Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv

20,046 views

Published on

  • Be the first to comment

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv

  1. 1. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao IV Bb. Jenny Rose S. Basa I. Batayang Kasanayan Napatutunayan na ang Batas Moral ay pamantayang gabay tungo sa maayos na pamumuhay. II. Layunin Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. nakapagpapahayag nang maliwanag ang mga birtud at pagpapahalaga ng Batas Moral; 2. nakapaninindigan sa mga pagpapahalaga at birud ng Batas Moral; 3. nakaguguhit ng “poster” na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga birtud ng Batas Moral. III. Paksa Tama o Mali, Paano Ba Pipili? (Batas Moral Bilang Pamantayan Tungo sa Maayos na Pamumuhay) IV. Pagpapahalagang Dapat Paunlarin Kabutihang Panlahat (Common Good) V. Kagamitan Kartolina Makukulay na papel VI. Sanggunian Punsalan, Twila G., et al. Kaganapan sa Maylalang IV. REX Bookstore, Inc. Sta. Mesa Heights, Quezon City. 2007. VII. Pagganyak Panuto: Magpapakita ang guro ng mga “speech balloons” na naglalaman ng mga suliraning karaniwang naririnig sa paligid. Pupunan ng mga mag-aaral ang espasyo sa kabilang “speech balloons” na siyang magsisilbing payo o kasagutan. Hoy, alam mo ba, nag-li-live-in na raw sina Glenda at Mario? Talaga? Naku, _______________ ___________________________ _ Buntis ako at ayaw akong pakasalan ni Tony. Ano ang gagawin ko? Bakit hindi mo ______________ ___________________________
  2. 2. Mga Tanong: 1. Sa iyong palagay, tama kaya ang mga naisagot mo? 2. Sa mga pagkakataong moralidad na ang pinag-uusapan, ano ba ang tama at mali, mabuti at masama? VIII. Gawain Panuto: Magpapakita ang guro ng apat na isyung moral. Sa bawat isyu ay may dalawang pangkat ang magtatalo (Panig o Laban). A. Live – in: Payag ka bang makisama sa isang babae o lalaki nang walang benepisyo ng kasal, sibil man o sa simbahan? B. Aborsyon: Payag ka bang magpalaglag kung ikaw ay nasa isang gipit na kalagayan? (Halimbawa: para sa babae, walang kikilalaning ama ang iyong magiging anak at para sa lalaki, nakabuntis ka ng babae) C. Diborsyo: Kung ang mag-asawa ay hindi na magkasundo, payag ka ban a sila ay legal na maghiwalay? D. Homosekswalidad: Payag ka bas a kalakaran na ang isang babae ay nakikipagrelasyon sa kapwa niya babae at ang lalaki naman sa kapwa niya lalaki? Mga Tanong: 1. Sang-ayon ka ba sa mga panig ng iyong katunggaling grupo? 2. Ano ang masasabi mo ukol sa mga isyung moral na nabanggit? 3. Bakit nagkakaroon ng mga pagbabagong pananaw sa ganitong mga isyu ang ilang mga Pilipino? Ganito na ba ang pananaw ng karamihan? Pangatwiranan. 4. Ano ang pananaw ng pananampalatayang Pilipino at Batas Moral ukol sa mga isyung live-in, aborsyon, diborsyo at homosekswalidad? 5. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga bansang may batas na pumapabor sa mga isyung ito? Alam mo, hindi kami magkasundo ng asawa ko. Lagi kaming nag-aaway. Ang mabuti sigurong gawin mo ay ________________________ Nahihirapan ako. Hindi ko na yata maitatago ang tunay kong pagkatao at ang nararamdaman ko para sa kapwa ko lalaki. E ‘di ang dapat mong gawing ay ___________________________
  3. 3. 6. Paano mapatitibay ng mga Pilipino ang pagpapahalagang moral sa kabila ng makabagong umiiral? IX. Pagpapayaman ng Konsepto Tatalakayin ng guro ang paksang “Batas Moral Bilang Pamantayan Tungo sa Maayos na Pamumuhay”. Batas Moral Bilang Pamantayan Tungo sa Maayos na Pamumuhay Batas Moral Mga Birtud at Pagpapahalaga Mga Gawaing Lumalabag Klaster I – III Mahalin ang Diyos Igalang ang Kanyang Pangalan Alalahanin ang Araw ng Diyos Pagmamahal sa Diyos Katotohanan at Pananampalataya Paggalang sa Diyos Paglilingkod sa Diyos Pagtalima sa Kautusan Pagsasagawa ng mga kulto Pagsasabi ng malaswa at masaskit na salita sa Diyos Pagwawalang-bahala sa mga pagtitipong espiritwal Kawalan ng interes magsimba Klaster IV Igalang mo ang iyong ama’t ina Paggalang Pagbubuklod ng pamilya Pagsunod Kabutihang-loob Paglalapastangan sa magulang at may awtoridad Klaster V – X Huwag kang papatay Huwag kang mangangalunya Huwag kang magnanakaw Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan Huwag mong pagnanasaan at pag- iimbutan ang asawa at ari- arian ng iba Paggalang sa buhay at dignidad ng tao Paggalang sa dignidad ng seks Paggalang sa pag-aari ng kapwa Komitment sa katotohanan Pagtulong sa kapwa Pagtitimpi Disiplina sa sarili Kalinisan ng loob Katapatan Pakikipag-away Pang-aabuso Pagbabasa ng malalaswang babasahin Pagkagumon sa masamang bisyo Pakikiapid at pakikipagrelasyon sa may- asawa Pagnanakaw Pagsisinungaling at panloloko X. Pagsasabuhay Panuto: Bumuo ng pangkat at gumawa ng “poster” na kinapapalooban ng komik strip. Ilagay sa komik strip ang mensaheng nais ninyong ipaabot ukol sa mga isyung moral.
  4. 4. XI. Pagtataya Panuto: Dugtungan ang mga di tapos na pangungusap 1. Para sa akin, ang mga isyu ukol sa diborsyo, aborsyon, homosekswalidad at iba pa ay dapat... a. _________________________________________________ b. _________________________________________________ c. _________________________________________________ 2. Ang iba pang isyung moral na nangangailangan ng pagsusuri ay... a. _________________________________________________ b. _________________________________________________ c. _________________________________________________ XII. Takdang Aralin Panuto: Gumupit ng isang artikulo mula sa dyaryo o magazine na may kinalaman sa paglabag sa Batas Moral. Isulat kung anong Batas ng Diyos ang nalabag at kung anong birtud o pagpapahalaga ang hindi nabigyang pansin. Gumawa ng repleksyon hinggil sa artikulong kinalap.

×