To Πατρινό Καρναβάλι,Ένασ Θεςμόσ ςε Τροχιά Συνεχήσ Ανάπτυξησ καιΑναςυγκρότηςησΜΔΛΔΣΗ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΆΜΔ΢ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΦΔΛΩ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο              Περιετόμενα Παροσσίαση...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη               Αλαζπγθξόηεζεο           ...
ΜΔΡΟ΢ ΙΜΔΛΔΣΗ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΆΜΔ΢ΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΟΦΔΛΩΝ & ΣΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΊΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤΠΑΣΡΙΝΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΤ2009 -ΈΡΔΤΝΑ ΓΙΑ Σ...
Δξεπλεηηθόο ΢ρεδηαζκόοΣθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ θαη πξνζδνθηψλπνπ ζπλδένληαη κε θελη...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο                   Γηαζέηεη  ...
Ι.1.Βακμόσ εναςχόλθςθσ με το Καρναβάλι     «΢ε πνηα από ηηο νκάδεο πνπ ζα ζαο αλαθέξσ θαηεγνξηνπνηείηε ηνλ εαπηόλ ζαο...
 «Φέηνο ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ ζην Παηξηλό Καξλαβάιη;»            ΢πκκεηνρή ζε Γθξνππ             ...
 «Γηαηί δελ ζπκκεηείραηε θέηνο ζην Παηξηλό Καξλαβάιη;»                          (Απζόξκεηε Δξώηε...
Ι.4.Βακμόσ Ριςτότθτασ ςυμμετοχισ ςε Γκρουπ               «΢ην παξειζόλ ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ;»      ...
Ι.5.Διαχρονικι Συμμετοχι ςτθν Μεγάλθ Ραρζλαςθ του ΡΚ             Αξηζκόο ΢πκκεηερόλησλ ζηελ Μεγάιε Παξέιαζε  ...
 Πηζηόηεηα Οκάδσλ Κνηλνύ ζηε ζπκκεηνρή ζε Γθξνππ                             Γηαζηαύξσζε:  ...
 «Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γθξνππ ζαο ήηαλ :»                 Πόζα άηνκα ζπκκεηείραλ ζην Γθξνππ;      ...
 «΢ε πνηεο εθδειώζεηο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ ζπκκεηείραηε;»                     (Απζόξκεηε εξώηεζε...
 «΢ε πνηεο εθδειώζεηο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ ζπκκεηείραηε;»                       ΢πκκεηείραλ:  ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο                    Γηαζέηεη  ...
Ι.10. Βακμόσ Γνϊςθσ Καρναβαλικϊν Ρόλεων              «Ροιεσ πόλεισ ςτθν Ελλάδα γνωρίηετε να διοργανϊνουν Καρ...
Ι.11. Αξιολόγθςθ Ρατρινοφ Καρναβαλιοφ         «Ρωσ αξιολογείτε το Ρατρινό Καρναβάλι ςε ςχζςθ με άλλα καρναβάλια π...
Ι.13. Ρόλθ Ρροζλευςθσ              «Από ποια πόλθ ιρκατε (ςε ποια είναι μόνιμοσ κάτοικοσ);»         ...
Ι.14 Επίςκεψθ ςτο Μζλλον              «Ρροτίκεςκε/ προγραμματίηετε να επιςκεφκείτε το Ρατρινό Καρναβάλι»  ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο             Απνηειεί αλαπόζπαζην  ...
«Θα ςασ ρωτιςουμε για τθν εικόνα που ζχετε για τθν Ράτρα. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθν Ράτρα ωσ προοριςμό για δραςτθριότθτ...
 «Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ Οθέιε πνπ απνξξένπλ από ην Παηξηλό Καξλαβάιη γηα ηελ πόιε θαη γηα εζάο        ...
 Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα Οθέιε                                          Πεξη...
 «Σηο εκέξεο ηνπ Καξλαβαιηνύ θηινμελήζαηε θόζκν ζην ζπίηη ζαο πνπ ήξζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ή λα παξαθνινπζήζεη ην Παηξηλό ...
Ι. 19.Ενεργοποιεί επιχειρθματικά ζνα ηωντανό τμιμα τθσ τοπικισ οικονομίασ,Ρροφίλ Αρχθγϊν                 ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο                Παξάγεη ζεκαληηθά ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο   ΔΚΣΙΜΗ΢Η ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΩΝ Σ...
Ι.20. Βαςικζσ ζννοιεσ  Οριςμόσ: Ωσ άμεςεσ δαπάνεσ ορίηονται οι δαπάνεσ προκφπτουν από τθν πλθκϊρα των  ςυναλλαγϊν που ...
Ι.21 Βαςικζσ ζννοιεσ  • Η αφξθςθ κακεμίασ εκ των παραπάνω δαπανών είναι αλλθλζνδετθ με τθν αφξθςθ τθσ  ςυνολικήσ οικονομ...
Ι.22. Εκτίμθςθ ςυνολικϊν άμεςων δαπανϊν του ΡΚ 2009  Οη ζπλνιηθέο Άκεζεο Οηθνλνκηθέο Δαπάλεο (θαζαξέο) ηνπ ΠΚ 2009 εθηηκ...
Ι.23. Άμεςεσ οικονομικζσ επιδράςεισ  Η δηνξγάλσζε ηνπ ΠΚ 2009 πξνθάιεζε ηελ δεκηνπξγία άκεζσλ  θαηαλαισηηθώλ δαπαλώλ χς...
Ι.24. Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν των επιςκεπτϊν του ΡΚ 2009 Το ςυνολικό ειςόδθμα που ειςρζει ςτθν τοπικι οικονομία, με τθν μο...
Ι.25 Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν των ςυμμετεχόντων ςτα πλθρϊματατου ΡΚ 2009          ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ           ...
Ι.26. Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν του Διμου Ρατρζων- ΔΕΡΑΡ  Σχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ 2009, ε Δεκνηηθή Αξρή δαπάλ...
Οι κλάδοι τθσ τοπικισ οικονομίασ που ωφελοφνται περιςςότερο από το ΡΚ είναι ο Τομζασ τθσ Εςτίαςθσ(58,65%) και ακολουκοφν μ...
•Το ΡΚ 2009 ζχει ςθμαντικι επίδραςθ και ςτθν τοπικι απαςχόλθςθ αφοφ ςυνδζεται με τθν δθμιουργίατουλάχιςτον 251 κζςεων εργα...
 Το ΡΚ 2009 δθμιοφργθςε ςυναλλαγζσ οι οποίεσ απζφεραν ςτο δθμόςιο ζςοδα από      ΦΡΑ φψουσ 3.683.938 ευρϊ και ςτο Δι...
Θ ςυνολικι απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ δίδεται από τον παρακάτω τφπο: Απόδοςθ τθσ Επζνδυςθσ (R...
Ι.31. Απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ και ωφελοφμενοι κλάδοιΤα ρξήκαηα απηά δηαρένληαη αξρηθψο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο ηνπηθή...
• Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του πολλαπλαςιαςτι αποτελεί κζμα υπό ςυνεχι διερεφνθςθ ςτο τομζα τθσ εφαρμοςμζνθσ οικονομικισ...
Σχετικά με τθν Γεωγραφικι Περιοχι τθσ Συνολικισ Οικονομικισ Επίδραςθσ    Θ μελζτθ οριοκετεί τθν ςυνολικι οικονομικι επί...
• Το ςυνολικό Οικονομικό Αντίκτυπου του ΡΚ 2009 εκτιμικθκε ςτο ποςό των 48.262.977 ευρϊ γεγονόσ που τεκμθριϊνει το ςθμαντ...
To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο              Γεκηνπξγεί ζπλερώο   ...
 «Θεσξείηε όηη ην ΠΚ γηα λα επηβηώζεη θαη λα αλαπηπρζεί πξέπεη …..:»                      (Κιίκαθα 1...
 «Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ Πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ από Παηξηλό Καξλαβάιη γηα ηελ πόιε θαη γηα εζάο       ...
 «Θεσξείηε όηη ην ΠΚ γηα λα επηβηώζεη θαη λα αλαπηπρζεί πξέπεη :»                 (ΚΛΙΜΑΚΑ 1: Διαθφνώ απ...
