Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 klas bel

3,407 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

1 klas bel

 1. 1. № Седми ца Дата Тема на урока Цели на урока Забележка месец септември ПРЕДБУКВЕН ЕТАП 1. I 15.09 Първи учебен ден (стр.3) Формиране на умения за ориентиране в комуникативна ситуация 2. I 15.09 Писане на елемент (стр.2,3 и текст стр.22) Формиране на умения за правилна стойка и позиция на пишещата ръка 3. I 16.09 “Житената питка” (стр.4,5) Да се усвоят знания за изречението като основна речева единица 4. I 16.09 Писане на елемент (стр.4,5 и текст стр.22) Формиране на навици за правилно изписване на елемент 5. I 17.09 “Житената питка” (стр.4,5) Формиране на умения за разказване на приказка с помощта на учителя 6. I 18.09 Писане на елемент (стр.6,7 и стр.22) Затвърдяване на умението да се ориентират в посоките ляво-дясно 7. I 18.09 “Добрите думи” (стр.6) Изграждане на навици за уместно използване на речевия етикет 8. II 23.09 “Данчо Поспаланчо” (стр.7) Овладяване на знания за сричката и определяне броя на сричките по модел 9. II 23.09 Писане на елемент (стр.8,9 и текст стр.23) Преоткриване на елемента в познати изображения 10. II 24.09 “Палавото коте” (стр.8) Формиране на умения за съставяне на разказ по картина 11. II 25.09 Писане на елемент (стр.10,11 и текст стр.23) Изграждане на навици за координиране движенията на пишещата ръка 12. II 25.09 “Косе Босе” (стр.9) Формиране на умения за съставяне на изречение по предложен модел 13. II 29.09 Писане на елемент О (стр.12,13 и текст стр.23) Формиране на умения за правилно изписване на елемента – самостоятелно и свързано
 2. 2. месец октомври 14. II 29.09 Писане на елемент (стр.14,15 и текст стр.23) Дорисуване, оцветяване и защриховане, откриване на разлики между рисунки 15. III 30.09 “Косе Босе” – драматизация (стр.9) Формиране на умения за пресъздаване на диалог 16. III 30.09 Писане на елемент (стр. 16,17) Формиране на умения за правилно изписване на елемента – самостоятелно и свързано 17. III 01.10 “Виновната топка” (стр.10) Съставяне и разширяване на изречения по илюстративен материал 18. III 2.10 Писане на елемент (стр.18,19) Формиране на умения за правилно изписване на елемента – самостоятелно и свързано 19. III 2.10 “Виновната топка” (стр.11) Съставяне и разширяване на изречения по илюстративен материал 20. III 7.10 Писане на малките елементи. Човече (стр.20 и текст стр.24) Приложение на знанията за малките елементи в игра 21. III 8.10 Писане на големите елементи. Оцвети герданчето (стр.21) Развитие на внимание и самоконтрол при дид.игра БУКВЕН ЕТАП 22. IV 7.10. Звук и буква Аа. “Баба иде” Развитие на фонематичен слух чрез интониране на звуковете – модели, място на звука в тях. Запознаване с буквата. 23. IV 7.10 Писане на малка ръкописна буква а Развите на фонематичен слух. Овладяване на механизма на изписване на буквата. Разположение в мрежата 24. IV 8.10 Звук и буква Аа. “Агънце” Формиране на умения за различаване на гласни и съгласни звукове 25. IV 9.10 Писане на главна ръкописна буква А Развитие на активния речник. Елементарни знания за същ.соб.имена. Съставяне изречения по модели с нагледна опора. 26. IV 9.10 Звук и буква Ъъ. ”Сънливото зайче” Развитие на фонематичен слух чрез звукови модели. Развитие на речта. 27. IV 13.10. Писане на малка ръкописна буква ъ Развитие на речта чрез съставяне разказ. Запознаване с буквата – изписване 28. IV 13.10 Пиша вярно и красиво А, а, ъ (УТ-2, стр.66) Усъвършенстване уменията за изписване на изучените букви
