SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
SULIT 
Matomatik 
Ke*as I 
Julai2012 
I jam 
*.' ""f," %. 
r'? l" 
iL JJ -,Qilr 
rt*' 
MAJLIS GURU BTSAR MELAKA 
PAPARIKSAAII Pf,RCUBAAN 
TAHUN 8NAtrI 2OI2 
MATEMATIK 
Kertas I 
Satu jam 
JANGAII BUKA KERTAS SOALAII INI SEHINGGA DTBERITAHU 
MAKLUMAT UNTUK CALON 
1 Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. 
2 Jawab ssmua soalan. 
3 Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betur pada kertas jawapan. 
4 Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 
5 Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. 
Kernudian hitamkan jawapan yang baru. 
6 Rajah yang msngiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 
7 Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. 
Kertas soalan ini mengandungi l9 halaman bercetak 
[Lihat halnmsn sebelah 
SULIT
2 
Answer rll questions 
Jawab semua soslan 
Round offE 494 0t I to the nearest million. 
Bandarksn 8 494 0l L lcepada jua yang terde*at. 
9.0 million 
9.4 rnillion 
8.0 million 
8.5 million 
Diagram I shows a number line. 
Rajah I menunjuh*an suat t garis twmbor. 
Diagram I 
Rajah I 
Find the valug of P = Q. 
CarinilaiP*Q, 
A? 
3 
BT 
6 
c1I 
D2- 
27 
Diagram 2 shows a nurnber card. 
RqjahT menunjuk*an sekaping kad rcmbar. 
12.456 
Diagrarm2 
RajahZ 
What is the digit value of 5 on the card? 
Apaknh nilai digit 5 pada knd ,tu'-! 
015/r 
A 
B 
C 
D 
2 
Pt4a 
3 
3 
450 
B5 
c 0.5 
D 0.05 ILihat 
halaman 
sebelah 
Uiirn Pcrcubqt Msefiistik Krdh$ I 2012 STTI IT
$UIIT 4J 
Diagram 3 shows Sre time in fte evening. 
Rsjah 3 memtrqiah&an masa pada #stil firalam. 
0t5n 
Diapam 3 
RqiahS 
Which of the following shor" tho* before the timc shovm in Diagram 3? 
4 
t 
Antara berikat, wabayangmaw*ah menunjuft*nn i jo* sefultsttwalaaywng 
4 
ditunj ul*an dalam Raj ah 3? 
A 0620 trours 
JamA62A 
B 0705 hours 
JanATO1 
C l82Ohours 
Jam 1820 
D 1955 hours 
Jan 1955 
Convert 2 kg 65 g into grams. 
Tu*arkan 2 kg 65 g *epadn gr*m. 
A 265 
B 206s c 2605 
D 2630 
ILihat 
halaman 
sebelah 
srTr rT
SULIT 
Tabls I shows tho char*cteristics of a solid. 
Js&al I memmju*Iann ciri-cirt sebwh bongkah- 
Numberofftat fac* 
t S $axJlt= 
3 
A 2033 
B 1926 c 749 
Drc7 
Percutaan UPSR ltfiatcmrtik KrUs I 2012 
Table I 
Jadaal t 
Namethe solid. 
Namalranbongkah itu 
A Pfamid 
Piramid 
B Cylinder 
Silider 
C Cone 
I(an 
D Cuboid 
Kuboid 
6l *?= I 
131I 
422 I 
4 alStr 
[Lihat 
halaman 
sebelah 
SULIT 
A!t 
B r1 
7 
Bilansan satah 
Number of edges 
Bilansan sisi 
Number of vertic*s 
Eilansan bucu 
6 t2 I
STJLIT 
1t 
8t -25.fr4V + 0.007 
A 55.96 
B i5.853 c 56.96 
D 56.8s3 
17321 + 40000+326V9 * 
A 9.0 million 
9.0 j*a 
B 0.9million 
A.9juls 
C 0,09 millioa 
9,09 jatn 
D 0.009 million 
A.W jwa 
65.4 + 15 * 
A 4.036 
B 4.30 c 4.36 p 43.6 
(RM 85 x 13) + (75 sen * 3) * 
A RMt 0?0.25 
B RMI 105.25 c RM1020.25 
D RMt 104.75 
million *400000 = 
Jrtu-40S000 - 
I 80000s 
1210000 
t 120000 
1000000 
13& 
5#5 
A 
B 
c 
D 
FEr[rbnB U?!tR lrtrisrtgtik Kertsl t 2Ol2 
015/t 
[Lihat 
halaman 
sebelah 
SI,LTT
$ULIT 
14 12.8 x 18 = 
A 200+34+4 
B 200+30+ I 
10 
c 200+30+ 4 
r00 
D 200+30+ -i* 1000 
at5ll. 
15 A school has I 500 pupils. 65Vo af thepupils are girls. ]3 -ottt* girls wear spectacles. 
How many girls do not wesr spectacles? 
kbaah sekolah mempwtyai I 500 orong murid. 65% dartpada murid adalah 
perempuan. I aoripo* murid perenpuan memakai cermin mata. 
J 
Berapaknh hilangan muridperemp*r,n yang tidakmeuakai cermin mata? 
A 1350 I 97s 
c 650 
D 325 
16 RMl55 - RMl4.80 - 290 sen : 
A RMI il.20 
B RMr3t.30 
c RM137.30 
D RM172.70 
I 17 4:hours - 2 hours 25 minutes = 
4 
+!iam- 2 hours 25 minit= 
4- 
A I hour 50 minutes 
I jam 5A minit 
B 2 hours 10 minutes 
Zjam l0 minit 
C 2 hours 50 minutes 
2 jam 5A minit 
D 6lnurs 40 minutes 
6 jan 40 minit 
l8 2.75k9 + 90g + 3k859 : 
A 5845 g 
B 1210 g 
C 7l5g 
D 4oo s flihat 
nalaman 
pcrqrbsan upsR Mslcmatik Kertss I 2012 sebelah 
S{IT.IT
7 
SULIT 
19 14t-0.68/+4l85mt= t. 
A 9.235 
B 1332 c 17.405 
D 18.765 
2A Diagram 4 shows five bottles with water. 
Rajah 4 menunjukkan lima botol yang berisi air. 
0r5/l 
HHHNH Diagram 4 
Rajah 4 
The average volume of the five bottles is 75mf. 
Find the value of P. 
Purata tsipadu alr bagi lima botol itu ialahTS mt. 
Cari isipadu air bagi P. 
An2 
884 
c77 
D74 
2l Table 2 shows the nurnber of shirts produced in a factory. 
Jadual2 menunjukkan bilangan kemejayang dihasilkan di sebuah kilang. 
Colour 
Warna 
Number of shirts 
Bilansan hemeia 
White 
Putih 41375 
Red 
50850 
Merah 
Blue 
Blru 
1200 more tlran white shirts 
l20A lebih daripada kemeia outih 
Table 2 
Jadual2 
Calculate the total number of shirts produced by the factory. 
Hitung jumlah kemeja yang dihasilkan di kilang itu. 
A 134800 
B 133600 
c 104225 
D 93425 
Porwbaan UPSR Mlt€mrtik Kertas I 2012 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SULIT
I 
SULIT A$II 
?2 Mak Mah maAe7l currypuffs. She gave 3 currypuffs to each of her 5 children and sold 
the rest. 
What fraction of the currypuffs were sold? 
Maft Mah membust 75 karipap. Dia memheri 3 karipap kepoda setiap 5 amng anohtya 