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Meleti patrino karnabali
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meleti patrino karnabali

2,123 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,351
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meleti patrino karnabali

 1. 1. To Πατρινό Καρναβάλι,Ένασ Θεςμόσ ςε Τροχιά Συνεχήσ Ανάπτυξησ καιΑναςυγκρότηςησΜΔΛΔΣΗ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΆΜΔ΢ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΦΔΛΩΝ & ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤΠΑΣΡΙΝΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΤ 2009- ΈΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΟΚΑΡΝΑΒΑΛΙ&ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΩ΢ΙΜΟΣΗΣΑ΢ ΓΙΑ ΣΗΝΊΓΡΤ΢Η ΣΗ΢ ΝΔΑ΢ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢Η΢ ΜΔ ΣΗΝΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢Η – ΠΑΣΡΙΝΟΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»
 2. 2. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Περιετόμενα ΠαροσσίασηςΜΔΡΟ΢ I: Μειέηε εθηίκεζεο ησλ Άκεζσλ Οηθνλνκηθώλ νθειώλ & ηνπΟηθνλνκηθνύ Αληίθηππνπ ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ 2009- Έξεπλα γηα ηνΚαξλαβάιηΣν Παηξηλό Καξλαβάιη είλαη έλαο ζεζκόο πνπ:  δηαζέηεη ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο θαη καδηθόηεηαο  δηαζέηεη αλαγλσξηζηκόηεηα & επηζθεςηκόηεηα Παλειιήληαο εκβέιεηαο  απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο εηθόλαο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο & πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο πόιεο  παξάγεη ζεκαληηθά κεηξήζηκα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πόιε  δεκηνπξγεί ζπλερώο πςειόηεξεο πξνζδνθίεο επί ζεκάησλ δηαρείξηζεοΜΔΡΟ΢ II: Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Βησζηκόηεηαο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο λέαοΓεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε – ΠαηξηλόΚαξλαβάιη»  Σεθκεξίσζε ηεο Αλαγθαηόηεηαο ηεο Αλαζπγθξόηεζεο ηνπ ΠΚ  Ννκηθή Μνξθή ηνπ Νένπ Φνξέα  Απνζηνιή, ΢ηόρνη, Γνκή ηνπ Νένπ Φνξέα  Αλάγθεο ζε Αλζξώπηλν Γπλακηθό  Βαζηθά Οηθνλνκηθά ΢ηνηρεία
 3. 3. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Πηγές στοιτείων παροσσίασηςΣα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη από ηηο εμήο πεγέο:  Έξεπλα γηα ην Παηξηλό Καξλαβάιη 2009  Μειέηε εθηίκεζεο ησλ Άκεζσλ Οηθνλνκηθώλ νθειώλ & ηνπ Οηθνλνκηθνύ Αληίθηππνπ ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ 2009  Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Βησζηκόηεηαο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο λέαο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε – Παηξηλό Καξλαβάιη»
 4. 4. ΜΔΡΟ΢ ΙΜΔΛΔΣΗ ΔΚΣΙΜΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΆΜΔ΢ΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΟΦΔΛΩΝ & ΣΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΊΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤΠΑΣΡΙΝΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΤ2009 -ΈΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
 5. 5. Δξεπλεηηθόο ΢ρεδηαζκόοΣθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ θαη πξνζδνθηψλπνπ ζπλδένληαη κε θεληξηθά δηιήκκαηα φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε θαηαλαβάζκηζε ηνπ ΠΚ.Τν εξεπλεηηθφ ζρέδην πεξηιάκβαλε 5 είδε εξεπλψλ θαη 1 κειέηε :1)Έξεπλα ζε 503 δεκόηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Πάηξαο 15-64 εηώλζπκκεηέρνληεο θαη κε ζπκκεηέρνληεο ζην Παηξηλφ Καξλαβάιη (κε ηειεθσληθέοζπλεληεχμεηο)2)Έξεπλα ζε 286 επηζθέπηεο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ θαηά ην ηειεπηαίν ηξηήκεξν(κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ).3) Πνζνηηθή έξεπλα ζε 60 ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ρνξεγνύο & πηζαλνύο ρνξεγνύο(κε ηειεθσληθέο & πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο)4)Δηεξεχλεζε ησλ απόςεσλ ησλ αξρεγώλ γθξνππ (Πνζνηηθή & πνηνηηθή)- ΜειώλΓΔΠΑΠ – Τπεπζύλσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Φνξέσλ5)Παλειιαδηθή έξεπλα ζε 502 κε επηζθέπηεο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ 18-54εηώλ (κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο)6)Μειέηε Δθηίκεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Αληίθηππνπ ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ 5
 6. 6. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Γηαζέηεη ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο θαη Μαδηθόηεηαο
 7. 7. Ι.1.Βακμόσ εναςχόλθςθσ με το Καρναβάλι  «΢ε πνηα από ηηο νκάδεο πνπ ζα ζαο αλαθέξσ θαηεγνξηνπνηείηε ηνλ εαπηόλ ζαο:» Ο βαζκόο ελαζρόιεζεο κε ην Καξλαβάιη θαηαγξάθεθε κέζσ εξώηεζεο, ζηελ νπνία νη δεκόηεο θαινύληαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, επηιέγνληαο κεηαμύ ηξηώλ θαηεγνξηώλ θνηλνύ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαηεγνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία από κειέηε ησλ Gahwiler and Havitz πνπ αθνξνύζαλ έξεπλεο γηα ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο όπσο ην Καξλαβάιη. Οη θαηεγνξίεο Κνηλνύ πνπ απνηππώλνπλ ην βαζκό ελαζρόιεζεο κε ην Καξλαβάιη είλαη νη εμήο: Αδηάθνξνη Πεξηζηαζηαθά Πηζηνί Θηαζώηεο Δκπιεθόκελνη 18,1% 29,2% [περίποσ 27.000 δημότες] 52,7% [περίποσ 43.000 δημότες] [περίποσ 78.000 δημότες] • Γελ έρνπλ θαλέλα • Γλσξίδνπλ ην Παηξηλό • Γλσξίδνπλ θαιά ην Παηξηλό ελδηαθέξνλ γηα ην Παηξηλό Καξλαβάιη Καξλαβάιη, Καξλαβάιη • Τν ιαηξεύνπλ • Έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην • Γελ αηζζάλνληαη λα ηνπο παξειζόλ • Δθθξάδνληαη θαη εθθξάδεη δηαζθεδάδνπλ κέζα από • Τν παξαθνινπζνύλ ή • Γελ ην παξαθνινπζνύλ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηεο απηό, θαη ην γλσξίδνπλ εθ • Γελ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειώζεηο, αιιά δελ είλαη ησλ έζσ παξέεο πνπ ζπλδένληαη κε ελζνπζηώδεο • Πάληα ζπκκεηείραλ ζηηο ην θαξλαβάιη. • Μπνξεί λα ην δνπλ από ηελ εθδειώζεηο ηνπ θαη ηειεόξαζε ελζαξξύλνπλ άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ . Φακειό είλαη ην πνζνζηό ησλ δεκνηώλ πνπ δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην Καξλαβάιη (πνζνζηό 18,1% δειώλνπλ αδηάθνξνη), ελώ ε πιεηνλόηεηα αζρνιείηαη είηε πεξηζηαζηαθά είηε πηζηά κε ηνλ ζεκαληηθό απηό ζεζκό γηα ηελ πόιε ηεο Πάηξαο. 7
