Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didàctica 5 na1

660 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat didàctica 5 na1

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 5 NA1<br />LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS<br />
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ<br />La prevenció és el conjunt de mesures i mitjans tècnics i humans per a evitar o disminuir el risc derivats del treball (Accidents de Treball i Malalties Professionals en l’empresa).<br />L’art 40 CE obliga als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball. Com?<br />
 3. 3. La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)<br />És la norma més important al nostre país en aquesta matèria<br />Regula els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva (portar casc, mantenir les sortides d’emergència lliures d’obstacles…)<br />Exigeix que els treballadors més sensibles (com embarassades) tinguin especial protecció<br />
 4. 4. ALTRES NORMES DE PREVENCIÓ:<br />L’art 19 de l’ET<br />El RD 39/1997, del Reglament del Serveis de Prevenció (RSP)<br />EL RD 1299/2006, que aprova el quadre de Malalties Professionals<br />La Directiva Marc 1989/391<br />Els RD que transposen les altres Directives<br />Convenis 155 i 187 OIT<br />La jurisprudència i els convenis col·lectius<br />
 5. 5. Tècniques de Prevenció<br />Seguretat en el treball<br />Higiene industrial<br />Ergonomia<br />Psicosociologia laboral (buuuuuf...)<br />Medicina laboral<br />
 6. 6. Seguretat: Lluita contra els Accidents de Treball. Ex: senyalització, proteccions<br />Higiene industrial: busca prevenir l’aparició de Malalties Professionals. Ex: identifica els factors de risc, els mesura, realitza controls d’aquestos i de la salut dels treballadors<br />
 7. 7. Ergonomia: Busca adaptar el lloc de treball a les condicions físiques del treballador. Ex: cadira amb un recolzament que no forci l’esquena.<br />Psicosociologia laboral: Estudia els aspectes psíquics i laborals de l’individu en el lloc de treball. Intenta evitar l'estrès i busca com motivar als treballadors<br />
 8. 8. Medicina laboral: El seu objectiu és mantenir la salut del treballador en estat òptim:<br />Evitant l’aparició de malalties<br />Curant-les mitjançant el diagnòstic i el tractament<br />Reparació: a través de mesures com la rehabilitació<br />
 9. 9. 2. L’ACCIDENT DE TREBALL I LA MALALTIA PROFESSIONAL<br />
 10. 10. 2.1. QUÈ SÓN ELS ACCIDENTS DE TREBALL? (p. 203 Manual)<br />Estan definits en l’art 115 de la LGSS i (referit als autònoms) l’art 3.2 del RD 1273/2003<br />Són els accidents que es produeixen mentre un treballador/a està realitzant la seua feina<br />Accidents in itinere: Són aquells que ocorren durant el desplaçament d’un treballador/a al lloc de treball o al seu domicili després d’acabar la jornada <br />
 11. 11. Origen dels AT<br />Falta d’experiència<br />Falta de formació i informació<br />Imprudència<br />Cansament<br />Excés de confiança<br />Distraccions<br />
 12. 12. 2.2. QUÈ SÓN MALALTIES PROFESSIONALS?<br />Es troben definides en l’art 15 de la LGSS<br />Són les malalties contretes com a conseqüència del treball executat per compte d’altri.<br />En les activitats especificades en el quadre de MP (RD 1299/2006): per exemple, saturnisme causada per respirar vapor de plom que s’usa combinat amb l’estany per a millorar el punt de liquació a l’hora de fabricar circuits electrònics.<br />
 13. 13. Classificació de les MP<br />Causades per agents químics<br />Causades per agents físics<br />Causades per agents biològics<br />Causades per inhalació d’altres agents i substàncies<br />MP de la pell causades per altres agents<br />Causades per agents per agents cancerígens<br />
 14. 14. 2.3. ACCIDENTS NO LABORALS I MALALTIES COMUNES<br />Accident no laboral: aquell que no és AT (x ex: un treballador que es trenca una cama en caure mentre canvia un llum en sa casa)<br />Malaltia Comuna: Aquella que no és MP (x ex: una pulmonia que una treballadora contrau a causa de l’aire condicionat en el lloc de treball)<br />
 15. 15. 2.4. I TOT AÇÒ PER QUÈ?<br />Recordeu la UD4, NA4: Les MP i AT tenen millors prestacions de la SS que els accidents no laborals i les malalties comunes, i calen menys requisits per a rebre-les.<br />
 16. 16. 2.5.Malalties presents en electrònica (QMP 1299/2006)<br />Síndrome del túnel carpià<br />Urticàries<br />Asma<br />Alveolitis al·lèrgica intrínseca<br />Síndrome de disfunció de via reactiva<br />Fibrosi intersticial difusa<br />
 17. 17. Malalties presents en electrònica (II)<br />Febre dels metalls<br />Pneumopatia intersticial difusa<br />Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó<br />Carcinoma epidermoide de la pell<br />Malaltia de Bowen<br />Angiosarcoma del fetge<br />Rinoconjuntivitis<br />
 18. 18. 3. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I EMPRESARIS<br />
 19. 19. 3.1. Drets i deuresdelstreballadors<br />DRETS (art 14LPRL)<br />DEURES (art 29)<br />Rebre informació i formació<br />Dret a paralitzar el treball en cas de risc greu i imminent<br />Vigilància de la salut mitjançant controls mèdics<br />Dret a usar EPIs<br />Dret a la participació<br />Gratuïtat de les mesures<br />Acomplir les mesures de prevenció<br />Usar adequadament aquestes mesures<br />No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat<br />Informar de qualsevol risc<br />Cooperar amb l’empresari<br />
 20. 20. 3.2. Protecció de treballadors sensibles <br />Protecció de la maternitat i lactància<br />Protecció de menors de 18 anys<br />
 21. 21. A) Protecció de la maternitat<br />En cas de risc:<br />L’empresari adaptarà les condicions i/o la jornada laboral<br />Si no pot ser, la treballadora haurà d’exercir un treball o funció diferent compatible<br />Si tampoc pot ser, podrà ser destinada a un lloc de diferent grup o categoria equivalent<br />Si tampoc fos possible, se li suspendrà el contracte<br />
 22. 22. La treballadoraembarassada també tindrà a absentar-se del treball (ambdret a sou), previavís:<br />Per a la realitzaciód’examensprenatals<br />I tècniques de preparació al part<br />
 23. 23. B) Protecciómenors:<br />Avaluació prèvia dels riscos prèvia a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball<br />L’empresari informarà al treballador i als pares i tutors (si han intervingut en la contractació), dels possibles riscs i les mesures de protecció adoptades<br />

×