Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat Penataran KSSR thn 1 by zul fazli

1,606 views

Published on

Sama-sama kita jayakan KSSR

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taklimat Penataran KSSR thn 1 by zul fazli

 1. 1. Zulfazli sk serendah 2011
 2. 2. Zulfazli sk serendah 2011
 3. 3. Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumattentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apayang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Zulfazli sk serendah 2011
 4. 4. Zulfazli sk serendah 2011
 5. 5.  Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu  Disusun secara hierarki  Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6 Zulfazli sk serendah 2011
 6. 6.  Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran  Gambaran holistik tentang pencapaian murid Zulfazli sk serendah 2011
 7. 7.  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai Zulfazli sk serendah 2011
 8. 8.  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses Foto Grafik Artifak Laporan Zulfazli sk serendah 2011
 9. 9. Alat yang digunakan untuk mengujipenguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Ujian bertulis Ujian secara lisan Demonstrasi Ujian amali Dan lain-lain…. Zulfazli sk serendah 2011
 10. 10. 6. Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradab Mithali5. Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradab Terpuji4. Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradab 3. Tahu, Faham dan Boleh Buat 2. Tahu dan Faham 1. Tahu Zulfazli sk serendah 2011
 11. 11. Tahu Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Tahu + FahamMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Tahu + Faham + Boleh buat Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Zulfazli sk serendah 2011
 12. 12. Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab terpujiMurid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, denganmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab mithaliMurid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Zulfazli sk serendah 2011
 13. 13. BAND 1Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik BAND 2 Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai- nilai baik BAND 3Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya Zulfazli sk serendah 2011
 14. 14. BAND 4 Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasaseni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan BAND 5 Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknikdan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan BAND 6Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses yang betul dengan menggunakan pelbagai media dan tekniksecara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai baik dalam semua aspek kehidupan Zulfazli sk serendah 2011
 15. 15. B1D1 (nama murid) mengetahui bahasa seni visual. B1D2 (nama murid) mengenal jenis-jenis media. B1D3 (nama murid) mengetahui nilai baik. Band 1 Syabas diucapkan kepada (nama murid) atas pencapaian yang amat membanggakan.(Lengkap B1) (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2. B2DI (nama murid) memahami bahasa seni visual. B2D2 (nama murid) memahami media yang sesuai untuk berkarya. B2D3 (nama murid) memahami nilai baik. Band 2 Syabas diucapkan kepada (nama murid) atas pencapaian yang amat membanggakan.(Lengkap B2) (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3. B3D1 (nama murid) boleh berkarya menggunakan bahasa seni visual. (nama murid) mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan B3D2 karya. B3D3 (nama murid) memperlihatkan nilai baik pada diri dan rakan. B3D4 (nama murid) mengetahui dan memilih bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Syabas diucapkan kepada (nama murid) atas pencapaian yang amat membanggakan. Band 3 (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 3 dan layak ke Band 4.(Lengkap B3) Zulfazli sk serendah 2011
 16. 16. Zulfazli sk serendah 2011
 17. 17. Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni. Zulfazli sk serendah 2011
 18. 18. Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa senivisual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Zulfazli sk serendah 2011
 19. 19. Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. Zulfazli sk serendah 2011
 20. 20. Standard kandungan ini membolehkanmurid membuat apresiasi terhadap karyasendiri dan rakan berpandukan bahasaseni visual, sejarah seni, dan budaya.Murid juga boleh membuat penghayatandan penghargaan seni warisan sertahubung kait seni visual dengan disiplinilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya. Zulfazli sk serendah 2011
 21. 21. Zulfazli sk serendah 2011

×