 8. 8.  «Φέηνο ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ ζην Παηξηλό Καξλαβάιη;» ΢πκκεηνρή ζε Γθξνππ ΢πκκεηείραλ 18,3% Τν 18,3% ησλ δεκνηώλ ζπκκεηείρε θέηνο ζε θάπνην Γθξνππ , εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία (64,1 %) απνηειείην από πηζηνύο Θηαζώηεο . Τν αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ 1999* ήηαλ 18,66%. Γελ΢πκκεηείραλ 81,7% Βάζε 503 Γεκόηεο Πεξηζηαζηαθά Δκπιεθόκελνη Πηζηνί Θηαζηώηεο 35,9% 64,1% ΢πκκεηείραλ θέηνο ζε Γθξνππ θαη είλαη: * Σηνηρεία από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε DATA RC γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΠΑΠ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Βάζε 92 Γεκόηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε Γθξνππ 8
 9. 9.  «Γηαηί δελ ζπκκεηείραηε θέηνο ζην Παηξηλό Καξλαβάιη;» (Απζόξκεηε Δξώηεζε) Γελ είρα δηάζεζε/όξεμε/ελζνπζηαζκό 17,5% Γελ κνπ αξέζεη λα ζπκκεηέρσ 11,3%Λόγν εξγαζίαο/επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ 11,3% Λόγν αζζέλεηαο 10,6% Γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο/έιιεηςε ρξεκάησλ 9,1% Δμαηηίαο νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 9,1% Λόγν ειηθίαο 8,4% Έιεηπα από ηελ Πάηξα 6,6% Γελ είρε παξέα 5,3% Γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο 5,0% Άιιν 5,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ωο ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη κε ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ θεηηλνύ θαξλαβαιηνύ, πξόβαιαλ ηελ έιιεηςεδηάζεζεο θαη ελζνπζηαζκνύ (17,5%), ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεηο (11,3%). Σεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηηπνζνζηό 11,3% ησλ δεκνηώλ πνπ δειώλνπλ πεξηζηαζηαθά εκπιεθόκελνη ή πηζηνί ζηαζώηεο αλαθέξνπλ όηηδελ ηνπο αξέζεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε γθξνππ. Βάζε 320 Γεκόηεο πνπ δήισζαλ πσο δελ ζπκκεηείραλ θέηνο ζε Γθξνππ θαη είηε είλαη Πεξηζηαζηαθά Δκπιεθόκελνη ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ είηε Πηζηνί Θηαζώηεο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ 9
 10. 10. Ι.4.Βακμόσ Ριςτότθτασ ςυμμετοχισ ςε Γκρουπ  «΢ην παξειζόλ ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ;» «Δάλ Ναη , Πόζεο ρξνληέο ζην παξειζόλ ζπκκεηείραηε ζην Παηξηλό Καξλαβάιη» ΢πκκεηνρή ζην Παξειζόλ Κακία ζπκκεηνρή 38,4% Ναη ζπκκεηείραλ 61,6% Μέςο πλήθοσ ςυμμετοχών ςτο Πατρινό Καρναβάλι κατά το παρελθόν Σύνολο δημοτών 4 φορέσ Δημότεσ «Περιςταςιακά 3,5 φορέσ εμπλεκόμενοι» Βάζε 503 Γεκόηεο Δημότεσ «Πιςτοί θιαςώτεσ» 6 φορέσ * Η κέζε ζπκκεηνρή ππνινγίδεηαη κε ηε Γηάκεζν ζηε βάζε 310 δεκνηώλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά πσο ζπκκεηείραλ ζην Παηξηλό Καξλαβάιη θαηά ην παξειζόλ 10
 11. 11. Ι.5.Διαχρονικι Συμμετοχι ςτθν Μεγάλθ Ραρζλαςθ του ΡΚ Αξηζκόο ΢πκκεηερόλησλ ζηελ Μεγάιε Παξέιαζε 40.000 35.000 38.000 35.500 30.000 34.000 33.000 32.000 25.000 28.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Καρναβαλικζσ Ομάδεσ 120 111 104 114 123 131 Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν 38.000 35.500 33.000 34.000 28.000 32.000 Μεγάλθ Ραρζλαςθ Πεγή Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε, ζηνηρεία ΓΔΠΑΠ 11
 12. 12.  Πηζηόηεηα Οκάδσλ Κνηλνύ ζηε ζπκκεηνρή ζε Γθξνππ Γηαζηαύξσζε: «΢ε πνηα από ηηο νκάδεο πνπ ζα ζαο αλαθέξσ θαηεγνξηνπνηείηε ηνλ εαπηόλ ζαο:» «΢ην παξειζόλ ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ;» «Φέηνο ζπκκεηείραηε ζε Γθξνππ ζην Παηξηλό Καξλαβάιη;» Γεκόηεο Πάηξαο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο 15-64 εηώλ 149.000 άηνκα Γηαζθεδάδνπλ ζε Φαλαηηθνί εθδειώζεηο αιιά δελ Πεξηζηαζηαθνί ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ππνζηεξηθηέο ηνπ Αδηάθνξνη γηα ηνΠαηξηλνύ Καξλαβαιηνύ γθξνππ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ Παηξηλό Καξλαβάιη [ζσμμεηείταν θέηος και ζηο [ δεν ζσμμεηείταν θέηος ούηε [ δεν ζσμμεηείταν θέηος [ δεν ζσμμεηείταν θέηος ούηε παρελθόν και είναι ζηο παρελθόν αλλά ζσμμεηείταν ζηο παρελθόν ζηο παρελθόν και δηλώνοσνπεριζηαζιακά εμπλεκόμενοι ή δηλώνοσν περιζηαζιακά και δηλώνοσν περιζηαζιακά εμπλεκόμενοι ή πιζηοί αδιάθοροι] πιζηοί θιαζώηες] εμπλεκόμενοι ή πιζηοί θιαζώηες] θιαζώηες] 13,9% ησλ δεκνηώλ 22,7% 40,9% (πεξίπνπ 20.700 άηνκα) 16,5% ησλ δεκνηώλ(πεξίπνπ24.500 άηνκα) (πεξίπνπ 33.800 άηνκα) (πεξίπνπ 88.000 άηνκα) 12
 13. 13.  «Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γθξνππ ζαο ήηαλ :» Πόζα άηνκα ζπκκεηείραλ ζην Γθξνππ; 42,5% Κπξίσο λένη/ θνηηεηέο (18 θαη άλσ) 37,5% Κπξίσο νηθνγέλεηεο κε παηδηά 20,0%Oηθνγέλεηεο κε παηδηά & λένη/ θνηηεηέο (18 θαη άλσ) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Οη αξρεγνί δειώλνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (42,5%) , όηη ηα γθξνππ ηνπο απνηεινύληαη θπξίσο από λένπο θαη θνηηεηέο. Η κέζε ζπκκεηνρή ζηα Γθξνππ ήηαλ 190 άηνκα. Τν 82,5% δήισζε πσο ζηα γθξνππ ζπκκεηείραλ κέρξη 300 άηνκα. Η κηθξόηεξε ζπκκεηνρή θαηαγξάθεθε πσο ήηαλ 35 άηνκα θαη ε κεγαιύηεξε 1800 άηνκα. Βάζε 40 Αξρεγνί Γθξνππ 13
 14. 14.  «΢ε πνηεο εθδειώζεηο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ ζπκκεηείραηε;» (Απζόξκεηε εξώηεζε κε Πνιιαπιέο απαληήζεηο). Ζρευνα 1999 Ζρευνα 2009 Ραρζλαςθ Κυριακισ 78,4% 89,1% 78,4% Ραρζλαςθ Σαββάτου 87,0% 32,5% Τελετι ζναρξθσ 38,0% 35,2% Τελετι λιξθσ 37,0% 21,6% Τςικνοπζμπτθ 14,1% 21,6% Κρυμμζνοσ Θθςαυρόσ 14,1% 8,1% Καρναβάλι των μικρϊν 13,0%Ζκκεςθ καρναβαλικϊν ςτολϊν 8,7% Μπουρμποφλια 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Η Παξέιαζε ηεο Κπξηαθήο θαη ηνπ Σαββάηνπ απνηεινύλ ηηο εθδειώζεηο κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο. Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ζην Κξπκκέλν Θεζαπξό θαη ηα Μπνπξκπνύιηα ζε ζπλδπαζκό κε ην ρακειό βαζκό γλώζεο, επηβεβαηώλνπλ ηε ρακειή δπλακηθή πνπ έρνπλ πιένλ απηέο νη εθδειώζεηο. Βάζε 92 Γεκόηεο πνπ δήισζαλ όηη ζπκκεηείραλ θέηνο ζην Παηξηλό Καξλαβάιη 14
 15. 15.  «΢ε πνηεο εθδειώζεηο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ ζπκκεηείραηε;» ΢πκκεηείραλ: Παξέιαζε Κπξηαθήο 100,0% Παξέιαζε ΢αββάηνπ 100,0%Έθζεζε θαξλαβαιηθώλ ζηνιώλ - γθξνππ 97,5% Κξπκκέλνο Θεζαπξόο 75,0% Απνλνκή βξαβείσλ 60,0% Παληνκίκα 12,5% Σειεηή έλαξμεο 10,0% Σζηθλνπέκπηε 10,0% Tειεηή ιήμεο 7,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Όια ηα γθξνππ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξειάζεηο ηεο Κπξηαθήο θαη ηνπ Σαββάηνπ. Παξαδνζηαθέοεθδειώζεηο όπσο ε Παληνκίκα , ε Τζηθλνπέκπηε θαη νη Τειεηέο Έλαξμεο & Λήμεο δελ πξνζειθύνπλ ηνελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ησλ γθξνππ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Βάζε 40 Αξρεγνί Γθξνππ 15
