Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
Upcoming SlideShare
Semi detailed lesson planSemi detailed lesson plan
Loading in ... 3
1 of 6

More Related Content

Banghay aralin sa filipino 5

  1. I. LAYUNIN: Natutukoyangmgaantasng pang- urisapangungusapayonsakanyanggamit. II. Paksa at Aralin A. Paksa : Pagtukoyngantasng pang-uri. B. Sangguniaan : HiyassaWika 5, pp130-138. PELC, 11.5.5.1, p.22a. C. Kagamitan : Larawanngmagkakaibigan,comic strip, mga larawannagamitsapagtatalakayan,(music Cellphone.) D. Konsepto : Angpagtukoyng pang-uri ay may tatlongantas naginagamitnatinsapaglalarawano pagpapahayagngmgakatangianngtao, lugar,opangyayari. 1. Lantay - Ito ay naglalarawanngisangpangngalan o panghalipnabagay, lugar,tao o pangyayari. 2. Pahambing - Ito ay pagtutulad opaghahambingng dalawangtao,bagay,lugar o pangyayari. 3. Pasukdol - Higitsadalawangtao, lugar o pangyayariang pinaghahambing. III. PAMAMARAAN: GAWAING GURO GAWAING MAG-AARAL A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay: Mayroontayongmgasalitananakasulatditosaplaskards. Basahinnatinngsabay-sabay. 2. Balik-Aral: Angmgasalitanginyongbinasa ay napagaralanna natinnungnakaraangtalakayan. Anu-anoangmgasalitangiyon? Babasahinngmgabataangmgasalitan anasaplaskard. Angmgasalitangbinasa ay mga pang-uripo. MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO V Pagpapahalaga: Sipag at tiyaga mabilis palaisip masipag mabaitmatulungin matalino
  2. Anoang pang-uri? Sino angmakakapagbigayngmgapangungusapna ginagamitanng pang-uri? Tatawaganggurongmga mag-aaral at ipapasulatsa pisaraangmgapangungusap. Pakisalungguhitanangmga pang-uri. B. PANLINANG NA GAWAIN: 1. PAGGANYAK: Mayroontayongbabasahingdiyalogo. Angmgalalaki ay magbabasasarolengmgalalakisacomic strip. Angmgababaenamansapangungusapngmgababaesaco mic strip. Ang pang-uri ay mgasalitangnaglalarawanngpangnga lan o panghalip. 1. Masipagangtatayni Yuri. 2. Mapagmahalnaanaksi Megan. 3. Magandaangmgabulaklaksah ardin. 4. Siya ay masunurinnabata. 5. Si Coco ay matalinosabuongklase. Babasahinngmgalalaking mag- aaralangdiyalogongmgalalaki, samantalaangsamgababaenaman ay ang parte ngmgababaesausapan.
  3. Sa diyalogonginyongbinasa,anoangkanilangpinag- uusapan? Anoangmgasalitang may salungguhit? Anoangtawagsa mag salitangiyon? Magaling! 2. Paglalahad: Ngayongumagaangpag-aaralannatinay angpagtukoysamgaantasng pang-uri. Ito ayanglantay, pahambingat pasukdol Basahinnganatinangmgaantasng pang-uri. PAGTATALAKAYAN: Balikannatinangmgasalitang may salungguhitsacomic strip.Angmgaito ay mgahalimbawangantasng pang-uri. Mayroontayong (3) tatlongantasng pang-uri: 1. Lantay-ito’ynaglalarawanngisangkatangianngtao, bagay, lugar o pangyayari. Sino angmakapagbibigayngmgahalimbawa?  Sapangungusapnaito, angsalitang ay pang-uri kung saanito ay ginamitsapaglalarawanngisangkatangianngtao (angbata).  Sa ikalawangpangungusap, angsalitang Ay naglalarawansaisanghayop (angbaboy). 2. Pahambing-ito’ypagtutulad o paghahambingngdalawangtao, bagay, lugarhayop, o pangyayari. Sino namanangmakapagbibigaynghalimbawang pang- uringpahambing? Angkatagang ay ginagamit kung ito’y nagtutuladngparehongkatangianngtao, bagay, lugar, o pangyayarinapinaghahambing. Angpinag-uusapannila ay tungkolsakanilangmarkangnakuhasa Filipino. Angmgasalitang may salungguhit ay mataas,magkasintaas at pinakamataas. Angtawagsamgasalitangiyon ay mgaantasng pang-uri. Angmgaantasng pang-uriay lantay, pahambing atpasukdol. Angmgasalitang may salungguhit ay mataas,magkasintaas at pinakamataas. 1. Masipagnabata. 2. Matabaangbaboynamin. 1. Si Carloay masmatalinokaysakayPiolo. 2. Masmatangkadsi Dante kaysakay Melvin. 3. MagkasinglakisinaPotpot at Popoy. masipag mas mataba g
