SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
SECTION A 
BAHAGIAN A 
Answer all the questions. 
Jawab semua soalan 
Every question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then, blacken 
your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If you are 
unable to answer a question, proceed to the next question. 
Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian 
hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini 
ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang 
berikutnya. 
1. Which of the following is a basic need of human ? 
Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia? 
A B 
C D 
2. Which one of the following is not a basic need of plants ? 
Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan? 
A Water 
Air 
B Air 
Udara 
C Soil 
Tanah 
D Sunlight 
Cahaya matahari 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
3. Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the 
breathing structure for animal P ? 
Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah 
struktur 
pernafasan bagi haiwan P 
DIAGRAM 1 
RAJAH 1 
4. Diagram 2 below shows a simple experiment. 
Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas 
Oil 
minyak 
after one day 
selepas satu hari 
DIAGRAM 2 
RAJAH 2 
Live tadpole 
Berudu hidup 
The experiment above shows that animals need… 
Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan… 
A sunlight. 
Cahaya matahari 
B food. 
Makanan 
C air. 
udara 
dead tadpole 
berudu mati 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
D water. 
air 
5. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by .. 
Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan… 
DIAGRAM 3 
RAJAH 3 
A living in a cave. 
hidup di dalam gua 
B having thick fur. 
bulu yang tebal 
C wallowing in the mud. 
berkubang dalam lumpur 
D having humps on its back. 
bonggol di belakang 
6. The plant shown in Diagram 5 responds to… 
Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap… 
DIAGRAM 5 
RAJAH 5 
I water. 
Air 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
II light. 
cahaya 
III touch. 
sentuhan 
A III only 
III sahaja 
B I and II only 
I, dan II sahaja 
C II and III only 
II, dan III sahaja 
D I, II and III 
I, II, dan III 
7. Diagram 6 shows an animal. 
Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan. 
DIAGRAM 6 
RAJAH 6 
What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to live in the 
desert ? 
Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun? 
A Its skin is loose and folded. 
Kulitnya longgar dan berkedut 
B It has humps. 
Ia mempunyai bonggol 
C It has thin fur. 
Ia mempunyai bulu nipis 
D It has strong legs. 
Ia mempunyai kaki yang kuat 
8. Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days ? 
Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu? 
I II 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
III 
A I and II only 
I, dan II sahaja 
B I and III only 
I, dan III sahaja 
C II and III only 
II, dan III sahaja 
D I, II and III 
I, II, dan III 
9. Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. Then, he puts a stone into the water in the 
measuring cylinder. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm3. What is the volume of the 
stone ? 
Richard menuangkan 250 cm³ air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul 
batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm³. Apakah isi padu batu itu? 
A 45 cm3 
45 cm³ 
B 50 cm3 
50 cm³ 
C 55 cm3 
55 cm³ 
D 60 cm3 
10. The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper. 
Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf. 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
The estimated area of the object is… 
Anggaran luas objek itu ialah… 
A 23 cm2. 
23 cm2 
B 30 cm2. 
30 cm2 
C 33 cm2. 
33 cm2 
D 38 cm2. 
38 cm2 
11. Everyday Roslan goes to school at 6.50 a.m. He arrives at school at 7.15 a.m. How long does it 
take for Roslan to go to school and return home daily ? 
Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul 
7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari? 
A 25 minutes 
25 minit 
B 30 minutes 
30 minit 
C 50 minutes 
50 minit 
D 60 minutes 
60 minit 
12. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ? 
Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7? 
DIAGRAM 7 
RAJAH 7 
I Rubber 
Getah 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
II Wood 
Kayu 
III Metal 
Logam 
IV Plastic 
Plastic 
A I and II only 
I, dan II sahaja 
B II and III only 
II, dan III sahaja 
C I, II and IV only 
I, II, dan IV sahaja 
D I, III and IV only 
I, III, dan IV sahaja 
13. Which of the following objects can conduct electrical energy ? 
Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik 
A Metal spoon 
Sudu logam 
B Glass plate 
Pinggan kaca 
C Rubber band 
Gelang getah 
D Wooden ruler 
Pembaris kayu 
14. Which of the following materials come from animals ? 
Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan? 
I Fur 
Bulu 
II Leather 
Kulit 
III Cotton 
Kapas 
IV Silk 
Sutera 
A I and II only 
I, dan II sahaja 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
B II and IV only 
II, dan IV sahaja 
C I, II and IV only 
I, II, dan IV sahaja 
D I, II, III and IV 
I, II, III, dan IV 
15. Which objects in the picture below can be grouped together ? 
Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama? 
A P and Q 
P, dan Q 
B P and S 
P, dan S 
C P, Q and R 
P, Q, dan R 
D P, Q and S 
P, Q, dan S 
P – Glass 
Q – Knife 
