมไดออก" – สามารถเพิ่มผลกระทบใหบริษัทของพวกเขา
  6. 6. 6    จินตวิศวองคกร :The New Corporate Garage                                              ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2558  3) ผูนําองคกร ตองตรวจสอบเชิงวิพากษ เกี่ยวกับระดับสภาพแวดลอมของบริษัท อัน จะทําให 'มีลักษณะแบบบริการในการทํางานของตัวเรงปฏิกิริยา” 4) พนักงานที่ไดพบกับสภาพแวดลอมซึ่งที่ไมเอื้ออํานวยใหมีนวัตกรรมควรพิจารณาวา บริษัทอื่นทําอยางไรในการเติ่มพลังหรือ เชื้อไฟใหเกิดขึ้นในตัวเรงปฏิกิริยา 5) ตัวเรงปฏิกิริยาที่ไดเริ่มตนขึ้นเปนเพียงความพยายามของพวกเขา และงานของพวกเขา ไมใชสิ่งที่จะทําไดงายๆ ถามพวกเขาวาตองการคําแนะนํา ยูริเชนแหงยูนิลีเวอรใหคําแนะนําวา ตองมี จุดประสงคและความมุงมั่น "มันเปนเรื่องการตอสูในชีวิตประจําวัน" และ "ถาทานคุณไมเชื่อในโครงการ อุปสรรคก็จะมีเกิดขึ้นเปนอยางมาก." นวัตกรรมจากหองเก็บของหรือโรงรถ เปนรูปแบบหนึ่งของลักษณะ “จินตวิศวองคกร” ครับ

×