  4. 3. Pasukdol – ito ay ginagamit kung higitsadalawangtao, bagay, hayop, lugar o pangyayariang pinaghahambing. Sino angmakakapagbigaynghalimabwang pangungusapnanasa pang-uringpasukdol? Angmgaito ay naghahambingsahigitdalawa (2) katangianngtao, bagy, hayop, lugar, idea opangyayari. C. PanglinangnaKasanayan/PangkatangGawin: a.Ngayon ay papangkatinko kayo satatlo(3). Ang unang (1) pangkatay kulay pula, angpangalawang pangkat(2) ay kulayasul at angpangatlong(3) pangkatay kulaydilaw. Saloobngkahon ay may mgasalitananasaiba’tibangantasng pang-uri.Ang gagawinniyo ay ilalabasniyo at ididikititosatsartayon sakanyangtamangantas. Angunanggrupona may pinakamabilis at tamang ayosngmgasalitaayonsatamangantas ay siyang tatanghalingpanalo. b.Ipapasaangkahonhabangtumutugtogangkantangbulaklak . Angbatang may hawakngkahonpagtigilngtugtog ay siyangkukuhangsalita attutukuyinnito kung nasaanongantasitong pang-uri, kung lantay,pahambing,o pasukdol. 3. Paglalahat: Anongaulitang pang-uri? Anoangtatlong (3) antasng pang-uri? 1. Si Lara ay ubodngganda. 2. Siya ay haringtapang. 3. Napaka baitnabatasiJersol. 4. Angmaynila ay angpinakamataonglungsodsa bansa. LANTAY PAHAM- BING PASUKDOL marangal mas marangal pinakamarangal mataas magsintaas pinakamataas maganda mas maganda pinakamaganda matalino masmatalino pinakamatalino mabango mas mabango pinakamabango Ang pang-uri ay mgasalitangnaglalarawanngpangnga lan o panghalip. Angtatlongantasng pang-uri ay: 1. Lantay 2. Pahambing 3. Pasukdol makulay,magkasingtangka d, pinakamataas, masmasarap ubodngsarap masipag
  5. Magaling! 1. Anoanglantay? Magbigayngahalimbawanglantaynapangungusap. 2. Anoangpahambing? Magbigayngahalimbawangpahambingnapangungusap. 3. Anoangpasukdol? Magbigayngahalimbawangpasukdolnapangungusap. Pagpapahalaga: Anoangdapatninyonggawin kung bibigyan kayo ng gawainupangumunlad? C. PangwakasnaGawain Paglalapat: A. Tukuyin kung ang pang-uri ay nasalantay, pahambing, opasukdol. 1. Palaisipangbatangmakabagongimbensiyon. 2. Ubodngsarapangpagkaingito. 3. Si Megan ay masmagandakaysakayPokwang. 4. Makabayanangtatayko. 5. Magkasinlakianggradonina Rico at Paulo.  Anglantay – ay katangianngisangtao,bagay, lugar,opangyayarianginilalara wan. 1. Magandaangtanawinnanakita kosapalwan.  Angpahambing- ito’ynagtu- tuladngdalawang (2) bagay,tao,lugar o pangyayari. 1. Massikatsi Coco Martin kaysakaysandaraPark.  Angpasukdol- ito’yhigitsadalawangtao, lugar o pang- yayariangpinaghahambing. 1. Ubodngtalinosi Rizal. Gawinitongmahusay at magsumikapparamasumunlad pa; ibayongsipag at tiyagaangkailangan. 1. Lantay 2. Pasukdol 3. Pahambing 4. Lantay 5. Pahambing
  6. IV. PAGTATAYA PANUTO:Basahinangbawatpangungusap. Isulatsapatlangangtamangantasng pang-urikung ito’ylantay,pahambing,o pasukdol. ______________1.Angpangkatni Ramon ay masmabilismagtrabahokaysa sapangkatni Gary. ______________2.Anglarawannagawanina Paulo at Sheena ay makulay. ______________3.Ubodnglinisangbahayni ate Maria. ______________4.Mapayapaangbuhayng mag-anaksabagonilangtirahan. ______________5.Si Marco angdapatmanalodahilpinakamataasangboses niyasalahatngkalahok. ______________6.PinakamalakiangMall of Asia sabuongAsya. ______________7.Magandaangmgatanawinnamakikitasa Palawan. ______________8.Maskaaya-ayaangmgatanawinnamasisilayansa Bohol. ______________9.Pinakamahalangsapatosnanabilikosa department store. ______________10.Sina Yuri at Rico ay magkasintaasna. V. TakdangAralin: Ilarawananginyongnayonnagamitang (3) antasng pang-uri. Inihandani: Amado M. Cadiong AplikantengGuro