โครงการ
ชื่อโครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน
หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมของเราในปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิที่สูง จึงเกิดเปอร์เ...
วิธีการดาเนินงาน
1.ปรึกษากันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานที่จะทา
2.หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะดาเนินการ
3.ติดต่...
งบประมาณ
1.ค่าอาหาร 500 บาท
2.ค่าเดินทาง 400 บาท
3.ค่าพรรณไม้500 บาท
รวม 1400 บาท
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ค...
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย สุทธิชาติ สืบเรือง เลขที่ 12 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่งคง เลขที่ 20 มัธยมศึกษาป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชน

658 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชน

  1. 1. โครงการ ชื่อโครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคมของเราในปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิที่สูง จึงเกิดเปอร์เซ็นต์การใช้กระดาษมากล้น โลกประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เลยรณรงค์ร่วมมือกันป้ องกันภัยที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยการปลูกป่ารักษาโลก เพื่อ ตัวเรา บวกกับสภาพของประเทศไทยบางพื้นที่มีพื้นที่แห้งแล้ง และ ภาวะฝนแล้ง แต่สาเหตุที่สาคัญที่สุดก็ มากจากพื้นที่บริเวณป่าไม้ในประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็เกิดจากการปลุก สร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม การขยายพื้นที่อยู่อาศัย ขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มจานวน ประชากร ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เราจึงได้จัดทาโครงการ ปลูกป่าเพื่อตัวเรา ขึ้น เพื่อให้ ประชาชนและตัวเราเองเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป วัตถุประสงค์และโครงการ 1.เพื่อให้พื้นที่ป่ามีพื้นที่ขยายมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อลดภาวะโลกร้อน ภาวะแห้งแล้ง 3.เพื่อปลูกจิตใต้สานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ให้ประชาชนและตัวเราเอง 4.เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของเราได้ศึกษาหาความรู้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบที่ แตกต่างออกไป เป้ าหมาย 1.เพื่อให้เยาวชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ 2.เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะเยาวชน 3.เพื่อให้บุคคลหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  2. 2. วิธีการดาเนินงาน 1.ปรึกษากันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานที่จะทา 2.หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะดาเนินการ 3.ติดต่อสอบถามสถานที่ – เจ้าหน้าที่ 4.จัดหาต้นไม้สาหรับปลูก ดาเนินการปลูกต้นไม้ลงมือปฏิบัติ 5.ดูแลรักษาและติดตามผลงาน 6.สรุปโครงการ 7.จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 1.จับกลุ่ม หาสมาชิกกลุ่ม  2.ปรึกษาเรื่องที่จะทา  3.เขียนโรงงาน  4.ประชุมครูนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงงาน  5.จัดทาสื่อการเรียนรู้  6.ดาเนินกิจกรรมตามโครงงานที่วางแผนไว้  7.สรุปผลการดาเนินงาน  8.ประเมินผลและรายงานโครงงาน  ระยะเวลาดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม 2557
  3. 3. งบประมาณ 1.ค่าอาหาร 500 บาท 2.ค่าเดินทาง 400 บาท 3.ค่าพรรณไม้500 บาท รวม 1400 บาท การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ คือ ไม่ต้องปลูกป่าบ่อยโดยปล่อยให้ต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ความมีเหตุผล คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ สร้างจิตสานึกต่อตัวเราและชุมชน เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้ คือ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไป 2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ตัดไม้ทาลายป่าหรือธรรมชาติ ผู้ที่ให้หารสนับสนุน อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ทาให้พื้นที่ป่าไม้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น 2.ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษา ธรรมชาติป่าไม้ 3.ทาให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 4.ทาให้สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
  4. 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุทธิชาติ สืบเรือง เลขที่ 12 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่งคง เลขที่ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นาย เมธา ตันติกิจชาญชัย เลขที่ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นาย ปานเทพ บุญมนภัทร เลขที่ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

×