Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case-esimerkkejä toimintakulttuurin muutoksesta ja puimalakeskustelu, Case 1: Eksote

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn valtakunnalliset päivät 29.-30.5.2017. Case-esimerkkejä toimintakulttuurin muutoksesta ja puimalakeskustelu. Case 1: Eksote, Riitta Hakoma, Perhepalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Case-esimerkkejä toimintakulttuurin muutoksesta ja puimalakeskustelu, Case 1: Eksote

 1. 1. Toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen 30.5.2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 300517
 2. 2. Toimintakulttuurin muutos Tarvelähtöinen Jatkuva prosessi Ylimmän johdon päätös ja sitoutuminen Vision, strategian ja arvojen työstäminen yhdessä Asiakkaat mukaan kehittämistyöhön Tuki esimiehille, yhteinen sparraaminen Eksote/Riitta Hakoma 1.6.2017 2
 3. 3. Toimintakulttuurin muutos 2 Kaikki tasot mukana, myös keskijohdon sitoutumista tarvitaan Aikaa ja tilaa keskustelulle - mitä organisaation visio tarkoittaa omassa työssä Luottamus toisiin sekä yhteiseen visioon Jatkuva arviointi ja seuranta Mittarit työlle Eksote/Riitta Hakoma 1.6.2017 3
 4. 4. Asiakaskeskeisyys TÄNÄÄN HUOMENNA Yleinen, kaavamainen ja keskimääräinen Erityinen, henkilökohtainen ja kohdennettu Sairastumisen tai ongelmien odottaminen ja toimenpiteet ja hoitojaksot Sosiaalinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen Ammattilainen ja instituutio Asiakas ja potilas Rahoitus perustuu sairauden hoitamiseen ja määrän tuottamiseen Rahoitus perustuu väestön terveyteen ja arvon ja laadun tuottamiseen SUURUUDEN JA MÄÄRÄN EKONOMIA ARVON TUOTTAMINEN AIKA Pentti Itkonen
 5. 5. Arvot Pentti Itkonen Vanha Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Oikeudenmukaisuus Tuloksellisuus Uusi Yhdessä asiakkaan kanssa Halu ottaa vastuuta Mutkaton vuorovaikutus Rohkeus uudistua
 6. 6. Visio Toimintakykyisenä kotona Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan Hoito ja palvelumallimme ovat kustannustehokkaita, kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä Ohjaamme asiakkaat oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan Asiointi on helppoa sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja käyttäen. Kiireellinen apu ja hoito elämän kriisitilanteissa ovat helposti saatavilla
 7. 7. 5 PORRASTA TAVOITTEEN MÄÄRITTELYN TUKENA 1 Mitä olemme yrittäneet? 2 Mitä olemme oppineet? 3 Mihin olemme tyytyväisiä? 4 Mistä olemme huolestuneita? 5 Tämänhetkisten tietojen perusteella, mitä tehdään seuraavaksi? (KVPS)
 8. 8. EKSOTEN TAVOITTEET Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Palvelujen saatavuuden helpottaminen Sosiaalisen osallisuuden lisääminen Innostava ja vetovoimainen työpaikka Tasapainoinen talous TULOSALUEEN YHTEINEN TAVOITE Mahdollistetaan asiakkaan omannäköinen elämä siihen tarvittavan ohjauksen, tuen ja avun turvin TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Omatoimisuuden tukeminen Kotona asumisen mahdollistaminen Yksilöllisyys Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen Asiakkaan kuuleminen T O I M I N T A K Y K Y I S E N Ä K O T O N A Riitta Hakoma ARVOT
 9. 9. EKSOTE: Innostava ja vetovoimainen työpaikka Mittarit: Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Tulosalue: Innostava ja vetovoimainen työpaikka Mittarit: Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) … Riskit Työmäärä: Asiakasmäärä/työntekijä -> kiire, ajanpuute asiakkaan kohtaamisessa Työtilat ja työvälineet eivät tarpeenmukaiset Palkkaus Uralla etenemisen kysymykset Palkitseminen … Ihmiset ja osaaminen T O I M I N T A K Y K Y I S E N Ä K O T O N A Rohkeus uudistua Riitta Hakoma
 10. 10. EKSOTE: Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, palvelujen saatavuuden helpottaminen, sosiaalisen osallisuuden lisääminen Mittari: Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus (pienenee) Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon kattavuus (kasvaa) Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista (kasvaa) Itseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista (kasvaa) jne. …. Tulosalue: Asiakkaan kuuleminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen, omatoimisuuden lisääminen; itsenäisen asumisen tukipalvelujen kehittämien… Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasmäärä (kasvaa) Tukisuunnitelmien määrä (kasvaa) Palvelutakuu (100%) Palvelusuunnitelmien toteutuminen (100%) Sähköisen asioinnin yhteydenotoista (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) Laitoshoidon nettotoimintamenojen suhteellinen osuus (pienenee) Itsenäiseen asumiseen siirtyvien suhteellinen osuus (kasvaa) …. Riskit Omatoimisuuden tukeminen – asiakkaalta puuttuu tukiverkosto tukemaan tukisuunnitelmien laadinnassa ja vaihtoehtojen etsinnässä Kommunikointikeinojen järjestäminen – riittävät keinot puuttuvat Ajanpuute työntekijällä _työ katkonaista, tapaamiset harvakseltaan, jatkuvuutta ei ole ….. Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit T O I M I N T A K Y K Y I S E N Ä K O T O N A Halu ottaa vastuuta Riitta Hakoma
 11. 11. EKSOTE: Tasapainoinen talous Mittarit: Kattamatta olevan alijäämän määrä kaudenlopussa (pienenee) Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden (tavoite alle 60 suurimman kunnan keskiarvon) Tulosalue: Tasapainoinen talous, talousarviossa pysyminen Mittarit: Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Henkilökohtaisen avun kustannuskehitys (€/asiakas pienenee) Ostopalvelujen määrä/asuminen, toiminnalliset palvelut/ kuljetuspalvelut (suhteellinen osuus pienenee) Määräaikaisten työsuhteiden osuus (pienenee) … Riskit Heterogeeninen asiakaskunta – harvinaiset vammaryhmät, erityiset tarpeet - ei pystytä toteuttamaan omana palveluna Ennakoimattomuus … Talous ja tuloksellisuus T O I M I N T A K Y K Y I S E N Ä K O T O N A Riitta Hakoma
 12. 12. TÄRKEINTÄ ON LUOTTAMUS Pentti Itkonen
 13. 13. Ja samaan suuntaan soutaminen! Riitta Hakoma

×