Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja UE do lo

221 views

Published on

Unia Europejska, zakres rozszerzony LO, autorka Hanna Mrozek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja UE do lo

 1. 1. mgr Hanna Mrozek
 2. 2. Historia powstania UE Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnimi oraz na ideę integracji europejskiej, która nabrała wówczas nowego znaczenia. Po 1945 roku Europa podzieliła się na dwa wrogie obozy polityczno – ideologiczne. Czynnikami sprzyjającymi procesom integracji Europy Zachodniej były dążenia do znalezienia korzystnego miejsca Europy w dwubiegunowym układzie sił Wschód – Zachód, konieczność „europeizacji” Niemiec i uregulowanie stosunków niemiecko-francuskich, a także dążenie do zbudowania modelu ustrojowego bardziej atrakcyjnego dla społeczeństw Europy Zachodniej. Jednak u podstaw wszystkich uwarunkowań integracyjnych znajdowały się czynniki ekonomiczne – integracja stwarzała szansę szybkiej odbudowy ze zniszczeń wojennych i nakreśliła perspektywy przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego Europy. Również ważnym czynnikiem był pozytywny stosunek Stanów Zjednoczonych do planów integracji europejskiej. Wyrazem takiego stanowiska może być choćby plan Marshalla, realizowany od lipca 1947 roku.
 3. 3. Etapy rozszerzania Unii 23 lipca 1952 (Państwa założycielskie): Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. 1 stycznia 1973: Wielka Brytania, Dania i Irlandia. 1 stycznia 1981: Grecja. 1 stycznia 1986: Hiszpania i Portugalia. 1 stycznia 1995: Austria, Finlandia i Szwecja.
 4. 4. 1 maj 2004: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta. 1 styczeń 2007: Bułgaria i Rumunia. 1 lipca 2013 Chorwacja
 5. 5. Struktura władzy Strukturę Unii Europejskiej budują trzy filary. 1.Pierwszy filar to wspólnoty europejskie, jakie doprowadziły do jej powstania. Były to: Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Do pierwszego filaru zaliczamy również działalność Unii Europejskiej, jaka jest możliwa dzięki współpracy poszczególnych jej organów. 2.Drugi filar wspólnoty tworzy wspólna polityka zagraniczna oraz wspólna polityka bezpieczeństwa. 3.Trzeci filar stanowią sprawy wewnętrzne oraz wymiar sprawiedliwości. Drugi i trzeci filar spajane są poprzez współpracę międzynarodową, koordynowaną przez Radę Europejską
 6. 6. Unia Europejska, jak każda organizacja, posiada ważne organy, odpowiedzialne za różne aspekty jej działania. Pierwszy z nich to Parlament Europejski. Obywatele wybierają posłów, którzy reprezentują ich w PE. Zadaniem tej instytucji jest sprawowanie nadzoru nad innymi organami, w szczególności nad podlegającą mu Komisją Europejską. Parlament regularnie upewnia się, czy inne instytucje działają w zgodzie z demokracją. Kolejnym zadaniem PE jest debatowanie nad aktami prawnymi oraz uchwalanie ich. To zadanie spełnia wraz z Radą Europejską. Wspólnie z Radą Unii Europejskiej zajmuje się także ustalaniem budżetu UE. Parlament Europejski ma dwie siedziby: główną w Strasburgu oraz wykonawczą, w Strasburgu, to właśnie tam odbywają się obrady oraz mieszczą się biura poselskie. Kolejna siedziba mieści się w Luksemburgu. Jest to siedziba administracyjna. Rada Europejska to kolejna instytucja UE. Mieści się w Brukseli. Jej zadaniem jest wyznaczanie ogólnych kierunków, w jakich ma zmierzać polityka Unii. Kolejnym organem jest Rada Unii Europejskiej. Jej zadania to między innymi: koordynowanie polityki UE, zawieranie umów międzynarodowych, uchwalanie europejskich aktów prawnych, zatwierdzanie budżetu czy prowadzenie polityki zagranicznej. Władzą sądowniczą UE jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą mniejsze instytucje sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd do Spraw Służby Publicznej.
 7. 7. Wspólna waluta Euro-nazwa wspólnej europejskiej waluty wprowadzonej w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej walutę euro wprowadzono do obiegu dnia 1 stycznia 2002 roku.
 8. 8. Austria Słowacja Słowenia Belgia Irlandia Grecja Hiszpania Portugalia Cypr Francja Holandia Niemcy Luksemburg Włochy Malta Finlandia Państwa, które mają euro.
 9. 9. Strefa Schengen Strefa Schengen to obszar, w którym funkcjonuje swoboda przemieszczania się i nie obowiązuje kontrola na granicach wewnętrznych państw, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych i ujednoliconych kontroli na granicach zewnętrznych. Wszyscy obywatele krajów członkowskich, ale także państw trzecich, którzy otrzymali tzw. wizę Strefa Schengen obejmuje następujące państwa: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria
 10. 10. Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie, fundusze unijne - środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczanych na realizację programów operacyjnych.
 11. 11. Państwa koordynujące Unia, zgodnie ze swoimi deklaracjami z Kopenhagi i Madrytu, otwarta jest na każde demokratyczne państwo europejskie o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Obecnie status kandydata posiadają: Albania, Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja. Unia wymaga stopniowego dostosowywania prawa krajowego do acquis Unii, pełnego poszanowania praw człowieka, liberalizacji gospodarki i stopniowego otwierania się na wspólny rynek. Najdłużej na akcesję czeka Turcja, która była stowarzyszona z ówczesnymi wspólnotami europejskimi od 1963 roku, a wniosek o przyjęcie do EWG czeka od roku 1987. Obecną formą powiązania Turcji z UE jest unia celna.

×