Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TMK for year one

2,305 views

Published on

Published in: Education, Travel

TMK for year one

 1. 1. DRAF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN SATU 2010
 2. 2. DRAF16/06 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1
 3. 3. DRAF16/06KANDUNGANPengenalan 3Kurikulum Modular Berasaskan Standard 4Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 4Matlamat 4Objektif 4Fokus 5Perancangan Kandungan 5Kandungan Standard Kurikulum TMK 6Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 7Strategi TMK dalam Kurikulum 9Integrasi TMK dalam Kurikulum 9TMK sebagai Mata Pelajaran 9Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 11Pentaksiran 13Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 14Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 15Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia 19Lampiran 2: Modul: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris 38Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 42Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi: Sains 70Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Seni Visual dan Muzik: Seni Visual 73
 4. 4. DRAF16/06/10PENGENALANStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dandan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluiberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah disiplin ilmu tertentu iaitu:Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan. 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan NilaiMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 3. Kemanusiaan 4. Sains dan Teknologi Matlamat Pendidikan Prasekolah: 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua 6. Keterampilan Diri aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke Reka Bentuk Kurikulum sekolah rendah. Komunikasi Penggabungjalinan Sains & Teknologi kemahiran berbahasa Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: semasa berinteraksi dalam Penguasaan pengetahuan Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara bahasa Malaysia, bahasa Kerohanian, Sikap & sains, kemahiran dan sikap saintifik Inggeris, bahasa Cina dan Nilai menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan bahasa Tamil Penghayatan amalan Penguasaan pengetahuan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan dan kemahiran matematik agama, kepercayaan, Penguasaan pengetahuan sikap dan nilai intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan kemahiran berasaskan dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu teknologi Insan bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa seimbang Kemanusiaan untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani Penguasaan ilmu dan cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Perkembangan Fizikal & amalan tentang kemasyarakatan dan alam Estetika Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara dan globalOrganisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang kesihatan untuk Penghayatan semangat kesejahteraan diri patriotisme dan perpaduan Pemupukan daya imaginasi, Keterampilan DiriOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi kreativiti, bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melaluimembangunkan modal insan yang berpengetahuan dan aktiviti kurikulum danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama kokurikulumyang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 3
 5. 5. DRAF16/06/10KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagaiKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan.bentuk pernyataan standard kandungan dan standardpembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan dan nilai. kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak yang akan kekal sepanjang Standard Pembelajaran hayat. Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard OBJEKTIF kandungan Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:Standard kandungan dan standard pembelajaran i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dandiorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang beretika.mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangtelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan bersesuaian.kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, memproses dan menggunakan maklumat.Modul Teras Tema dan Modul Elektif. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkanadalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai produktiviti dan pembelajaran.dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan maklumat secara kreatif dan inovatif.kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaranberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat 4
 6. 6. DRAF16/06/10FOKUSTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang Kemahiranpembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akansistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan melahirkan perkara di bawah:Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dandalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaranperisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, maklumat.menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiranmaklumat di mana saja dan bila-bila masa. kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisiandan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaibentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap 1 Nilai(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikanTMK merentas kurikulum. Pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5 dan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod EtikaTahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.PERANCANGAN KANDUNGANStandard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.PengetahuanPengetahuan meliputi perkara di bawah:a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. 5