R – Milk tin 
S – Porcelain pot 
16. Which of the objects listed above can rust ? 
kaca 
pisau 
Tin susu 
Periuk tanah 
Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat? 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
A P and Q only 
P, dan Q sahaja 
B P and S only 
P, dan S sahaja 
C Q and R only 
Q, dan R sahaja 
D P, Q and S only 
P, Q, dan S sahaja 
17. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from… 
Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada… 
A cotton. 
Kapas 
B silk. 
Sutera 
C leather. 
kulit 
D fur. 
bulu 
18. Diagram 8 shows a planet in Solar System. 
Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria. 
DIAGRAM 8 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
RAJAH 8 
The planet shown above is… 
Planet yang ditunjukkan di atas ialah… 
A Saturn. 
Zuhal 
B Jupiter. 
Musytari 
C Mercury. 
Utarid 
D Neptune 
Neptun 
19. The hottest planet in the Solar System is… 
Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah… 
A Mercury. 
Utarid 
B Venus 
Zuhrah 
C Jupiter. 
Musytari 
D Saturn. 
Zuhal 
20. Which of the following is not the part of the Solar System ? 
Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria? 
A Asteroid 
Asteroid 
B Meteoroid 
Meteoroid 
C The planets 
planet 
D Constellation 
buruj 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
21. Diagram 9 shows some light on the sky. 
Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit. 
DIAGRAM 9 
Rajah 9 
The light is… 
Cahaya itu ialah 
A asteroids. 
Asteroid 
B meteor. 
Meteor 
C star. 
Bintang 
D moonlight. 
Cahaya bulan 
22. Diagram 10 shows a crater. 
Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah. 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
DIAGRAM 10 
RAJAH 10 
How is this crater formed on the Earth’s surface ? 
Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi? 
A The movement of a layer of the Earth. 
Pergerakan lapisan Bumi 
B A star hit the surface of the Earth. 
Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi 
C A meteor hit the surface of the Earth 
Meteor menghentam permukaan Bumi. 
D The rotation of the Earth around the Sun. 
Peredaran Bumi mengelilingi Matahari 
23. A telescope is created to help human beings to… 
Teleskop dicipta intuk membantu manusia… 
A see objects in the dark. 
Melihat objek dalam gelap 
B see stars in the sky. 
Melihat bintang di langit 
C see very tiny objects. 
Melihat objek yang sangat halus 
D see objects in the deep sea. 
Melihat objek di dalam laut 
24. What is the benefit of the development of technology ? 
Apakah manfaat dari perkembangan teknologi? 
A Maintaining the lives of humans 
Mengekalkan kehidupan manusia 
B Threatening the privacy of humans 
Menjejaskan ketenangan manusia 
C Making humans wealthy 
Membuat manusia kaya 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
D Producing better products in every field 
Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang 
25. Which of the following uses technology ? 
Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi? 
A B 
C D 
26. Diagram 12 shows the instruments used in the development in the fields of communication. 
Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi. 
DIAGRAM 12 
RAJAH 12 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
Which of the following shows the development of technology from the past to the present ? 
Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke 
sekarang ini? 
A X → Y →Z →W 
B X →W →Z →Y 
C Y → Z → X →W 
D Z → X →W →Y 
27. Which of the following cannot be achieved by humans because of limitations of the human body ? 
Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan 
manusia? 
I Live in extreme weather conditions 
Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau 
II Stay underwater for a very long period 
Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama 
III Recall two telephone numbers 
Mengingati dua nombor telefon 
A I and II only 
I, dan II sahaja 
B I and III only 
I, dan III sahaja 
C II and III only 
II, dan III sahaja 
D I, II and III 
I, II, dan III 
28. Diagram 13 shows two devices created to overcome human limitation. 
Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
DIAGRAM 13 
RAJAH 13 
These devices are used in the field of… 
Alatan ini digunakan dalam bidang… 
A transportation. 
pengangkutan 
B communication. 
komunikasi 
C agriculture. 
pertanian 
D education. 
pendidikan 
29. Which of the following objects are made of man-made materials? 
Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan? 
I Umbrella 
payung 
II Raincoat 
Baju hujan 
III Toothbrush 
berus gigi 
IV Plastic chair 
Kerusi plastik 
A I and III only 
I, dan III sahaja 
B II and IV only 
II, dan IV sahaja 
C I, II and III only 
I, II, dan III sahaja 
D I, II, III and IV 
I, II, III, dan IV 
30. Diagram 14 shows a man burning firewood. 
Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
DIAGRAM 14 
RAJAH 14 
This activity is the beginning of development in the field of… 
Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang … 
A transportation. 
Pengangkutan 
B construction. 
Pembinaan 
C communication. 
Komunikasi 
D agriculture. 
pertanian 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
SECTION B 
BAHAGIAN B 
( 20 MARKS ) 
( 20 MARKAH ) 
The time suggested for this section is 30 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the 
next question. Answer all questions 
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sesuatu 
