Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja pożar

12,662 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezentacja pożar

 1. 1. POŻAR– niekontrolowany processpalania w miejscu do tegonieprzeznaczonym. Warunkiemzapoczątkowania i przebiegu procesujakim jest pożar (podobnie jak wprocesie spalania) jest istnienieczworokąta spalania:-materiał palny- utleniacz- ciepło-skomplikowane reakcje łańcuchowe(wolne rodniki)
 2. 2. Każdemu pożarowi towarzyszy zawsze:-dym , zawierający toksyczne produktyspalania ( tlenek węgla , cyjanowodór ,chlorowodór ),- wysoka temperatura ,-zmniejszone stężenie tlenu.
 3. 3. W CZASIE POKOJU :- wadliwa instalacja elektryczna, przebicieizolacji elektrycznej, zwarcie- podpalenia-nieumyślne zaprószenia ognia przez człowieka-wypadki komunikacyjne-wypalanie traw-susze-niedopałki papierosów-pozostawione bez nadzoru źródła ciepła-wadliwość instalacji gazowej-wyładowania atmosferyczne-samozapalenia – dotyczy substancji, które zostałysilnie skoncentrowane w jednym miejscu, jak naprzykład: wilgotne siano, wata, torf, węgiel,farby. W ich wnętrzu, ze względu na brakcyrkulacji powietrza, wytwarza się temperaturapowyżej 200 °C (zazwyczaj powyżej 250 °C!), coprowadzi do tlenia, a dalej powstania płomieni.Niektóre rośliny (Pirofity) i całe formacjeroślinne są przystosowane do okresowych pożarów, aich budowa i wydzielane przez nie substancje (np.olejki eteryczne) sprzyjają samozapłonowi.
 4. 4. W CZASIE WOJNY :- użyciebojowych środków zapalających (np. granatów, napalmu,termitu),- promieniowanie cieplne powybuchu na przykład bombyatomowej.
 5. 5. -bardzo du ż y – wyst ę puje, je ś li w jego wyniku zostałyspalone lub zniszczone obiekty lub ich cz ęś ci, ruchomo ś ci,składowiska materiałów, maszyny, urz ą dzenia, surowce,paliwa itp. o powierzchni ponad 1001 m2 lub obj ę to ś ci ponad5001 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieu ż ytki, opowierzchni ponad 101 ha lub, je ż eli podano ponad 37pr ą dów ga ś niczych.-du ż y – wyst ę puje, je ś li w jego wyniku zostały spalone lubzniszczone obiekty lub ich cz ęś ci, ruchomo ś ci, składowiskamateriałów, maszyny, urz ą dzenia, surowce, paliwa itp., opowierzchni od 301 do 1000 m2 lub obj ę to ś ci od 1501 do5000 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieu ż ytki, opowierzchni powy ż ej 10 ha i nie wi ę kszej ni ż 100 ha lubje ż eli podano 13-36 pr ą dów ga ś niczych.- ś redni – wyst ę puje, je ś li w jego wyniku zostały spalone lubzniszczone obiekty lub ich cz ęś ci, ruchomo ś ci, składowiskamateriałów, maszyny, urz ą dzenia, surowce, paliwa itp., opowierzchni od 71 do 300 m2 lub obj ę to ś ci od 351 do 1500m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieu ż ytki, opowierzchni powy ż ej 1 ha i nie wi ę kszej ni ż 10 ha lub je ż elipodano 5 -12 pr ą dów ga ś niczych.-mały – wyst ę puje, je ś li w jego wyniku zostały spalone lubzniszczone: obiekty lub ich cz ęś ci, ruchomo ś ci, składowiskamateriałów, maszyny, urz ą dzenia, surowce, paliwa itp. opowierzchni do 70 m2 lub obj ę to ś ci do 350 m3; lasy,uprawy, trawy, torfowiska i nieu ż ytki , o powierzchni nie