dan menjual selebihnya. 
Apalrah pecahan bilangan karipap yang dijual? 
4 A 
5 
B4 
25 
cl 
25 
D24 
25 
23 Diagram 5 consists of several squares ofthe same size. 
Rajoh 5 terdiri daripada petalc-petak segiempat sama yang samo besar. 
Diagrcm 5 
Rajah 5 
Calculate the percentage of the shaded region in the diagram. 
Hitung peratusan kswason berlorek daripada selwuh rajah ttu. 
425 
830 
c45 
D50 
ILihat 
halaman 
sebelah 
lcm 
Percubaan U?SR MstsfiEtik K€rhs I 2012
9 
SULIT 
U The incomplete bill in the Table 3 shows the price of tiles. 
Bilyang tidak lengkap dalam Jadual3 menuniukkan hargaiubin. 
atSn 
Table 3 
JadualS 
The payrnent for 3 types of tiles is 2 times the total price of type S tiles. 
lffhat is the unit price of a type Q tile? 
Jumlah bayarannya ialah 2 fuli jumlah hargaiubinyenrs,S. 
Berapakah harga seunit jubinjenis Q? 
A RMI.7O 
B RMz.OO c RM2.20 
D RM4.2O 
Diagram 5 shows the time Zahid starts his journey from Melaka to Kemaman in 
the evening. 
Rajah 6 menunjukJran waWu Tahid memulakan perjolanan dari Melaka kc Kemanan 
pada suatu malam. 
Diagram 6 
Rajah6 
The whole joumey uzuall'y4 takes +1 houn. T,ahidtakes a 
journey. 
At what timc does Zahid reach Kemaman? 
hour during the 
25 
^1 rest tor -2 
Padapuful berapakah Zahid tiha di Kemoman? 
A 4.10p-m. 
B 3.20 a.m. C 4.10 a.m. 
D 3.24 a.m. 
Pcrcuboan UPttR Mat€rratik Kertrs I 2012 
Tnhid telah berlwnti rehat selama 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SULIT 
Keseluruh.on perjalanon itu mengambil maso 
 io^ semas(t dalam perjalanon in. 2' 
+loio*, 
Qurntity 
Kusntiti 
Types of Tile 
{eais,Iabin 
Unit Price 
Ilanpa Seunit 
Price 
Ilarza 
80 units a 
120 uni* R RMz.20 RM264.00 
200 units S RM2.00 RM400.00 
.,UMLAH
-l 
SULIT 
?,6 
l0 
Diagram 7 shows a signboard. 
RajahT mewnjukkan sebuah papan tanda. 
0r511 
21 
Disgrun 7 
RajahT 
Revi drives from Kampung Baru to Kampung Seri. Kampung Banr is I 450 m beforp 
Bandar Indsh and Kampung Seri is 830m afterBandff Aman. 
Iffhat is the total distance, in km, frorn Kampung Baru to Kampung Seri? 
Rwl memsndu dari Kampung Baru kc Kampung seri. I{amptng Baru ialah l4j0 m 
sebelwt Bandar Indah dan Kampung furi ialah830 m selepas Bandar Aman 
Berapatah jarals dalamkyn, dart Kompmg Barz ke Kanpung &ri? 
A 148 
B t28 c r07.38 
D 74.28 
Diagram 8 shows the cost price and the discount of a television. 
Rajah 8 menunjuftkan harga kos dan diskaun sebuah televisyen. 
RM 4500 
Digo,our$25o/o 
Disknm2|i/s 
Diagram 8 
Rsjaht 
Zarinahas RM3350, She wants to buy the television above. 
Which of the following statement is tnre? 
kritu cdaRh.{f350. Dia ingin membeli televisyen seperti di atas. 
Antara Trernyataan yang berihtt, yang msnakah benar? 
A Zarina's money is RM25 morc. 
Ilang 7-arina lebi h RNl25 . B Zarina's money is RM25 less 
Yang Zariru larang RM25. 
C Zarina's money is RMl l50 more 
Wang ?arins /eDih RMl 1 50. 
D Zarina's money is RMI I50less 
Wang Zarina lurang RMI150. 
kcubD UPSR Mrtcmatik Kcrtm I 2012 
ILihat 
halaman 
sebelah 
QT l T'T. 
Bandar Indah 40 km 
Bandar Aman 108 km
ll 
SI.ILIT 
28 Diagram 9 shows the masses of a watermslon and a pineapple. 
R"jah9 merunjuklraniisim sebiii tembikai dan sebiii ruInns. 
f/fffii EZ 
3.2ks 
Diagram 9 
Raiah9 
Which of the following shows the total mass of the both frttit? 
Antarayang berifut , yong manafrah memtnjukkaniwnlahiisim kedu*dus huah itu? 
ffi 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SLILIT 
0r 5ll 
500 g 
D 
Fcrcnrb*n UPSR Mtrematik Ktrlas I 2012
f 
t2 
SULIT 015/l 
29 Diagram 10 shows beaker X that contains A ] f of ry*p and an empty beaksr Y. 
4 
Beaker Y can be filled with 250 mf of water. 
Rajah l0 merunjuk*an s'ebuah bekasXyang mengandungi tt ot, sirap dan bekas Y 
4 
yang kasong- BekasY boleh diisi dengan 250 rnt air. 
30 
Diagrarn l0 
Rajah lA 
Ahmad wants to pour all the syrup in beaker X into a few numbers of beaker Y. 
How many beaker Y are needed to fill all the syrup? 
Ahmad hendsk menuangkan kesemua air sirap tersebut kc dolam beberapa bekasY. 
Beropa*ah bilangan bekas Y yang diperlukan untu* mengisi lwsemua air sirap itu? 
A32 
833 
c34 
D3s 
Diagram I I shows a cuboid Q and cube R. 
Rajah lI menw{uk*an sebuah fuboid Q dan kubus k 
a 
2l cm 
Diagram I I 
Rajah ll 
Calculato the number of cube R that can be cut from cuboid Q. 
Hituag bilangan kubusRyeng baleh dipotong daripada fuboid Q. 
At2 
824 
c42 
D84 
Pcrcubugn UPSR Mntcmstik Ksrtos I 2012 
28 cm 
l4 cm 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SULIT 
tI 
II 
I 
I 
II 
II 
R 
7cm
13 
SULIT 
3l Diagram 12 shows composites of two dimensional shapes. 
Rajah 12 menunjak*an gabungcn dua bentuk dua dimensi. 
0t5t1 
Find the perimeter, in cm, 
Cari perimeter, dalem cm, 
l6 cm 
Diagram 12 
Rajah 12 
ofthe shaded area. 
bagi kawasan berloreh 
440 
844 
c48 
D56 
32 
Yong 
Kumari 
Salmi 
Yong 
Kumari 
Salmi 
: What is your mass, Kumari ? 
Berapakah jisim kamu Kumari ? 
My weight is 45.8 kg 
Jisim srya ialah 45.8 kg 
Your mass, Yong ? 
Jisim kamu, Yong ? 
My weight L I kg less than Kumari. 