soalan teruskan menjawab soalan berikutnya. 
1. A group of pupils carry out an activity. Two rats are kept separately in two containers as shown in 
Diagram 1. Both containers are left for four days. 
Sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan dalam dua bekas yang 
berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua bekas dibiarkan selama empat hari. 
DIAGRAM 1 
RAJAH 1 
(a) What do they want to find out ? 
Apakah yang mereka hendak tahu? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
[1 mark ] 
(b) State the following. 
Nyatakan 
i. what must be changed 
apa yang dimanipulasi 
____________________________________________________________________________ 
ii. what must be kept the same 
apa yang dimalarkan 
____________________________________________________________________________ 
[2 marks ] 
(b) Predict what will happen to the rats in both containers after four days. 
Ramalkan apa yang akan berlaku kepada tikus di dalam kedua-dua bekas selepas empat hari? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
[1 mark ] 
(c) Give one reason for your answer in (c). 
Beri satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
[1 mark ] 
2. The table below shows the time taken by four boys M, N, O and P in the 100 m running 
event. 
Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang budak lelaki M, N, O, dan P 
dalam larian 100 meter. 
Boy 
Budak lelaki 
Time taken to complete 100 m running event ( s ) 
Masa untuk menamatkan larian 100 meter (s) 
M 26 
N 20 
O 22 
P 15 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
( a ) Which boy ran 
Budak manakah yang berlari 
(I ) the fastest : ___________________________________________________________ 
paling pantas 
(II ) the slowest : ___________________________________________________________ 
paling lambat 
[ 2 mark ] 
( b ) State what to measure from the above investigation 
Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan di atas. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( c ) Rearrange the boys from the first winner to the fourth runner. 
Susun semula budak-budak lelaki tersebut dari pemenang yang pertama hingga yang 
keempat 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( d ) What can you conclude from the above investigation ? 
Apakah yang dapat kamu simpulkan dari penyiasatan di atas? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
3. Diagram 3 shows the positions of three planets from the Sun. 
Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga buah planet daripada Matahari 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
DIAGRAM 3 
RAJAH 3 
Table 1 shows the period for one complete movement of the planets around the Sun. 
Jadual 1 menunjukkan masa untuk membuat satu peredaran lengkap bagi setiap planet 
Planet 
Panet 
Period for one complete movement (years) 
Masa untuk satu peredaran lengkap ( tahun ) 
X 2 
Y 12 
Z 84 
TABLE 1 
JADUAL 1 
(a) Compare the position of planet X and Z to the Sun. 
Bandingkan kedudukan planet X dan Z daripada Matahari 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
[2 marks] 
(b) What is the relationship between the position of the planet and the period for one complete 
movement of the planet round the Sun ? 
Apakah hubungan di antara kedudukan planet dan masa untuk satu peredaran lengkap unuk 
mengelilingi Matahari? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
[1 mark] 
(b) Planet S takes 76 years to make one complete round the Sun. Predict the position of planet S. 
Planet S mengambil masa 75 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi 
Matahari. Ramalkan kedudukan planet S. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
Planet X is hotter than planet Y. 
Planet X lebih panas daripada planet Y. 
[1 mark] 
(c) Give a reason based on the statement above. 
Beri satu sebab (inferens) berdasarkan pernyataan di atas. 
______________________________________________________________________________ 
[1 mark] 
4. The pictute below shows two types of vehicles that are used by two men to travel from Kuching to 
Serian. 
Gambar di bawah menunjukkan dua jenis kenderaan yang digunakan oleh dua lelaki untuk 
perjalanan dari Kuching ke Serian. 
Motorcycle Car 
Motosikal kereta 
Result : 
Keputusan 
Type of vehicle 
Jenis kenderaan 
Time of traveling ( hr ) 
Masa untuk perjalanan (jam) 
Motorcycle 
motosikal 
3 
Car 1 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
kereta 
( a ) What is the purpose of the investigation ? 
Apakah tujuan penyiasatan ini? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( b ) State what to change and what to measure. 
Nyatakan apa yang dimanipulasi dan dimalarkan. 
____________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( c ) Make a relationship between what to change and what to measure. 
Nyatakan hubungan di antara apa yang dimanipulasi dengan apa yang diukur. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( d ) Give a reason for the difference in time of traveling by motorcycle and car. 
Beri satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa perjalanan menggunakan motosikal dan 
kereta. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
( e ) State what to keep the same in the investigation. 
Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. 
____________________________________________________________________________ 
[ 1 mark ] 
THE END 
TAMAT 
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html