 16. 16. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Γηαζέηεη αλαγλσξηζηκόηεηα & επηζθεςηκόηεηα Παλειιήληαο εκβέιεηαο
 17. 17. Ι.10. Βακμόσ Γνϊςθσ Καρναβαλικϊν Ρόλεων «Ροιεσ πόλεισ ςτθν Ελλάδα γνωρίηετε να διοργανϊνουν Καρναβάλι;» Ερϊτθςθ με Ρολλαπλζσ Απαντιςεισ Ζρευνα 2009 Ζρευνα 2005 98,4% 97,8% 100% 90% 80% 70% 55,8% 60% 52,8% 47,7% 50% 40,0% 40% 30% 22,9% 20% 11,8% 12,0% 9,6% 7,5% 10% 3,3% 0% Ράτρασ Ξάνκθσ Μοςχάτου ΢ζντθ Κοηάνθσ ΢εκφμνου Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφτθκε θ αναγνωριςιμότθτα των ςθμαντικότερων καρναβαλιϊν ςτθν Ελλάδα. Σχεδόν όλοι φαίνεται να γνωρίηουν το Ρατρινό καρναβάλι (98,4%). Μικρι διαφοροποίθςθ παρουςιάηεται ςε ςχζςθ με αντίςτοιχθ καταμζτρθςθ που ζγινε το 2005 (52,8%). Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ (52,8%) γνωρίηουν το καρναβάλι τθσ Ξάνκθσ το οποίο παρουςιάηει μια βελτίωςθ ςε ςχζςθ με το 2005 (47,7%). Αντικζτωσ, το καρναβάλι του Μοςχάτου το οποίου αποτελοφςε το δεφτερο πιο γνωςτό καρναβάλι το 2005 (55,8%), ςτθ παροφςα ζρευνα (40,0%) παρουςιάηει μια πτωτικι τάςθ ςτθν αναγνωριςιμότθτά του. Τα μικρότερα καρναβάλια (΢ζντθ, Κοηάνθσ και ΢εκφμνου) τα τελευταία χρόνια ζχουν αρχίςει και γίνονται όλο και πιο γνωςτά. Βάςθ 502 Άτομα 17
 18. 18. Ι.11. Αξιολόγθςθ Ρατρινοφ Καρναβαλιοφ  «Ρωσ αξιολογείτε το Ρατρινό Καρναβάλι ςε ςχζςθ με άλλα καρναβάλια που γνωρίηετε;» Αμηνιόγεζε ΠΚ 100% 90% 80% 66,0% 70% 60% 50% 40% 30% 16,6% 15,4% 20% 2,0% 10% 0% Δίλαη ζαθώο αλώηεξν Γελ μερσξίδεη πνιύ Δίλαη ζαθώο Γελ κπνξώ λα από όια ηα άιια από ηα άιια θαηώηεξν από ηα αμηνινγήζσ, απιά ην άιια έρσ αθνπζηά Το κοινό που γνωρίηει το Ρατρινό Καρναβάλι το αξιολογεί ςαφϊσ ανϊτερο από όλα τα άλλα καρναβάλια (ποςοςτό 66% του κοινοφ) . Βάςθ 494 μθ επιςκζπτεσ του ΡΚ (πανελλαδικό δείγμα): Άτομα που γνωρίηουν το Ρατρινό Καρναβάλι 18
 19. 19. Ι.13. Ρόλθ Ρροζλευςθσ  «Από ποια πόλθ ιρκατε (ςε ποια είναι μόνιμοσ κάτοικοσ);» Ρζντε Σθμαντικότερεσ Ρόλεισ Ρροζλευςθσ 49,3% 50% 40% 30% 20% 4,5% 3,8% 3,1% 2,8% 10% 0% ΆΛΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ (32,2%) KIATO ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΓ΢ΙΝΙΟ Κ. ΑΧΑΪΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΛΑΒ΢ΥΤΑ ΝΑΥΡΑΚΤΟΣ Α΢ΑΧΩΒΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΑΥΡΛΙΟ Α΢ΤΑ ΚΑΜΑ΢ΕΣ Ο΢ΕΣΤΙΑΔΑ Τν ΠΚ πξνζειθύεη θόζκν από πνιιέο πεξηνρέο ηεο Α΢ΧΑΙΑ ΟΛΥΜΡΙΑ ΚΑ΢ΔΙΤΣΑ ΡΕΙ΢ΑΙΑ ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΕ΢ΚΥ΢Α Ρ΢ΕΒΕΗΑ επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο. Η έξεπλα έδεημε πσο ΒΑ΢ΘΟΛΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΢ΑΦΘΝΑ έλαο ζηνπο δύν επηζθέπηεο ηνπ ΠΚ έξρνληαη από ηελ Αζήλα. ΒΕ΢ΟΙΑ ΚΙΑΤΟ ΢ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΣ ΚΟΜΟΤΘΝΘ ΣΑΜΟΣ ΓΑ΢ΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΟ΢ΙΝΘΟΣ ΣΕ΢΢ΕΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κ΢ΘΤΘ ΣΡΑ΢ΤΘ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΥΡ΢Ο Τ΢ΙΚΑΛΑ ΓΥΘΕΙΟ ΚΥΡ΢ΟΣ Τ΢ΙΡΟΛΘ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΑΚΥΝΘΟΣ ΛΑΚΟΡΕΤ΢Α ΧΑΝΙΑ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑ ΧΙΟΣ Θ΢ΑΚΛΕΙΟ,Κ΢ΘΤΘΣ ΛΑΜΡΙ΢Ι ΙΣΤΙΑΙΑ ΛΑ΢ΙΣΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΕ΢ΟΣ Βάζε 286 Δπηζθέπηεο ηνπ ΠΚ 2009 19
 20. 20. Ι.14 Επίςκεψθ ςτο Μζλλον  «Ρροτίκεςκε/ προγραμματίηετε να επιςκεφκείτε το Ρατρινό Καρναβάλι» Ρικανότθτα Μελλοντικισ Επίςκεψθσ Μάλλον ποτζ 27,3% Αργότερα 30,0% Μζςα ςτά επόμενα 3 ζτθ 30,0% Του χρόνου 12,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Το 72,8% των ερωτϊμενων εκφράηεται κετικά ςτο να επιςκεφκοφν ςε κάποια μελλοντικι χρονικι ςτιγμι το ΡΚ. Ράνω από τουσ μιςοφσ κεωρεί ωσ πιο πικανό θ επίςκεψθ αυτι να πραγματοποιθκεί είτε του χρόνου είτε τουλάχιςτον μζςα ςτθν επόμενθ τριετία. Βάςθ 502 μθ επιςκζπτεσ του ΡΚ2009 (πανελλαδικό δείγμα) 20
 21. 21. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο εηθόλαο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο πόιεο
 22. 22. «Θα ςασ ρωτιςουμε για τθν εικόνα που ζχετε για τθν Ράτρα. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθν Ράτρα ωσ προοριςμό για δραςτθριότθτεσ όπωσ το Καρναβάλι, με βάςθ τα παρακάτω χαρακτθριςτικά .» Κλίμακα 1: Δεν ςυμφωνϊ κακόλου ζωσ 10: Συμφωνϊ απόλυτα Διακζτει μεγάλθ Καρναβαλικι ιςτορία 9,1 Οι άνκρωποι ξζρουν να διαςκεδάηουν ςτο καρναβάλι 8,8 Διακζτει ςθμαντικι πολιτιςτικι δραςτθριότθτα 8,4 Διακζτει ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι και διαςκζδαςθ 8,3 Το καρναβάλι τθσ είναι αυκεντικό 8,3 Είναι μια όμορφθ πόλθ 8,1 Το Καρναβάλι τθσ είναι πρωτότυπο 7,7 Διακζτει καλι πρόςβαςθ με τα μζςα μεταφοράσ 7,6 Οι Άνκρωποι είναι φιλόξενοι 7,6 Το Καρναβάλι τθσ είναι διαφορετικό 7,5 Διακζτει αξιόλογα ιςτορικά μνθμεία 7,1 Ρροςφζρει καλό τοπικό φαγθτό 7,0 Διακζτει κακαρό περιβάλλον 6,8 Ρροςφζρει υπθρεςίεσ ςε καλζσ τιμζσ 6,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δεν ςυμφωνϊ κακόλου Συμφωνϊ απόλυτα 22 Βάςθ 502 Άτομα, μθ επιςκζπτεσ του Ρατρινοφ Καρναβαλιοφ 2009 – Ρανελλαδικό δείγμα
 23. 23.  «Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ Οθέιε πνπ απνξξένπλ από ην Παηξηλό Καξλαβάιη γηα ηελ πόιε θαη γηα εζάο πξνζσπηθά;» (Κιίκαθα από 1: Καζόινπ ζεκαληηθό -10: Πνιύ ζεκαληηθό ) Αμηνιόγεζε Οθειώλ Απνηειεί έλα γεγνλόο πνπ ν θόζκνο ην πεξηκέλεη 8,6 Γεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λα δηαζθεδάζεη ν θόζκνο 8,4 Φέξλεη λένπο επηζθέπηεο ζηελ πόιε 8,3 Φέξλεη ρξήκαηα ζηελ πόιε 8,3 Γεκηνπξγεί ζεηηθή εηθόλα γηα ηελ πόιε πξνο ηα έμσ 7,8 ΢πκβάιιεη ζηελ ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο 7,6 Φέξλεη λένπο πειάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο 7,4 ΢πκβάιιεη ζηελ δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 7,3 πεξηνρήο ΢πκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία επελδύζεσλ ζηελ πεξηνρή 6,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Βάζε 503 Γεκόηεο 23