 7. 7. DRAF16/06/10KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifikStandard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard (tugasan atau cabaran).Kandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuh 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagipetunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard memenuhi keperluan semasa.Pembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkunganStandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,murid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang memproses dan menggunakan maklumataktiviti berasaskan TMK. Murid akan dapat:1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi beretika diperlukan. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. Murid akan dapat: 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan 3.4 Memahami, menganalisis, menggunakan dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. menyalurkan maklumat yang dipilih. 1.2 Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat. 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi 1.3 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan maklumat implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan. Murid dapat: 1.4 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar penggunaan TMK. yang berkaitan dengan bidang yang diminati. 4.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk bersesuaian kesahihan dan kebolehpercayaan. 4.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk Murid akan dapat: berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan bagi membina pengetahuan. kemudahan TMK. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 6
 8. 8. DRAF16/06/105.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan membuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid dapat: Murid dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian 7.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea masalah termasuk mengenal pasti dan yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. menganalisis masalah tersebut; membangunkan 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan strategi penyelesaian; memilih strategi yang pengetahuan dan idea baru. sesuai dan mengimplementasikan; dan menilai 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli penyelesaian. untuk mengemukakan idea dan maklumat. 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru untuk menyampaikan maklumat atau (emerging technology) untuk mengemukakan membentangkan keputusan dengan idea dan maklumat. menggunakan TMK. 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan; dan nyatakan PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN hasil keputusan atau cara penyelesaian. PEMBELAJARAN 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka dan pembelajaran mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan Murid dapat: mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk 6.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah kerja yang efektif dan kreatif; dan untuk amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh menyelesaikan projek dan tugasan. dikuasai dalam konteks pembelajaran. 6.2 Menggunakan TMK untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 7
 9. 9. DRAF16/06/10 • Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar. Dengan menggunakan Belajar MENGENAI TMK TMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif Isu-isu sosial dan inovatif. dan etika • Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Internet dan perisian khusus. Sumber pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar.Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih Belajar MENGENAI TMK efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai TMK, pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam Semasa proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid mencapai maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari akan belajar secara hands-on mengendalikan Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin tugasan mereka. cetak, pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. 8
 10. 10. DRAF16/06/10STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM PERKAKASAN DAN PERISIANStrategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolahkurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum adalah seperti berikut:dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMKdilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai a. Perkakasan di Makmal Komputerelemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi • PelayanTahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) muridINTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM • Pengimbas • Mesin CetakPengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan • Kamera dan Video Digitalpengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakanperkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang b. Perkakasan untuk guruhendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna dan • Komputer ribamemanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan • Projektor LCDatau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid bolehmengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai c. Perisiandalam suasana yang menyeronokkan. • Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian MacTMK SEBAGAI MATA PELAJARAN • Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOfficeMurid perlu didedahkan kepada TMK sebagai satu mata • Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Mediapelajaran yang menjurus kepada aspek belajar mengenai TMK. Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulatorIni membolehkan murid menguasai pengetahuan dankemahiran TMK bagi mengendalikan perkakasan dan perisian d. Kemudahan InternetTMK. Murid diberi pengalaman dalam mengendalikan • Talian akses Internet SchoolNet, KPMperkakasan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin cetak,pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mestiMereka juga belajar menggunakan perisian aplikasi seperti mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untukperisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan matapersembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. pelajaran. 9