Jisim saya ialah l.l kg kurang daripada Kumori. 
How about you, Salriii ? 
Bagaimana pula dengan kamu , Solmi ? 
I'm 1.6 kg more than Yong. 
Jisim saya ialah 1.6 kg lebih daripada Yong. 
Based on the dialogue, calculate the average weight of Yong and salmi, in kg. 
Berdasarkan prbtnlon itu, hitungpareta jisim Yong dan Salmi, dalamkg 
A 45.5 
B 45.6 c 90.5 D 92.t 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SULIT 
Pdcuboan {.IPSR Mal4tmtik K€rtas I 2012
l4 
SULIT gli/l 
33 Table 4 shows the number of people in three villages. 
Jadual4 memtnjukksn bilangan ptduduk dalam tiga buah kamptng. 
Village 
Kamounp 
Number of villages 
Bilansan oenduduk 
Kampung Pasir I 280 
Kampung Pisang 830 
Kampung Melor I 940 
Table 4 
Jadual 4 
The percentage of male in the villages is 46%o. 
What is the number of female in the villages? 
Peratus lela*i dalam ketiga-tiga kampung itu ialsh 460/0. 
Berapakah bilangan penduduk pere mpuan? 
A r610 
B 1863 c 21r0 
D 2187 
34 Diagram 13 is a pictograph showingthe number of stamps collected by Ravi. The 
number of stamps collected by Ravi in March is not shown. 
Raiah 13 ialah pibografyang menunjulckan bilangan seten yong di*umpul oteh 
Ravi. Bilmgan setem yang dihmpul oleh Ravi dolam bulen Mac tidak 
dinnjukikan. 
January 
Januari nuuI]l]i] 
February 
Febrwri ntr[[ 
March 
Mac 
April 
Apal 
Lt iJtl ti I 
I Rep."sent l0 stamps 
A Mewakiti l0 keping setem 
Diagram 13 
Rajoh 13 
The nurnber of starnps collected in March is 30% of the total number of starnps 
collected in January, February and April. 
Find thc number of stamps collected by Ravi in March. 
Bilangan setem yang dihmpul dalam bulan Mac ialah 3A% doripada jumtah 
bilangan setem yang dihunpul dolarn bulan Janumi, Februarl dan aprit. 
Cari hilangan setem yong dihtmpul aleh R.avi dalam bulan Mac. 
A35 
845 
c lo5 [Lihat 
D .'50 halaman 
Pcrcubaen uPSR Msrmatik Krrra$ I z0l2 sebelah 
SULIT
SULIT 
15 
35 Diagrarn 14 shows fourdifferent cornposite shopes. 
Rajah 14 nrenu$ul*an empt gabwgan bentukyang hetlairan. 
A Zfiryrn 
cm 4cm 
Diagram 14 
Mah 14 
Which palr has the sarno perimeter? 
Pawngan yang narn*ah nenpunyai perimetor yng sama? 
A FdanS 
B QdanS 
C PdanR 
P Rdan S 
Porcqbsn UPSR Mttclnatik K€rtas I 2012 
015/l 
[Lihat 
halaman 
sebelah 
SI.JLIT 
1-15 cm 
-***4''
l6 SULIT OI5/I 
36 Diagram l5 shows a piece of card consisrs of 2 squares and 2 right-angled triangles of 
equal size" 
Rajah 15 menuniukkan sekeping kad yang terdiri daripada gabtmgan bentuk dua bwh 
segiempat sama dan dua buah segitiga bersudut tegakyang sama besar. 
37 
Diagram l5 
Rajah 15 
Find the area of the whole diagram. 
Hinng luas selaruh rajah. 
A 256 cm2 
B l92cm2 
C 128 crn2 
D 54 crn' 
Diagram l6 shows a cornposite shape which consists of a cuboid X and trro identical 
cubes, Y and Z.The height of cuboid X is trvice the height of cube Y. 
Raiah 16 merunjuk*an gabungan sebuah kuboidX dan dua bush hrbusY danZ. Tinggi 
fubaidX adalah dua kali tinggi kubus Y. 
Diagram l6 
najah 16 
Find the surface alra, in cmz, of the shaded region. 
Cari luas permukaan, dalam em?, kawasanyang berlorek. 
435 
B "t2 
c 144 
D 854 ILihat 
halaman 
sebelah 
SUTIT 
Ecm 
PctEuboln UBR Matcrnrtik Kertrs I 20 12
t7 
SULIT 
3t Table 5 shows an incomplete bill. 
Jadual 5 mcnunjukkan bil yang tidak lengkap" 
A RM36.00 
B RM48.50 
c RM72.00 
D RMl10.50 
39 
Ptrcubsrn TIPSR Mfictrdtik Kertss t 2012 
015/l 
Qu*tity 
Nltfll:t t 
Item 
Bumnc 
Price per unit 
Ettus seunil 
Price 
flarpa 
2 packets 
2 wket 
Sugar 
Gula 
RMl.05 
2 bottles 
2 botol 
Honey 
A'Iadu 
3 tins 
3 tin 
Milk 
Srrsrr 
RM2.30 
Total 
Jumlah 
Table 5 
Jadual 5 
Rosnah paid witlr 4 pieces of RMl0 notes and 5 pieces of RMS notes. 
lVhat is the price of a bottle of honey bought by Rosnah? 
Rosnah membayar dengan 4 kepingwang kcnas RMIO dan 5 kepingwang kenas RM5. 
Berapokah hargo bagi sebotol maduyang dibeli oleh Rosmh? 
A RM28.00 
B RM32.50 
c RM56.00 
D RM65.00 
Diagram l7 shows the price of a shirt and a pair of trousers, The price of nuo pairs of 
shoes af,e not shown. 
Rajah 17 menunjukkan harga sehelai kemeja dan sehelai seluar panjang. Harga dua 
pasang kasut tidok ditunjuk*an. 
Diagram 17 
Rojah 17 
Aziz has RM200. A pair of frousers is given a discount of 25s/o. His remaining money 
after buying the four items is RM52. 
What is the price of a pair of shoes ? 
Aziz ada RM200. Sehelai seluar itu dtberi diskaun sebanyakLSYo. Bakiwangnya selepas 
membeli kcempat-empl barang itu ialah RM52. 
Berapakah harga seryssng kosut itu ? 
ILihat 
halaman 
sebelah 
SULIT
SULIT 
. 18 
4t Diagram l8 shows a combination of cube M and cuboid N. 
Rajah 18 menu:njuk*an frombinssi laftusMdan fuboidN. 
12 crn 
Diagram l8 
Rqlah 18 
The volume of cube M is twice the volume of cuboid N. 
What is the total surface area ofthe shape? 
Isipadu fubus M adalah dua kali ganda isipadu fuboidR. 
Berapakahjwnlah luas ryrmukaan bagi seluruh pepejal? 
288 
8& 
I 152 
34s6 
END OF QIIESTION PAPER 
KERTAS SOALAN TAMAT 
015/l 
A 
Bc 
D 
ILihat 
halaman 
sebelah 
crr lr rTr 
Percuboan UPSR Mdcnstik K€rbc I 2012

