Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зип бел 2 клас

2,170 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

зип бел 2 клас

  1. 1. Съгласувано:………….. Утвърждавам:…………… Старши експерт Иван Панайотов Началник на РИО- гр. Хасково ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 „б“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА /обучението е насочено към допълване на образователния минимум от задължителната програма/ 32 часа годишно Преподавател:…………………. Директор:…………………………. Йорданка Първанова Тонка Ченгелова І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС 1.Общо представяне на програмата Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната програма за задължително избираема подготовка по български език и литература за втори клас е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област „Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(МОН, 2002 г.) Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН. Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците. Тъй като е важно да се развива умението за четене с разбиране, в часовете ще се използват разработки, включени в помагалото „Четене с разбиране“ на изд. „Просвета“.
  2. 2. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ІІ КЛАС  разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;  разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта;  разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;  активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата; ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  устна проверка;  писмена проверка;  наблюдение;  самопроверка;  тестова проверка (в края на годината);  демонстрация; ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:  Презентации по отделни теми;  Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;  Табла и нагледни материали. V.Учебно съдържание Включеното учебно съдържание е отразено в примерното годишно разпределение и включва всички езикови, речеви и литературни елементи, които се изучават по български език и литература във II клас, които са организирани в едно цяло. № Дата Тема Забележка 1 18.09. Богатството на българския език. 2 25.09. Общуване чрез устна и писмена реч. 3 02.10. Азбучен ред. Видове речници. 4 09.10. „Хитринки“. Помагало стр.4,5 5 16.10. „Любимата игра на Петьо“. Помагало стр.6,7
  3. 3. 6 23.10. Тези чудни звукове и букви. Правопис на гласните. 7 30.10. „Маймунски работи“. Помагало стр.8,9 8 06.11. „Магарето“. Помагало стр.10, 11 9 13.11. Тези чудни звукове и букви. Звучни съгласни звукове. Правопис. 10 20.11. „Подскок“. Помагало стр. 12, 13 11 27.11. Правопис на съгласните звукове. 12 04.12. Трудните звукове и букви. 13 11.12. „Четката за зъби“. Помагало стр. 14, 15 14 18.12. „Раздай радост“. Помагало стр. 26, 27 15 08.01. „Орехчето“. Помагало стр. 16, 17 16 15.01. „Пух“. Помагало стр. 18, 19 17 22.01. Съществително име. Род и число. 18 29.01. „Ескимосите“. Помагало стр. 20, 21 19 05.02. Видове съществителни имена. Правопис. 20 12.02. Умалителни съществителни имена. Правопис. 21 19.02. „Ласи“. Помагало стр. 22, 23 22 26.02. Прилагателни имена. Род и число. 23 04.03. „Лъжицата“. Помагало стр. 24, 25 Правопис на прилагателните имена.
  4. 4. 24 11.03. „Фризби“. Помагало стр. 28, 29 25 18.03. Глагол. Число на глагола. Правопис. 26 25.03. Съществителни и прилагателни имена. Глагол. 27 15.04. „Зоопаркът“. Помагало стр. 30, 31 28 22.04. „Зеленчуковото училище“. Помагало стр. 32, 33 29 29.04. Изреченията в българския език. 30 13.05. „Котките“. Помагало стр. 34, 35 31 20.05. Изреченията при общуване. 32 27.05. „Фестивал за деца“. Помагало стр. 36, 37

×