 11. 11. DRAF16/06/10PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN Strategi yang dicadangkan:DAN PEMBELAJARAN a. Terarah Kendiri, Akses Kendiri, PentaksiranTeknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna Kendiri dan Kadar Kendiri (Self-Directed, Self-Accessed,pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru Self-Assessed, and Self-Paced:- SeDAAP) menjadikandan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam murid lebih kreatif dan inovatif. Melalui kurikulummeningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. bermodular, Terarah Kendiri akan diterapkan mengikutPenggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran kemampuan murid. Murid boleh menaksir tahapmembolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pencapaian mereka berdasarkan Standard Kurikulum.pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Penggunaan Strategi ini membolehkan murid menjadi lebihTMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakinmembentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.inovatif. b. Dalam mengintegrasikan TMK, guru seharusnya memberi peluang kepada semua murid menggunakanBelajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan Belajar komputer. Guru perlu mengambil kira tahapMELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran kemampuan murid dalam kemahiran komputer. Dalamdan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikan kelas TMK, guru memainkan 3 peranan utama:secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK.Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti i. Guru sebagai tenaga pengajar.berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalam ii. Guru sebagai fasilitator.kad ucapan, murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan iii. Guru sebagai pentaksir.atau sajak.Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam persekitaran yang berpusatkan pengetahuan, guru sebagai pengajar memberi penerangan kepada murid tentangTerdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai konsep dan antara muka perisian. Peranan guru menjadioleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru fasilitator apabila guru memantau murid dalam melaksana dandigalakkan menjadi lebih kreatif dalam strategi pengajaran menyiapkan tugasan mereka. Seterusnya, guru mentaksirmereka. tugasan akhir murid berdasarkan Standard Kurikulum TMK. 10
 12. 12. DRAF16/06/10PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Tunjang Strategi Pembelajaran • Menulis karangan menggunakanTerdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Tunjang- perisian pemprosesan perkataantunjang tersebut adalah seperti berikut: seperti MS Word. Murid boleh memasukan imej untuk 1. Komunikasi mengukuhkan karangan supaya 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai lebih menarik. 3. Kemanusiaan 4. Sains dan Teknologi • Mencari maklumat melalui Internet 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika untuk mengukuhkan lagi karangan 6. Keterampilan diri murid.Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua • Rekod suara dan mendengartunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 1 Komunikasi semula bagi tujuan latihan sebutan.menunjukkan contoh strategi pembelajaran bagi tunjangKomunikasi, Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai • Pembentangan tugasan atau projek.serta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal danEstetika. Manakala, Jadual 3 contoh strategi pembelajaran bagi • Memuat turun perisian komputertunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. secara percuma seperti Go Mouse dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. Jadual 1: Contoh Strategi Pembelajaran Tunjang Komunikasi 11
 13. 13. DRAF16/06/10 Tunjang Strategi Pembelajaran Tunjang Strategi Pembelajaran • Keyakinan murid akan ditingkatkanKerohanian, • Membuat karangan dan bercerita semasa pembentangan idea atauSikap dan Nilai menggunakan video atau gambar; laporan melalui perisian pemproses dan buku skrap atau projek folio perkataan, perisian persembahan,Sains dan digital. perisian pangkalan data dan perisianTeknologi grafik (MS Word, MS PowerPoint, • Menggunakan perisian pemproses MS Excel, MS Access dan MSPerkembangan perkataan, perisian persembahan dan Paint), kamera atau video kameraFizikal dan perisian grafik (MS Word, MS digital dan Internet.Estetika PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet • Penggunaan e-mel dan laman sosial Keterampilan Diri dalam pembelajaran mereka. web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari Kemanusiaan • Mengamalkan sikap murni semasa dalam dan luar negara. menggunakan perkakasan dan perisian. • Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secaraJadual 2: Contoh Strategi Pembelajaran Tunjang kolaboratif antara sekolah di dalam Kerohanian, Sikap dan Nilai serta Sains dan dan luar negara melalui Internet. Teknologi; dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. • Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Jadual 3: Contoh Strategi Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan 12
