Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les primeres civilitzacions

123,842 views

Published on

 • Login to see the comments

Les primeres civilitzacions

 1. 1. LES PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE
 2. 2. MESOPOTÀMIALes primeres ciutats estat:• Les primeres ciutats estat, independents les unes de les altres, van sorgir el 4.000 a. C a Mesopotàmia, entre els rius Tigris i Èufrates.• Estaven encerclades de muralles i camps de cultiu amb canals per regar.• La majoria dels habitants eren agricultors o pastors o artesans.• Aparegueren els comerciants, que ja feien servir moneda.
 3. 3. Imatge d’una ciutat
 4. 4. Com eren les ciutats:• Al centre hi havia un temple (ziggurat) on vivien els sacerdots que controlaven les collites, el comerç i tenien poder polític i religiós.
 5. 5. • Els militars que defensaven les ciutats i controlaven la terra, es convertiren en reis.• Quan hi havia una guerra entre ciutats, els vençuts es convertien en esclaus.
 6. 6. Els primers imperis: L’origen de l’escriptura:• El 1.800 a. C es va • Va sorgir a les ciutats formar el primer mesopotàmiques el 3.500 imperi: l’imperi a. C. babilònic, on es va • La feien servir els reis, redactar el primer funcionaris i sacerdots per codi de lleis conegut. portar la comptabilitat, fer• El 1.300 a. C es va lleis, ordres. formar l’imperi assiri. • Trobem també els primers• Al s. VI a. C es formà textos literaris i religiosos. l’imperi persa.
 7. 7. Tipus d’escriptura pictogràfica cuneïforme• El pictograma és el dibuix • Era feta de signes que es d’un objecte o concepte: un feien amb un punxó sobre peix... fang mullat.• Posteriorment sorgiren els • La feien els escribes. ideogrames que representaven accions o conceptes generals: cantar...
 8. 8. L’arquitectura• temples: el ziggurat i el palau són les grans construccions mesopotàmiques.• Es feien amb maons de fang cuit o assecatal sol (tova) i es cobrienamb betum per fer-losimpermeables a l’aigua.Se n’han conservat pocsperquè la tova és pocresistent.
 9. 9. • Per decorar la tova usaven ceràmica vidriada de colors brillants amb flors, animals o figures geomètriques.• Inclogueren l’arc i la volta en les seves construccions.
 10. 10. L’escultura• Feien petites estàtues de gent resant i de reis.• Per decorar lesparets dels templesfeien servir relleusque representavenmonstres, reis o reines.• També feien esteles onesculpien escenes de lavida militar o de caceres.
 11. 11. EGIPTE• Entre el 5.000 i 4.000 a. C es formà la civilització egípcia a les ribes del riu Nil, del qual n’aprofitaven l’aigua. El desert a l’altre costat els protegia dels enemics.• Té dues grans regions: – l’Alt Egipte: zona seca al curs alt del riu. – Baix Egipte: zona del delta del riu.
 12. 12. • El Nil és un riu que fa grans crescudes que inunden tota la seva riba. Quan l’aigua es retira deixa un llim negre que fertilitza la terra. També és un riu navegable pel qual transportaven mercaderies.• Els egipcis van aprendre a controlar les crescudes del riu amb dics per emmagatzemar l’aigua i canals per distribuir-la.
 13. 13. • Les primeres grans ciutats que es van formar van ser Menfis i Tebes.
 14. 14. • Els egipcis van desenvolupar el càlcul, la geometria, van establir un calendari per saber les crescudes del Nil, comptabilitat, tècniques de construcció i astronomia.• Ja van dividir l’any en365 dies i el dia en24 períodes.
 15. 15. L’EGIPTE DELS FARAONS• Cap al 3.000 a. C el faraó Namer va unificar l’Alt i Baix Egipte i començaren les dinasties reials que governaren durant més de 2.500 anys.El poder del faraó:• El faraó era un reique governava, garantiaordre i justícia i tenia elpoder absolut. Era l’amode totes les terres,cap de l’exèrcit i un déuper als súbdits.
 16. 16. • Controlava i dirigia les obres de canalització i el comerç.• Per governar l’ajudaven els governadors i els funcionaris de les diferents províncies en què estava dividit el regne.
 17. 17. La classe noble:• Eren els alts funcionaris, els governadors, els caps de l’exèrcit, els escribes i els sacerdots.• El faraó els regalava terres i riquesa per garantir la seva fidelitat.• Els sacerdots dirigien i administraven els temples, els ritus religiosos, practicaven la ciència i sabien escriptura jeroglífica.