More Related Content

Viewers also liked

100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012
100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012
100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012ar-rifke.com
 
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahamanar-rifke.com
 
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]share with me
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisanar-rifke.com
 
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012ar-rifke.com
 
30 secrets of a good computer lesson
30 secrets of a good computer lesson30 secrets of a good computer lesson
30 secrets of a good computer lessonar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Aar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Bar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2ar-rifke.com
 
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2ar-rifke.com
 

Viewers also liked (16)

100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012
100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012
100609423 percubaan-upsr-bahasa-inggeris-kertas-1-melaka-2012
 
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman
100904100 percubaan-upsr-2012-pahang-bm-pemahaman
 
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]
2012 percubaan bahasa malaysia upsr+skema [terengganu]
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
 
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012
Soalan percubaan bm (penulisan)upsr kedah 2012
 
30 secrets of a good computer lesson
30 secrets of a good computer lesson30 secrets of a good computer lesson
30 secrets of a good computer lesson
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Matematik Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2
 
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!
4 cara buat duit melalui facebook tanpa menggunakan 1 sen modal!
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Bahasa Melayu Pemahaman
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian B
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2
 
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2
JSU Soalan Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 2
 

Similar to Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1

2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]
2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]
2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]Azizul Rahim
 
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01mahenacs
 
Mt k1 pra upsr 2014
Mt k1 pra upsr 2014Mt k1 pra upsr 2014
Mt k1 pra upsr 2014zambida
 
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02Sofia Mahmood
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilshare with me
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilshare with me
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilshare with me
 
Trial upsr 2014 k1-1 johor
Trial upsr 2014 k1-1 johorTrial upsr 2014 k1-1 johor
Trial upsr 2014 k1-1 johorshare with me
 
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahang
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahangpercubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahang
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahangshare with me
 
2012 percubaan matematik upsr+tiada skema [terengganu]
2012 percubaan  matematik upsr+tiada skema [terengganu]2012 percubaan  matematik upsr+tiada skema [terengganu]
2012 percubaan matematik upsr+tiada skema [terengganu]share with me
 
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02Sofia Mahmood
 
Selaras 1 paper 1 (1).pdf sjkt lobak
Selaras 1 paper 1 (1).pdf  sjkt lobakSelaras 1 paper 1 (1).pdf  sjkt lobak
Selaras 1 paper 1 (1).pdf sjkt lobakSELVAM PERUMAL
 
Upsr01 paper2 dwibahasa
Upsr01 paper2 dwibahasaUpsr01 paper2 dwibahasa
Upsr01 paper2 dwibahasashare with me
 
Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2salasiahismail2
 
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2Bengkel upsr m3 2014 kertas 2
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2sjkt st helier
 
Pmrmatk1 set1
Pmrmatk1 set1Pmrmatk1 set1
Pmrmatk1 set1amrida
 
Tahun 4 kertas 1 april 1
Tahun 4 kertas 1 april 1Tahun 4 kertas 1 april 1
Tahun 4 kertas 1 april 1share with me
 
Pmr trial-2010-math-qa-perlis
Pmr trial-2010-math-qa-perlisPmr trial-2010-math-qa-perlis
Pmr trial-2010-math-qa-perlisXenia Seah
 