 6. 6. -blokowy – po ż ar obejmuj ą cy kilka kondygnacjijednego obiektu lub po ż ar zespołu obiektów-otwarty – po ż ar rozwijaj ą cy si ę irozprzestrzeniaj ą cy si ę na odkrytej przestrzeniz oznakami ż arzenia lub ś wiecenia.-podpowierzchniowy (torfowo-murszowy) – po ż argł ę bszych warstw gruntowych, najcz ęś ciej naterenach ł ą k i lasów.-przestrzenny – po ż ar obejmuj ą cy wieleobiektów, po ż ar lasów, upraw itp.-ukryty – po ż ar, który rozwija si ę irozprzestrzenia w pustych przestrzeniachstropów, stropodachów, ś cian, podłóg itp., bezoznak ś wiecenia i ż arzenia.-wewn ę trzny – po ż ar rozwijaj ą cy si ę irozprzestrzeniaj ą cy wewn ą trz obiektu. -wewn ę trzny ukryty – po ż ar w pustych przestrzeniach stropów, ś cian, wewn ą trz urz ą dze ń i aparatów technologicznych. -wewn ę trzny otwarty – po ż ar w przestrzeni zamkni ę tej z widzialnym ogniskiem.-wierzchołkowy – po ż ar całkowity drzewostanulasu.-w zarodku – po ż ar, który nie rozprzestrzeniłsi ę poza miejsce powstania.-zewn ę trzny – po ż ar rozwijaj ą cy si ę irozprzestrzeniaj ą cy na zewn ą trz obiektu lubpoza obszarem budynku.
 7. 7. Faza I charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest w tej fazie kontrolowany przez ilość paliwa.Faza II pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do ok. 800-1200 °C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację.Faza III następuje dopalanie się resztek materiału palnego, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadaćFaza IV jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a
 8. 8. Podręczny sprzęt gaśniczy - jestprzeznaczony do gaszenia pożarów wzarodku, w pierwszej fazie jegopowstania. Jego główną cechą jestmały ciężar oraz prostota w użyciu,co powoduje możność użycia przezosoby dorosłe bez specjalistycznegoprzeszkolenia (sposób użycia jestprzedstawiony na etykietachsprzętu).
 9. 9. Gaśnica pianowaJest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A i B. Jestwykonana z metalowego pojemnika o kształciecylindrycznym, na którym znajduje się pyszczek dowytrysku środka gaśniczego, zbijak do uruchomieniagaśnicy, uchwyty i instrukcja jej obsługi. Wnętrzegaśnicy wypełniają środki alkaliczne w roztworzewodnym środka pianotwórczego oraz kwas wpodwieszonym pojemniku. Po uruchomieniu gaśnicy,czyli po uderzeniu zbijakiem o twardy przedmiot,następuje zmieszanie obu cieczy, wydzielanie dużejilości węgla, tworzenie się piany i podwyższenieciśnienia, które wy-rzuca pianę na zewnątrz.
 10. 10. Gaśnica śniegowaPrzeznaczona do gaszenia pożarów grupyB, C i D. Do wyrzucania środka gaśniczegosłuży dysza wylotowa połączona zkorpusem elastycznego węża. W głównejczęści ma zawór i dźwignię douruchomienia gaśnicy, a z boku uchwyt.Wnętrze gaśnicy jest wypełnione ciekłymdwutlenkiem węgla, który po otwarciuzaworu wydostaje się na zewnątrz,gwałtownie się rozpręża i przechodzi wstan gazowy.
 11. 11. Gaśnica proszkowaZawiera proszek gaśniczypod stałym ciśnieniem np.azot lub gaz. Znajduje sięon w dodatkowymzbiorniku.
 12. 12. HydronetkaPrzenośny pojemnikwyposażony w zbiornik,pompkę tłoczną i wężyk zprądowniczką. Zawiera ok 15 lwody .
 13. 13. Gaśnica halonowaWypełniona cieczą o bardzo niskiejtemperaturze parownia. W trakciegaszenia wydzielają się gazy, które sąszkodliwe dla zdrowia. Obecniewycofuje się z użycia gaśnice halonowe.
 14. 14. Koc gaśniczyWykonany z tkaniny niepalnej opowierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamyźródło ognia, a obrzeża dokładniedociskamy do podłoża, dzięki czemuograniczamy dostęp tlenu do palącegosię materiału
 15. 15. Agregat gaśniczySprzęt gaśniczy mający zapas środków wilości większej niż 20 kg (od 25 kg do 750kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy naagregaty: pianowe, halonowe, proszkowe iśniegowe.
 16. 16. NALEŻY PAMIĘTAĆ O OKRESOWYCHPRZEGLĄDACH. ZABEZPIECZY TO NAS PRZEDTRAGICZNYMI NIESPODZIANKAMI IZAGWARANTUJE, ŻE SPRZĘT GAŚNICZYZADZIAŁA ZAWSZE, KIEDY ZAJDZIE POTRZEBAJEGO UŻYCIA. NIE BĘDZIESZ BEZRADNY JAKOGIEŃ BĘDZIE SIĘ ROZPRZESTRZENIAŁ.BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK SKUTECZNE MAMYŚRODKI GAŚNICZE, NALEŻY PAMIĘTAĆ,ŻE LEPIEJ, TANIEJ, ŁATWIEJ I BEZPIECZNIEJ JESTCHRONIĆ NIŻ GASIĆ.

×