19ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรา

1,506 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

19ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรา

 1. 1. ประวัตอาเซียน ิสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีจุดเริ่มตนขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South EastAsia ขึ้นเพื่อการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง 2 ป ก็ตอง
 2. 2. หยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวาง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียจนกระทั่งตอมามีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต" และพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตั้ง 10ประเทศ ไดแก ทุกประที่อยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยกเวน ติมอร-เลสเตความประสงคของการจัดตั้งกลุมอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความตองการสภาพแวดลอมภายนอกที่มั่นคง(เพื่อที่ผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุงความสนใจไปที่การสรางประเทศ) ความกลัวตอการ
 3. 3. แพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต ความศรัทธาหรือความเชื่อถือตอมหาอํานาจภายนอกเสื่อมถอยลงในชวงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุมอาเซียนมีวัตถุประสงคตางกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุมอาเซียนถูกสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนความเปนชาตินิยมจุดประสงคปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ1) เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค2) สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ
 4. 4. กลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)เมืองหลวง : บันดาร เสรี เบกาวันภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนอังกฤษและจีนประชากร : ประกอบดวย มาเลย 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต 10%ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย2.กัมพูชา (Cambodia)เมืองหลวง : กรุงพนมเปญภาษา : ภาษาเขมร เปนภาษาราชการรองลงมาเปนอังกฤษ ฝรั่งเศส, กฤษ,เวียดนามและจีนประชากร : ประกอบดวย ชาวเขมร 94%, จีน 4%, ,อื่นๆ 2%นับถือศาสนา : พุทธ ธ(เถรวาท) เปนหลัก
 5. 5. ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ3.อินโดนีเซีย (Indonesia)เมืองหลวง : จาการตาภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการประชากร : ประกอบดวย ชนพื้นเมืองหลายกลุม มีภาษามากกวา 583 ภาษา รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวานับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต 10%ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเปนประมุข และหัวหนาฝายบริหาร4.ลาว (Laos)เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทรภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการประชากร : ประกอบดวย ชาวลาวลุม 68% ลาวเทิง %,22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชน %เผา
 6. 6. นับถือศาสนา : 75 นับถือพุทธ, นับถือผี 16% 75%ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบบประชาธิปไตยประชาชน ไตยประชาชน)5.มาเลเซีย (Malaysia)เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอรภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนอังกฤษและจีนประชากร : ประกอบดวย มาเลย 40%, จีน33%,อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10 10%นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%,คริสต 11%ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา6.พมา (Myanmar)เมืองหลวง : เนปดอ (Naypyidaw)ภาษา : ภาษาพมา เปนภาษาราชการประชากร : ประกอบดวยเผาพันธุ 135 มี 8 เชื้อชาติ
 7. 7. หลักๆ 8 กลุม คือ พมา 68%, ไทยใหญ 8% กระเห %,รี่ยง 7%, ยะไข 4 จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 4%นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต 5 อิสลาม 5%3.8%ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหารปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ7.ฟลิปปนส (Philippines)เมืองหลวง : กรุงมะนิลาภาษา : ภาษาฟลิปโน และภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ รองลงมาเปน สเปน จีนฮกเกี้ยน, จีนแตจิ๋ว สเปน, ,ฟลิปปนส มีภาษาประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อกประชากร : ประกอบดวย มาเลย 40%, จีน33%,อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10 10%นับถือศาสนา : คริสตโรมันคาทอลิก 83% คริสต %นิกายโปรเตสแตนต, อิสลาม 5%ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร
 8. 8. 8.สิงคโปร (Singapore)เมืองหลวง : สิงคโปรภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง สงเสริมใหพูดได 2 ภาษาคือ จีนกลาง และใหใชอังกฤษ เพื่อติดตองานและชีวิตประจําวันประชากร : ประกอบดวยชาวจีน 76.5%, มาเลย13.8%, อินเดีย 8 8.1%นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม14.9%, คริสต 14 14.5%, ฮินดู 4%, ไมนับถือศาสนา 25 25%ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบ ประชาธิรัฐสภา มีสภาเดียว โดยมีประธานาธิปดี ว)เปนประมุข และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร9.เวียดนาม (Vietnam)เมืองหลวง : กรุงฮานอยภาษา : ภาษาเวียดนาม เปนภาษาราชการ