Similar to Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1 (20)

2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]
2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]
2012 percubaan matematik upsr+skema [melaka]
 
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01
Percubaan upsr-matematik-kertas-1-melaka-2012-1-131025194411-phpapp01
 
Mt k1 pra upsr 2014
Mt k1 pra upsr 2014Mt k1 pra upsr 2014
Mt k1 pra upsr 2014
 
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 april
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 april
 
Tahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 aprilTahun 5 kertas1 april
Tahun 5 kertas1 april
 
Trial upsr 2014 k1-1 johor
Trial upsr 2014 k1-1 johorTrial upsr 2014 k1-1 johor
Trial upsr 2014 k1-1 johor
 
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahang
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahangpercubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahang
percubaan-upsr-2014-kuantan-matematik-kertas-1 pahang
 
2012 percubaan matematik upsr+tiada skema [terengganu]
2012 percubaan  matematik upsr+tiada skema [terengganu]2012 percubaan  matematik upsr+tiada skema [terengganu]
2012 percubaan matematik upsr+tiada skema [terengganu]
 
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
 
Selaras 1 paper 1 (1).pdf sjkt lobak
Selaras 1 paper 1 (1).pdf  sjkt lobakSelaras 1 paper 1 (1).pdf  sjkt lobak
Selaras 1 paper 1 (1).pdf sjkt lobak
 
Upsr01 paper2 dwibahasa
Upsr01 paper2 dwibahasaUpsr01 paper2 dwibahasa
Upsr01 paper2 dwibahasa
 
Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2Trial 2018 kedah add math k2
Trial 2018 kedah add math k2
 
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2Bengkel upsr m3 2014 kertas 2
Bengkel upsr m3 2014 kertas 2
 
Pmrmatk1 set1
Pmrmatk1 set1Pmrmatk1 set1
Pmrmatk1 set1
 
Tahun 4 kertas 1 april 1
Tahun 4 kertas 1 april 1Tahun 4 kertas 1 april 1
Tahun 4 kertas 1 april 1
 
Mathematics year 5
Mathematics year 5Mathematics year 5
Mathematics year 5
 
Qp matematik k1 ting 1
Qp matematik k1 ting 1Qp matematik k1 ting 1
Qp matematik k1 ting 1
 
Pmr trial-2010-math-qa-perlis
Pmr trial-2010-math-qa-perlisPmr trial-2010-math-qa-perlis
Pmr trial-2010-math-qa-perlis
 

More from ar-rifke.com

PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptPERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian Aar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & Bar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1ar-rifke.com
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1ar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian A
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian AKertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian A
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian Aar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1ar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1ar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahaman
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu PemahamanKertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahaman
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahamanar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisan
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu PenulisanKertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisan
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisanar-rifke.com
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2ar-rifke.com
 

More from ar-rifke.com (20)

PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).pptPERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
PERINTAH_AM BAB C (CUTI).ppt
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian ASoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Sains Bahagian A
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PenulisanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Penulisan
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu PemahamanSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Melayu Pemahaman
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & BSoalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Sains Bahagian A & B
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Melayu Kertas 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 2
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Bahasa Inggeris Paper 1
 
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 1
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian A
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian AKertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian A
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Sains Bahagian A
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Bahasa Inggeris Paper 1
 
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1
Kertas Soalan Percubaan Negeri Kedah UPSR 2012 Matematik Kertas 1
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahaman
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu PemahamanKertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahaman
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Pemahaman
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisan
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu PenulisanKertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisan
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Melayu Penulisan
 
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2
Kertas Soalan Percubaan UPSR 2012 Bahasa Inggeris Kertas 2
 

Recently uploaded

An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge AppAn Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge AppCeline George
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnershipsexpandedwebsite
 
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxPSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxMarlene Maheu
 
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Celine George
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文中 央社
 
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General Quiz
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General QuizPragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General Quiz
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General QuizPragya - UEM Kolkata Quiz Club
 
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryHow to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryCeline George
 
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING II
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING IIII BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING II
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING IIagpharmacy11
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxREPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxmanishaJyala2
 
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptx
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptxHVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptx
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptxKunal10679
 
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdfMichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdfmstarkes24
 
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdfFinancial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdfMinawBelay
 
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...Krashi Coaching
 
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024CapitolTechU
 
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
MOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptxMOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptx
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptxPoojaSen20
 
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).Mohamed Rizk Khodair
 
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatmentsaipooja36
 

Recently uploaded (20)

An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge AppAn Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
 
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxPSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
 
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
 
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General Quiz
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General QuizPragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General Quiz
Pragya Champions Chalice 2024 Prelims & Finals Q/A set, General Quiz
 
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryHow to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
 
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING II
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING IIII BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING II
II BIOSENSOR PRINCIPLE APPLICATIONS AND WORKING II
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Word Stress rules esl .pptx
Word Stress rules esl        .pptxWord Stress rules esl        .pptx
Word Stress rules esl .pptx
 
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxREPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
 
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptx
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptxHVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptx
HVAC System | Audit of HVAC System | Audit and regulatory Comploance.pptx
 
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdfMichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
MichaelStarkes_UncutGemsProjectSummary.pdf
 
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdfFinancial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
Financial Accounting IFRS, 3rd Edition-dikompresi.pdf
 
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
 
IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
 
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
Capitol Tech Univ Doctoral Presentation -May 2024
 
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
MOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptxMOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptx
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
 
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
Dementia (Alzheimer & vasular dementia).
 
