Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urbanizacja i jej rozwój

327 views

Published on

Geografia dla LO, URBANIZACJA I JEJ ROZWÓJ, Barbara Paruzel

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urbanizacja i jej rozwój

 1. 1. UrbanizacjaUrbanizacja i jej rozwóji jej rozwój
 2. 2. UrbanizacjaUrbanizacja to szereg procesów ekonomicznych, przestrzennych, społecznych i kulturowych prowadzący do powiększenia się obszarów miejskich oraz do rozpowszechniania się zabudowy miejskiej, a także do wzrostu liczby ludności żyjącej w miastach.
 3. 3. Urbanizacja odbywa się na 4Urbanizacja odbywa się na 4 płaszczyznach:płaszczyznach: demograficznej -demograficznej - wzrost liczby ludności miejskiej, jej udziału w ogólnej liczbie ludności, migracje ludności ze wsi do miast, ekonomicznej -ekonomicznej - wzrost odsetek ludności zatrudnionej poza rolnictwem, początkowo w przemyśle, a potem usługach, społecznej -społecznej - upowszechnianie się tzw. miejskiego stylu życia, przestrzennej -przestrzennej - wzrost obszarów miejskich i tworzenie nowych miast.
 4. 4. Współczynnik urbanizacjiWspółczynnik urbanizacji -- wyraża się w odsetkach ludnościwyraża się w odsetkach ludności miejskiej w stosunku do całegomiejskiej w stosunku do całego społeczeństwaspołeczeństwa. Najniższy współczynnik występuje w krajach afrykańskich, np. w Rwandzie wynosi 7%, oraz w krajach azjatyckich, np. w Afganistanie to 19%. Najwyższy poziom urbanizacji występuje w krajach Europy Zachodniej, głównie w Belgii, gdzie osiąga 97% oraz Wielkiej Brytanii - 92%, w Polsce wynosi 61%.
 5. 5. Etapy rozwoju urbanizacjiEtapy rozwoju urbanizacji Wstępna urbanizacjaWstępna urbanizacja - polega na powolnym zwiększaniu się liczby ludności w mieście, szczególnie w obszarach centralnych, przyczyną jest rozwój przemysłu i usług w tym regionie. SuburbanizacjaSuburbanizacja - polega na napływie dużej liczby ludności ze wsi do miast, która zaczyna zaludniać przedmieścia. Powstają wtedy dzielnice biedy (slumsy). Na tym etapie następuje również przenoszenie się bogatej ludności z centrum na przedmieścia. DezurbanizacjaDezurbanizacja - proces stabilizowania liczby ludności miejskiej połączone z przenoszeniem się tej ludności z centrum na przedmieścia. Następuje wtedy "kryzys śródmieścia", czyli jego wyludnienie. ReurbanizacjaReurbanizacja - jest to końcowa faza urbanizacji. Polega ona na rozroście terenów podmiejski. Na tym etapie często następuje odrodzenie śródmieścia - powstają centra usługowo-handlowe.
 6. 6. Miasto toMiasto to: - osada, która przekroczyła pewną liczbę mieszkańców, np. Japonia – 50 000 os., USA – 2 500 os., Norwegia – 200 os. - osada, która otrzymała prawa miejskie np. Polska, Rosja
 7. 7. Czynniki miastotwórczeCzynniki miastotwórcze są dla każdego miasta inne. Najczęściej zwraca się uwagę na: - przecięcie szlaków komunikacyjnych, - rozmieszczenie surowców naturalnych, - dogodny klimat, - ukształtowanie terenu, - dostęp do wody.
 8. 8. Funkcje miast:Funkcje miast:
 9. 9. funkcja polityczna i administracyjnafunkcja polityczna i administracyjna - miasto pełniące taką funkcje jest siedzibą władz, często stolicą kraju. Przykładami takich miast mogą być np. Praga (w Czechach), Buenos Aires (w Argentynie), Tokio (w Japonii); niektóre miasta pełnią funkcję stołeczną w skali międzynarodowej - są ośrodkami instytucji ogólnoświatowych, np. Nowy Jork (ONZ), Bruksela (NATO i UE); funkcja administracyjna związana jest z podziałem państwa na jednostki administracyjne (gminy, powiaty i województw w Polsce);
 10. 10. funkcja przemysłowafunkcja przemysłowa – związana jest z rozwojem zakładów przemysłowych, miasta te często powstają w miejscach rozmieszczenia surowców i zajmują się głównie ich wydobyciem i przetwórstwem; przykładamy takich miast mogą być miasta na Górnym Śląsku (Katowice, Bytom, Gliwice), czy w zagłębiu Ruhry (Dortmund, Essen)
 11. 11. funkcja turystyczno-wypoczynkowafunkcja turystyczno-wypoczynkowa - wśród ośrodków pełniących te funkcje wyróżnia się 2 typy: uzdrowiska (np. Krynica, Polanica Zdrój) i ośrodki turystyczno wypoczynkowe (np. Zakopane, Sopot, Międzyzdroje, Innsbruk);
 12. 12. funkcja religijnafunkcja religijna - funkcje tą pełnią miasta będące miejscami kultu przedstawicieli różnych religii, przykładem takich miast mogą być: Jerozolima (dla wyznawców chrześcijanizmu, judaizmu i islamu), Rzym (Watykan - dla kościoła rzymskokatolickiego), Mekka (dla islamu);
 13. 13. Typy zespołów miejskichTypy zespołów miejskich  aglomeracja - zespół miast powiązanych ze sobą silnymi więzami gospodarczymi i komunikacyjnymi. Aglomeracje mogą być: monocentryczne, tzn. z jednym miastem głównym (np. aglomeracja Moskiewska) lub policentryczne, złożone z kilku równych sobie ośrodków, tzw. konurbacja (np.Górnośląska, Trójmiasto).  megalopolis - jest to zespół aglomeracji miejskich. Największy tego typu obszar istnieje na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych między Bostonem na północy a Waszyngtonem na południu, zajmuje około 146 km² powierzchni, a zamieszkuje go ponad 44mln ludzi, inne to np. Tokio-Jokohama, Chicago-Pittsburg.
 14. 14. Skutki urbanizacjiSkutki urbanizacji Skutki pozytywne: - łatwiejszy dostęp do pracy, - możliwość wyboru pracy, - istnienie instytucji oświatowych, kulturowych, opieki zdrowotnej, finansowych, ubezpieczeniowych, - szybkie komunikowanie i przemieszczanie się ludzi. Skutki negatywne: - przeludnienie, - przestępczość, - bezrobocie, - bezdomność, - deficyt wody pitnej, - degradacja środowiska, głód i obniżenie jakości życia.
 15. 15. Opracowała Barbara Paruzel

×