 14. 14. DRAF16/06/10 menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,PENTAKSIRAN memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsiPentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai maklumatpencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dankemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan membuat keputusanuntuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dankemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan pembelajarandan standard pembelajaran yang ditetapkan. menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatifMurid boleh ditaksir dengan menggunakan sama adapentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Standard ini disusun mengikut pengetahuan, kemahiran danPentaksiran formatif boleh ditaksir secara bersepadu melibatkan nilai. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standardelemen pengetahuan dan kemahiran berdasarkan folio murid Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).yang merangkumi lembaran kerja, projek dan jugapersembahan multimedia. Pentaksiran sumatif dilaksanakan Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dandengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalampencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan Standard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian Standardsenarai semak atau melalui pemerhatian. Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid.STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD Pada Tahap 1 Pendidikan Sekolah Rendah, StandardPEMBELAJARAN Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. WalauStandard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 bagaimanapun, pada Tahap 2, Standard Kandungan danhingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajardalam KSSR iaitu murid; MENGENAI TMK. menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 13
 15. 15. DRAF16/06/10KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAHTAHAP 1 (7- 9 tahun) Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 2.0 Memilih dan 2.1 Membuka dan menyimpan mengaplikasikan fail grafik, dokumen1.0 Menggunakan TMK 1.1 Mengenal pasti bahagian sumber TMK yang pemprosesan perkataan secara komputer (monitor, tetikus, bersesuaian dan/atau perisian bertanggungjawab papan kekunci, unit sistem). persembahan (MS Paint, dan beretika 1.2 Menghidupkan dan MS Word atau MS mematikan suis (turn on, PowerPoint). turn off), menghidupkan 2.2 Menaip teks menggunakan dan mematikan komputer pelbagai saiz dan fon (turn on, turn off) mengikut dalam satu halaman tatacara yang betul. dengan menggunakan 1.3 Mengenal pasti kedudukan pemprosesan perkataan kekunci abjad dan nombor. (MS Word). 1.4 Menyatakan fungsi kekunci 2.3 Menggunakan enter, spacebar, backspace pemprosesan perkataan dan delete. (MS Word) untuk 1.5 Menggunakan tetikus untuk menghasilkan teks klik dan dwi klik. berserta grafik dalam satu 1.6 Menunjukkan sikap yang halaman. positif semasa 2.4 Menggunakan perisian menggunakan TMK. grafik (MS Paint) untuk 1.7 Bekerjasama dengan rakan membuat gambar dengan sekelas semasa menggunakan bentuk asas menggunakan komputer. dan kotak warna (colour box). 2.5 Menggunakan perisian persembahan. 14
 16. 16. DRAF16/06/10 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 (MS PowerPoint) untuk menggunakan perkakasan menghasilkan dua slaid lain seperti kamera digital persembahan yang dan CD-ROM. mengandungi teks dan grafik. 5.0 Menggunakan TMK 5.1 Menggunakan perisian 2.6 Mencetak dokumen. untuk penyelesaian aplikasi dan sumber TMK 2.7 Merekodkan suara dengan masalah dan yang bersesuaian menggunakan perisian membuat keputusan (MS Word, sedia ada. MS PowerPoint, MS Paint) untuk menghasilkan3.0 Menggunakan TMK 3.1 Mengenal pasti lokasi dan tugasan yang diberi. untuk mencari, mencapai maklumat yang mengumpul, disimpan. 6.0 Menggunakan TMK 6.1 Mengukuhkan memproses dan 3.2 Menggunakan pelayar untuk meningkatkan persembahan multimedia menggunakan untuk melayari Internet. produktiviti dan (MS PowerPoint) sedia maklumat 3.3 Mencari imej menggunakan pembelajaran ada seperti masukkan fail enjin carian. audio. 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. 3.5 Menunjukkan dan 7.0 Menggunakan TMK 7.1 Menggunakan perisian menerangkan bagaimana untuk grafik (MS Paint), mencapai imej yang mengemukakan idea pemprosesan perkataan disimpan. dan maklumat secara (MS Word) atau perisian4.0 Menggunakan TMK 4.1 Menyampaikan idea kreatif dan inovatif persembahan (MS untuk mendapatkan menggunakan PowerPoint) dan berkongsi pemprosesan perkataan secara kreatif pengetahuan (MS Word) dan perisian (memanipulasi teks, imej persembahan dan bunyi) untuk (MS PowerPoint). menyampaikan idea atau 4.2 Berkongsi idea konsep sedia ada. 14
