Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ocena nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej

 • Be the first to comment

Ocena nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej

 1. 1. Ocena nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej dr hab. Marek Nahotko V Seminarium CPI Badania naukowe,1 Warszawa 21.11.2012
 2. 2. Trzy tendencje rozwojowe  Na rozwój nauki w kontekście komunikacji naukowej wpływają w wielkim stopniu trzy czynniki:  Wzrost liczby uczonych (a więc także autorów)  Wzrost liczby publikacji  Wzrost ilości i dostępności danych oraz procesów ich przetwarzania V Seminarium CPI Badania naukowe,2 Warszawa 21.11.2012
 3. 3. Trzy tendencje V Seminarium CPI Badania naukowe,3 Warszawa 21.11.2012
 4. 4. Korelacja zjawisk Ware 2006 V Seminarium CPI Badania naukowe,4 Warszawa 21.11.2012
 5. 5. Wzrost liczby uczonych  Na „zwykły” rozwój nauki nakłada się wzrost publikacji związany z publikowaniem w Sieci: Liczba członków matematycznych towarzystw naukowych 1930 1960 1990 2010 USA 1.926 6.725 25.623 29.000 Polska 216 555 - 1.900  Redukcja barier publikowania i dystrybucji.  Ocena po opublikowaniu, a nie przed.  Zacieranie różnic między uczonym a amatorem:  Dostępność narzędzi do analizy danych, jak Many Eyes i Google Maps i pakietów statystycznych, jak STATA;  Dostępność platform współpracy, jak Walkaround, Google Docs. V Seminarium CPI Badania naukowe,5 Warszawa 21.11.2012
 6. 6. Wzrost liczby publikujących Wg Pelli, Bigelow 2009 V Seminarium CPI Badania naukowe,6 Warszawa 21.11.2012
 7. 7. Wzrost liczby publikacji  Fragmentacja wyników badań:  Dotąd: „Work. Finish. Publish” (Faraday) lub „Publish or Perish” (Harnad) – recenzowany artykuł „złotym standardem” publikowania;  Teraz: wiele mniejszych, mniej formalnych form publikowania (blogi, twitty, raporty).  „Płynna” nauka: syndrom „beta wersji” – wyniki rozpowszechniane jako drafty, dla zebrania uwag i dalszej modyfikacji; rozwój open science i jej nowych narzędzi. V Seminarium CPI Badania naukowe,7 Warszawa 21.11.2012
 8. 8. Wzrost ilości danych i przetwarzania  Łatwiejszy dostęp do danych (np. rządowych).  Znaczny wzrost podaży danych, w tym nieoficjalnych.  Olbrzymie zasoby danych oficjalnych i nieoficjalnych do potencjalnego wykorzystania w badaniach naukowych.  Problemy: dane o krótkotrwałej wartości, bardzo szczegółowe, dane na poziomie mikro: osobiste, instytucjonalne.  Nowe metody badań: data mining, odszukiwanie korelacji między danymi w heterogenicznych bazach danych, zamiast tradycyjnych eksperymentów. V Seminarium CPI Badania naukowe,8 Warszawa 21.11.2012
 9. 9. Konieczność selekcji  Wielkie ilości danych i publikacji zmuszają do poszukiwań nowych sposobów dostępu do nich.  Potrzeba wiarygodnych serwisów filtrujących treści.  Filtracja oparta na reputacji:  Reputacja jako czynnik ściągający uwagę, zapewniający uznanie i źródła finansowania;  Niezbędne łączenie czynników ilościowych i jakościowych;  Powstają zewnętrzne systemy dynamicznej ewaluacji reputacji uczonych, m.in. na podstawie danych z Sieci (ImpactStory, ScienceCard). V Seminarium CPI Badania naukowe,9 Warszawa 21.11.2012
 10. 10. Autorytety kognitywne  Autorytety kognitywne to ludzie (ale także teksty i instrumenty), których osądom ufamy w określonej sytuacji lub sprawie.  Bycie autorytetem kognitywnym zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju odbiorców (sieci praktyk).  Sposoby określania poziomu autorytetu tekstu:  Przejęcie autorytetu od osób odpowiedzialnych za tekst (autorzy, redaktorzy, recenzenci);  Historia tekstu: np. publikacja przez prestiżowe wydawnictwo w prestiżowym czasopiśmie, afiliowanym w prestiżowym stowarzyszeniu;  Przydatność dla użytkownika: przedstawianie ważnych idei w dobrze sformułowany sposób. V Seminarium CPI Badania naukowe,10 Warszawa 21.11.2012