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 

Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Melaka Soalan Matematik Kertas 1

 • 1. SULIT Matomatik Ke*as I Julai2012 I jam *.' ""f," %. r'? l" iL JJ -,Qilr rt*' MAJLIS GURU BTSAR MELAKA PAPARIKSAAII Pf,RCUBAAN TAHUN 8NAtrI 2OI2 MATEMATIK Kertas I Satu jam JANGAII BUKA KERTAS SOALAII INI SEHINGGA DTBERITAHU MAKLUMAT UNTUK CALON 1 Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. 2 Jawab ssmua soalan. 3 Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betur pada kertas jawapan. 4 Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5 Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kernudian hitamkan jawapan yang baru. 6 Rajah yang msngiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7 Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi l9 halaman bercetak [Lihat halnmsn sebelah SULIT
 • 2. 2 Answer rll questions Jawab semua soslan Round offE 494 0t I to the nearest million. Bandarksn 8 494 0l L lcepada jua yang terde*at. 9.0 million 9.4 rnillion 8.0 million 8.5 million Diagram I shows a number line. Rajah I menunjuh*an suat t garis twmbor. Diagram I Rajah I Find the valug of P = Q. CarinilaiP*Q, A? 3 BT 6 c1I D2- 27 Diagram 2 shows a nurnber card. RqjahT menunjuk*an sekaping kad rcmbar. 12.456 Diagrarm2 RajahZ What is the digit value of 5 on the card? Apaknh nilai digit 5 pada knd ,tu'-! 015/r A B C D 2 Pt4a 3 3 450 B5 c 0.5 D 0.05 ILihat halaman sebelah Uiirn Pcrcubqt Msefiistik Krdh$ I 2012 STTI IT
 • 3. $UIIT 4J Diagram 3 shows Sre time in fte evening. Rsjah 3 memtrqiah&an masa pada #stil firalam. 0t5n Diapam 3 RqiahS Which of the following shor" tho* before the timc shovm in Diagram 3? 4 t Antara berikat, wabayangmaw*ah menunjuft*nn i jo* sefultsttwalaaywng 4 ditunj ul*an dalam Raj ah 3? A 0620 trours JamA62A B 0705 hours JanATO1 C l82Ohours Jam 1820 D 1955 hours Jan 1955 Convert 2 kg 65 g into grams. Tu*arkan 2 kg 65 g *epadn gr*m. A 265 B 206s c 2605 D 2630 ILihat halaman sebelah srTr rT
 • 4. SULIT Tabls I shows tho char*cteristics of a solid. Js&al I memmju*Iann ciri-cirt sebwh bongkah- Numberofftat fac* t S $axJlt= 3 A 2033 B 1926 c 749 Drc7 Percutaan UPSR ltfiatcmrtik KrUs I 2012 Table I Jadaal t Namethe solid. Namalranbongkah itu A Pfamid Piramid B Cylinder Silider C Cone I(an D Cuboid Kuboid 6l *?= I 131I 422 I 4 alStr [Lihat halaman sebelah SULIT A!t B r1 7 Bilansan satah Number of edges Bilansan sisi Number of vertic*s Eilansan bucu 6 t2 I
 • 5. STJLIT 1t 8t -25.fr4V + 0.007 A 55.96 B i5.853 c 56.96 D 56.8s3 17321 + 40000+326V9 * A 9.0 million 9.0 j*a B 0.9million A.9juls C 0,09 millioa 9,09 jatn D 0.009 million A.W jwa 65.4 + 15 * A 4.036 B 4.30 c 4.36 p 43.6 (RM 85 x 13) + (75 sen * 3) * A RMt 0?0.25 B RMI 105.25 c RM1020.25 D RMt 104.75 million *400000 = Jrtu-40S000 - I 80000s 1210000 t 120000 1000000 13& 5#5 A B c D FEr[rbnB U?!tR lrtrisrtgtik Kertsl t 2Ol2 015/t [Lihat halaman sebelah SI,LTT
 • 6. $ULIT 14 12.8 x 18 = A 200+34+4 B 200+30+ I 10 c 200+30+ 4 r00 D 200+30+ -i* 1000 at5ll. 15 A school has I 500 pupils. 65Vo af thepupils are girls. ]3 -ottt* girls wear spectacles. How many girls do not wesr spectacles? kbaah sekolah mempwtyai I 500 orong murid. 65% dartpada murid adalah perempuan. I aoripo* murid perenpuan memakai cermin mata. J Berapaknh hilangan muridperemp*r,n yang tidakmeuakai cermin mata? A 1350 I 97s c 650 D 325 16 RMl55 - RMl4.80 - 290 sen : A RMI il.20 B RMr3t.30 c RM137.30 D RM172.70 I 17 4:hours - 2 hours 25 minutes = 4 +!iam- 2 hours 25 minit= 4- A I hour 50 minutes I jam 5A minit B 2 hours 10 minutes Zjam l0 minit C 2 hours 50 minutes 2 jam 5A minit D 6lnurs 40 minutes 6 jan 40 minit l8 2.75k9 + 90g + 3k859 : A 5845 g B 1210 g C 7l5g D 4oo s flihat nalaman pcrqrbsan upsR Mslcmatik Kertss I 2012 sebelah S{IT.IT
 • 7. 7 SULIT 19 14t-0.68/+4l85mt= t. A 9.235 B 1332 c 17.405 D 18.765 2A Diagram 4 shows five bottles with water. Rajah 4 menunjukkan lima botol yang berisi air. 0r5/l HHHNH Diagram 4 Rajah 4 The average volume of the five bottles is 75mf. Find the value of P. Purata tsipadu alr bagi lima botol itu ialahTS mt. Cari isipadu air bagi P. An2 884 c77 D74 2l Table 2 shows the nurnber of shirts produced in a factory. Jadual2 menunjukkan bilangan kemejayang dihasilkan di sebuah kilang. Colour Warna Number of shirts Bilansan hemeia White Putih 41375 Red 50850 Merah Blue Blru 1200 more tlran white shirts l20A lebih daripada kemeia outih Table 2 Jadual2 Calculate the total number of shirts produced by the factory. Hitung jumlah kemeja yang dihasilkan di kilang itu. A 134800 B 133600 c 104225 D 93425 Porwbaan UPSR Mlt€mrtik Kertas I 2012 ILihat halaman sebelah SULIT