 17. 17. DRAF16/06/10 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Pertama: Kenal pasti Standard Kandungan. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran; contoh: mengajar tajuk Tumbuh-tumbuhan (Lampiran 4). Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 1.0, 2.0, 4.0 dan 7.0. Kedua: Kenal pasti Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 dan 7.1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). 1.2 Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang betul. 1.0 Murid menggunakan TMK secara 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. bertanggungjawab dan beretika 1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete. 1.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik. 1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK. 1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer. 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word). 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK 2.3 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej yang bersesuaian dalam satu halaman. 2.4 Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar menggunakan bentuk 2. Mengenal asas dan kotak warna (color box). pasti 2.5 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan grafik. Standard 2.6 Menggunakan mesin cetak untuk mencetak dokumen satu halaman. Pembelajaran 2.7 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.1. Mengenal 3.0 Murid menggunakan TMK untuk mencari, 3.2 Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. mengumpul, memproses dan menggunakan 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. pasti maklumat 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. Standard 3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Kandungan 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan persembahan (MS PowerPoint). Standard dan berkongsi pengetahuan 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Kandungan yang dipilih 5.0 Murid menggunakan TMK untuk penyelesaian 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS masalah dan membuat keputusan PowerPoint, MS Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 6.0 Murid menggunakan TMK untuk meningkatkan 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti masukkan fail produktiviti dan pembelajaran audio. Standard 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian Pembelajaran 7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk yang dipilih idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. 15
 18. 18. DRAF16/06/10MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MATA PELAJARAN TAHUN 1 16
 19. 19. DRAF16/06/10MODUL PENGAJARANTMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA LAMPIRAN 1Modul Teras Asas Bahasa MalaysiaTahun 1Topik Haiwan Ternakan DatukPengenalan Murid dapat mengeja, menyebut nama dan membunyikan bunyi haiwan. Dalam pelajaran ini, murid juga diperkenalkan kepada perisian persembahan (MS PowerPoint). Murid akan mempelajari cara-cara menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan grafik. Modul ini akan dijalankan di makmal komputer. Murid akan dapat:Standard 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut perkataan, suku kata, perkataan, frasa, serta ayat dengan betul.Kandungan 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.Bahasa Malaysia 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul.Standard 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vokalPembelajaran berganding dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.Bahasa Malaysia 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.Standard 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Kandungan TMK 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 17
 20. 20. DRAF16/06/10Standard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahanPembelajaran (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint).TMK 2.5 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan grafik. 2.6 Mencetak dokumen. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint) 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Tempoh Masa 3 jamSumber 1. Kad gambar. 2. Kad imbasan. 3 Modul pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 4. Persembahan MS PowerPoint mengandungi gambar pelbagai jenis haiwan ternakan. 5. Salinan gambar haiwan. Std Pembelajaran Std Pembelajaran TMK B. MalaysiaAktiviti Aktiviti 1: 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis haiwan. 2. Guru membimbing murid menyebut, mengeja dan membunyikan 1.2.5 haiwan dengan betul dan tepat. 3. Beberapa orang murid diminta mengambil sekeping kad gambar dari 1.2.5, kotak hitam. Murid menyebut, mengeja nama haiwan dan meniru bunyi 2.1.2, 2.1.3 haiwan dengan betul. 4. Guru mempamerkan slaid MS PowerPoint perkataan pada semua 1.2.5, 2.1.2, murid. Murid menyebut perkataan yang dipamerkan dengan betul. 2.1.3 18
 21. 21. DRAF16/06/10Aktiviti 2:1. Guru membuat demonstrasi cara memasukkan teks dan grafik menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) kepada murid.2. Murid menyediakan 2 slaid persembahan yang mengandungi teks dan 2.1, 2.5 3.2.5 imej berpandukan modul pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.3. Murid menyimpan dan mencetak hasil kerja berpandukan modul 2.6, 2.1 pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.4. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan persembahan 4.1 MS PowerPoint.LANGKAH-LANGKAH MEMULAKAN APLIKASI seperti Gambar rajah1.1. Klik Start.2. Klik All Programs.3. Klik Microsoft Office.4. Klik Microsoft Office PowerPoint. 19
 22. 22. DRAF16/06/101 2 3 4 Gambar rajah 1 20
 23. 23. DRAF16/06/101. MENAIP TEKS PADA SLAID 1. Untuk menaip perkataan, klik pada Click to add title di Gambar rajah 2. Gambar rajah 2 21
 24. 24. DRAF16/06/102. Taip perkataan arnab dan tekan kekunci Enter seperti Gambar rajah 3. Gambar rajah 3 22
 25. 25. DRAF16/06/102. MEMASUKKAN GAMBAR PADA SLAID (Gambar rajah 4) 1. Klik Insert. 2. Klik Picture. 3. Klik Clip Art. 1 2 3 Gambar rajah 4 23
 26. 26. DRAF16/06/104. Kotak Clip Art akan dipaparkan di sebelah kanan anda seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5Nota guru:Sila gunakan perkataan dalam bahasa Inggeris untukcarian. 24
 27. 27. DRAF16/06/105. Untuk memasukkan gambar (gambar rajah 6) dari Clip Art: 1. Taip perkataan animal. 2. Klik pada butang Go. 3. Klik pada gambar arnab. 1 2 3 Gambar rajah 6 25
