Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa seni

 • Login to see the comments

Bahasa seni

 1. 1. KURSUS KSSRDUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 Next
 2. 2. BAHASA SENIVISUAL
 3. 3. BAHASA SENI VISUAL  Unsur Seni Visual • Garisan •Warna •Jalinan •Rupa •Bentuk •Ruang  Prinsip Rekaan •Harmoni •Kontra •Penegasan •Kepelbagaian •Kesatuan •Imbangan •Ritma dan Pergerakan Prev Next
 4. 4. UNSUR SENI
 5. 5. Unsur seniTerdapat enam unsur seni dalampendidikan seni visual. Antaranya ialahgarisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang danwarna. Tidak dinafikan keenam-enamunsur ini amat penting dalam penghasilankarya sesebuah seni mahupun dari segiseni sentuhan ataupun seni tampak. Dalamsesebuah karya seni sekurang-kurangnyaterdapat satu unsur seni.Unsur-unsur seni.1. Garisan2. Rupa3. Bentuk4. Jalinan5. Ruang6. Warna
 6. 6. 1) GarisanGarisan merupakan cantuman titik-titik yangbersambungan atau yang mempunyai jarak tertentu.Garisan memainkan peranan yang amat penting dalammewujudkan rupa, bentuk, jalinan, pergerakan, ton dancorak.Garisan juga memainkan peranan yang penting dalammenunjukkan seseorang perasaan dalam sesebuahkarya.1. Garisan merupakan cantuman beberapa siri titik.2. Garisan wujud pada alam sekeliling, baik pada alam semulajadi, alam benda, flora mahu pun fauna.3. Terdapat pelbagai jenis garisan seperti garisan putus- putus, garisan tebal, garisan nipis, garisan berduri, garisan beralun dan pelbagai lagi.4. Garisan boleh diolah dengan pelbagai cara atau teknik dengan menggunakan pelbagai jenis media.Contoh menggunakan teknik gosokan, capan, pualamanatau catan.
 7. 7. GarisanGarisan pada objek alam semula jadi Garisan pada objek buatan manusia
 8. 8. Fungsi Garisan1. Garisan menghasilkan rupa2. Garisan menghasilkan bentuk3. Garisan mewujudkan ruang4. Garisan membentuk struktur dan bentuk5. Garisan menghasilkan jalinan6. Garisan menghasilkan motif7. Garisan menimbulkan kesan ton8. Garisan menunjukkan pergerakan
 9. 9. Jenis – Jenis Garisan Garisan berbulu Garisan serabut Garisan tebal Garisan nipis Garisan bertitik Garisan bergetar Garisan bergerigi Garisan beralunGarisan berlingkar Garisan putus-putus Garisan beranyam Garisan berduri
 10. 10. Garisan Rajah :Olahan garisan dengan pelbagai jenis media dan teknik
 11. 11. Garisan
 12. 12. 2) Warna Warna memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana yang tidak bosan. Warna dapat menunjukan perasaan seseorang pelukis semasa menggunakan jenis-jenis warna dalam penghasilan lukisan. Warna merupakan elemen yang amat penting dalam bidang seni visual. Warna terbahagi kepada :1. Warna asas - merah, biru dan kuning2. Warna sekunder - campuran dua warna sahaja daripada warna-warna asas3. Warna tertiar - Warna Asas + Warna Sekunder = Warna Tertier4. Warna harmoni - sekumpulan warna yang terletak sebelah- menyebelah dalam roda warna.5. Dll.