 24. 24.  Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα Οθέιε Πεξηζηαζη Πηζηνί Αδηάθν αθάΑμηνιόγεζε Οθειώλ ΢ύλνιν Θηαζώη ξνη Δκπιεθόκ εο ελνηΑπνηειεί έλα γεγνλφο πνπ ν θφζκνο ην πεξηκέλεη 8,6 7,3 8,6 9,4Δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λα δηαζθεδάζεη ν θφζκνο 8,4 7,0 8,3 9,2Φέξλεη λένπο επηζθέπηεο ζηελ πφιε 8,3 7,4 8,3 8,9Φέξλεη ρξήκαηα ζηελ πφιε 8,3 7,4 8,3 8,7Δεκηνπξγεί ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ πφιε πξνο ηα έμσ 7,8 6,4 7,8 8,8Σπκβάιιεη ζηελ ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεοπφιεο 7,6 5,6 7,7 8,6Φέξλεη λένπο πειάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο 7,4 6,2 7,3 8,2Σπκβάιιεη ζηελ δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεοπεξηνρήο 7,3 6,0 7,3 8,1Σπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία επελδχζεσλ ζηελπεξηνρή 6,6 4,5 6,6 7,7 Παξαηεξείηαη όηη νη δεκόηεο όζν πεξηζζόηεξν δειώλνπλ όηη αζρνινύληαη κε ην Παηξηλό Καξλαβάιη, ηόζν πηνζεκαληηθά νθέιε ζεσξνύλ πσο έρεη ην Παηξηλό Καξλαβάιη. ΢ηαηηζηηθά ΢εκαληηθέο Γηαθνξέο Mann –Whitney Βάζε 503 Γεκόηεο Kruskal - Wallis 24 ( p<0,05)
 25. 25.  «Σηο εκέξεο ηνπ Καξλαβαιηνύ θηινμελήζαηε θόζκν ζην ζπίηη ζαο πνπ ήξζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ή λα παξαθνινπζήζεη ην Παηξηλό Καξλαβάιη;» Φηινμελία Άηνκα πνπ θηινμέλεζαλ % επί ησλ Φηινμέλεζαλ λνηθνθπξηώλ 42,2% πνπ θηινμέλεζαλ 1 θηινμελνχκελν 10,9 2 θηινμελνχκελνπο 23,0 3 θηινμελνχκελνπο 10,9 4 θηινμελνχκελνπο 25,9 5 Φηινμελνχκελνπο θαη άλσ 29,3 Γελ Μέζνο αξηζκόο Φηινμέλεζαλ 57,8% θηινμελνύκελσλ αηόκσλ 4 Γηαλπθηεξεύζεηο % επί ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ Τν 42,2% ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Πάηξαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θηινμέλεζαλ θηινμέλεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Παηξηλνύ θαξλαβαιηνύ μέλν θόζκν Έσο κηα δηαλπθηέξεπζε 5,8 ζην ζπίηη ηνπο. Τν αληίζηνηρν πνζνζηό ην 1999* ήηαλ 58,85%, παξαηεξνύκε δειαδή κηθξή πηώζε. 2 δηαλπθηεξεχζεηο 31,6 Ο κέζνο αξηζκόο ησλ θηινμελνύκελσλ αηόκσλ επί ησλ λνηθνθπξηώλ 3 δηαλπθηεξεχζεηο 46,6 πνπ θηινμέλεζαλ είλαη 4, ελώ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ είλαη 4 δηαλπθηεξεχζεηο θαη άλσ 16,0 1,46 θηινμελνύκελα άηνκα αλά λνηθνθπξηό. Μέζνο αξηζκόο Ο κέζνο αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεσλ είλαη 3 δηαλπθηεξεύζεηο. δηαλπθηεξεύζεσλ 3 Βάζε 412 Γεκόηεο πνπ έρνπλ δειώζεη πσο είλαη πεξηζηαζηαθά * Σηνηρεία από ηελ έξεπλα εκπιεθόκελνη κε ην Παηξηλό Καξλαβάιη είηε έρνπλ δειώζεη πσο είλαη πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε θαλαηηθνί ζηαζώηεο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ. DATA RC γηα ινγαξηαζκό * Τα άηνκα πνπ θηινμελήζεθαλ θαη νη δηαλπθηεξεύζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε Γηάκεζν ηεο ΓΔΠΑΠ ζηελ βάζε ησλ 174 δεκνηώλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά πσο θηινμέλεζαλ θέηνο θόζκν ζην ζπίηη ηνπο. 25
 26. 26. Ι. 19.Ενεργοποιεί επιχειρθματικά ζνα ηωντανό τμιμα τθσ τοπικισ οικονομίασ,Ρροφίλ Αρχθγϊν Δπάγγεικα – Δηζόδεκα- Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε Δπάγγεικα Δι. Δπαγγεκαηίαο 37,5% Γεκ. Υπάιιεινο 10,0% Ιδηση. Υπάιιεινο 32,5% Φνηηεηήο 12,5% Άλεξγνο 7,5% Μεληαίν Οηθνγελεηαθό έσο 450 € 2,5% Δηζόδεκα 751- 1050 € 10,0% 1051- 1450 € 27,5% 1451- 2000 € 12,5% 2001-3000€ 15,0% 3001€ θαη άλσ 22,5% ΓΑ 10,0% Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Αλύπαληξνο/ε 70,0% Παληξεκέλνο/ε κε παηδηά 15,0% Παληξεκέλνο/ε ρσξίο παηδηά 12,5% Γηαδεπγκέλνο/ε ρσξίο παηδηά 2,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Οη αξρεγνί είλαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο αλχπαληξνη. Είλαη θπξίσο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, κε ρακειφ θαη κέζν πςειφ νηθνγελεηαθφ. Βάζε 40 Αξρεγνί Γθξνππ 26
 27. 27. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Παξάγεη ζεκαληηθά θαη κεηξήζηκα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ πόιε
 28. 28. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο ΔΚΣΙΜΗ΢Η ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΩΝ ΣΟΤ ΠΚ 2009 ΑΜΔ΢Δ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ ΚΑΙ ΔΜΜΔ΢Δ΢ ΢ΤΝΟΛΙΚΔ΢ ΔΠΙΓΡΑ΢Δ΢ ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΙ΢
 29. 29. Ι.20. Βαςικζσ ζννοιεσ Οριςμόσ: Ωσ άμεςεσ δαπάνεσ ορίηονται οι δαπάνεσ προκφπτουν από τθν πλθκϊρα των ςυναλλαγϊν που ςυνδζονται άμεςα με το καρναβάλι και ςυνεπϊσ κα εξζλειπαν από τθν τοπικι οικονομία, εάν θ πόλθ δεν πραγματοποιοφςε τθν διοργάνωςθ του ςυγκεκριμζνου γεγονότοσ. Οι κατθγορίεσ των δαπανϊν ομαδοποιοφνται ςε: 1. Δαπάνεσ του Διμου Ρατρζων-ΔΕΡΑΡ για τθν διοργάνωςθ του γεγονότοσ. 2. Δαπάνεσ των ξζνων επιςκεπτϊν ςτο ΡΚ 2009 κατά το τριιμερο Ραραςκευι ζωσ Κυριακι. 3.Δαπάνεσ Δθμοτϊν για ςυμμετοχι ςτα πλθρϊματα του ΡΚ 2009. 4. Δαπάνεσ* των Αρχθγϊν για τθν προετοιμαςία των πλθρωμάτων. *Οι δαπάνες ηφν αρτηγών ζσνεκηιμώνηαι αλλά δεν λαμβάνονηαι σπόυη ζηοσς ηελικούς σπολογιζμούς ηφν άμεζφν δαπανών 29
 30. 30. Ι.21 Βαςικζσ ζννοιεσ • Η αφξθςθ κακεμίασ εκ των παραπάνω δαπανών είναι αλλθλζνδετθ με τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικήσ οικονομικήσ επίδραςησ του ΠΚ ςτη τοπική οικονομία. • Η εκτίμθςθ των παραπάνω μεγεκών ςτθρίηεται ςε πρωτογενι ςτοιχεία από τισ ομάδεσ που πραγματοποιοφν τισ δαπάνεσ. • Η ζρευνα ςυνζβαλε ώςτε να τεκμθριώςει το μζγεκοσ των ςυγκεκριμζνων δαπανών και τθν ςυνάφεια με το καρναβάλι, ώςτε να κατθγοριοποιοφνται ωσ άμεςεσ επιδράςεισ ςτθν τοπικι οικονομία, κακώσ επίςθσ και το ποςοςτό διαρροισ. Θ ζρευνα δεν ςυμπεριζλαβε τισ δαπάνεσ των δθμοτϊν κατά τθν περίοδο του ΡΚ, εξαιρϊντασ το κόςτοσ τθσ ςτολισ, υποκζτοντασ ότι αυτζσ οι δαπάνεσ ανεξαρτιτου καρναβαλιοφ κα ςυνζβαιναν ςτθν πόλθ. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι θ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ κεωρείται ςυντθρθτικι προςζγγιςθ εκτίμθςθσ των άμεςων οικονομικϊν δαπανϊν αφοφ εάν εξζλειπε το ΡΚ, θ τοπικι οικονομία κα είχε διαρροζσ ειςοδιματοσ από δθμότεσ κα επζλεγαν να ταξιδζψουν τισ μζρεσ αυτζσ ςε άλλα μζρθ. 30