 18. 18. • Els escribes dominaven l’escriptura jeroglífica i el càlcul per transcriure les ordres del faraó.
 19. 19. • Escriptura jeroglífica:
 20. 20. • Cartutxos d’escriptura jeroglífica: • Cartutx de Cleopatra
 21. 21. • L’escriptura jeroglífica es va poder desxifrar gràcies el descobriment de la pedra Rosetta:
 22. 22. El poble egipci:• La majoria eren pagesos lliures que estaven lligats a la terra i al faraó. Havien de donar part de la collita als funcionaris i estaven obligats a treballar gratuïtament en la construcció de temples, piràmides...• També hi havia mercaders i artesans que treballaven el cuir, ceràmica, joies, pedra...• Per sota de tots hi havia els esclaus.
 23. 23. Els déus egipcis:• Tenien una religió politeista perquè adoraven molts déus.• Els més importants són: – Ammó Ra: pare de tots els déus. – Ra: Déu del sol. – Osiris: déu dels morts. – Seth: déu de les tenebres. – Isis: deesa de la fertilitat. – Horus: Déu de la guerra. – Anubis: déu de l’infern. – Thot: déu de la saviesa i inventor de l’escriptura.
 24. 24. • Ra: • Osiris:
 25. 25. • Seth: • Isis:
 26. 26. • Horus: • Anubis:
 27. 27. • Thot: • Ammó Ra:
 28. 28. • Els déus habitaven els temples i es reencarnaven en les estàtues del santuari.• Els sacerdots retien culte als déus i els obsequiaven amb ofrenes.• A part dels déus els egipcis erenmolt supersticiosos i es protegiendels mals esperits amb diversosamulets.
 29. 29. LA VIDA DESPRÉS DE LA MORT• Els egipcis creien en la màgia i la vida després de lamort.• L’home estava format per cos + ànima, anomenada Ka.Els rituals funeraris:• Quan algú es moria el ka passava a la vida d’ultratomba però el cos s’havia de conservar perfecte.• Per això momificaven els cossos: s’embalsamava el difunt i al cap de 40 dies es convertia en una mòmia dissecada (momificació). En treien els òrgans (estómac, fetge, pulmons i intestí) i els posaven dins dels 4 vasos canopis.• Després es feien els funerals i es transportava el difunt fins a la seva tomba, on començava el viatge al més enllà.
 30. 30. • Per facilitar aquest viatge la família deixava ofrenes a la tomba, pintava les parets i dipositava estàtues que revivien en el més enllà.• A més s’hi deixava el “Llibre dels morts” que explicava les regles sobre com s’havia de comportar el mort davant del Tribunal d’Osiris, que jutjava la seva vida a la terra.• Si el difunt superava el judici, podia entrar a la vida del més enllà i continuar amb les seves tasques habituals.
 31. 31. L’ARQUITECTURA EGÍPCIA• Les grans construccions egípcies foren els temples i les tombes que servien per expressar el poder dels déus i faraons.• Eren obres monumentals (molt grans) i arquitravades (sense arcs ni voltes) i inamovibles (seguien unes normes fixes).• Es feien amb pedra i es decoraven amb gravats, pintura i escultures.
 32. 32. Els temples:• Tots tenen una estructura molt semblant.• Accés per una avingudad’esfinxs.• Entrada per una porta monumental amb dos grans pilons.• Davant de la porta hi havia dos obeliscs.
 33. 33. • Ja a dintre hi havia un pati porticat,la sala hipòstila (amb columnes)i el santuari, on es guardava l’estàtua del déu i només hi podien accedir els sacerdots i el faraó.• Els nobles i funcionaris podien entrar fins la sala hipòstila.• El poble podia entrar fins al pati només els dies de festa i processó.
 34. 34. Les tombes:• La mastaba: les primeres tombes es deien mastabes. Tenien forma rectangular i poca altura.• Les piràmides: posteriorment van aparèixer les piràmides. Les més importants són les de Gizeh; Keops, Kefren i Micerí
 35. 35. Una piràmide tenia entrades camuflades, galeries i cambres funeràries falses per evitar els robatoris. La cambra funerària verdadera estava dissimulada i tapada amb un mur perquè contenia tresors, pintures, estàtues,...
 36. 36. • Els hipogeus: són grans cambres funeràries excavades a sota terra decorades amb molt luxe. Alguns faraons les preferien a les piràmides per evitar saquejos.• Els pobres, com que també creien en la vida després de la mort, també els momificaven i els enterraven en fosses o al desert.
 37. 37. ABU SIMBEL

×