 3. 3. 29. V 14.10 Звук и буква Ъъ. ”Дъга” Запознаване със звук и буква. Развитие на активния речник. 30. V 14.10 Писане на главна ръкописна буква Ъ Запознаване с буквата. Умения за вярно и красиво писане. Развитие на фонематичен слух. 31. V 15.10 Звук и буква Оо. “Лалета” Развитие на активния речник. Съставяне на диалози. Изразителност. 32. V 16.10. Писане на малка ръкописна буква о Езикова работа по сюжетна картина. Запознаване с буквата и умения за изписването й. Свързване с други елементи. 33. V 16.10 Звук и буква Оо. “По телефона” Развитие на фонематичен слух. Развитие на активния речник. Диалози. 34. V 20.10. Писане на главна ръкописна буква О Активизиране употребата на думи с о. Запознаване с буквата – изписване, свързване. 35. V 20.10. Обобщителен урок ( стр.18,19) Съставяне разказ по серия от картини. Изречения по модели. Активизиране активния речник. 36. VI 21.10 Звук и буква Уу. ”Румен” Запознаване със звука и буквата. Развитие на фонематичен слух. 37. VI 21.10 Писане на малка ръкописна буква у Запознаване с буквата. Умения за изписване самостоятелно на елементи. 38. VI 22.10 Звук и буква Уу. “За мама от Руми” Откриване на звука в думи. Активизиране на речника. Съпоставяне и свързване на думи с моделите им. 39. VI 23.10 Писане на главна ръкописна буква У Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане в комбинации. Диктовка с цел разпознаване и затвърдяване на изучените букви. 40. VI 23.10. Звук и буква Ее. “Елен” Запознаване със звука и буквата. Развитие на фонематичен слух – моделиране. 41. VI 27.10 Писане на малка ръкописна буква е Запознаване с буквата – изписване, свързване с изучени букви 42. VI 27.10 Пиша вярно и красиво Ъ, о, О, у, У, е (УТ-2, стр.67) Усъвършенстване на уменията за изписване на изучените букви 43. VII 28.10 Звук и буква Ее . ”Звездоброец” Откриване на звука в думи. Развитие на фонематичен слух – модели. Развитие на активния речник. 44. VII 28.10 Писане на главна ръкописна буква Е Запознаване с буквата. Умения за изписване самостоятелно и в комбинация. 45. VII 29.10 Звук и буква Ии . ”Игра” Запознаване със звука и буквата. Развитие на фонематичен слух – модели.
 4. 4. месец ноември 46. VII 30.10 Писане на малка ръкописна буква и Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане на буквата самостоятелно и с елементи в комбинация. 47. VII 30.10 Звук и буква Ии Откриване на звука и буквата в модели. Развитие на активния речник – съставяне на разказ. 48. VII 3.11. Писане на главна ръкописна буква И Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. 49. VII 3.11. Обобщителен урок ( стр.26,27) Развитие на речта – приказка. Модели на изречения, работа върху гласни звукове в корелация. Моделиране. 50. VIII Звук и буква Мм. „Мое е!” Запознаване с буквата – главна, малка. Разлика между гласен и съгласен звук. Четене на срички, думи. 51. VIII Писане на малка ръкописна буква м Запознаване с буквата – елементи, свързване. Писане на срички, думи. Препис по образец. 52. VIII Звук и буква Мм. „Мама и Мими” Откриване на буквата и четене на думи, които я съдържат. Четене на текст. Развитие на речта чрез съставяне на изречения и разказ. 53. VIII Писане на главна ръкописна буква М Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на срички, думи. Диктовка на изучените букви по азбучен ред. 54. VIII Звук и буква Нн. “Умни” Запознаване с буквата – главна и малка. Развитие на фонематичен слух-модели. Четене на срички, думи, изречения. 55. VIII Писане на малка ръкописна буква н Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на срички, думи, изречения. 56. VIII Пиша вярно и красиво Е, и, И, м, М, н (УТ-2, стр.68) Умения за вярно и красиво изписване на буквите. Препис на същ.соб.имена. Препис. 57. XIX Звук и буква н Н. ”Нона и Ани” Откриване на буквата в думи. Четене на срички, думи, текст. Развитие на речта. 58. XIX Писане на главна ръкописна буква Н Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на срички, думи, изречения. 59. XIX Звук и буква Лл. „НЛО” Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Четене на срички, думи, изречения. 60. XIX Писане на малка ръкописна буква л Запознаване с буквата – изписване. Писане в
