Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Induce digital præs

261 views

Published on

Presenting "Induce digital"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Induce digital præs

 1. 1. Induce digitalImproving organizational digital performance
 2. 2. Induce digital hjælper virksomheder til succes meddigital forretningsudvikling og digital kommunikation vedat styrke processer, udvikle digitale kompetencer ogsikre den fornødne digitale governance i organisationen
 3. 3. COMPETITIVE ADVANTAGE?3 5
 4. 4. It depends...
 5. 5. Do you know how to use on?
 6. 6. 3 centrale forudsætninger for digitalsucces
 7. 7. StrategiTaktikEksekveringDIGITALVISIONEKSTERNEAKTØRERTEAM &GOVERNANCE‣ Det digitale drømmescenarie,herunder målsætninger, KPI’er mv.‣ Uløseligt forbundet med denoverordnede forretningsstrategi‣ Processer og medarbejdere iorganisationen der skal drive ogforankre digital forretningsudvikling,produktudvikling og digitalkommunikation‣ Den rigtige hjælp udefra i form afbureauer, leverandører mv.‣ Bidrager med ideer, koncepter,inspiration og produktionPLATFORM
 8. 8. Jeres digitale team‣ Jeres digitale team er en afgørende faktor i forhold til at lykkesdigitalt. Teamet skal sikre såvel organisatorisk somforretningsmæssig forankring af de digitale initiativer, sørge forløbende opfølgning og optimering på eksisterende løsninger oggenerelt perspektiverer de digitale muligheder i forhold tilforretningen.‣ Hvor stærkt er jeres digitale team? Matcher det jeres ambitioner?‣ Hvordan sikrer I det rigtige fokus for jeres løbende træning og uddannelse af jeresdigitale team?‣ Hvad er jeres mål for balancen mellem insourcing og outsourcing?‣ Hvordan afgør I hvilke profiler I skal rekruttere og hvordan screener I og finder frem tilegnede kandidater?
 9. 9. FrontenddeveloperAnalytics ProductdevelopmentResearchTechnology(brobygger)DIGITALLEADERSHIP€Content UserExperienceSEOMediaDigital team competenciesProjectmanagement
 10. 10. Digital team assessmentDigital leadershipDigital project managementDigital business developmentAnalytics & performanceCRMSocial mediaMobileDialog & touchpointsOnline mediaSEO/SEMBackend developmentCencept developmentContent managementCustomer experienceDigital designInteraction design
 11. 11. Building a digital teamREQUIREMENTSWhat does your digitalambitions demand ofyour team?ASSESSMENTWhat is the currentstrength of your team?STATUS & GAPSIdentifying and prioritizinggapsANALYZEMETHOD & DELIVERIESFOCUSACTIONClosing the gapsIMPROVEEvaluations andadjustments to improveresultsAnalyzing businessstrategy &interviewing keystakeholdersInterviewing digitalteam membersIdentifying anddeterming level ofcompetencies in theteamREPORTGaps - prioritizedRecommended actions:‣ Team composition‣ Roles‣ Training‣ Inspiration‣ RecruitingStatus meetings keystakeholdersInterviewing selecteddigital team membersRecommending andimplementingadjustmentsCoordinating andimplementing training& inspirationRefining roles &responsibilitiesRecruiting neededprofilesRECOMMEND BUILD OPTIMIZERequirements versuscurrent strenght of thedigital team
 12. 12. Udvikling‣ Den meget hurtige udvikling inden for det digitale felt sætter særligpres på udviklingsinitiativerne i det digitale team. Derfor er det ogsåvigtigere end nogensinde at prioritere udviklingsinitiativerne, så demest kritiske områder jf. jeres (digitale) strategi og teamets styrkeprioriteres højest.‣ Hvordan gennemfører i udvikling af det digitale team?‣ Hvordan prioriterer I udviklingstiltagene, så de i videst muligt omfang støtter op om dendigitale strategi og de mest presserende behov?‣ Hvordan sikrer I jer at ledelsen og nøgleinteressenter også introduceres til mulighederneinden for digital kommunikation og digital forretingsudvikling?