 31. 31. Ι.22. Εκτίμθςθ ςυνολικϊν άμεςων δαπανϊν του ΡΚ 2009  Οη ζπλνιηθέο Άκεζεο Οηθνλνκηθέο Δαπάλεο (θαζαξέο) ηνπ ΠΚ 2009 εθηηκήζεθαλ ζε 20.467.208 επξψ.  Οη δαπάλεο απηέο απεηθνλίδνπλ ην άζξνηζκα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην ΠΚ γηα ηελ αγνξά ζηνιήο, νη μέλνη επηζθέπηεο ηνπ ΠΚ θαη ε δηνξγαλψηξηα αξρή κείνλ ηηο δηαξξνέο ηεο ΔΕΠΑΠ θαη ησλ αξρεγψλ πξνο κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο. 18.000.000 € 16.906.113 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.483.038 € 2.000.000 € 1.078.057 € 0€ Δπηζθέπηεο Σπκκεηέρνληεο ζηηο Παξειάζεηο Οξγάλσζε ΠΚ-Γεκνηηθνί Πόξνη ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΔ΢Η % ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΗΓΗ ΓΑΠΑΝΗ΢ ΓΑΠΑΝΗ ΢ΤΝΟΛΟΤ Επηζθέπηεο 16.906.113€ 82,6 Σπκκεηέρνληεο ζηηο Παξειάζεηο 2.483.038€ 12,1 Οξγάλσζε ΠΚ-Δεκνηηθνί Πφξνη 1.078.057€ 5,3 ΢ΤΝΟΛΟ ΑΜΔ΢ΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 20.467.208 € 100% 31
 32. 32. Ι.23. Άμεςεσ οικονομικζσ επιδράςεισ Η δηνξγάλσζε ηνπ ΠΚ 2009 πξνθάιεζε ηελ δεκηνπξγία άκεζσλ θαηαλαισηηθώλ δαπαλώλ χςνπο 20.467.208 επξψ. Εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (81,2%) πξνέξρεηαη απφ ηελ εηζξνή εηζνδήκαηνο απφ μέλνπο επηζθέπηεο ζηελ πφιε. Τν 98,2% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ παξακέλνπλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία δεκηνπξγψληαο ζπλνιηθέο άκεζεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο χςνπο 20.098.798 επξώ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζεσξνχληαη αιιειέλδεηεο κε ην ΠΚ θαη ζπλεπψο ζα εμέιεηπαλ εάλ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ παξνπζίαδε ηελ παξνχζα αλάπηπμε θαη αλαγλσξηζηκφηεηα. 32
 33. 33. Ι.24. Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν των επιςκεπτϊν του ΡΚ 2009 Το ςυνολικό ειςόδθμα που ειςρζει ςτθν τοπικι οικονομία, με τθν μορφι δαπανϊν των ξζνων επιςκεπτϊν εκτιμικθκε ςε 16.906.113 ευρϊ και αφορά τθν κατανάλωςθ που πραγματοποιικθκε κατά το τριιμερο του ΡΚ 2009. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΜΕΣΘ ΘΜΕ΢ΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΜΕΣΘ ΘΜΕ΢ΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΜΕΣΘ ΘΜΕ΢ΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΔΑΡΑΝΕΣ ΣΤΘΝ ΡΑΤ΢Α ΑΤΟΜΟ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ ΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΡΙΣΚΕΡΤΘ ΡΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕ΢ΕΥΣΕ ΣΡΙΤΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ ΜΕΣΘ ΘΜΕ΢ΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 59,22 54,12 121,56 Α΢ΙΘΜΟΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 15.341 78.648 8.284 % ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 15% 76,9% 8,1% ΜΕΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΘΜΕ΢ΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 908.494 4.256.430 1.007.003 ΜΕΣΟΣ Ο΢ΟΣ ΔΙΑΜΟΝΘΣ (ςε θμζρεσ) 3 ,07 2,91 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 908.494 13.067.240 2.930.379 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 16.906.113€ Πθγι: Ζρευνα ςτουσ επιςκζπτεσ 33
 34. 34. Ι.25 Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν των ςυμμετεχόντων ςτα πλθρϊματατου ΡΚ 2009 ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ Μεγάλθ Ραρζλαςθ Νυχτερινι Καρναβάλι των Μικρϊν Ροδαράτθ Συμμετοχι ςε Ρλθρϊματα 2009 120 119 75 Συμμετοχι ςε Ρλθρϊματα 2008 118 - 74 Εφροσ Συμμετοχισ Ρλθρωμάτων 35-1.800 άτομα - 70 – 90 Μζςθ Τιμι Μεγζκουσ Ρλθρϊματοσ 317 άτομα Εκτιμοφμενθ Συνολικι Συμμετοχι 2009 38.040 άτομα 37.000 άτομα 7.000 άτομα Μζςο Κόςτοσ Στολισ 48,45 Ευρϊ 40 Ευρϊ Συνολικι δαπάνθ ςυμμετοχισ ςε πάρτι 360.000 πλθρωμάτων 2009 (εκτίμθςθ ΔΕΡΑΡ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ 2.203.038 280.000 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ 2.483.038 Πθγι: Οργανωτικό Τμιμα Πατρινοφ Καρναβαλιοφ- Δ.Ε.Π.Α.Π. & Ζρευνα αρχθγών  Οι δαπάνεσ των ςυμμετεχόντων ςτα πλθρϊματα του ΡΚ ακροίηουν 2.483.038 ευρϊ εκ των οποίων τα 2.203.038 ευρϊ ςυνδζονται με τθν Μεγάλθ Ραρζλαςθ ενϊ τα 280.000 ευρϊ με τθν παρζλαςθ των μικρϊν.  Ο μζςοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά γκρουπ (Μζςθ τιμι) είναι 317 άτομα (Ρθγι: Καταμζτρθςθ ΔΕΡΑΡ).  Στο 82,5% των γκρουπ ςυμμετείχαν ζωσ 300 άτομα. Θ μικρότερθ ςυμμετοχι ιταν 35 άτομα και θ μεγαλφτερθ 1.800 άτομα (Ρθγι: Ζρευνα αρχθγϊν).  Θ μζςθ δαπάνθ αγοράσ ςτολισ εκτιμικθκε ςε 48,45 ευρϊ για τουσ ενιλικεσ και 40 ευρϊ για τα παιδιά (Ρθγι: Ζρευνα αρχθγϊν).  Οι ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ κατευκφνονται εξ ολοκλιρου ςε Αρχθγοφσ Ρλθρωμάτων που ηουν και εργάηονται ςτθν πόλθ. 34
 35. 35. Ι.26. Εκτίμθςθ άμεςων δαπανϊν του Διμου Ρατρζων- ΔΕΡΑΡ  Σχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ 2009, ε Δεκνηηθή Αξρή δαπάλεζε γηα 1.266.703 επξψ απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΠΚ.  Τν πνζφ απηφ αθνξά δαπάλεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνψζεζε, θαιιηηερληθέο ππεξεζίεο, πιηθά, θηινμελία θιπ.  Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ ζπγθξαηείηαη ζηα επξχηεξα φξηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Οη εθηηκνχκελεο δηαξξνέο πξνο κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο εθηηκήζεθαλ ζε 188.646 επξψ (ή 15%) γηα ην έηνο 2009. 35
 36. 36. Οι κλάδοι τθσ τοπικισ οικονομίασ που ωφελοφνται περιςςότερο από το ΡΚ είναι ο Τομζασ τθσ Εςτίαςθσ(58,65%) και ακολουκοφν με ςθμαντικά λιγότερα οφζλθ το εποχιακό εμπόριο (11,37%) και το λιανικόεμπόριο (8,34%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Κοπτικι - ΢απτικι & Εμπόριο Υφαςμάτων 702.348 3,72 Ενοικίαςθ χϊρων οργάνωςθσ πλθρωμάτων 103.800 0,55 Αγορά Εμπορίασ Υλικϊν (ξυλεία, φελιηόλ, ςοκολάτεσ, 190.650 πυροτεχνιματα, κα) κλπ) 1,01 Θχθτικά-Φωτιςτικά 145.691 0,77 Καλλιτεχνικζσ και Άλλεσ Υπθρεςίεσ (Ορχιςτρα, καλλιτζχνεσ, 53.687 ιατρικζσ κλπ) 0,28 Διαφιμιςθ-Ζντυπα υλικά 165.434 0,88 Λιανικό Εμπόριο 1.572.841 8,34 Φιλοξενία (ξενοδοχεία) 1.165.582 6,18 Εςτίαςθ-Καφετζριεσ 11.062.037 58,65 Εποχιακό Εμπόριο-Καρναβαλικά είδθ 2.143.721 11,37 Τοπικζσ Μεταφορζσ 978.711 5,19 Ζμμιςκθ Εργαςία 552.431 2,93 Διάφορα 25.000 0,13 ΣΥΝΟΛΟ 18.861.932,75 100,0 36