 9. 9. ประชากร : ประกอบดวยชาวเวียด 80%, เขมร10%นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต ,15%ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองเดียว10.10.ประเทศไทย (Thailand)เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร รุภาษา : ภาษาไทย เปนภาษาราชการประชากร : ประกอบดวยชาวไทยเปนสวนใหญนับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม4%ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 10. 10. รูปภาพ แผนทีอาเซียน ่AEC เปนการพัฒนามาจากการเปน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TheAssociation of South East Asian Nations :ASEAN) กอตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510
 11. 11. โดยมีประเทศผูกอตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทยตอมาในป 2527 บรูไน ก็ไดเขาเปนสมาชิก ตามดวย 2538 เวียดนาม ก็เขารวมเปนสมาชิก ตอมา2540 ลาวและพมา เขารวม และป 2542 กัมพูชา ก็ไดเขารวมเปนสมาชิกลําดับที่ 10 ทําใหปจจุบันอาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ลานคนจากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย3 เสาหลักคือ1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean EconomicCommunity:AEC)
 12. 12. 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political andSecurity Pillar)คําขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, OneIdentity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศนหนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคมเดิมกําหนดเปาหมายที่จะตั้งขึ้นในป 2563 แตตอมาไดตกลงกันเลื่อนกําหนดใหเร็วขึ้นเปนป 2558 และกาวสําคัญตอมาคือการจัดทําปฏิญญาอาเซียน(ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใชบังคับแลวตั้งแตเดือนธันวาคม ป 2552 นับเปนการยกระดับความรวมมือของอาเซียนเขาสูมิติใหมในการสรางประชาคมโดยมีพื้นฐานที่แข็งแกรงทางกฎหมายและมีองคกรรองรับการดําเนินการเขาสูเปาหมายดังกลาวภายในป 2558
 13. 13. ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศไดแก ไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนสสิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไนสําหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือAEC )ภายในป 2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นตอมาในป 2550อาเซียนไดจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนแผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเห็นภาพรวมในการมุงไปสูAEC ซึ่งประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิจในดาน ตางๆ พรอมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการตาง ๆ จนบรรลุเปาหมายในป 2558รวมทั้งการใหความยืดหยุนตามที่ประเทศสมาชิกไดตกลงกันลวงหนา ในอนาคต AEC จะเปนอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต และ
 14. 14. ญี่ปุน เขามาอยูดวย และตอไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต ญี่ปุนออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ อินเดียหลังจากเกิดประชาคมอาเซียนแลวอาเซียนจะมีการ นพัฒนาหลายดาน เชน การศึกษา,เศรษฐกิจ,การเดินทางระหวางประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนเพราะ การศึกษาจะตองมีการแลกเปลี่ยนภาษาของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจจะตองมีการคาขายกันในแตละประเทศ การเดินทางระหวางประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนจะไดเดินทางไดงายขึ้นไมตองยุงยาก ประโยชนทจะไดในอนาคต ี่ 1 ไดแลกเปลี่ยนภาษา 2 การเดินทาง 3 การศึกษา การเตรียมตัวตองพูดภาษาไดอยางนอย 3 ภาษา และ ตองเตรียมตัวในการอยูรวมกันกับคนในประเทศอื่น
 15. 15. อาชีพที่นาสนใจและประเทศไหนทีจะไปทํางาน  ่อาชีพหมอไปทํางานที่ประเทศบรูไน เพราะ ที่ประเทศบรูไนเงินเดือนดีกวาเมืองไทย
 16. 16. ขอสอบ1). มีกี่ประเทศที่รวมกันจัดตั้งสมาคมอาสาก. 2 ประเทศ ข. 3 ประเทศ ค. 4 ประเทศ ง.6 ประเทศ2). สมาคมประชาชาติแหงเชียตะวันออกเฉียงใตมีจุดเริ่มตนขึ้นเดือนอะไรก. กรกฎาคม ข. มีนาคม ค. กันยายน ง.สิงหาคม3). ประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนมีกี่ประเทศก. 9 ประเทศ ข. 10 ประเทศ ค. 11 ประเทศง. 12 ประเทศ4). ประเทศกัมพูชามีเมืองหลวงชื่อวาอะไรก. กรุงพนมเปญ ข. กรุงจาการตา ค. กรุงเนปดอ ง. กรุงฮานอย
 17. 17. 5). ประเทศบรูไนเขารวมเปนสมาชิก “AEC” พ.ศ.อะไรก. 2527 ข. 2528 ค. 2529 ง.25306). ประเทศกัมพูชาเขามาเปนสมาชิก “AEC” พ.ศ.อะไรก.2540 ข.2541 ค.2542 ง.25437). อาเซียน +3 ไมมีประเทศใดเขารวมก. จีน ข. เกาหลีใต ค. ญี่ปุน ง. อิเดีย8). เดิมกําหนดเปาหมายที่จะตั้งขึ้นในป 2563 แตตอมาไดตกลงกันเลื่อนกําหนดใหเร็วขึ้นเปนปใดก. 2557 ข. 2558 ค.2560 ง.2563
 18. 18. 9).การเตรียมตัวคนไทยตองพูดภาษาไดอยางนอยกี่ภาษาก. 2 ภาษา ข. 3 ภาษา ค. 4 ภาษาง.5 ภาษา10).อาชีพที่นาสนใจคืออาชีพอะไรก. ธุรกิจสวนตัว ข. ทหาร ค. พนักงานง. หมอ
 19. 19. คําถาม1). สมาคมอาเซียนมีชื่อภาษาอังกฤษเขียนอยางไรตอบ Association of South East Asia2). ประเทศอะไรที่ไมเขารวมสมาคมอาเซียนตอบ ติมอร – เลสเต3). “AEC” ยอมาจากคําวาอะไรตอบ Asean Economic Community : AEC4). หลังจากเกิดประชาคมอาเซียนแลวอาเซียนจะมีการพัฒนาดานใดบางตอบ การศึกษา เศรษฐกิจ การทองเที่ยว5). ประเทศอะไรที่นาสนใจจะไปทํางานที่สุดตอบ บรูไน
 20. 20. อางอิงhttp://th.wikipedia.org (20/8/55)http://www.thai-aec.com/asean-economic-community#ixzz2457cJP6u(20/8/55)http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec#ixzz2458nCujb(20/8/55)

×