 28. 28. DRAF16/06/103. MASUKKAN SLAID BARU (Gambar rajah 7) 1. Klik Insert. 2. Klik New Slide. 1 2 Gambar rajah 7 26
 29. 29. DRAF16/06/103. Sekarang anda mempunyai dua slaid seperti gambar rajah 8. Gambar rajah 8 27
 30. 30. DRAF16/06/104. MENYIMPAN PERSEMBAHAN SLAID (Gambar rajah 9) 1. Klik File. 2. Klik Save As. 1 2 Gambar rajah 9 28
 31. 31. DRAF16/06/103. Taip perkataan haiwan dalam kotak File name seperti gambar rajah 10.4. Klik Save. Gambar rajah 10 29
 32. 32. DRAF16/06/105. MEMBENTANGKAN HASIL KERJA 1. Klik pada slaid pertama seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11 30
 33. 33. DRAF16/06/102. Klik View seperti gambar rajah 12.3. Klik Slide Show. 2 3 Gambar rajah 12 31
 34. 34. DRAF16/06/104. Persembahan slaid akan dipaparkan seperti gambar rajah 13. Gambar rajah 13 32
 35. 35. DRAF16/06/105. Tekan kekunci Enter untuk melihat slaid kedua seperti gambar rajah 14. Gambar rajah 146. Tekan kekunci Esc atau Enter untuk keluar dari persembahan. 33
 36. 36. DRAF16/06/106. MENUTUP HASIL KERJA (Gambar rajah 15) 1. Klik File. 2. Klik Exit. 1 2 Gambar rajah 15 34
 37. 37. DRAF16/06/10Penilaian Murid menulis nama haiwan berdasarkan gambar dan menyebut semula 1.2.5, 3.2.5 nama yang ditulis.Aktiviti Pemulihan Murid menyebut nama haiwan ternakan yang terdapat dalam gambar 1.2.5 dengan betul dan tepat.Aktiviti Murid memasukkan 2 keping gambar haiwan ke dalam satu slaid 7.1Pengayaan persembahan secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 35
 38. 38. DRAF16/06/10MODUL PENGAJARAN LAMPIRAN 2TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERISModul English LanguageTopic Greeting CardsOverview Pupils prepare greeting cards using suitable sentences. They are introduced to word processing software (MS Word) and will learn how to produce text with pictures in a page. Pupils will be able to create greeting cards using MS Word and print the card. This module will be carried out in the computer lab.Content Standard 1.1 Pronounce words and speak confidently with the correct stress, rhythm and intonation in accordance toEnglish Language Standard English (SBE). 3.2 Write using appropriate language, form and style for a range of purposes. 3.3 Write and present ideas through a variety of media. 4.2 Use spoken, written and visual language to demonstrate understanding of poems, stories and plays and express personal response to literary texts.Learning Standard 1.1.1 Able to listen and respond to stimulus given with guidance: (d) rhythm and rhyme (using songs orEnglish Language rhymes to help them tune into the rhythm and sound of English) 1.1.3 Able to listen to, say aloud and recite rhymes or sing songs with guidance 3.2.2 Able to write 3-5 word sentences with correct spelling: (c) parallel writing 3.3.1 Able to create simple non-linear texts with guidance: (a) Greeting Cards 4.2.1 Able to talk about: (b) picturesContent Standard Pupil will able to:TMK 2.0 Select and apply appropriate ICT resources. 4.0 Use ICT to acquire and share knowledge. 7.0 Use ICT to express ideas and information creatively and innovatively. 36
 39. 39. DRAF16/06/10Learning Standard 2.1 Open and save word processing file (MS Word).TMK 2.2 Use word processing (MS Word) to write text in a page. 2.3 Use word processing (MS Word) to produce text with picture in a page. 2.6 Use printer to print a document. 4.1 Present idea by using word processing (MS Word) 7.1 Use word processing (MS Word) creatively to present existing idea or concept.Duration 3 hoursResources 1. Have Fun With MS Word Module 2. Worksheet 1 and 2 3. PowerPoint presentation contains “Happy Birthday” song and lyrics.Teacher’s note Teacher is advised to print pupil’s work in group to paper wastage, avoid paper jams and time constraints. TMK English Learning Std Learning StdActivities Activity 1: Happy Days 1.Teacher opens MS PowerPoint contains “Happy Birthday” song and lyrics. 2. Pupils listen and hum the birthday song, sing along the birthday song. 1.1.1 (d), 1.1.3 3. Pupils open MS Word (refer to Fun With MS Word) and type the lyrics. 2.2 3.2.2 (c) 4. Pupils save and print the task. 2.6, 2.1 37
 40. 40. DRAF16/06/10Activity 2: Greeting Cards1. Pupils create a page of birthday card for a friend using MS Word. 2.1 3.3.1 (a)2. Pupils insert pictures from Clip Art into the card and type the greeting. 2.33. Pupils save and print their work. 2.1, 2.6 4. Pupils present their work using MS Word. 4.1, 7.1 4.2.1 (b) 38
 41. 41. DRAF16/06/10Assessment Pupils do Worksheet 1.Remedial Activity Pupils do Worksheet 2 in MS Word.Enrichment Activity Pupils work in pair or groups to create greeting cards and present their work 4.1, 7.1 using MS Word creatively. 39
 42. 42. DRAF16/06/10MODUL PENGAJARAN LAMPIRAN 3TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIKModul Teras MatematikAsasTopik Bentuk- bentuk 3D dan 2DPengenalan Murid mengenal pasti bentuk 3D dan 2D di persekitarannya. Dalam pelajaran ini, murid diperkenalkan dengan perisian grafik (MS Paint). Murid belajar menghasilkan gambar menggunakan bentuk asas.Standard 13.0 Memahami dan menggunakan kosa kata berkaitan bentuk 3D dan 2D.Kandungan 13.2 Mengenal pasti, menerangkan dan mengasing bentuk 2D termasuk segi empat sama, segi empatMatematik tepat, segi tiga dan bulatan. 13.3 Membina gambar atau corak menggunakan bentuk 2D serta menerangkan gambar atau corak tersebut.Standard 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Kandungan TMK 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif .Standard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahanPembelajaran (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint).TMK 2.4 Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.6 Mencetak dokumen. 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.Tempoh Masa 3 jam 40
