Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa filipino 5

84,005 views

Published on

Published in: Healthcare
 • thanks po
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you for this and kung gagamitin ko man po ito dont worry hindi naman sa mga big events :) :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • to those who plagiarized my lesson plan... seguraduhin lang na ang orinal author/ na hindi kasam nyop sa ldemo teaching.. coz i saw some teacher applicant in qc. district qc division office used my lesson plan.. at nakasabay kupa mag demo.. buti nalang nauna ako dun... kund hindi..baka sabihin na ako ung nag copy patse.. grabe lahat naman nya ginaya.. kala nya hindi ako ung.. gumawa ng lp na yan.. eh un yong pinag final demo ko during my college time..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Banghay aralin sa filipino 5

 1. 1. I. LAYUNIN: Natutukoyangmgaantasng pang- urisapangungusapayonsakanyanggamit. II. Paksa at Aralin A. Paksa : Pagtukoyngantasng pang-uri. B. Sangguniaan : HiyassaWika 5, pp130-138. PELC, 11.5.5.1, p.22a. C. Kagamitan : Larawanngmagkakaibigan,comic strip, mga larawannagamitsapagtatalakayan,(music Cellphone.) D. Konsepto : Angpagtukoyng pang-uri ay may tatlongantas naginagamitnatinsapaglalarawano pagpapahayagngmgakatangianngtao, lugar,opangyayari. 1. Lantay - Ito ay naglalarawanngisangpangngalan o panghalipnabagay, lugar,tao o pangyayari. 2. Pahambing - Ito ay pagtutulad opaghahambingng dalawangtao,bagay,lugar o pangyayari. 3. Pasukdol - Higitsadalawangtao, lugar o pangyayariang pinaghahambing. III. PAMAMARAAN: GAWAING GURO GAWAING MAG-AARAL A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay: Mayroontayongmgasalitananakasulatditosaplaskards. Basahinnatinngsabay-sabay. 2. Balik-Aral: Angmgasalitanginyongbinasa ay napagaralanna natinnungnakaraangtalakayan. Anu-anoangmgasalitangiyon? Babasahinngmgabataangmgasalitan anasaplaskard. Angmgasalitangbinasa ay mga pang-uripo. MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO V Pagpapahalaga: Sipag at tiyaga mabilis palaisip masipag mabaitmatulungin matalino
 2. 2. Anoang pang-uri? Sino angmakakapagbigayngmgapangungusapna ginagamitanng pang-uri? Tatawaganggurongmga mag-aaral at ipapasulatsa pisaraangmgapangungusap. Pakisalungguhitanangmga pang-uri. B. PANLINANG NA GAWAIN: 1. PAGGANYAK: Mayroontayongbabasahingdiyalogo. Angmgalalaki ay magbabasasarolengmgalalakisacomic strip. Angmgababaenamansapangungusapngmgababaesaco mic strip. Ang pang-uri ay mgasalitangnaglalarawanngpangnga lan o panghalip. 1. Masipagangtatayni Yuri. 2. Mapagmahalnaanaksi Megan. 3. Magandaangmgabulaklaksah ardin. 4. Siya ay masunurinnabata. 5. Si Coco ay matalinosabuongklase. Babasahinngmgalalaking mag- aaralangdiyalogongmgalalaki, samantalaangsamgababaenaman ay ang parte ngmgababaesausapan.
 3. 3. Sa diyalogonginyongbinasa,anoangkanilangpinag- uusapan? Anoangmgasalitang may salungguhit? Anoangtawagsa mag salitangiyon? Magaling! 2. Paglalahad: Ngayongumagaangpag-aaralannatinay angpagtukoysamgaantasng pang-uri. Ito ayanglantay, pahambingat pasukdol Basahinnganatinangmgaantasng pang-uri. PAGTATALAKAYAN: Balikannatinangmgasalitang may salungguhitsacomic strip.Angmgaito ay mgahalimbawangantasng pang-uri. Mayroontayong (3) tatlongantasng pang-uri: 1. Lantay-ito’ynaglalarawanngisangkatangianngtao, bagay, lugar o pangyayari. Sino angmakapagbibigayngmgahalimbawa?  Sapangungusapnaito, angsalitang ay pang-uri kung saanito ay ginamitsapaglalarawanngisangkatangianngtao (angbata).  Sa ikalawangpangungusap, angsalitang Ay naglalarawansaisanghayop (angbaboy). 2. Pahambing-ito’ypagtutulad o paghahambingngdalawangtao, bagay, lugarhayop, o pangyayari. Sino namanangmakapagbibigaynghalimbawang pang- uringpahambing? Angkatagang ay ginagamit kung ito’y nagtutuladngparehongkatangianngtao, bagay, lugar, o pangyayarinapinaghahambing. Angpinag-uusapannila ay tungkolsakanilangmarkangnakuhasa Filipino. Angmgasalitang may salungguhit ay mataas,magkasintaas at pinakamataas. Angtawagsamgasalitangiyon ay mgaantasng pang-uri. Angmgaantasng pang-uriay lantay, pahambing atpasukdol. Angmgasalitang may salungguhit ay mataas,magkasintaas at pinakamataas. 1. Masipagnabata. 2. Matabaangbaboynamin. 1. Si Carloay masmatalinokaysakayPiolo. 2. Masmatangkadsi Dante kaysakay Melvin. 3. MagkasinglakisinaPotpot at Popoy. masipag mas mataba g