 5. 5. комбинация. Срички, думи, изречения. Препис. 61. XIX Звук и буква Лл . „Емил и Лили” Откриване на буквата в думи, четене на срички, думи, изречения, текст. 62. XIX Писане на главна ръкописна буква Л Запознаване с буквата – елементи, изписване. Свързване в срички, думи, изречения. Писане на изречения под диктовка. Препис от печатен текст. 63. XIX Обобщителен урок (буквар, стр.34,35) Развитие на речта. Съзнателност на четене – съотнасяне на изреченията към картината. Дидактически игри с изучените букви. 64. XX Звук и буква Рр. „На Рила или на море” Откриване на звук и буквата в звукови модели. Четене на отворени и затворени срички. Развитие на речта. 65. XX Писане на малка ръкописна буква р Откриване на буквата и звука в думи. Четене на собствени имена по схема. Съзнателност на четене. Словообразуване. 66. XX Звук и буква Рр Откриване на буквата и звука в думи. Четене на собствени имена по схема. Съзнателност на четене. Словообразуване. 67. XX Писане на главна ръкописна буква Р Развитие на речта по сюжетна картина. Буква – елементи, свързване, изписване. Писане на думи, изречения. 68. XX Звук и буква Йй. „Нерон” Откриване на изучения звук и буква. Четене на думи. Единствено и множествено число на думите. 69. XX Писане на малка ръкописна буква й Буква – елементи, свързване. Развитие на речта по сюжетна картина. Писане на срички и думи. Писане на изречения. 70. XX Пиша вярно и красиво Н, л, Л, р, Р, й (УТ-2, стр.69) Препис от печатен текст. Самодиктовка. Четене и препис на диалог. Усъвършенстване на уменията за правилно писане на букви. 71. XXI Звук и буква Йй. „Лейла” Откриване на изучената буква и четене на думи. Развитие на речта по сюжетна картина. Моделиране на думи. 72. XXI Писане на главна ръкописна буква Й Търсене на буквата в картина. Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. 73. XXI Звук и буква Бб. „Барабан” Откриване на изучаваната буква. Развитие на фонематичен слух. Четене на по-сложни отворени срички. Правописни правила.
 6. 6. 74. XXI Писане на малка ръкописна буква б Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на думи, срички. Препис на изречения. Самодиктовка. 75. XXI Звук и буква Бб. „Албена” Развитие на речта по сюжетна картина. Откриване на изучавания звук и четене на думи, изречения, текст. 76. XXI Писане на главна ръкописна буква Б Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Препис от ръкописен образец. Образуване на изречения. Диктовка. месец декември 77. XXI Обобщителен урок (буквар, стр.42,43) Съставяне на изречения по серия от картини – разказ. Четене и откриване на думи. 78. XXII Звук и буква Пп Запознаване с буквата и звука й. Четене на думи с буквата. Развитие на речта – омоними. 79. XXII Писане на малка ръкописна буква п Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане на срички, думи. 80. XXII Звук и буква Пп . „Планинар” Четене на думи с буквата. Работа за развитие на речта и писмената грамотност. Словообразуване по схема. 81. XXII Писане на главна ръкописна буква П Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на собствени имена. Дидактична игра „Открий 6 думи”. Писане. 82. XXII Звук и буква Вв. „Мама Врана” Запознаване с буквата и звука й. Работа върху буквен и звуков модел на думи. Четене на срички и думи в колони. Развитие на речта. 83. XXII Писане на малка ръкописна буква в Стихотворението като жанр. Запознаване с буквата, изписване. Писане на срички, думи, препис от печатен текст. 84. XXII Пиша вярно и красиво Й, б, Б, п, П, в (УТ-2, стр.70) Писане на думи с изучените букви. Допълване на изречения. 85. XXIII Звук и буква Вв. „Новина” Четене и коментар на думи в колони. Усъвършенстване на четивната техника. Запознаване със собствено, бащино, фамилно име. 86. XXIII Писане на главна ръкописна буква В Откриване на буквата – фонематичен слух. Запознаване, елементи, изписване, свързване. Писане на собствени имена.