More Related Content

What's hot

Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)
Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)
Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)SKESMA
 
Science paper 2 year 2 (2018)
Science paper 2 year 2 (2018)Science paper 2 year 2 (2018)
Science paper 2 year 2 (2018)Jue Nudui
 
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Rosell Roseliana Rusli
 
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017Norazlin Mohd Rusdin
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017Norazlin Mohd Rusdin
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Norazlin Mohd Rusdin
 
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016Norazlin Mohd Rusdin
 
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir Tahun
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir TahunMatematik Tahun 2 Ujian Akhir Tahun
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir TahunSiti Farah Idayu
 
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017Norazlin Mohd Rusdin
 
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3Putry Shikin
 
Sceince year-4-mid-term-exam
Sceince year-4-mid-term-examSceince year-4-mid-term-exam
Sceince year-4-mid-term-examwinnahafiz
 
Soalan latihan unit 1 : Mikroorganisma
Soalan latihan unit 1 : MikroorganismaSoalan latihan unit 1 : Mikroorganisma
Soalan latihan unit 1 : Mikroorganismasaintahun5
 
soalan sains tahun 6 (section a)
soalan sains tahun 6 (section a)soalan sains tahun 6 (section a)
soalan sains tahun 6 (section a)Rohayu Yaacob
 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018Nor Elyana Zainal
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2marshiza
 
Soalan pertengahan tahun 3
Soalan pertengahan tahun 3Soalan pertengahan tahun 3
Soalan pertengahan tahun 3syanasuhaimi
 
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)Laflaf Laflaf
 

What's hot (20)

sains tahun 5
sains tahun 5sains tahun 5
sains tahun 5
 
Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)
Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)
Soalan sains tahun 5 pksr 2 ( kssr)
 
Science paper 2 year 2 (2018)
Science paper 2 year 2 (2018)Science paper 2 year 2 (2018)
Science paper 2 year 2 (2018)
 
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
 
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
 
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 Ujian 1 Kertas 1 2016
 
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir Tahun
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir TahunMatematik Tahun 2 Ujian Akhir Tahun
Matematik Tahun 2 Ujian Akhir Tahun
 
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017
SAINS TAHUN 1 PKSR 1 KERTAS 1 2017
 
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
 
Sceince year-4-mid-term-exam
Sceince year-4-mid-term-examSceince year-4-mid-term-exam
Sceince year-4-mid-term-exam
 
Soalan latihan unit 1 : Mikroorganisma
Soalan latihan unit 1 : MikroorganismaSoalan latihan unit 1 : Mikroorganisma
Soalan latihan unit 1 : Mikroorganisma
 
soalan sains tahun 6 (section a)
soalan sains tahun 6 (section a)soalan sains tahun 6 (section a)
soalan sains tahun 6 (section a)
 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 2 2018
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
 
Soalan pertengahan tahun 3
Soalan pertengahan tahun 3Soalan pertengahan tahun 3
Soalan pertengahan tahun 3
 
Soalan dst thn 2 akhir thn 2014
Soalan dst thn 2 akhir thn 2014Soalan dst thn 2 akhir thn 2014
Soalan dst thn 2 akhir thn 2014
 
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)
SOALAN SAINS TAHUN 4 (KBAT)
 
Tahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
Tahun 1 (bahasa malaysia) UjianTahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
Tahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
 

Viewers also liked

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4Eja Jaafar
 
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapan
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapanSoalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapan
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapanMohammad Asyraf
 
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapanSoalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapanHafizuddin Daud
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rmarshiza
 
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 final
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 finalSoalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 final
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 finaliyatieku ayune
 
Ujian Selaras tahun 4 Matematik
Ujian Selaras tahun 4 MatematikUjian Selaras tahun 4 Matematik
Ujian Selaras tahun 4 Matematikmarshiza
 
Soalan sains tahun 4 ( versi english )
Soalan sains tahun 4 ( versi english )Soalan sains tahun 4 ( versi english )
Soalan sains tahun 4 ( versi english )Nuresmalia Ismail
 
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssr
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssrLatihan ulangkaji matematik tahun 4 kssr
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssrKak Min Min
 

Viewers also liked (10)

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4
 
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapan
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapanSoalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapan
Soalan sains thn 4 bah.b set 2 dan skema jawapan
 
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapanSoalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
 
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 final
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 finalSoalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 final
Soalan sains-sec-a-sec-b-tahun-4 final
 
Ujian Selaras tahun 4 Matematik
Ujian Selaras tahun 4 MatematikUjian Selaras tahun 4 Matematik
Ujian Selaras tahun 4 Matematik
 
Soalan sains tahun 4 ( versi english )
Soalan sains tahun 4 ( versi english )Soalan sains tahun 4 ( versi english )
Soalan sains tahun 4 ( versi english )
 
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssr
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssrLatihan ulangkaji matematik tahun 4 kssr
Latihan ulangkaji matematik tahun 4 kssr
 

Similar to Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR

soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUN
soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUNsoalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUN
soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUNcikgu2015
 
Sains tahun 5
Sains tahun 5Sains tahun 5
Sains tahun 5Elly Yana
 
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdf
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdfSET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdf
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdfERYHONINIMoe
 
Science year 4
Science year 4 Science year 4
Science year 4 Idah Nora
 
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015norazlinamy
 
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5Soalan ujian bulanan sains Tahun 5
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5mhdaminomar
 
Ub1 sains t4 k1
Ub1 sains t4 k1Ub1 sains t4 k1
Ub1 sains t4 k1aya kaplai
 
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sainsar-rifke.com
 
Soalan sains bah a akhir tahun 4
Soalan sains bah a akhir tahun 4Soalan sains bah a akhir tahun 4
Soalan sains bah a akhir tahun 4Salwa Ibrahim
 
1 menyiasat ak t4 (1)
1 menyiasat ak t4 (1)1 menyiasat ak t4 (1)
1 menyiasat ak t4 (1)Nizar Ideris
 
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdf
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdfSains Tahun 4 PPT 2022.pdf
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdfmaryati_maharoff
 
3 sains k1 harapan lulus
3 sains k1 harapan lulus3 sains k1 harapan lulus
3 sains k1 harapan luluschyqeen85
 
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)Osni Osman
 
Sn year 4 sumatif 1 (2014)
Sn year 4 sumatif 1 (2014)Sn year 4 sumatif 1 (2014)
Sn year 4 sumatif 1 (2014)Azizah Samsudin
 

Similar to Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR (20)

soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUN
soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUNsoalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUN
soalan sains TAHUN 4 AKHIR TAHUN
 
Sains thn 4 1
Sains thn 4 1Sains thn 4 1
Sains thn 4 1
 
Sains tahun 5
Sains tahun 5Sains tahun 5
Sains tahun 5
 
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdf
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdfSET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdf
SET 1 2019 PAT MRSM PT3 SCIENCE.pdf
 
Science year 4
Science year 4 Science year 4
Science year 4
 
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015
277031591 soalan-ujian-bulanan-sains-tahun-5-2015
 
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5Soalan ujian bulanan sains Tahun 5
Soalan ujian bulanan sains Tahun 5
 
Ub1 sains t4 k1
Ub1 sains t4 k1Ub1 sains t4 k1
Ub1 sains t4 k1
 
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains
102200022 percubaan-upsr-2012-png-sains
 
Soalan sains bah a akhir tahun 4
Soalan sains bah a akhir tahun 4Soalan sains bah a akhir tahun 4
Soalan sains bah a akhir tahun 4
 