 4. 4. 3. Pasukdol – ito ay ginagamit kung higitsadalawangtao, bagay, hayop, lugar o pangyayariang pinaghahambing. Sino angmakakapagbigaynghalimabwang pangungusapnanasa pang-uringpasukdol? Angmgaito ay naghahambingsahigitdalawa (2) katangianngtao, bagy, hayop, lugar, idea opangyayari. C. PanglinangnaKasanayan/PangkatangGawin: a.Ngayon ay papangkatinko kayo satatlo(3). Ang unang (1) pangkatay kulay pula, angpangalawang pangkat(2) ay kulayasul at angpangatlong(3) pangkatay kulaydilaw. Saloobngkahon ay may mgasalitananasaiba’tibangantasng pang-uri.Ang gagawinniyo ay ilalabasniyo at ididikititosatsartayon sakanyangtamangantas. Angunanggrupona may pinakamabilis at tamang ayosngmgasalitaayonsatamangantas ay siyang tatanghalingpanalo. b.Ipapasaangkahonhabangtumutugtogangkantangbulaklak . Angbatang may hawakngkahonpagtigilngtugtog ay siyangkukuhangsalita attutukuyinnito kung nasaanongantasitong pang-uri, kung lantay,pahambing,o pasukdol. 3. Paglalahat: Anongaulitang pang-uri? Anoangtatlong (3) antasng pang-uri? 1. Si Lara ay ubodngganda. 2. Siya ay haringtapang. 3. Napaka baitnabatasiJersol. 4. Angmaynila ay angpinakamataonglungsodsa bansa. LANTAY PAHAM- BING PASUKDOL marangal mas marangal pinakamarangal mataas magsintaas pinakamataas maganda mas maganda pinakamaganda matalino masmatalino pinakamatalino mabango mas mabango pinakamabango Ang pang-uri ay mgasalitangnaglalarawanngpangnga lan o panghalip. Angtatlongantasng pang-uri ay: 1. Lantay 2. Pahambing 3. Pasukdol makulay,magkasingtangka d, pinakamataas, masmasarap ubodngsarap masipag
 5. 5. Magaling! 1. Anoanglantay? Magbigayngahalimbawanglantaynapangungusap. 2. Anoangpahambing? Magbigayngahalimbawangpahambingnapangungusap. 3. Anoangpasukdol? Magbigayngahalimbawangpasukdolnapangungusap. Pagpapahalaga: Anoangdapatninyonggawin kung bibigyan kayo ng gawainupangumunlad? C. PangwakasnaGawain Paglalapat: A. Tukuyin kung ang pang-uri ay nasalantay, pahambing, opasukdol. 1. Palaisipangbatangmakabagongimbensiyon. 2. Ubodngsarapangpagkaingito. 3. Si Megan ay masmagandakaysakayPokwang. 4. Makabayanangtatayko. 5. Magkasinlakianggradonina Rico at Paulo.  Anglantay – ay katangianngisangtao,bagay, lugar,opangyayarianginilalara wan. 1. Magandaangtanawinnanakita kosapalwan.  Angpahambing- ito’ynagtu- tuladngdalawang (2) bagay,tao,lugar o pangyayari. 1. Massikatsi Coco Martin kaysakaysandaraPark.  Angpasukdol- ito’yhigitsadalawangtao, lugar o pang- yayariangpinaghahambing. 1. Ubodngtalinosi Rizal. Gawinitongmahusay at magsumikapparamasumunlad pa; ibayongsipag at tiyagaangkailangan. 1. Lantay 2. Pasukdol 3. Pahambing 4. Lantay 5. Pahambing
 6. 6. IV. PAGTATAYA PANUTO:Basahinangbawatpangungusap. Isulatsapatlangangtamangantasng pang-urikung ito’ylantay,pahambing,o pasukdol. ______________1.Angpangkatni Ramon ay masmabilismagtrabahokaysa sapangkatni Gary. ______________2.Anglarawannagawanina Paulo at Sheena ay makulay. ______________3.Ubodnglinisangbahayni ate Maria. ______________4.Mapayapaangbuhayng mag-anaksabagonilangtirahan. ______________5.Si Marco angdapatmanalodahilpinakamataasangboses niyasalahatngkalahok. ______________6.PinakamalakiangMall of Asia sabuongAsya. ______________7.Magandaangmgatanawinnamakikitasa Palawan. ______________8.Maskaaya-ayaangmgatanawinnamasisilayansa Bohol. ______________9.Pinakamahalangsapatosnanabilikosa department store. ______________10.Sina Yuri at Rico ay magkasintaasna. V. TakdangAralin: Ilarawananginyongnayonnagamitang (3) antasng pang-uri. Inihandani: Amado M. Cadiong AplikantengGuro

×