 7. 7. 87. XXIII Звук и буква Фф. „Филип и Фани” Откриване на новата буква. Буквени и звукови модели. Четене на срички, думи, текст. Развитие на речта. Допълване на изречения. 88. XXIII Писане на малка ръкописна буква ф Запознаване, елементи, изписване. Правописни правила на думи в корелация. Работа за развитие на речта. 89. XXIII Звук и буква Фф. „Ейфи” Четене на думи в колонки, работа за обогатяване на речта. Четивна техника, работа за развитие на речта. 90. XXIII Писане на главна ръкописна буква Ф Запознаване, елементи, изписване. Писане на собствени имена. Писане и препис. Работа за развитие на речта. 91. XXIII Обобщителен урок (буквар, стр.50,51) Упражнение в четене, работа за развитие на речта. 92. XXIV Звук и буква Дд. „У дома” Откриване на изучената буква. Откриване на изучения звук в модели. Четене на думи, текст. 93. XXIV Писане на малка ръкописна буква д Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на думи. Самодиктовка. 94. XXIV Звук и буква Дд. „Делфин” Затвърдяване на изучената буква. Четене на думи, текст. Четене на ръкописен текст. Употреба на предлозите в изреченията. 95. XXIV Писане на главна ръкописна буква Д Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на думи, текст. Препис. Правопис на съобщително и въпросително изречение. 96. XXIV Звук и буква Тт. „Футболен тим” Откриване на буквата. Работа върху звукови и буквени модели. Четене на отворени и затворени срички. Четене на думи, текст. Словообразуване. 97. XXIV Писане на малка ръкописна буква т Запознаване с буквата. Елементи, изписване, свързване. Писане на срички, думи, изречения. Правопис в края на думата. 98. XXIV Пиша вярно и красиво В, ф, Ф, д, Д, т (УТ-2, стр.71) Писане на думи с труден правопис. Проверка. Правопис на изречения по образец. Самодиктовка. Препис на думи. месец януари 99. XXV Звук и буква Тт. „Имаме работа” Затвърдяване на звук и буква Тт. Четене на думи в колони. Четене на текст и коментар на илюстрацията. Съставяне на изречения; четене на ръкописен текст.
 8. 8. 100. XXV Писане на главна ръкописна буква Т Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на същ.соб.имена. 101. XXV Звук и буква Зз. „Зима” Запознаване с буквата и звука. Четене на отворени и затворени срички. Четене на думи, коментар. Четене на текст, словообразуване. 102. XXV Писане на малка ръкописна буква з Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на думи, изречения. Препис на изречения, думи с особен правопис. 103. XXV Звук и буква Зз. „Телефонна повреда” Затвърдяване на звук и буква Зз. Четене на думи – коментар на правописа им. Четене на стихотворна и диалогична реч. 104. XXV Писане на главна ръкописна буква З Запознаване с буквата – изписване. Писане на думи, изречения. Препис от ръкописен образец. Допълване на изречения. 105. XXV Обобщителен урок (буквар, стр.58,59) Четене на текст. Практични задачи. Четене на ръкописен текст. 106. XXVI Звук и буква Сс. „Сутрин” Запознаване с буквата. Четене на срички, думи, текст. Работа над правоговор и правопис на „съм”. 107. XXVI Писане на малка ръкописна буква с Запознаване с буквата-изписване. Писане на думи, препис от ръкописен образец. 108. XXVI Звук и буква Сс. „Лисана” Затвърдяване на звук и буква Сс. Четене на думи, упражнения за артикулация и разграничаване на з/с. Четене на текст. 109. XXVI Писане на главна ръкописна буква С Запознаване с буквата-изписване. Писане на думи със С. Правопис на предлозите с, със. 110. XXVI Звук и буква Жж. „Сватбар” Запознаване с буквата и звука. Четене на думи, стихотворение. Четене, коментар. Думи с труден правопис. Работа върху видове изречения. 111. XXVI Писане на малка ръкописна буква ж Запознаване с буквата-елементи. Свързване, изписване. Писане на думи, словообразуване, препис от ръкописен текст; думи с труден правопис. 112. XXVI Пиша вярно и красиво Т, з, З, с, С, ж (УТ-2, стр.72) Упражнение в краснопис и правопис. Самодиктовка на думи, препис от печатен текст. 113. XXVII Звук и буква Жж. „Звездин” Затвърдяване на звук и буква Жж. Четене на думи, текст.Думи с труден правопис-правила; словообразуване.