Sains Tahun 5
Sains Tahun 5Sains Tahun 5
Sains Tahun 5
 
Ujian 2 DST Tahun 2 2014
Ujian 2 DST Tahun 2 2014Ujian 2 DST Tahun 2 2014
Ujian 2 DST Tahun 2 2014
 
Sains tahun 5 paper2
Sains tahun 5 paper2Sains tahun 5 paper2
Sains tahun 5 paper2
 
Penyoalan a sc
Penyoalan a scPenyoalan a sc
Penyoalan a sc
 
1 menyiasat ak t4 (1)
1 menyiasat ak t4 (1)1 menyiasat ak t4 (1)
1 menyiasat ak t4 (1)
 
1 menyiasat ak t4
1 menyiasat ak t41 menyiasat ak t4
1 menyiasat ak t4
 
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdf
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdfSains Tahun 4 PPT 2022.pdf
Sains Tahun 4 PPT 2022.pdf
 
3 sains k1 harapan lulus
3 sains k1 harapan lulus3 sains k1 harapan lulus
3 sains k1 harapan lulus
 
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)
Modul sains stf (alam fizikal tahun 4)
 
Sn year 4 sumatif 1 (2014)
Sn year 4 sumatif 1 (2014)Sn year 4 sumatif 1 (2014)
Sn year 4 sumatif 1 (2014)
 

More from ar-rifke.com

PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptPERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Bar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Aar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Aar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & Bar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1ar-rifke.com
 

More from ar-rifke.com (20)

PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptPERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
 

Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR

 • 1. SECTION A BAHAGIAN A Answer all the questions. Jawab semua soalan Every question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then, blacken your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question. Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang berikutnya. 1. Which of the following is a basic need of human ? Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia? A B C D 2. Which one of the following is not a basic need of plants ? Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan? A Water Air B Air Udara C Soil Tanah D Sunlight Cahaya matahari http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 2. 3. Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the breathing structure for animal P ? Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur pernafasan bagi haiwan P DIAGRAM 1 RAJAH 1 4. Diagram 2 below shows a simple experiment. Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas Oil minyak after one day selepas satu hari DIAGRAM 2 RAJAH 2 Live tadpole Berudu hidup The experiment above shows that animals need… Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan… A sunlight. Cahaya matahari B food. Makanan C air. udara dead tadpole berudu mati http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 3. D water. air 5. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by .. Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan… DIAGRAM 3 RAJAH 3 A living in a cave. hidup di dalam gua B having thick fur. bulu yang tebal C wallowing in the mud. berkubang dalam lumpur D having humps on its back. bonggol di belakang 6. The plant shown in Diagram 5 responds to… Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap… DIAGRAM 5 RAJAH 5 I water. Air http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 4. II light. cahaya III touch. sentuhan A III only III sahaja B I and II only I, dan II sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 7. Diagram 6 shows an animal. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan. DIAGRAM 6 RAJAH 6 What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to live in the desert ? Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun? A Its skin is loose and folded. Kulitnya longgar dan berkedut B It has humps. Ia mempunyai bonggol C It has thin fur. Ia mempunyai bulu nipis D It has strong legs. Ia mempunyai kaki yang kuat 8. Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days ? Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu? I II http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 5. III A I and II only I, dan II sahaja B I and III only I, dan III sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 9. Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. Then, he puts a stone into the water in the measuring cylinder. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm3. What is the volume of the stone ? Richard menuangkan 250 cm³ air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm³. Apakah isi padu batu itu? A 45 cm3 45 cm³ B 50 cm3 50 cm³ C 55 cm3 55 cm³ D 60 cm3 10. The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper. Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 6. The estimated area of the object is… Anggaran luas objek itu ialah… A 23 cm2. 23 cm2 B 30 cm2. 30 cm2 C 33 cm2. 33 cm2 D 38 cm2. 38 cm2 11. Everyday Roslan goes to school at 6.50 a.m. He arrives at school at 7.15 a.m. How long does it take for Roslan to go to school and return home daily ? Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul 7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari? A 25 minutes 25 minit B 30 minutes 30 minit C 50 minutes 50 minit D 60 minutes 60 minit 12. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ? Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7? DIAGRAM 7 RAJAH 7 I Rubber Getah http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 7. II Wood Kayu III Metal Logam IV Plastic Plastic A I and II only I, dan II sahaja B II and III only II, dan III sahaja C I, II and IV only I, II, dan IV sahaja D I, III and IV only I, III, dan IV sahaja 13. Which of the following objects can conduct electrical energy ? Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik A Metal spoon Sudu logam B Glass plate Pinggan kaca C Rubber band Gelang getah D Wooden ruler Pembaris kayu 14. Which of the following materials come from animals ? Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan? I Fur Bulu II Leather Kulit III Cotton Kapas IV Silk Sutera A I and II only I, dan II sahaja http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 8. B II and IV only II, dan IV sahaja C I, II and IV only I, II, dan IV sahaja D I, II, III and IV I, II, III, dan IV 15. Which objects in the picture below can be grouped together ? Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama? A P and Q P, dan Q B P and S P, dan S C P, Q and R P, Q, dan R D P, Q and S P, Q, dan S P – Glass Q – Knife R – Milk tin S – Porcelain pot 16. Which of the objects listed above can rust ? kaca pisau Tin susu Periuk tanah Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat? http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 9. A P and Q only P, dan Q sahaja B P and S only P, dan S sahaja C Q and R only Q, dan R sahaja D P, Q and S only P, Q, dan S sahaja 17. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from… Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada… A cotton. Kapas B silk. Sutera C leather. kulit D fur. bulu 18. Diagram 8 shows a planet in Solar System. Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria. DIAGRAM 8 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 10. RAJAH 8 The planet shown above is… Planet yang ditunjukkan di atas ialah… A Saturn. Zuhal B Jupiter. Musytari C Mercury. Utarid D Neptune Neptun 19. The hottest planet in the Solar System is… Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah… A Mercury. Utarid B Venus Zuhrah C Jupiter. Musytari D Saturn. Zuhal 20. Which of the following is not the part of the Solar System ? Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria? A Asteroid Asteroid B Meteoroid Meteoroid C The planets planet D Constellation buruj http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 11. 21. Diagram 9 shows some light on the sky. Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit. DIAGRAM 9 Rajah 9 The light is… Cahaya itu ialah A asteroids. Asteroid B meteor. Meteor C star. Bintang D moonlight. Cahaya bulan 22. Diagram 10 shows a crater. Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 12. DIAGRAM 10 RAJAH 10 How is this crater formed on the Earth’s surface ? Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi? A The movement of a layer of the Earth. Pergerakan lapisan Bumi B A star hit the surface of the Earth. Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi C A meteor hit the surface of the Earth Meteor menghentam permukaan Bumi. D The rotation of the Earth around the Sun. Peredaran Bumi mengelilingi Matahari 23. A telescope is created to help human beings to… Teleskop dicipta intuk membantu manusia… A see objects in the dark. Melihat objek dalam gelap B see stars in the sky. Melihat bintang di langit C see very tiny objects. Melihat objek yang sangat halus D see objects in the deep sea. Melihat objek di dalam laut 24. What is the benefit of the development of technology ? Apakah manfaat dari perkembangan teknologi? A Maintaining the lives of humans Mengekalkan kehidupan manusia B Threatening the privacy of humans Menjejaskan ketenangan manusia C Making humans wealthy Membuat manusia kaya http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 13. D Producing better products in every field Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang 25. Which of the following uses technology ? Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi? A B C D 26. Diagram 12 shows the instruments used in the development in the fields of communication. Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi. DIAGRAM 12 RAJAH 12 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 14. Which of the following shows the development of technology from the past to the present ? Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke sekarang ini? A X → Y →Z →W B X →W →Z →Y C Y → Z → X →W D Z → X →W →Y 27. Which of the following cannot be achieved by humans because of limitations of the human body ? Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan manusia? I Live in extreme weather conditions Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau II Stay underwater for a very long period Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama III Recall two telephone numbers Mengingati dua nombor telefon A I and II only I, dan II sahaja B I and III only I, dan III sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 28. Diagram 13 shows two devices created to overcome human limitation. Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 15. DIAGRAM 13 RAJAH 13 These devices are used in the field of… Alatan ini digunakan dalam bidang… A transportation. pengangkutan B communication. komunikasi C agriculture. pertanian D education. pendidikan 29. Which of the following objects are made of man-made materials? Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan? I Umbrella payung II Raincoat Baju hujan III Toothbrush berus gigi IV Plastic chair Kerusi plastik A I and III only I, dan III sahaja B II and IV only II, dan IV sahaja C I, II and III only I, II, dan III sahaja D I, II, III and IV I, II, III, dan IV 30. Diagram 14 shows a man burning firewood. Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 16. DIAGRAM 14 RAJAH 14 This activity is the beginning of development in the field of… Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang … A transportation. Pengangkutan B construction. Pembinaan C communication. Komunikasi D agriculture. pertanian http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 17. SECTION B BAHAGIAN B ( 20 MARKS ) ( 20 MARKAH ) The time suggested for this section is 30 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question. Answer all questions Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sesuatu soalan teruskan menjawab soalan berikutnya. 1. A group of pupils carry out an activity. Two rats are kept separately in two containers as shown in Diagram 1. Both containers are left for four days. Sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan dalam dua bekas yang berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua bekas dibiarkan selama empat hari. DIAGRAM 1 RAJAH 1 (a) What do they want to find out ? Apakah yang mereka hendak tahu? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 18. [1 mark ] (b) State the following. Nyatakan i. what must be changed apa yang dimanipulasi ____________________________________________________________________________ ii. what must be kept the same apa yang dimalarkan ____________________________________________________________________________ [2 marks ] (b) Predict what will happen to the rats in both containers after four days. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada tikus di dalam kedua-dua bekas selepas empat hari? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [1 mark ] (c) Give one reason for your answer in (c). Beri satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [1 mark ] 2. The table below shows the time taken by four boys M, N, O and P in the 100 m running event. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang budak lelaki M, N, O, dan P dalam larian 100 meter. Boy Budak lelaki Time taken to complete 100 m running event ( s ) Masa untuk menamatkan larian 100 meter (s) M 26 N 20 O 22 P 15 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 19. ( a ) Which boy ran Budak manakah yang berlari (I ) the fastest : ___________________________________________________________ paling pantas (II ) the slowest : ___________________________________________________________ paling lambat [ 2 mark ] ( b ) State what to measure from the above investigation Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan di atas. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( c ) Rearrange the boys from the first winner to the fourth runner. Susun semula budak-budak lelaki tersebut dari pemenang yang pertama hingga yang keempat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( d ) What can you conclude from the above investigation ? Apakah yang dapat kamu simpulkan dari penyiasatan di atas? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] 3. Diagram 3 shows the positions of three planets from the Sun. Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga buah planet daripada Matahari http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 20. DIAGRAM 3 RAJAH 3 Table 1 shows the period for one complete movement of the planets around the Sun. Jadual 1 menunjukkan masa untuk membuat satu peredaran lengkap bagi setiap planet Planet Panet Period for one complete movement (years) Masa untuk satu peredaran lengkap ( tahun ) X 2 Y 12 Z 84 TABLE 1 JADUAL 1 (a) Compare the position of planet X and Z to the Sun. Bandingkan kedudukan planet X dan Z daripada Matahari ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ [2 marks] (b) What is the relationship between the position of the planet and the period for one complete movement of the planet round the Sun ? Apakah hubungan di antara kedudukan planet dan masa untuk satu peredaran lengkap unuk mengelilingi Matahari? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ [1 mark] (b) Planet S takes 76 years to make one complete round the Sun. Predict the position of planet S. Planet S mengambil masa 75 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari. Ramalkan kedudukan planet S. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 21. Planet X is hotter than planet Y. Planet X lebih panas daripada planet Y. [1 mark] (c) Give a reason based on the statement above. Beri satu sebab (inferens) berdasarkan pernyataan di atas. ______________________________________________________________________________ [1 mark] 4. The pictute below shows two types of vehicles that are used by two men to travel from Kuching to Serian. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis kenderaan yang digunakan oleh dua lelaki untuk perjalanan dari Kuching ke Serian. Motorcycle Car Motosikal kereta Result : Keputusan Type of vehicle Jenis kenderaan Time of traveling ( hr ) Masa untuk perjalanan (jam) Motorcycle motosikal 3 Car 1 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 • 22. kereta ( a ) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( b ) State what to change and what to measure. Nyatakan apa yang dimanipulasi dan dimalarkan. ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( c ) Make a relationship between what to change and what to measure. Nyatakan hubungan di antara apa yang dimanipulasi dengan apa yang diukur. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( d ) Give a reason for the difference in time of traveling by motorcycle and car. Beri satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa perjalanan menggunakan motosikal dan kereta. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( e ) State what to keep the same in the investigation. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] THE END TAMAT http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html