 37. 37. •Το ΡΚ 2009 ζχει ςθμαντικι επίδραςθ και ςτθν τοπικι απαςχόλθςθ αφοφ ςυνδζεται με τθν δθμιουργίατουλάχιςτον 251 κζςεων εργαςίασ.•Το μεγαλφτερο μζροσ των κζςεων αυτϊν κατατάςςονται ςτθν εποχικι απαςχόλθςθ ςτισ τοπικζσεπιχειριςεισ κατά τθν καρναβαλικι περίοδο.•Σθμαντικόσ εργοδότθσ για τθν πόλθ είναι και θ οργανωτικι ομάδα του ΡΚ μαηί με το καρναβαλικόεργαςτιριο που δθμιουργεί ετθςίωσ 47 κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.•Το ΡΚ δθμιουργεί κζςεισ εργαςίασ για νεαρά ανειδίκευτα άτομα τα οποία αποτελοφν ςυχνά το ςκλθρόπυρινα τθσ ανεργίασ ςτθν περιοχι. Θέσεις Εργασίας/ Μέση Τιμή Αντιστοιχία σε Θέσεις Διάρκεια Ατόμων Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση Μόνιμες Θέσεις Εργασίας ΔΕΠΑΠ- Δήμου Πατρέων (Οργάνωση, 52 Μερικής Απασχόλησης 5 μήνη 26 θέσεις Εργαστήρι) Έκτακτο Ανθρώπινο Δυναμικό 42 Μερικής Απασχόλησης 5 μήνη 21 θέσεις Οργάνωση Πληρωμάτων 0,83 άτομα Χ 20 ημέρες Χ 4 7.968 ώρες 4 θέσεις ώρες Τοπικές Επιχειρήσεις-Εποχικό Προσωπικό 2,5 2 μήνες 200 θέσεις ΣΥΝΟΛΟ 251 θέσεις [1] Πηγή: Οικονομοτεχνική Μελέτη Ίδρυσης Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης «Πατρινό Καρναβάλι» [2] Μία θέση Πλήρους Απασχόλησης αντιστοιχεί σε 2 θέσεις μερικής Απασχόλησης [3] Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σε δείγμα 36 τοπικών επιχειρήσεων [4] Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν 400 επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις καρναβαλικές δραστηριότητες, Μία θέση μερικής απασχόλησης 2 μηνών αντιστοιχεί σε ,20 θέση πλήρης απασχόλησης. 37
 38. 38.  Το ΡΚ 2009 δθμιοφργθςε ςυναλλαγζσ οι οποίεσ απζφεραν ςτο δθμόςιο ζςοδα από ΦΡΑ φψουσ 3.683.938 ευρϊ και ςτο Διμο 84.530,6 ευρϊ. Ο Διμοσ ειςπράττει μόνον το 2,3% των ςυνολικϊν φόρων που ειςπράττονται, μετά και τθν πρόςφατθ τθν μείωςθ των δθμοτικϊν φόρων (ν 3756/09). ΦΟ΢ΟΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΦΟ΢ΟΙ % Δθμοτικοί Φόροι[1] 0,5 % 16.906.113 84.530,6 2,56 (Ν.3756/09) Φ.Ρ.Α. Οφειλόμενο 19% 19.389.151 3.683.938 Φ.Ρ.Α. Βεβαιωμζνο[2] 19% 16.906.113 3.212.161 97,44 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟ΢ΩΝ (τοπικοί 3.296.691,6 100% και βεβαιωμζνο ΦΡΑ)[1] Γελ πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηνπ ΠΚ θαη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα πιεξώκαηα[2] Γελ πεξηιακβάλεη θαη ην κε θνξνινγεηέν εηζόδεκα ησλ αξρεγώλ από ζηνιέο πιεξσκάησλ θαζόηη κε βεβαησκέλν. 38
 39. 39. Θ ςυνολικι απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ δίδεται από τον παρακάτω τφπο: Απόδοςθ τθσ Επζνδυςθσ (Return Of Investment) ΑΤΕ.=Ι.E.+Ε.Φ. /Σ.Δ.Δ.Ε ΙE=ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΡΚ (ΧΟ΢ΘΓΙΕΣ) Ε.Φ.= ΖΣΟΔΑ ΑΡΟ ΦΟ΢ΟΥΣ Σ.Δ.Δ.Ε.= ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΘΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΤΟΥ ΡΚΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΡΚ 2009* ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΦΟ΢ΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ ΤΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΤΟΥ ΡΚ ΔΘΜΟΣΙΟ ΔΘΜΟ (Κδια Ζςοδα+ Δθμοτικοί Φόροι/ Συνολικι Δαπάνθ) 120.000€ 3.296.691,6 1.266.703 269,7% 16,1%• Ο ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζα ωφελείται ςθμαντικά από τθν επζνδυςθ που πραγματοποιεί θ Δθμοτικι Αρχιγια τθν διοργάνωςθ του ΡΚ. Θ απόδοςθ τθσ Επζνδυςθσ με τθν μορφι φόρων (ΦΡΑ + δθμοτικά τζλθ) και ίδιαζςοδα, εκτιμικθκε ςτο 269,7%.• Εάν θ Επιςτροφι τθσ Επζνδυςθσ εκτιμθκεί αυςτθρϊσ με τθν μορφι εςόδων για τθν ίδια τθν Δθμοτικι Αρχικαι τθν ΔΕΡΑΡ περιορίηεται ςτο 16,1 %, μετά και το πρόςφατο δραματικό περιοριςμό των δθμοτικϊν τελϊνςτο 0,5%. * Ρθγι : Λογιςτιριο ΔΕΡΑΡ 39
 40. 40. Ι.31. Απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ και ωφελοφμενοι κλάδοιΤα ρξήκαηα απηά δηαρένληαη αξρηθψο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο ηνπηθήονηθνλνκίαο νη νπνίνη θαη σθεινχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα σο εμήο: Εζηίαζε(58,65%), Επνρηθφ εκπφξην (11,37%), ιηαληθφ εκπφξην (8,34%).Η έξεπλα έδεημε φηη ε ηθαλφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο λα ζπγθξαηήζεη ην λένεηζφδεκα απφ ηνπο θαξλαβαιηθνχο επηζθέπηεο θαη δαπάλεο εθηηκάηαη ζην 58%,γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ θπθινθνξία θαη επαλαθπθινθνξία ησλ παξαπάλσάκεζσλ δαπαλψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.Η ζπλνιηθή δεκνηηθή δαπάλε γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΠΚ χςνπο 1.266.703 Επξψαπνθέξεη πεξηνξηζκέλα κεηξήζηκα νηθνλνκηθά νθέιε ζηα ηακεία ηνπ δήκνπ αθνχ νηηνπηθνί θφξνη θαη ηα ίδηα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ ζπλνιηθά εθηηκήζεθαλ ζε 16,1 %ηεο ζπλνιηθήο αξρηθήο δαπάλεο.Ιδηαίηεξα σθέιηκε είλαη ε επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο ζε θφξνπο γηα ηελ εζληθήνηθνλνκία, ε νπνία εθηηκήζεθε ζε 3.296.691 επξψ ή 269,7% επί ηεο δαπάλεο ηνπΔήκνπ.Τν ΠΚ έρεη επίζεο ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε αθνχ επηδξά,άκεζα ή έκκεζα, ζηελ δεκηνπξγία 251 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαηηελ νξγαλσηηθή θαη εξγαζηεξηαθή νκάδα ηεο ΔΕΠΑΠ. 40
 41. 41. • Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του πολλαπλαςιαςτι αποτελεί κζμα υπό ςυνεχι διερεφνθςθ ςτο τομζα τθσ εφαρμοςμζνθσ οικονομικισ επιςτιμθσ (Crompton, 1999)• Δεδομζνου ότι δεν διατίκενται οικονομικά μοντζλα ειςροϊν-εκροϊν για τθν τοπικι οικονομία τθσ περιοχισ, κακϊσ επίςθσ εκλείπουν αξιόπιςτα οικονομικά ςτοιχεία για το μζγεκοσ των επιμζρουσ κλάδων τθσ τοπικισ οικονομίασ, ο προςδιοριςμόσ του πολλαπλαςιαςτι παραμζνει ζνα αδφνατο ςθμείο τθσ παροφςασ μελζτθσ.• Ακολουκϊντασ τθν ενδεδειγμζνθ μεκοδολογία χρθςιμοποιικθκε ο πολλαπλαςιαςτισ πωλιςεων (sales multiplier) ο οποίοσ ορίηεται ωσ « οι επιπρόςκετεσ τοπικζσ οικονομικζσ επιδράςεισ από τθν εκ νζου ειςροι ειςοδιματοσ από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ για αγορά προμθκειϊν και υπθρεςιϊν»• Το μζγεκοσ του πολλαπλαςιαςτι πωλιςεων είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με  Το μζγεκοσ τθσ τοπικισ οικονομίασ  Τθν ζκταςθ τθσ διαρροισ που καταγράφεται ςτθν τοπικι οικονομία από τθν ροπι των καταναλωτϊν για αγορά ειςαγόμενων υπθρεςιϊν- αυξθμζνθ διαρροι ςυνεπάγεται μικρότερουσ πολλαπλαςιαςτζσ.  Τθν ροπι των ντόπιων να αποταμιεφουν και όχι να ξοδεφουν Θ ζρευνα ςε δείγμα τοπικϊν επιχειριςεων ζδειξε ότι το 58% των τοπικϊν επιχειριςεων προμθκεφονται υλικά-πρϊτεσ φλεσ από τοπικζσ επιχειριςεισ, ςυνεπϊσ το μζγεκοσ του πολλαπλαςιαςτι, γνωςτοφ ωσ Keynesian, είναι 2,38*. Ο ςυγκεκριμζνοσ πολλαπλαςιαςτισ ςυμφωνεί με τισ εκτιμιςεισ του Ραυλόπουλου (1999)** που υποςτθρίηει ότι το φψοσ του πολλαπλαςιαςτι κυμαίνεται ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ χϊρασ μασ μεταξφ 1.5 και 3.0. 41
