Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8
(Unang Araw)
Bb. Jenny Rose S. Basa
I. Yunit III Mga Pagpapahalagang Birtud ...
4. Ang pagiging abusado sa kapwa sa paghingi ng tulong ay isang halimbawa ng
entitlement mentality.
5. Ang pagsasabi ng pa...
Mga Tanong:
1. Ano-ano ang iyong natuklasan tungkol sa pasasalamat?
2. Ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalama...
Mga Tanong:
1. Paano ipinakita sa bawat sitwasyon ang pagsasabuhay ng pasasalamt sa kabutihang
ginawa ng kapwa?
2. Ano ang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw

30,891 views

Published on

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw

  1. 1. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 (Unang Araw) Bb. Jenny Rose S. Basa I. Yunit III Mga Pagpapahalagang Birtud sa Pakikipagkapwa Paksa Pasasalamat sa Ginawang Kabutihan ng Kapwa Sanggunian Bognot, R. M., et al. (2013). Edukasyon sa Pagpapakatao (Ikalawang Baitang). Pasig City: Vibal Publishing, Inc. Kagamitan Makukulay na papel, kartolina II. Mga Layunin A. Mga Kasanayang Pampagkatuto KP1. Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang-loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. KP2. Nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. KP3. Napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasaiyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Hindi ito naglalayong bayaran o palitan ang kabutihan kundi gawin sa iba ang kabutihang natatanggap mula sa kapwa. Ito ay kabaligtaran ng entitlement mentality, isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. KP4. Naisasagawa ang mga angkop na kilos na nagpapakita ng pasasalamat. B. Mga Layunin sa Pagtuturo o Pampagkatuto 1. Naiisa-isa ang mga biyayang natatanggap mula sa kagandahang-loob ng kapwa at ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. 2. Naipapakita ang mga halimbawa o siywasyon ng kawalan ng pasasalamat. III. Paunang Pagtataya Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap. Kung mali naman ang isinasaad ng pangungusap, iwasto ang salitang nagpamali dito. 1. Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. 2. Ang pag-alala sa kaarawan ng taong tumutulong sa iyo upang maipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya ay isang gawain ng pasasalamat sa loob ng paaralan. 3. Ang birutd ng pasasalamat ay gawain ng kalooban.
  2. 2. 4. Ang pagiging abusado sa kapwa sa paghingi ng tulong ay isang halimbawa ng entitlement mentality. 5. Ang pagsasabi ng pasasalamat ngunit salat sa gawa ay maling paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Mga Tamang Sagot: 1. Tama 2. Tahanan 3. Tama 4. Kawalan ng pasasalamat 5. Tama IV. Mga Gawain sa Pagtuturo at Pampagkatuto A. Pagtuklas ng Dating Kaalaman Panuto: Magpapakita ang guro ng mga “Puso ng Pasasalamat”. Sa loob ng mga “Puso ng Pasasalamat”, mababasa ang mga kabutihan at kagandahang-loob na ipinakita ng kapwa. Ibibigay ng mga mag-aaral ang mga biyayang kanilang natatanggap at ang kanilang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat kaugnay dito. Minahal at Inaruga ka ng iyong mga magulang Tinulungan ka ng iyong kapatid sa paggawa ng proyrkto Binati ka ng iyong mga magulang sa iyong kaarawan. Binigyan ka ng iyong kaibigan ng regalo noong pasko. Dinalaw ka ng mga kamag- aral mo noong may sakit ka.
  3. 3. Mga Tanong: 1. Ano-ano ang iyong natuklasan tungkol sa pasasalamat? 2. Ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat? 3. Bakit mahalaga ang magpasalamat? Ano ang nagagawa nito sa ating kapwa? B. Paglinang ng mga Kakayahan, Kaalaman at Pag-unawa Panuto: 1. Hahatiin ang klase sa limang pangkat. Ipapakita ng bawat pangkat ang mga halimbawa o sitwasyon ng kawalan ng pasasalamt sa pamamagitan ng pagsasadula nito. Ang kinatawan ng bawat pangkat ay bubunot ng sitwasyon na kanilang isasadula. Narito ang mga sitwasyon na nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat:  Paglimot ng anak sa sakripisyo ng magulang.  Inuna ang pagnonobyo o pag-aasawa kaysa responsibilidad sa pamilya.  Hindi pagpapakita ng pasasalamat sa isang kaibigan matapos tulungan sa paggawa ng proyekto.  Hindi pag-iingat sa mga regalong ibinigay ng kaibigan o taong malapit.  Laging nagpapasalamat sa mga taong tumutulong kahit na hindi bukal sa kalooban. 2. Pagkatapos ng sitwasyong nagpapakita ng kawalan ng pasalamat, dudugtungan ito ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga solusyon o tamang pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa kabutihang-loob ng kapwa. 3. Bibigyan lamang sng sampung minuto (10) ang mga mag-aaral upang pag- usapan ang gawaing nakaatas sa kanila, samantalang, limang minuto (5) naman upang ipakita sa klase ang kanilang dula. Pamantayan sa Paglinang ng mga kakayahan, kaalaman at pag-unawa Kraytirya Puntos Orihinalidad at pagiging malikhain 35% Naipapakita nang mahusay ang paksa ng gawain 35% Pagtapos sa itinakdang oras 30% Kabuuan 100%
  4. 4. Mga Tanong: 1. Paano ipinakita sa bawat sitwasyon ang pagsasabuhay ng pasasalamt sa kabutihang ginawa ng kapwa? 2. Ano ang kabutihang dulot ng pagiging mapagpasalamat? 3. Sa iyong palagay, ikaw ba ay isang taong marunong magpasalamat? Paano mo nasabi? 4. Nais mo bang isabuhay rin ang pagiging mapagpasalamat? Bakit? 5. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa ibang tao? V. Takdang Aralin Panuto: Bilang paghahanda sa susunod na aralin, basahin at pag-aralan ang paksang “Pasasalamat sa Kabutihang Ginawa ng Kapwa” sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 (Modyul) pahina 239-249.

×