Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง

158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง

  1. 1. โครงการ IS3 ชื่อโครงการ รักษ์โลกให้ถูกทาง ผู้รับผิดชอบ 1.นาย นันทกร จิตรจาเริญ ม.6/3 เลขที่5 2.นาย ลัทธวิทย์เดชอุดม ม.6/3 เลขที่6 3.นาย วณัฐพล เอี่ยมถนอม ม.6/3 เลขที่7
  2. 2. 1.หลักการและเหตุผล O ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สาคัญหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ แต่ทรัพยากรธรรมชาติในทุกวันนี้ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง ทาให้เกิดผลเสียต่อโลกของเรามากมายหลากหลาย พวกเราจึง ตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลก ถ้าไม่มีทรัพยากรป่า ไม้ก็จะทาให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
  3. 3. 2.วัตถุประสงค์ O เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ป่าไม้ที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม ออกซิเจน ปรับสมดุลทางอากาศให้มนุษย์ได้อากาศที่บริสุทธิ์ เพื่อเป็น แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ ชะลอการไหลของน้า ปลูก จิตสานึกให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้ป่าไม้ไม่ตัดไม้ ทาลายป่า
  4. 4. 3.เป้าหมาย O เพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มนุษย์หันมาเห็นคุณค่าที่สาคัญของต้นไม้ ป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลทาง ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือสิ่งที่สาคัญที่สุด
  5. 5. 4.วิธีดาเนินการ O 1.ค้นหาข้อมูล O 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่นั้น O 3.ลงพื้นที่ดาเนินการปลูกต้นไม้ O 4.ทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ให้แก่คนที่สนใจ O 5.นาเสนอโครงการให้เพื่อนๆ และคุณครูในห้องเรียนได้รับฟัง O 5.ระยะเวลาการดาเนินการ O มิถุนายน-กันยายน O 6.เข้าร่วมกิจกรรม
  6. 6. 7.งบประมาณ O 1,500 บาท O 8.หน่วยที่รับผิดชอบ O 1.นาย นันทกร จิตรจาเริญ ม.6/3 เลขที่5 O 2.นาย ลัทธวิทย์เดชอุดม ม.6/3 เลขที่6 O 3.นาย วณัฐพล เอี่ยมถนอม ม.6/3 เลขที่7
  7. 7. O 9.การประเมินโครงการ O โครงการนี้มีประโยชน์สาหรับกับทุกๆคน เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกเดียวกัน ทาให้เราต้องมี ส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความรัก และ ทะนุถนอม ต่อธรรมชาติของพวกเรา ทุกคน O 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ O หวังว่าจะมีพื้นที่ต้นไม้ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกร้อน O 11.การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง O 11.1)พอประมาณ : สถานที่ปลูกต้นไม้ไม่ไกลเกินไป ค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป O 11.2)มีเหตุผล : ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน O 11.3)ภูมิคุ้มกัน : ศึกษาประโยชน์ของต้นไม้ให้กว้างๆ O เงื่อนไขความรู้ : ใช้ประสบการณ์ ทักษะในการปลูกต้นไม้นามาใช้ในชีวิตประจาวัน O เงื่อนไขคุณธรรม : สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้

×