 13. 13. WarnaWarna Primer (asas)terdiri daripada warna biru, merah dankuning.Warna asas ialah warna utama yang tidakboleh dihasilkan melalui campuran warna lain,tetapi boleh menghasilkan warna sekunder danwarna tertier.biru, merah dan kuningWarna SekunderWarna sekunder terdiri daripada warna hijau,jingga dan ungu.Warna sekunder terhasil daripadacampuran 2 warna asas.Warna Asas WarnaSekunderKuning + Biru = HijauBiru + Merah = UnguMerah + Kuning = Jingga
 14. 14. WarnaWarna tertierterhasil daripada campuran 1 warna asas dengan 1 warnasekunder.Warna Asas + Warna Sekunder = Warna Tertier Biru + Ungu Merah + Ungu Merah + Jingga Kuning + Jingga Kuning + Hijau Biru + Hijau Warna Harmoni Warna harmoni ialah sekumpulan warna yang terletak sebelah-menyebelah dalam roda warna. Ia mempunyai hubungan warna, ton dan suhu warna yang sama. Warna harmoni dapat menimbulkan kesan perasaan selesa dan tenang. Ia sesuai digunakan untuk menghasilkan corak tekstil, hiasan dalaman, perabot, seni taman dan seni halus. Berikut ialah contoh warna yang berharmoni: *merah jingga, jingga, jingga kuning *hijau kuning, hijau, hijau biru
 15. 15. Warna Pengenap Warna yang bertentangan
 16. 16. Penggunaan warna harmoni dalam karya teknik resis
 17. 17. 3) JalinanNilai permukaan pada objek boleh dialami dengancara melihat dan menyentuh.Jalinan bermaksud kesan yang terdapat dalamsesuatu permukaan objek.Jalinan terbahagi kepada dua iaitu :1. Jalinan sentuh2. Jalinan tampak
 18. 18. Jalinan 1. Jalinan sentuh - dapat dilihat dan disentuh dengan deria Jalinan pada hasil anyaman Jalinan pada hasil kolaj 2. Jalinan tampak - Hanya dapat dilihat dengan deriaKesan jalinan yang dihasilkan oleh Kesan jalinan yang dihasilkan warna oleh lukisan pensel
 19. 19. 4) RupaRupa ialah imej yang bersifat rata. Permukaan rupaadalah kosong dan ini menjadikan rupa bersifat duadimensi.Rupa merupakan sambungan penghujung garisanke titik permulaannya.Rupa tiada jisim dan hanya mempunyai satupermukaan sahaja.Rupa terbahagi kepada empat iaitu :1. Rupa geometri2. Rupa organik3. Rupa Positif4. Rupa Negatif
 20. 20. RupaRupa positif Rupa negatif
 21. 21. Rupa muka taip
 22. 22. 5) BentukImej atau objek yang bersifat tiga dimensi.Bentuk ialah merupakan objek yang mempunyaikeluasan, ketinggian, jisim dan mempunyaipermukaanyang lebih daripada satu.Bentuk terbahagi kepada dua iaitu :1. Bentuk konkrit2. Bentuk ilusi
 23. 23. Bentuk1. Bentuk konkrit Objek maujud dapat dilihat dan disentuh(arca,tembikar)2. Bentuk ilusiObjek yang boleh dilihat sahaja dan tidak dapat dirasaoleh deria sentuh.(gambar, lukisan, dan catan)
 24. 24. 6) RuangRuang ialah kawasan kosong yangterdapat dalam sesuatu objek ataupunjarak yang ada pada di antara kedua-duaobjek dalam sesebuah karya seni.Ruang mudah diwujudkan dalammenggunakan garisan grid perspektif.Ruang terbahagi kepada dua iaitu :1. Ruang nyata2. Ruang ilusi
 25. 25. 1 . Ruang Nyata Karya berbentuk 3D – arca, tembikar, ukiran kayu Ruang fizikal merupakan ruang yang terdapat di persekitaran.Ruang fizikal boleh dibahagikan kepada 2 iaitu a. Ruang terbuka – suatu kawasan lapang dan luas. b. Ruang tertutup – suatu kawasan yang sempit dan terhad.2. Ruang Ilusi - lukisan, cetakan, catan Dalam konteks ini, ruang dapat diterjemahkan mengikut 3 peringkat berdasarkan penggunaannya dalam karya seni visual seperti lukisan, catan dan rekaan grafik. · 3 peringkat ruang tersebut ialah ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata. a. Ruang Dalam Ruang dalam ialah perhubungan kesan penggunaan perspektif warna, perubahan saiz dan bentuk dalam hasil karya seni seperti lukisan dan catan. Kajian nilai ton warna dan perubahan saiz berikut memperlihatkan kesan ilusi ruang bergerak sama ada ke luar atau ke dalam mengikut arah cahaya yang diwujudkan melalui nilai ton warna. b. Ruang Cetek Ruang cetek merupakan ruang yang wujud dalam lingkungan yang terbatas sama ada dari dinding ke dinding atau ruang kedalamannya yang terhad. c. Ruang Rata Ruang rata terhasil dalam karya, terutama catan apabila dilukis atau diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Ia memperlihatkan suasana rata dan sama pada suatu garisan ufuk.