 9. 9. 114. XXVII Писане на главна ръкописна буква Ж Запознаване с буквата – елементи, изписване. Писане на имена, препис, образуване на изречения. 115. XXVII Звук и буква Шш. „Шени” Запознаване с буквата – звуков и буквен състав на думите. Четене, развитие на речта. Образуване на изречения с нагледна опора. 116. XXVII Писане на малка ръкописна буква ш Запознаване с буквата – елементи, изписване. Писане на думи, препис на изречения по образец. Думи с труден правопис. 117. XXVII Звук и буква Шш. „Нуша” Затвърдяване на звук и буква Шш. Четене на думи, текст. Дидактически упражнения за съставяне на думи и изречения. Артикулационни упражнения. 118. XXVII Писане на главна ръкописна буква Ш Развитие на речта. Запознаване с буквата – изписване. Писане на съществителни собствени имена. Самодиктовка. Допълване на изречения. 119. XXVII Обобщителен урок (буквар, стр.66, 67) Четене на думи – правила. Умения за преразказване. месец февруари 120. XXVIII Звук и буква Гг. „На гости” Запознаване с новата буква. Звуков анализ. Четене на думи, смислоразличителна роля на буквата. Четене на тест. 121. XXVIII Писане на малка ръкописна буква г Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Препис от печатен и ръкописен образец. 122. XXVIII Звук и буква Гг. „Герой” Затвърдяване на звук и буква – елементи, изписване, свързване. 123. XXVIII Писане на главна ръкописна буква Г Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане на думи, изречения, текст. Единствено и множествено число. 124. XXVIII Звук и буква Кк. „Капитан” Запознаване със звук и буква Кк. Развитие на речта. Четене на думи, словобразуване. Четивна техника. 125. XXVIII Писане на малка ръкописна буква к Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане на буквата, думи,изречения текст. Диктовка и самодиктовка. 126. XXVIII Пиша вярно и красиво Ж, ш, Ш, г, Г, к (УТ-2, стр.73) Изписване на изучените букви. Правопис на думи с труден правопис. Четене и препис на печатен текст. 127. XIX Звук и буква Кк. „Как така?” Затвърдяване на звук и буква Кк. Четене на думи, лексикална работа. Развитие на речта, приказки.
 10. 10. Понятие: текст; герои на текста. 128. XIX Писане на главна ръкописна буква К Запознаване с буквата – елементи; свързване; изписване. 129. XIX Един звук с две букви – дж. „Клоунът Джони” Анализ и коментар на звуковия и буквен състав на думи с дж. Лексикална работа. 130. XIX Писане на думи с дж Развитие на речта – работа по картината; писане на думи с дж. Самодиктовка. Препис от печатен и ръкописен текст. 131. XIX Един звук с две букви – дж. „За джанки” Четене на думи със звука. Разказ – четене. Варианти за продължение. 132. XIX Писане на думи с дж, Дж Писане на изречения с дж. Съставяне на изречения. Словоред – варианти. 133. XIX Обобщителен урок (буквар, стр.74,75) Лексикална работа при четене на текста. Правопис в края на думите. Класификация на звуковете. Словообразуване. 134. XX Звук и буква Чч. „Птичето” Запознаване с буквата и звука. Развитие на фонематичен слух. Развитие на четивна техника 135. XX Писане на малка ръкописна буква ч Запознаване с буквата – елементи, изписване. Писане на думи, изречения. Допълване на изречения, съставяне. 136. XX Звук и буква Чч. „Вълчето” Затвърдяване на знанията за буквата и звука. Четивна техника. Елементи на характеристика на герой. Артикулация. 137. XX Писане на главна ръкописна буква Ч Запознаване с буквата. Елементи, изписване, свързване. Писане на думи. Препис от печатен и ръкописен текст. 138. XX Звук и буква Цц. „Мартеници” Запознаване с буквата и звука. Работа върху буквени и звукови модели – определяне на звука. Развитие на речта; четивна техника. 139. XX Писане на малка ръкописна буква ц Запознаване с буквата- елементи, изписване. Писане на думи. Препис на изречения. Диктовка. 140. XX Пиша вярно и красиво К, дж, ч ,Ч, ц (УТ-2, стр.74) Усъвършенстване уменията за правилно изписване на буквите. Самодиктовка. Препис от печатен текст. 141. XXI Звук и буква Цц. „Зорница” Затвърдяване на буквата и звука.Четивна техника. Приказка, описание на худ.образ.