 42. 42. Σχετικά με τθν Γεωγραφικι Περιοχι τθσ Συνολικισ Οικονομικισ Επίδραςθσ  Θ μελζτθ οριοκετεί τθν ςυνολικι οικονομικι επίδραςθ ςτα ευρφτερα όρια τθσ πόλθσ τθσ Ράτρασ (Διμοσ Ρατρζων και Πμορουσ Διμουσ) με εξαίρεςθ τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που επεκτείνονται εκτόσ αυτισ ςε κοντινζσ πόλεισ με τουριςτικι ανάπτυξθ (π.χ. Καλάβρυτα, Ναφπακτοσ).  Θ διαςπορά τθσ επιχειρθματικότθτασ τθσ πόλθσ ςε γειτονικοφσ διμουσ κακιςτά δυςδιάκριτα τα όρια τθσ οικονομίασ τθσ πόλθσ και δφςκολθ τθν εφαρμογι αναλογίασ ςυγκράτθςθσ ειςοδιματοσ (capture ration).  Σθμειϊνεται ότι οι εκτιμοφμενεσ ςυνολικζσ οικονομικζσ επιδράςεισ δεν αφοροφν ςυνολικά το νομό Αχαΐασ ι τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. * Εκτιμάται ωσ 1/ποςοςτό διαρροισ προσ οικονομίεσ άλλων περιοχϊν, κατά τθν εκτίμθςθ του όρου τοπικι αγορά ςε αντίκεςθ με άλλεσ αγορζσ (Pollock et al.,1994). ** Ραυλόπουλοσ, Ρ., (1999), Το μζγεκοσ και θ Δυναμικι του Τουριςτικοφ Τομζα, ΙΤΕΡ, Ακινα. 42
 43. 43. • Το ςυνολικό Οικονομικό Αντίκτυπου του ΡΚ 2009 εκτιμικθκε ςτο ποςό των 48.262.977 ευρϊ γεγονόσ που τεκμθριϊνει το ςθμαντικό ρόλο τθσ εκδιλωςθσ ςτθν τοπικι οικονομία και ανάπτυξθ.• Θ επίδραςθ του ΡΚ 2009 ςε κάκε νοικοκυριό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ προςδιορίςκθκε ςτα 750,76.• Για κάκε 1 ευρϊ που δαπανάται άμεςα από τθν ΔΕΡΑΡ, τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ, τα μζλθ και τουσ αρχθγοφσ των πλθρωμάτων ςτθν τοπικι οικονομία, θ τοπικι οικονομία ωφελείται με περαιτζρω εκροι φψουσ 1,38 ευρϊ από τα πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ που δθμιουργοφνται ςτθν ευρφτερθ τοπικι οικονομία. Συνολικζσ Άμεςεσ Δαπάνεσ 20.467.208 Διαρροι Άμεςων Δαπανϊν 188.646 Συγκρατοφμενεσ Άμεςεσ Δαπάνεσ 20.278.562 Ρολλαπλαςιαςτισ Ρωλιςεων (sales 2,38 multiplier) Συνολικι Οικονομικι Επίδραςθ ΡΚ 2009 48.262.977 Αρικμόσ Νοικοκυριϊν 64.285* Συνολικι Επίδραςθ ανά Νοικοκυριό 750,76 ευρϊ *Πεγή. Απνγξαθή 2001 ΔΣΥΔ 43
 44. 44. To Παηξηλό Καξλαβάιη, Έλαο Θεζκόο ζε Σξνρηά Αλάπηπμεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο Γεκηνπξγεί ζπλερώο πςειόηεξεο πξνζδνθίεο επί ηεο δηαρείξηζεο
 45. 45.  «Θεσξείηε όηη ην ΠΚ γηα λα επηβηώζεη θαη λα αλαπηπρζεί πξέπεη …..:» (Κιίκαθα 1:Γηαθσλώ Απόιπηα – 10: Σπκθσλώ Απόιπηα) Nα εληζρπζεί ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε ηνπ ΠΚ ζε εζληθό 8,9 επίπεδν Nα εηζάγεη θαη λα επηβάιεη αξρέο θαη θαλόλεο πνπ ζα 8,8 πξνζηαηεύνπλ ην ζεζκό από αθξόηεηεο Nα εληζρύζεη ηα ηδηαίηεξα Παηξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όπσο 8,6 πνιηηηθή ζάηηξα, κεγάια άξκαηα θ.α. Nα αλαδεηρζεί σο ε πην ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή εθδήισζε ηεο 8,2 πόιεο Nα νξγαλσζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο/απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ 8,0 ώζηε λα θέξεη έζνδα ζηελ πόιε Nα αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηελ θαξλαβαιηθή παηδεία ζηνπο 7,9 δεκόηεο ηεο ΠάηξαοNα αληηκεησπίδεηαη σο ην πην ζεκαληηθό νηθνλνκηθό γεγνλόο ηεο 7,9 πόιεο 1 3 5 7 9 Η ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηνπ ΠΚ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ ελώ εμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ αξρώλ θαη θαλόλσλ πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ην ζεζκό από αθξόηεηεο. Τα κέηξα απηά ζεσξνύληαη ζεκαληηθά από όινπο ηνπο δεκόηεο αλεμαξηήησο βαζκνύ ελαζρόιεζεο κε ην ζεζκό θαη ειηθίαο. Βάςθ 503 Δθμότεσ 45
 46. 46.  «Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ Πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ από Παηξηλό Καξλαβάιη γηα ηελ πόιε θαη γηα εζάο πξνζσπηθά;» (Κιίκαθα από 1: Καζόινπ ζεκαληηθό -10: Πνιύ ζεκαληηθό ) Πξνθαιεί αύμεζε ηεο ξύπαλζεο-απνξξηκκάησλ 7,51 Γεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ζηάζκεπζε 7,39 Γεκηνπξγεί θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηελ πόιε 7,16 Πξνζειθύεη ακθηζβεηνύκελεο αμίαο επηζθέπηεο 6,83 ΢πκβάιιεη ζηελ αύμεζε βαλδαιηζκώλ 6,13 ΢πκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο 5,92 Γεκηνπξγεί δήηεζε (ζε μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, άιιεο 5,89 ππεξεζίεο) πνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί από ηελ πόιε 1 3 5 7 9 Ωο αξθεηά ζεκαληηθά αμηνινγνύληαη ε ξύπαλζε θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ηηο εκέξεο ηνπ Καξλαβαιηνύ, ηα πξνβιήκαηα ζηε ζηάζκεπζε αιιά θαη ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Οη δεκόηεο πνπ δειώλνπλ αδηάθνξνη πξνο ην Παηξηλό Καξλαβάιη ζεσξνύλ όηη ην θπθινθνξηθό θαη ε ζηάζκεπζε είλαη πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε απηνύ πνπ δειώλνπλ όηη εκπιέθνληαη πεξηζηαζηαθά ή είλαη πηζηνί πξνο ην θαξλαβάιη. Οη ειηθηαθέο νκάδεο 15-24 ζεσξνύλ όηη ε εγθιεκαηηθόηεηα θαη ε αύμεζε ησλ βαλδαιηζκώλ είλαη πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο. Δπίζεο ηελ εγθιεκαηηθόηεηα θαη ηελ αύμεζε ησλ βαλδαιηζκώλ ηε ζεσξνύλ σο πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ θέηνο ζε γθξνππ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ ζπκκεηείραλ. Βάςθ 503 Δθμότεσ 46
 47. 47.  «Θεσξείηε όηη ην ΠΚ γηα λα επηβηώζεη θαη λα αλαπηπρζεί πξέπεη :» (ΚΛΙΜΑΚΑ 1: Διαθφνώ απολύηφς -10: Σσμθφνώ απόλσηα)Να αλαδεηρζεί σο ε πην ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή εθδήισζε 9,3 ηεο πόιεο;Να εληζρπζεί ε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ ΠΚ ζε εζληθό 8,8 επίπεδνΝα αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηελ θαξλαβαιηθή παηδεία ζηνπο 8,7 δεκόηεο ηεο πόιεο Να εηζάγεη θαη λα επηβάιεη αξρέο θαη θαλόλεο πνπ ζα 8,6 πξνζηαηεύνπλ ην ζεζκό από αθξόηεηεο Να εληζρύζεη ηα ηδηαίηεξα Παηξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 8,4 (πνιηηηθή ζάηηξα, κεγάια άξκαηα…) Να αληηκεησπίδεηαη σο ην πην ζεκαληηθό νηθνλνκηθό 8,4 γεγνλόο γηα ηελ πόιε. Να νξγαλσζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο/ απαηηήζεηο ησλ 7,6 επηζθεπηώλ ώζηε λα θέξεη έζνδα ζηελ πόιε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Η αλάγθε λα αλαδεηρζεί ην ΠΚ σο ην πην ζεκαληηθό πνιηηηζηηθό γεγνλόο απνηειεί γηα ηνπο αξρεγνύο ην πην ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη λα εληζρπζεί ηόζν ε πξνβνιή όζν θαη ε δηαθήκηζε . Βάςθ 40 Αρχθγοί Γκρουπ 47

×