 • 8. I SULIT A$II ?2 Mak Mah maAe7l currypuffs. She gave 3 currypuffs to each of her 5 children and sold the rest. What fraction of the currypuffs were sold? Maft Mah membust 75 karipap. Dia memheri 3 karipap kepoda setiap 5 amng anohtya dan menjual selebihnya. Apalrah pecahan bilangan karipap yang dijual? 4 A 5 B4 25 cl 25 D24 25 23 Diagram 5 consists of several squares ofthe same size. Rajoh 5 terdiri daripada petalc-petak segiempat sama yang samo besar. Diagrcm 5 Rajah 5 Calculate the percentage of the shaded region in the diagram. Hitung peratusan kswason berlorek daripada selwuh rajah ttu. 425 830 c45 D50 ILihat halaman sebelah lcm Percubaan U?SR MstsfiEtik K€rhs I 2012
 • 9. 9 SULIT U The incomplete bill in the Table 3 shows the price of tiles. Bilyang tidak lengkap dalam Jadual3 menuniukkan hargaiubin. atSn Table 3 JadualS The payrnent for 3 types of tiles is 2 times the total price of type S tiles. lffhat is the unit price of a type Q tile? Jumlah bayarannya ialah 2 fuli jumlah hargaiubinyenrs,S. Berapakah harga seunit jubinjenis Q? A RMI.7O B RMz.OO c RM2.20 D RM4.2O Diagram 5 shows the time Zahid starts his journey from Melaka to Kemaman in the evening. Rajah 6 menunjukJran waWu Tahid memulakan perjolanan dari Melaka kc Kemanan pada suatu malam. Diagram 6 Rajah6 The whole joumey uzuall'y4 takes +1 houn. T,ahidtakes a journey. At what timc does Zahid reach Kemaman? hour during the 25 ^1 rest tor -2 Padapuful berapakah Zahid tiha di Kemoman? A 4.10p-m. B 3.20 a.m. C 4.10 a.m. D 3.24 a.m. Pcrcuboan UPttR Mat€rratik Kertrs I 2012 Tnhid telah berlwnti rehat selama ILihat halaman sebelah SULIT Keseluruh.on perjalanon itu mengambil maso io^ semas(t dalam perjalanon in. 2' +loio*, Qurntity Kusntiti Types of Tile {eais,Iabin Unit Price Ilanpa Seunit Price Ilarza 80 units a 120 uni* R RMz.20 RM264.00 200 units S RM2.00 RM400.00 .,UMLAH
 • 10. -l SULIT ?,6 l0 Diagram 7 shows a signboard. RajahT mewnjukkan sebuah papan tanda. 0r511 21 Disgrun 7 RajahT Revi drives from Kampung Baru to Kampung Seri. Kampung Banr is I 450 m beforp Bandar Indsh and Kampung Seri is 830m afterBandff Aman. Iffhat is the total distance, in km, frorn Kampung Baru to Kampung Seri? Rwl memsndu dari Kampung Baru kc Kampung seri. I{amptng Baru ialah l4j0 m sebelwt Bandar Indah dan Kampung furi ialah830 m selepas Bandar Aman Berapatah jarals dalamkyn, dart Kompmg Barz ke Kanpung &ri? A 148 B t28 c r07.38 D 74.28 Diagram 8 shows the cost price and the discount of a television. Rajah 8 menunjuftkan harga kos dan diskaun sebuah televisyen. RM 4500 Digo,our$25o/o Disknm2|i/s Diagram 8 Rsjaht Zarinahas RM3350, She wants to buy the television above. Which of the following statement is tnre? kritu cdaRh.{f350. Dia ingin membeli televisyen seperti di atas. Antara Trernyataan yang berihtt, yang msnakah benar? A Zarina's money is RM25 morc. Ilang 7-arina lebi h RNl25 . B Zarina's money is RM25 less Yang Zariru larang RM25. C Zarina's money is RMl l50 more Wang ?arins /eDih RMl 1 50. D Zarina's money is RMI I50less Wang Zarina lurang RMI150. kcubD UPSR Mrtcmatik Kcrtm I 2012 ILihat halaman sebelah QT l T'T. Bandar Indah 40 km Bandar Aman 108 km
 • 11. ll SI.ILIT 28 Diagram 9 shows the masses of a watermslon and a pineapple. R"jah9 merunjuklraniisim sebiii tembikai dan sebiii ruInns. f/fffii EZ 3.2ks Diagram 9 Raiah9 Which of the following shows the total mass of the both frttit? Antarayang berifut , yong manafrah memtnjukkaniwnlahiisim kedu*dus huah itu? ffi ILihat halaman sebelah SLILIT 0r 5ll 500 g D Fcrcnrb*n UPSR Mtrematik Ktrlas I 2012
 • 12. f t2 SULIT 015/l 29 Diagram 10 shows beaker X that contains A ] f of ry*p and an empty beaksr Y. 4 Beaker Y can be filled with 250 mf of water. Rajah l0 merunjuk*an s'ebuah bekasXyang mengandungi tt ot, sirap dan bekas Y 4 yang kasong- BekasY boleh diisi dengan 250 rnt air. 30 Diagrarn l0 Rajah lA Ahmad wants to pour all the syrup in beaker X into a few numbers of beaker Y. How many beaker Y are needed to fill all the syrup? Ahmad hendsk menuangkan kesemua air sirap tersebut kc dolam beberapa bekasY. Beropa*ah bilangan bekas Y yang diperlukan untu* mengisi lwsemua air sirap itu? A32 833 c34 D3s Diagram I I shows a cuboid Q and cube R. Rajah lI menw{uk*an sebuah fuboid Q dan kubus k a 2l cm Diagram I I Rajah ll Calculato the number of cube R that can be cut from cuboid Q. Hituag bilangan kubusRyeng baleh dipotong daripada fuboid Q. At2 824 c42 D84 Pcrcubugn UPSR Mntcmstik Ksrtos I 2012 28 cm l4 cm ILihat halaman sebelah SULIT tI II I I II II R 7cm
 • 13. 13 SULIT 3l Diagram 12 shows composites of two dimensional shapes. Rajah 12 menunjak*an gabungcn dua bentuk dua dimensi. 0t5t1 Find the perimeter, in cm, Cari perimeter, dalem cm, l6 cm Diagram 12 Rajah 12 ofthe shaded area. bagi kawasan berloreh 440 844 c48 D56 32 Yong Kumari Salmi Yong Kumari Salmi : What is your mass, Kumari ? Berapakah jisim kamu Kumari ? My weight is 45.8 kg Jisim srya ialah 45.8 kg Your mass, Yong ? Jisim kamu, Yong ? My weight L I kg less than Kumari. Jisim saya ialah l.l kg kurang daripada Kumori. How about you, Salriii ? Bagaimana pula dengan kamu , Solmi ? I'm 1.6 kg more than Yong. Jisim saya ialah 1.6 kg lebih daripada Yong. Based on the dialogue, calculate the average weight of Yong and salmi, in kg. Berdasarkan prbtnlon itu, hitungpareta jisim Yong dan Salmi, dalamkg A 45.5 B 45.6 c 90.5 D 92.t ILihat halaman sebelah SULIT Pdcuboan {.IPSR Mal4tmtik K€rtas I 2012