 26. 26. RuangRuang Nyata-Dikenali juga sebagai ruang konkrit.-Ruang konkrit wujud pada segala bentuk 3 dimensi . Ruang Ilusi - Dikenali juga sebgai ruang tampak .
 27. 27. PRINSIP REKAAN
 28. 28. Prinsip rekaanPrinsip rekaan amat penting dalam penghasilansesebuah karya seni. Dengan adanya, prinsip-prinsip ini kita dapat memberikan kritikan danpandangan atau huraian terhadap sesebuah karyaseni dalam bidang seni visual.Antara prinsip yang terdapat dalam prinsip rekaandalam bidang seni visual ialah seperti berikut :3K 2I PH ( singkatan nota untuk mudah diingati )3K - " Kontra, Kepelbagaian, Kesatuan "2I - " Imbangan , ritma & pergerakan "P - PenegasanH – HarmoniPrinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahanunsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentudalam gubahan seni visual
 29. 29. 1)Harmoni- Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai- Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang- Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna- Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah
 30. 30. Harmoni – perulangan motif dan warna
 31. 31. 2) Kontra- Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan- Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan- Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan
 32. 32. KontraKesan Kontra dalam gubahan diatas Kesan Kontra dalam gubahan diatasditimbulkan oleh warna yang berlainan. Ditimbulkan oleh satu saiz yang berlainan
 33. 33. KontraHasil karya mempunyai kontra dari segi warna
 34. 34. 3) Penegasan- Penegasan wujud apabila terdapat sesuatuunsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan- Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, dan mengelakkan kebosanan- Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang kontra atau asingkan objek yang hendak ditegaskanFungsi Penegasan1. Penegasan yang digunakan dalam hasil seni bertujuan untuk memberi tumpuan dan menarik perhatian.2. Contoh, hiasan pada kulit buku, pintu gerbang, poster dan sebagainya.
 35. 35. PenegasanPenegasan menggunakan kontra warna, bunga berwarna kuning lebih menonjol.
 36. 36. PenegasanContoh bagaimana hendak menegaskan salahsatu bahagian daripada cogan kata. Kaedahkontra digunakan untuk tujuan ini. JIWA itu lebihmenonjol dan menjadi unsur tumpuan.Penegasan dari segi warna.
 37. 37. 4) Imbangan- Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan- Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:1- Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut)2- Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri- ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan
 38. 38. ImbanganLabu sayong yang mempunyai imbangan simetri Corak yang mempunyai imbangan tidak simetri Corak yang mempunyai imbangan simetri
 39. 39. 5) Ritma dan Pergerakan- Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar, bersinar-sinar dsb- Fungsi ritma dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan realistic terhadap sesuatu gubahan- Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dsb
 40. 40. Ritma dan Pergerakan Corak pualaman yang mempunyai pergerakan hasil dari teknik penghasilannya.Kapal terbang ini kelihatanterbang dengan lajumenunjukkan pergerakankerana penggunaangarisan-garisan serong
 41. 41. 6) Kepelbagaian- Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan- Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan- Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan
 42. 42. KepelbagaianKepelbagaian – warna, garisan, jalinan
 43. 43. 7)Kesatuan- Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan- Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa- Memperlihatkan keberkesanan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan media dan teknik digabungkan untuk menjadikan gubahan yang sempurna
 44. 44. Susun atur yang kemas, teratur, lengkap dan sempurna dapat mewujudkan kesatuan.
 45. 45. Unsur Seni + Prinsip Rekaan Garisan Imbangan Warna Kontra Rupa Penegasan Kesatuan ruang HarmoniCarta yang menunjukkan bagaimana kesatuan dicapaidalam gubahan topeng muka
 46. 46. SekianSelamat Maju Jaya

×