Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didàctica 1

612 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat didàctica 1

  1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 1: L’ECONOMIA DE MERCAT<br />
  2. 2. L’Economiaés:<br />La ciència que estudia la forma en quèelsindividus i la societat administren uns recursos escassos per a satisfermillor les necessitatsindividuals i col·lectives<br />
  3. 3. L’Economia es divideix en:<br />Microeconomia<br />Macroeconomia<br />
  4. 4. Microeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el comportament de les unitatseconòmiques:<br />Famíles<br />Empreses<br />Mercatson es trobenl’oferta i la demanda de béns i servicis<br />
  5. 5. Macroeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el funcionament global de l’eco-nomia:<br />Desocupació<br />Inflació<br />La quantitat de diners que hi ha en un país<br />El Producte Interior Brut<br />
  6. 6. El Mercat<br />És el lloc on compradors i venedors intercanvien lliurement béns i ser-vicis, així com factors de producció<br />
  7. 7. El Mercat consta de:<br />Oferents de béns i servicis<br />Demandants de béns i servicis<br />Béns i i servicis objecte de l’intercanvi<br />Preu de béns i servicis<br />

×