Unitat didàctica 5 na2

883 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat didàctica 5 na2

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 5, NA2<br />Els factors de risc i les seves conseqüències<br />
 2. 2. ELS FACTORS DE RISC LABORAL<br />Físics<br />Químics<br />Biològics<br />Organitzatius<br />
 3. 3. FACTORS FÍSICS<br />Electricitat<br />Soroll<br />Vibracions<br />Radiacions<br />Temperatura<br />Il·luminació<br />
 4. 4. EL RISC ELÈCTRIC<br />
 5. 5. EFECTES DE L’ELECTRICITAT<br />Efectes principals<br />Efectessecundaris<br />Fibril·lació ventricular i parada cardíaca<br />Asfixia, parada respiratòria<br />Tetanització muscular<br />Cremades internes<br />Cremades superficials<br />Lesions renals<br />
 6. 6. Factors que influeixen en la gravetat d’una descàrrega<br /><ul><li>Intensitat del corrent: mesura la quantitat d’electricitat que circula per un element conductor. Es mesura en ampers i miliampers.
 7. 7. Menys de 25 mA: no són perilloses.
 8. 8. De 25 a 80 mA: risc de mort per fibril·lació ventricular.
 9. 9. De 80 mA a 4 A: Fibril·lació ventricular.
 10. 10. Més de 4 A: mort per asfíxia i parada cardiorespiratòria.</li></li></ul><li>Altresfactors<br />Resistència elèctrica del cos<br />Tensió de contacte<br />Tipus de corrent<br />Temps de contacte<br />Trajectòria del corrent<br />Naturalesa de l’accidentat<br />
 11. 11. Mesures de protecció<br />Evitar superfícies molt conductores, aigua o humitat, presència d'atmosferes explosives, materials inflamables o ambients corrosius.<br />Les instal·lacions elèctriques han d’acomplir les allò establert en la reglamentació electrotècnica i la normativa general de seguretat.<br />Protecció contra contactes directes (aïllaments, barreres) o indirectes (tallada automàtica de l’alimentació).<br />Formació i informació als treballadors<br />
 12. 12. EL SOROLL<br />
 13. 13. EFECTES DEL SOROLL<br />Sordesa temporal<br />Hipoacúsia professional (sordesa laboral)<br />Alteracions del sistema respiratori i cardiovascular.<br />Trastorns digestius i del son.<br />Efectes psicològics (agressivitat, irritabilitat)<br />
 14. 14. Escala del soroll<br />
 15. 15. LES VIBRACIONS<br /><ul><li>Es produeixen en:
 16. 16. el funcionament normal dels motors
 17. 17. en la majoria de màquines i ferramentes
 18. 18. en els vehicles de transport
 19. 19. maquinària d’obres públiques...</li></li></ul><li>Les vibracions poden ser:<br />Del cos: Suposa risc de lumbàlgies i lesions de la columna<br />De la mà: problemes ossis o articulatoris, musculars...<br />L’efecte més freqüent és la síndrome del dit blanc<br />
 20. 20. RADIACIONS<br />
 21. 21. Poden ser:<br />Ionitzants<br />No ionitzants<br />
 22. 22. TEMPERATURA<br />
 23. 23. TEMPERATURA<br /><ul><li>Un ambient tèrmic inadequat pot causar diversos problemes:
 24. 24. Incomoditat
 25. 25. Transpiració
 26. 26. Tremolors
 27. 27. Estrés tèrmic
 28. 28. Cop de calor</li></li></ul><li>IL·LUMINACIÓ<br />
 29. 29. IL·LUMINACIÓ<br /><ul><li>Una il·luminació inadequada pot tenir diverses conseqüències:
 30. 30. Pèrdua de l’agudesa visual
 31. 31. Fatiga visual
 32. 32. Enlluernaments
 33. 33. Augment de la probabilitat d’accidents</li></li></ul><li>Mesures de protecció<br />Usar llum natural sempre que es puga<br />Usar sistemes d’il·luminció indirecta<br />Adequar la intensitat de la il·luminació a les exigències de la tasca<br />Eliminar o apantallar les fonts de llum enlluernadora<br />Netejar periòdicament làmpades i lluminàries<br />Evitar contrasts forts<br />
 34. 34. FACTORS QUÍMICS<br />
 35. 35. Agents químics que s’usen en electrònica<br />Arseni<br />Àcid fòrmic<br />Èters<br />Disolvents<br />