 43. 43. DRAF16/06/10Sumber 1. Kad bergambar bentuk 2D. Standard Standard 2. Gambar taman permainan kanak-kanak. Pembelajaran Pembelajaran TMK Matematik 3. Modul pembelajaran Mari Belajar Paint. 4. Persembahan bentuk asas 3D dalam MS PowerPoint.Aktiviti 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan bentuk asas 2D. 2. Guru memaparkan gambar taman permainan kanak-kanak. Murid mengenal pasti bentuk 2D dalam gambar. 3. Guru menunjuk cara langkah-langkah membuat dan mewarna bentuk 2D 2.1 serta memasukkan teks menggunakan perisian grafik (MS Paint). 4. Murid melukis bentuk-bentuk 2D menggunakan MS Paint. 5. Murid mewarna dan melabel bentuk-bentuk 2D yang dihasilkan. 6. Murid simpan dan mencetak hasil kerja mereka. 2.6 7. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan perisian MS Paint. 1. Membuka aplikasi MS Paint (Gambar rajah 1) 1. Klik Start. 2. Klik All Programs. 3. Pilih Accessories 4. Pilih Paint 41
 44. 44. DRAF16/06/101 2 3 4 Gambar rajah 1 42
 45. 45. DRAF16/06/105. Antara muka seperti gambar rajah 2 akan terpapar. Gambar rajah 2 43
 46. 46. DRAF16/06/102. Melukis Bentuk Asasa. Bentuk segi empat seperti gambar rajah 3. 1. Klik pada ikon rectangle di Tool Box. 2. Penuding arah akan bertukar kepada . 1 Bawa kursor ke ruang lukisan. Kursor berubah menjadi simbol . Gambar rajah 3 44
 47. 47. DRAF16/06/10 3. Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2. Kemudian lepaskan seperti di gambar rajah 4. 31 2 Gambar rajah 4 45
 48. 48. DRAF16/06/104. Segi empat tepat terhasil seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 46
 49. 49. DRAF16/06/10 b. Bentuk bulatan. 1. Klik pada ikon ellipse di Tool Box seperti gambar rajah 6. 2. Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2.1 Gambar rajah 6 47
 50. 50. DRAF16/06/102. Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 7. 1 2 Gambar rajah 7 48
 51. 51. DRAF16/06/102. Bentuk bulatan terhasil seperti gambar rajah 8. Gambar rajah 8 49
 52. 52. DRAF16/06/10c. Bentuk segi tiga. 1. Klik pada ikon polygon di Tool Box seperti gambar rajah 9.1 Gambar rajah 9 50
 53. 53. DRAF16/06/102. Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 10.3. Bawa penuding arah ke 3 dan klik dua kali. 3 1 2 Gambar rajah 10 51
 54. 54. DRAF16/06/104. Bentuk segi tiga terhasil seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11 52
 55. 55. DRAF16/06/104. Menyimpan lembaran kerja1. Klik pada File di menu bar seperti gambar rajah 12.2. Pilih Save As1 2 Gambar rajah 12 53
 56. 56. DRAF16/06/103. Taipkan perkataan bentuk di File name seperti gambar rajah 13.4. Klik Save. 5. 3 4 Gambar rajah 13 54
 57. 57. DRAF16/06/10Mewarna bentuk Asas 1. Klik pada ikon Fill With Color di Tool Box seperti gambar rajah 14. 2. Pilih warna merah pada Color Box. 3. Bawa penuding arah ke bentuk segi empat tepat dan klik. 1 3 2 Gambar rajah 14 55
 58. 58. DRAF16/06/104. Paparan seperti gambaran rajah 15 akan terhasil. Gambar rajah 15 56
 59. 59. DRAF16/06/105. Sekarang warnakan pada bentuk yang lain seperti bulatan dan segi tiga.6. Hasilnya adalah seperti gambar rajah 16. Gambar rajah 16 57
 60. 60. DRAF16/06/106. Menaip teks1. Klik pada ikon Text di Tool Box seperti gambar rajah 17.2. Klik, jangan lepas dan tarik penuding arah dari 1 ke 2.1 12 2 Gambar rajah 17 58
 61. 61. DRAF16/06/10 3. Text Tool Box akan kelihatan seperti gambar rajah 18. 4. Taip perkataan segi empat tepat di dalam ruangan Text Box.34 Gambar rajah 18 59
 62. 62. DRAF16/06/105. Sekarang taipkan perkataan bulatan dan segi tiga pada bentuk seperti gambar rajah 19.6. Hasilnya adalah seperti gamba rajah di bawah. Gambar rajah 19 60
 63. 63. DRAF16/06/107. Simpan hasil kerja anda.8. Mencetak Hasil Kerja Lihat hasil kerja anda melalui Print Preview sebelum mencetak. 61
 64. 64. DRAF16/06/10 1. Klik File di Bar Menu seperti gambar rajah 20. 2. Pilih Print Preview.12 Gambar rajah 20 62
 65. 65. DRAF16/06/103. Paparan seperti gambar rajah 21 akan kelihatan. Gambar rajah 21 63
 66. 66. DRAF16/06/10 Baiklah. Sekiranya anda telahberpuas hati dengan hasil kerja,minta kebenaran guru sebelum mencetak. 64
 67. 67. DRAF16/06/104. Klik pada ikon Print di Bar menu seperti gambar rajah 22.4 Gambar rajah 22 65
 68. 68. DRAF16/06/10 Tahniah! Sekarang anda bolehpamerkan hasil kerja anda kepada guru dan rakan-rakan. 66
 69. 69. DRAF16/06/10Penilaian Murid melukis bentuk asas dalam kotak yang disediakan (Lembaran kerja 1). 13.3Aktiviti Murid memadankan bentuk asas dan nama dengan betul (Lembaran kerja 2).PemulihanAktiviti Murid melukis gambar seperti rumah, kereta atau muka orang menggunakan 2.4Pengayaan bentuk 2D yang telah dipelajari secara kreatif untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 67
 70. 70. DRAF16/06/10 MODUL PENGAJARAN LAMPIRAN 4 TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINSModul SainsTopik Tumbuh-tumbuhanPengenalan Murid mengenal pasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.Standard 3.0 Memahami tumbuhan dan bahagian tumbuhan.Kandungan Sains 3.1 Menamakan jenis tumbuhan. 3.6 Menyampaikan pemerhatian perihal tumbuhan melalui lukisan dan secara lisan.Standard 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Kandungan TMK 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.StandardPembelajaran TMK 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.2 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menulis teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam 1 halaman. 2.3 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2.6 Mencetak dokumen. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 68
