Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

чк

751 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

чк

  1. 1. План за възпитателната работа на класния ръководител II “б” клас Учебна 2015 – 2016 година Класен ръководител :................................ Йорданка Първанова Директор : ........................................ 15.09.2015 год. Тонка Ченгелова
  2. 2. I. Основни задачи за възпитателна работа: 1.Изграждане на поведение в съответствиес изискванията за ред в училище и на обществени места. 2.Развиване на взаимоотношениятакъм толерантност,съпричастности доверие. 3.Усвояванена правила за безопасностна детето,противопожарнаохранаи граждансказащита. 4.Възпитаване на екологично съзнаниеи грижливо отношение към заобикалящият ни свят. 5.Изграждане на здравнакултура и хигиенни навици у децата. 6.Приобщаване към ценностите на българскатапразнично-обреднасистема. II. Работа с родители 1.Акценти в учебното съдържаниепо различните предмети във вториклас. 2.Препоръкикъм родителите за изработванена безопасенмаршрут на движение на детето до училище и обратно.Облеклотона детето и безопасносттана движение. Срок:м.септември2015 г. 1.Проблеми на учениците при подготовкана уроците вкъщи, консултации, индивидуални разговори. Срок:постоянен 1.Анализ на резултатите от I учебен срок. Насоки. Изисквания. 2.Изисквания към знанията и уменията на учениците,необходимиза тяхното безопасно движениеот дома до училище и обратно.Ролятана родителите, мястото на детето в личния автомобил. Срок:м.януари 2016 година 1.Най- честигрешки, слабости, пропускив овладяването на учебното съдържаниепрез II учебен срок. 2.Типичниситуации, при които детето греши в правилната оценка на пътната среда. Срок:м.април 2016година 1.Тържествено закриванена учебната година.Организиранена екскурзии с учебна цел. Срок:1. юни 2016 година Тематичното разпределение за часана класа е изготвенона база учебнопомагало „Спазвам правилата“с авт. Колектив Л.Витанов, Т.Кечева и Кр. Брайкова, изд. „Рива“
  3. 3. № Дата Тема Бележки Месец септември 1 Моето училище 2 Правилата, които научих и спазвам Месец октомври 3 Моите права и задължения 4 Училищен правилник 5 Празник на училището. ОУ „Св. Иван Рилски“ 6 БД – Превознисредства Месец ноември 7 ГЗ – Действия при бедствия и аварии. Пожарникар 8 БД – На спирката. Опасни и безопасниместа 9 БД – Правила за чакане на спирката. Правила за качване в превозно средство 10 БД – Опасни и безопасниместа в превозното средство Месец декември 11 ГЗ – Земетресение 12 Весела Коледа 13 Коледен карнавал Месец януари 14 ГЗ – Наводнение 15 ГЗ – Зимни игри 16 БД – Кое е правилно? 17 Ученето – трудно и лесно Месец февруари 18 БД – Безопасно слизане 19 БД – Безопасно слизане 2 20 ГЗ – Детски противогаз 21 ГЗ – Памучно-марлена превръзка
  4. 4. Месец март 22 Пролетно събуждане 23 Да се подготвим за празниците 24 Здравнабеседа – Здрави, чистии приветливи 25 Игрите и шегите могат да са опасни Месец април 26 БД – Безопасно пресичанеслед слизане 27 БД – Правила за безопасно пресичане 28 Посещение в градскабиблиотека Месец май 29 Посещение на кино 30 Посещение на театрална постановка 31 Учебна екскурзия 32 Иде лято

×