 13. 13. Digital governance‣ Det digitale team er afhængig af, at resten af organisationen også begynder at”tænke digitalt”. Hvis ikke processer, organisationsstruktur, tværorganisatorisksamarbejde, prioritering af digitale initiativer mv. er aligned og parat til at støtte opom det digitale arbejde er det vanskeligt at opnå reelle resultater. God digitalgovernance er bestemt ingen lille opgave og kræver både en klar plan/ambition,topledelsens fulde opbakning, god change management og en hel del ihærdighed,men lykkes det, er det alle kræfterne værd.‣ Har digital topledelsens bevågenhed og opbakning & er digital repræsenteret i ledelsen i tilstrækkelig grad?‣ Ved I hvordan digital påvirker jeres forretning?‣ Hvor digital moden er jeres organisation? Er der fuld opbakning til digitale initiativer?‣ Ved I vores jeres største organisatoriske hindringer er?‣ Hvad er jeres planer for at få skabet en forståelse for digital kommunikation/forretning/produktudviklingbredt i organisationen?
 14. 14. Scattered digital initiativesand poor ambitionsA formalized digital strategidirects the digital initiativesDigital permeates the overallcorporate strategy“Turning into atech company”#1 Solo#2 Spirende#3 Decentraliseret#4 Centraliseret#5 HybridBeginner Intermediate ExpertOrganizational digital maturity
 15. 15. Rekruttering‣ Tilførslen af de rigtige digitale profiler til jeres organisation er ofteafgørende for jeres digitale succes. Men inden for et felt i rivendeudviklingen kan det være vanskeligt dels at vide hvad man leder efterog dels at screene mulige kandidater. Derudover tiltrækker feltetmange mennesker, men der er samtidig rift om de gode folk, så deter ikke altid ligetil at få de gode mennesker ombord.‣ Ved I hvilke profiler I har mest brug for ifm. næste rekruttering? Er I sikre på at det I harbehov for hjælp til kan udføres af en sådan profil?‣ Ved I hvad I kan kræve af de typiske digitale team-profiler? Og hvordan I screener om derent faktisk er kompetente?
 16. 16. Culture & change management‣ Ligesåvel som digital har ændret vores måder at kommunikere med hinanden på og givetos nye vaner udenfor arbejdspladsen sætter digital også nye forventninger og krav tilmåden vi driver forretning på og dermed hele den grundlæggende kultur i en organisation.‣ Succesfuld implementering af digital vil fx udfordre de meget detaljerede 3-års planer ellerkravspecifikationer mange er vant til at arbejde ud fra og erstatte dem med en megetmere iterativ og agil tilgang, hvor man gennem løbende ”planlæg – design – byg – test”faser kontinuerligt skaber resultater/erfaringer og kan justere sit fokus/tilpasse sig sitmarked.‣ Kulturen i en organisation er katalysatoren for vaner, adfærd og kan på den måde bådestøtte op om eller (effektivt) bremse nødvendige forandringer.‣ Hvilke medarbejdere/afdelinger mv. bliver hårdest ramt af de ændringer I står overfor?‣ Hvilke vaner og hvilken adfærd står overfor de største ændringer og vil møde størst modstand?‣ Hvordan planlægger og gennemfører I den fornødne change management?Hvad skal der til for at overkommebarrierne: oplysning, uddannelse, rekruttering, replacement?
 17. 17. OMAlt for mange digitale projekter og initiativer indløser aldrig den tilsigtede værdi af årsager der skal findes ienten mangelfuld organisorisk eller forretningsmæssig forankring. Dette er der flere og komplekseårsager til, men en af de mere væsentlige er ultilstrækkeligt fokus på sikre de rigtige kompetencer,processer og organisation omkring digital. Målet med Induce digital er at bidrage med et fokus på netopkompetencer, processer og organisation og dermed skabe en bedre forudsætning for digital succes.Induce digital er stiftet af Christopher Sachse Aaris og drives medudgangspunkt i en solid organisations- og forretningsforståelse i kombinationmed et indgående kendsklab til såvel digital produktudvikling som digitalkommunikation. dk.linkedin.com/in/sachse/KontaktChristopher Sachse Aarischristopher@induce.dkwww.induce.dk+45 42940142Twitter: @sachseaaris

×