 11. 11. 142. XXI Писане на главна ръкописна буква Ц Запознаване с буквата – елементи, свързване, писане. Препис на ръкописен образец. Диктовка. 143. XXI Звук и буква Хх. „Хризантеми” Запознаване с буквата и звука. Работа върху звуков и буквен състав на думите. Работа за усъвършенстване на четивната техника. Съзнателност. 144. XXI Писане на малка ръкописна буква х Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Умения за самодиктовка, препис на ръкописен и печатен текст. 145. XXI Звук и буква Хх. „Хитър Петър” Затвърдяване на буквата и звука. Развитие на активния речник. Четивна техника, приказка. Умения за преразказ на текста. 146. XXI Писане на главна ръкописна буква Х Запознаване с буквата – елементи, изписване. Препис от ръкописен и печатен текст. Умения за самодиктовка. 147. XXI Обобщителен урок (буквар, стр.82,83/ Четене на диалози. Развитие на речта - устно рисуване. Обогатяване на активния речник. месец март 148. XXII Звук и буква Щщ. „Къщовница” Запознаване с буква щ. Звуков състав. Работа върху четивна техника. 149. XXII Писане на малка ръкописна буква щ Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Упражнение в писане под диктовка и самодиктовка. 150. XXII Звук и буква Щщ. „Нощен гост” Усъвършенстване на четивната техника – приказка. Развитие на речта – довършване на картина. 151. XXII Писане на главна ръкописна буква Щ Запознаване с буквата – елементи, изписване. Писане на съществителни собствени имена. Упражнение в писане под диктовка. 152. XXII Буква Юю. „Юлето” Запознаване с буквата и нейните звукове. Дидактическа игра. Четивна техника, развитие на речта. 153. XXII Писане на малка ръкописна буква ю Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Упражнение в писане под диктовка, самодиктовка. 154. XXII Пиша вярно и красиво Ц, х, Х, щ, Щ, ю (УТ-2, стр.75) Упражнение в краснопис. Самодиктовка. Допълване и писане на изречения. Препис от ръкописен текст.
 12. 12. 155. XXIII Буква Юю. „Юнга” Запознаване с буквата и звуковете й. Работа върху развитие на речта. Четивна техника. 156. XXIII Писане на главна ръкописна буква Ю Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на думи, изречения, текст. 157. XXIII Буква Яя. „Ябълка” Запознаване с буквата и звуковете й. Анализ на думи с я – звукови модели. Четивна техника. 158. XXIII Писане на малка ръкописна буква я Запознаване с буквата – елементи, свързване, изписване. Писане на изречения, текст. 159. XXIII Буква Яя. „Софи в София” Затвърдяване на буквата. Развитие на речта, правопис и правоговор на някои глаголи. Четивна техника. 160. XXIII Писане на главна ръкописна буква Я Запознаване с буквата – елементи, изписване, свързване. Писане на думи, изречения, текст. 161. XXIII Обобщителен урок (буквар, стр.90,91) Затвърдяване знанията за звуковия състав на думите. Развитие на речта, усъвършенстване на четивната техника. 162. XXIV Буквосъчетанието йо в думите. „Музиканти” Откриване на йо в думи. Коментар на звуковия му състав. Усъвършенстване на четивната техника. 163. XXIV Писане на думи с йо, Йо в тях Писане на думи с йо в началото и след гласен звук. 164. XXIV Буква ь. Буквосъчетание ьо. „Синьото перце” Буквен и звуков състав на думи с ьо. Място на ьо в думите. Развитие на речта. 