 • 14. l4 SULIT gli/l 33 Table 4 shows the number of people in three villages. Jadual4 memtnjukksn bilangan ptduduk dalam tiga buah kamptng. Village Kamounp Number of villages Bilansan oenduduk Kampung Pasir I 280 Kampung Pisang 830 Kampung Melor I 940 Table 4 Jadual 4 The percentage of male in the villages is 46%o. What is the number of female in the villages? Peratus lela*i dalam ketiga-tiga kampung itu ialsh 460/0. Berapakah bilangan penduduk pere mpuan? A r610 B 1863 c 21r0 D 2187 34 Diagram 13 is a pictograph showingthe number of stamps collected by Ravi. The number of stamps collected by Ravi in March is not shown. Raiah 13 ialah pibografyang menunjulckan bilangan seten yong di*umpul oteh Ravi. Bilmgan setem yang dihmpul oleh Ravi dolam bulen Mac tidak dinnjukikan. January Januari nuuI]l]i] February Febrwri ntr[[ March Mac April Apal Lt iJtl ti I I Rep."sent l0 stamps A Mewakiti l0 keping setem Diagram 13 Rajoh 13 The nurnber of starnps collected in March is 30% of the total number of starnps collected in January, February and April. Find thc number of stamps collected by Ravi in March. Bilangan setem yang dihmpul dalam bulan Mac ialah 3A% doripada jumtah bilangan setem yang dihunpul dolarn bulan Janumi, Februarl dan aprit. Cari hilangan setem yong dihtmpul aleh R.avi dalam bulan Mac. A35 845 c lo5 [Lihat D .'50 halaman Pcrcubaen uPSR Msrmatik Krrra$ I z0l2 sebelah SULIT
 • 15. SULIT 15 35 Diagrarn 14 shows fourdifferent cornposite shopes. Rajah 14 nrenu$ul*an empt gabwgan bentukyang hetlairan. A Zfiryrn cm 4cm Diagram 14 Mah 14 Which palr has the sarno perimeter? Pawngan yang narn*ah nenpunyai perimetor yng sama? A FdanS B QdanS C PdanR P Rdan S Porcqbsn UPSR Mttclnatik K€rtas I 2012 015/l [Lihat halaman sebelah SI.JLIT 1-15 cm -***4''
 • 16. l6 SULIT OI5/I 36 Diagram l5 shows a piece of card consisrs of 2 squares and 2 right-angled triangles of equal size" Rajah 15 menuniukkan sekeping kad yang terdiri daripada gabtmgan bentuk dua bwh segiempat sama dan dua buah segitiga bersudut tegakyang sama besar. 37 Diagram l5 Rajah 15 Find the area of the whole diagram. Hinng luas selaruh rajah. A 256 cm2 B l92cm2 C 128 crn2 D 54 crn' Diagram l6 shows a cornposite shape which consists of a cuboid X and trro identical cubes, Y and Z.The height of cuboid X is trvice the height of cube Y. Raiah 16 merunjuk*an gabungan sebuah kuboidX dan dua bush hrbusY danZ. Tinggi fubaidX adalah dua kali tinggi kubus Y. Diagram l6 najah 16 Find the surface alra, in cmz, of the shaded region. Cari luas permukaan, dalam em?, kawasanyang berlorek. 435 B "t2 c 144 D 854 ILihat halaman sebelah SUTIT Ecm PctEuboln UBR Matcrnrtik Kertrs I 20 12
 • 17. t7 SULIT 3t Table 5 shows an incomplete bill. Jadual 5 mcnunjukkan bil yang tidak lengkap" A RM36.00 B RM48.50 c RM72.00 D RMl10.50 39 Ptrcubsrn TIPSR Mfictrdtik Kertss t 2012 015/l Qu*tity Nltfll:t t Item Bumnc Price per unit Ettus seunil Price flarpa 2 packets 2 wket Sugar Gula RMl.05 2 bottles 2 botol Honey A'Iadu 3 tins 3 tin Milk Srrsrr RM2.30 Total Jumlah Table 5 Jadual 5 Rosnah paid witlr 4 pieces of RMl0 notes and 5 pieces of RMS notes. lVhat is the price of a bottle of honey bought by Rosnah? Rosnah membayar dengan 4 kepingwang kcnas RMIO dan 5 kepingwang kenas RM5. Berapokah hargo bagi sebotol maduyang dibeli oleh Rosmh? A RM28.00 B RM32.50 c RM56.00 D RM65.00 Diagram l7 shows the price of a shirt and a pair of trousers, The price of nuo pairs of shoes af,e not shown. Rajah 17 menunjukkan harga sehelai kemeja dan sehelai seluar panjang. Harga dua pasang kasut tidok ditunjuk*an. Diagram 17 Rojah 17 Aziz has RM200. A pair of frousers is given a discount of 25s/o. His remaining money after buying the four items is RM52. What is the price of a pair of shoes ? Aziz ada RM200. Sehelai seluar itu dtberi diskaun sebanyakLSYo. Bakiwangnya selepas membeli kcempat-empl barang itu ialah RM52. Berapakah harga seryssng kosut itu ? ILihat halaman sebelah SULIT
 • 18. SULIT . 18 4t Diagram l8 shows a combination of cube M and cuboid N. Rajah 18 menu:njuk*an frombinssi laftusMdan fuboidN. 12 crn Diagram l8 Rqlah 18 The volume of cube M is twice the volume of cuboid N. What is the total surface area ofthe shape? Isipadu fubus M adalah dua kali ganda isipadu fuboidR. Berapakahjwnlah luas ryrmukaan bagi seluruh pepejal? 288 8& I 152 34s6 END OF QIIESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 015/l A Bc D ILihat halaman sebelah crr lr rTr Percuboan UPSR Mdcnstik K€rbc I 2012