 36. 36. AGENTS BIOLÒGICS<br />
 37. 37. Classes<br />Bactèries<br />Virus<br />Protozous<br />Fongs<br />Cucs<br />
 38. 38. AGENTS ORGANITZATIUS<br />
 39. 39. Classes<br />Lloc del treball<br />Organització del treball (jerarquia, grups)<br />Horari (treball a torns, treball nocturn)<br />Característiques del treball<br />
 40. 40. Malalties<br />Burnout<br />Estrés<br />Mobbing<br />Presentisme laboral<br />
 41. 41. SENYALITZACIONS I ALTRES MESURES<br />Les senyalitzacions:<br />Serveixen per a advertir de riscos que no es poden evitar<br />Són com les senyals de tràfic però dins del centre de treball<br />
 42. 42. Classificació<br />D’advertència<br />De prohibició <br />D’obligació<br />Lluita contra incendis<br />De salvament o socors<br />
 43. 43. SENYALS (I)<br />
 44. 44. SENYALS (II)<br />
 45. 45. Altresmesures<br />Deprevenció: <br />Tècniques: selecció d’instruments, disseny adequat, manteniment, alarmes.<br />Organitzatives: rotació del personal, formació, control mèdic<br />De protecció:<br />Col·lectives: resguards, baranes, interruptors diferencials<br />Individuals: guants, cascs, botes, ulleres i màscares (per a soldar elscircuits vos faran falta) (EPIS)<br />
 46. 46. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ<br />Elsprincipismésimportantsde la prevenció :<br />Evitar elsriscs<br />Avaluar elsriscs que no puguen evitar-se<br />Combatreelsriscs en el seu origen<br />Adaptar el treball a la persona (ergonomia)<br /> Substituir allòperillós per allò que comporte poc o capperill<br />Planificar la prevenció<br />Avantposar la protecciócol·lectiva a la individual<br />
 47. 47. El Pla de Prevenció<br />És obligatori en totes les empreses<br />Ha d’incloure:<br />L’estructura<br />La definició de funcions<br />Els procediments<br />Els processos<br />Els recursos<br />
 48. 48. Per a dur a terme la Prevenció en el centre de treball, l’empresari té diverses opcions (RSP):<br />Assumir-la personalment<br />Designar un o diversos treballadors<br />Constituir un Servei de Prevenció propi<br />Constituir un Servei de Prevenció aliè <br />
 49. 49. L’empresari podrà assumir la prevenció...<br />Si l’empresa té FINS a 10 treballadors (modificació per Llei 25/2009 i RD 337/2010)<br />Si no es desenvolupen activitats incloses en l’annex I del RSP (radiacions ionitzants, agents biològics i productes químics especialment perillosos..)<br />Si realitza la seua activitat en el lloc de treball<br />Si posseeix la capacitat preventiva adequada<br />
 50. 50. Si designa treballadors…<br />… aquests han d’acomplir els requisits de capacitat exigits<br />Els nombre de treballadors i els mitjans posats a disposició d’aquestos han de ser suficients <br />
 51. 51. Serveide Prevenció Propi<br />En empreses de més de 500 treballadors<br />Empreses entre 250 a 500 treballadors amb activitats de l’Annex I RSP<br />Empreses en què així ho decidesca l’autoritat laboral per la seua perillositat, excepte que l’empresari opte per un SP alié<br />
 52. 52. Serveide Prevenció alié<br />Si no concorren les causes del punt 2.3 i la designació de treballadors no és suficient<br />si l’autoritat obliga a crear un SP propi l’empresa i l’empresari opta per contractar-ne un aliè<br />Si es realitza una assumpció parcial de la Prevenció<br />
 53. 53. Elsòrgans de representaciódelstreballadors en matèria de seguretat<br />Els delegats: Són representants elegits per i entre els treballadors amb funcions específiques en matèria de PRL (pàg 248 manual)<br />El Comitè de Seguretat i Salut: És l’òrgan de participació i consulta dels treballadors. Està format a parts iguals de Delegats de Prevenció i representants de l‘empresari<br />

×