165. XXIV Писане на буква ь и буквосъчетание ьо в думите (УТ- 2, стр.64) 166. XXIV Буква ь. Буквосъчетание ьо. „Фантазьор” 167. XXIV Писане на срички и думи с буквосъчетание ьо (УТ-2, стр.65) 168. XXIV Пиша вярно и красиво йо и ьо (УТ-2, стр.77) 169. XXV „Омагьосаният замък”. ”Игра” 170. XXV Пиша вярно и красиво – упражнителен урок (УТ-2, стр.76) 171. XXV Светите братя Кирил и Методий 172. XXV Азбуката вече зная (УТ-2, стр.78) 173. XXV Български народни песни „По телефона” – Чичо Стоян (по избор)
 13. 13. 174. XXV Азбуката вече зная (УТ-2, стр.79) 175. XXV „Сбогом, шарено букварче” СЛЕДБУКВЕН ЕТАП 176. XXVI „Аз съм българче” – Иван Вазов месец април 177. XXVI Българската азбука. Звук и буква. (УТ-3, стр.2,3) 178. XXVI „Родна стряха” – Ран Босилек 179. XXVI Думите /УТ-3, стр.4,5/ 180. XXVI „Моето семейство” – Ангелина Жекова 181. XXVI Кои думи се пишат с главна буква? (УТ-3, стр.6,7) 182. XXVI Извънкласно четене: Моето семейство 183 XXVII „Синове” – Валентина Осеева 184. XXVII Изречение. Видове изречения. (УТ-3, стр.8,9) 185. XXVII „В гнездото” – Ангел Каралийчев 186. XXVII Текст (УТ-3, стр.10,11) 187. XXVII Пролетни и празнични стихове 188. XXVII Преразказ – „Вълчето” (УТ-3, стр.12,13) 189. XXVII Записване на преразказа 190. XXVIII „Комарко” – Пламен Цонев 191. XXVIII Един – много (УТ-3, стр.14,15) 192. XXVIII „Двамата шивачи” – Радой Киров 193. XXVIII Правопис на думи с а-ъ, о-у, е-и (УТ-3, стр.16,21) 194. XXVIII „Сливи за смет” – българска народна приказка 195. XXVIII Правопис на думи с а-ъ, о-у, е-и
 14. 14. (УТ-3, стр.16,21) 196. XXVIII Извънкласно четене: Приказките на Елин Пелин 197. XXIX „Сливи за смет” – българска народна приказка 198. XXIX С й или и , с йо или ьо да напишем (УТ-3, стр.22,23) месец май 199. XXIX „Великанската риба” – немска народна приказка 200. XXIX Тези страшни/странни/ букви щ , ю, я (УТ-3, стр.24,25) 201. XXIX „На гости при книжките” – Н. Огнянова „Червената шапчица” – А. Каралийчев 202. XXIX Съчинение по серия от картини (УТ-3, стр.26,27) 203. XXIX Записване на съчинението 204. XXX „Квакащата пощенска кутия” – Доналд Бисет 205. XXX Кой не знае правописа (УТ-3, стр.28,29) 206. XXX „Задави се Петльо” – българска народна приказка 207. XXX Звучни и беззвучни съгласни. Правопис на думи с б- п, в-ф, г-к (УТ-3, стр.30,33) 208. XXX „Задави се Петльо” – българска народна приказка – драматизация 209. XXX Звучни и беззвучни съгласни. Правопис на думи с д- т, ж-ш, з-с (УТ-3, стр.34,35) 210. XXX Извънкласно четене: Весели стихотворения 211. XXXI „Три сестрички” – Константин Ушински 212. XXXI Правопис на малките думи (УТ-3, стр.36,37) 213. XXXI „Три сестрички” – Константин Ушински - драматизация 214. XXXI Съчинение по дадено начало: Лодка с козирка
 15. 15. 215. XXXI Записване на съчинението 216. XXXI „Иде лято!” – стихотворения от читанката „Чучулига” – Валери Петров „Стомничка” – Георги Струмски „Чакай ме, море!” – Ангелина. Жекова „Лято” – Елисавета Багряна „Хей, божурко!” – Димитър Спасов 217. XXXI Какво научих в Първи клас? (УТ-3, стр.42,47)

×