 71. 71. DRAF16/06/10Tempoh Masa 3 jamSumber 1. Gambar tumbuh-tumbuhan 2. Modul pembelajaran Mari Belajar MS Word. 3. Persembahan MS PowerPoint tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 4. Guru menyalin lembaran kerja 1,2, 3 dan 4 tentang tumbuh-tumbuhan ke dalam komputer murid.Aktiviti Standard Standard 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan Pembelajaran Pembelajaran TMK Sains pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. Guru memaparkan gambar tumbuh-tumbuhan. 3.1, 3.6 3. Murid mengikut arahan untuk membuka MS Word dan memasukkan 2.1 gambar tumbuh-tumbuhan. 4. Murid menaip nama tumbuh-tumbuhan. 2.3 3.1 5. Murid simpan dan cetak hasil kerja mereka. 2.1, 2.6 6. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan MS Word. 69
 72. 72. DRAF16/06/10 PROJEK KELAS: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. 2.1, 7.1Penilaian Murid melengkapkan lembaran kerja 2 menggunakan MS Word. 2.1, 2.3Aktiviti Pemulihan Melengkapkan lembaran kerja 3 menggunakan MS Word. 2.1, 2.3 3.1, 3.6Aktiviti Pengayaan Murid memasukkan 4 gambar jenis tumbuh-tumbuhan dan menamakan tumbuh- 4.1, 7.1 3.1, 3.6 tumbuhan tersebut dalam lembaran kerja 4 dengan merujuk modul pembelajaran Mari Belajar MS Word. 70
 73. 73. DRAF16/06/10MODUL PENGAJARAN LAMPIRAN 5TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA SENI VISUAL DAN MUZIKModul Pendidikan Seni VisualTopik Menggambar - GarisanPengenalan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian MS Paint dengan melukis garisan yang berwarna-warni. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan (switch ON) dan disediakan dengan paparan perisian MS Paint.Standard 1.0 Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni-rupa).Kandungan 2.0 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media.Seni Visual 3.0 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan karya seni. 4.0 Apresiasi terhadap karya seni.Standard 1.1 Mengenal dan memahami unsur seni (garisan dan rupa) dalam karya seni sendiri.Pembelajaran 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.Seni Visual 2.2 Mengetahui teknik-teknik penggunaan media dalam penghasilan karya seni. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan segi kegunaan. 4.1 Mempamerkan karya seni sendiri yang dihasilkan. 4.2 Menceritakan karya seni yang dihasilkan. 71
 74. 74. DRAF16/06/10Standard 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Kandungan 7.0 Murid menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.TMKStandard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MSPembelajaran Paint, MS Word, MS PowerPoint).TMK 2.4 Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.6 Mencetak dokumen. 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Tempoh masa 1 jamBahan sumber 1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih. 2. Perisian MS Paint. 72
 75. 75. DRAF16/06/10 Standard Standard Pembelajaran Pembelajaran TMK SeniAktiviti 1. Guru menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 1.1 2. Murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. 2.1 3. Guru menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan perisian MS 2.4 2.2 Paint. 3.1 Melukis garisan selari Langkah 1: Klik pada ikon Line di Tool Box seperti gambar rajah 1. 1 Gambar rajah 1 73
 76. 76. DRAF16/06/10Langkah 2: Klik dan bawa penunjuk dari 1 kepada 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 2. 1 2 Gambar rajah 2Langkah 3: Garisan selari terhasil seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3 74
 77. 77. DRAF16/06/10 Langkah 4: Hasilkan beberapa garisan selari seperti gambar rajah 4. Gambar rajah 44. Murid membuat garisan bertindih. Langkah 1: Klik dan bawa penunjuk dari 1 kepada 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 5. . 1 2 Gambar rajah 5 75
 78. 78. DRAF16/06/10 Langkah 2: Hasilkan beberapa garisan bertindih seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 65. Murid membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna seperti gambar rajah 2.4 3.1, 2.1 7. Langkah 1: Klik pada ikon Line di Tool Box. Langkah 2: Klik pada warna pilihan anda. 1 2 Gambar rajah 7 76
 79. 79. DRAF16/06/10 Langkah 3: Hasilkan garisan selari dan garisan bertindih seperti gambar rajah 8. Gambar rajah 86. Murid menyimpan hasil kerja di dalam komputer dan mencetak hasil kerja. 2.1 6.1 Menyimpan hasil kerja seperti gambar rajah 9. Langkah 1: Klik pada ikon File. Langkah 2: Klik pada Save As. 1 2 Gambar rajah 9 77
 80. 80. DRAF16/06/10Langkah 3: Antara muka seperti gambar rajah 10 akan terhasil. Gambar rajah 10Langkah 4: Namakan hasil kerja seperti langkah di gambar rajah 11. 1. Klik pada kotak File name dan taip garisan. 2. Klik Save. Gambar rajah 11 2 1 78
 81. 81. DRAF16/06/106.2 Mencetak Langkah 1: Sebelum mencetak dapatkan kebenaran daripada guru. Langkah 2: Klik ikon File dan klik Print seperti gambar rajah 12. 1 2 Gambar rajah 12 79
 82. 82. DRAF16/06/10Langkah 3: Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah 13 dan klik OK. 3 Gambar rajah 13 80
 83. 83. DRAF16/06/107. Murid menggunakan garisan untuk menghasilkan satu karya seni. Hasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang telah anda pelajari. Contoh seperti gambar rajah 14. 2.6 Gambar rajah 14 4.1, 4.28. Murid mencetak hasil kerja yang telah siap.9. Murid mempamerkan dan membentangkan tentang karya seni yang telah dihasilkan. 81
 84. 84. DRAF16/06/10Penilaian Guru menjalankan penilaian berdasarkan proses kerja murid. Murid mengulang proses kerja karya seni yang diberi dengan bimbingan guru.AktivitipemulihanAktiviti Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan bertindih 7.1pengayaan yang berwarna. 82

×