 11. 11. System reputacji  Tworzenie autorytetów kognitywnych:  Reputacja uczonego  Reputacja instytucji naukowej, zatrudniającej uczonych  Reputacja w działalności wydawniczej (czasopisma, redakcji, wydawcy) V Seminarium CPI Badania naukowe,11 Warszawa 21.11.2012
 12. 12. Reputacja uczonego  Pozycja uczonego budowana poprzez wiele czynników: wskaźników ilościowych, jakościowych: reputacji, „widzialności” i „wpływu” w otoczeniu.  Reputacja uzyskiwana w środowisku otwartym – potrzeba uzyskania szerszej publiczności; ryzyko przedostawania się teorii popularnych, ale mało naukowych.  Szczególna potrzeba oceny uczestników badań w otwartych inicjatywach współpracy naukowej. V Seminarium CPI Badania naukowe,12 Warszawa 21.11.2012
 13. 13. Reputacja uczonego V Seminarium CPI Badania naukowe,13 Warszawa 21.11.2012
 14. 14. Reputacja uczonego V Seminarium CPI Badania naukowe,14 Warszawa 21.11.2012
 15. 15. Reputacja uczonego V Seminarium CPI Badania naukowe,15 Warszawa 21.11.2012
 16. 16. Reputacja uczonego (ScienceCard) V Seminarium CPI Badania naukowe,16 Warszawa 21.11.2012
 17. 17. System oceny reputacji IBM V Seminarium CPI Badania naukowe,17 Warszawa 21.11.2012
 18. 18. Reputacja instytucji V Seminarium CPI Badania naukowe,18 Warszawa 21.11.2012
 19. 19. Czynnikireputacjiczasopisma Björk, Holmström, 2006 V Seminarium CPI Badania naukowe,19 Warszawa 21.11.2012
 20. 20. Przydatność oceny publikacji  W świecie druku kontrola jakości niezbędna dla wydawców w celu selekcji materiałów do druku w sytuacji nadmiaru podaży tekstów w stosunku do możliwości technicznych i ekonomicznych.  Kontrola jakości dla uczonych ma różne znaczenie – np. w trakcie komunikacji nieformalnej między specjalistami podobnego poziomu i specjalizacji jest w ogóle zbędna.  Kontrola przydatna dla urzędników podejmujących decyzje o przyznawaniu funduszy itp. celów. V Seminarium CPI Badania naukowe,20 Warszawa 21.11.2012
 21. 21. Ocena tradycyjna  Przed opublikowaniem:  Brak oceny (stosunkowo częste dla mat. konferencyjnych);  Przegląd dokonywany przez redaktora lub zespół redakcyjny;  Recenzowanie realizowane w różnych wariantach.  Po opublikowaniu: cytowania.  Sposoby te pozostają „w długim cieniu Oldenburga”. V Seminarium CPI Badania naukowe,21 Warszawa 21.11.2012
 22. 22. Nowe formy oceny  Powstały formy oceny typowe dla środowiska elektronicznego.  Ocena dokonywana przed opublikowaniem.  Ocena dokonywana po opublikowaniu.  Ocena na każdym etapie badań. V Seminarium CPI Badania naukowe,22 Warszawa 21.11.2012
 23. 23. Ocena przed opublikowaniem  Recenzowanie otwarte (komentarze) tekstów zamieszczanych w Sieci przed oficjalnym opublikowaniem – możliwość oceny oceniających, co pozwala uzyskiwać im reputację.  Systemy mieszane, łączące recenzowanie tradycyjne z komentowaniem; ostateczna wersja powstaje na podstawie uwag z recenzji, komentarzy i modyfikacji autora. V Seminarium CPI Badania naukowe,23 Warszawa 21.11.2012
 24. 24. Ocena po opublikowaniu  Komentarze i adnotacje po opublikowaniu (PLoS, Annotea, Faculty of 1000).  Zakładki do stron publikacji naukowych (Zotero, CiteUlike, Connotea, Mendeley).  Punktowanie przez czytelników (Digg, PLoS).  Ocena stopnia wykorzystania publikacji: metody webometryczne:  Liczba dostępów (otwarcia: ilość, czas, skopiowania, wydruku);  Cytowania (bibliografie, hiperlinki). V Seminarium CPI Badania naukowe,24 Warszawa 21.11.2012
 25. 25. A.nnotate V Seminarium CPI Badania naukowe,25 Warszawa 21.11.2012
 26. 26. Komentarze – scholarly skywriting V Seminarium CPI Badania naukowe,26 Warszawa 21.11.2012
 27. 27. Komentarze V Seminarium CPI Badania naukowe,27 Warszawa 21.11.2012
 28. 28. Komentarze V Seminarium CPI Badania naukowe,28 Warszawa 21.11.2012
 29. 29. Wady komentarzy  Mała popularność tej metody oceny:  Brak gotowości do publicznej krytyki ze strony uczonych;  Komentarze nie uwzględniane w dorobku.  Zasada 90-9-1:  90% zainteresowanych tylko obserwuje,  9% bierze skromny udział,  tylko 1% bierze aktywny udział. V Seminarium CPI Badania naukowe,29 Warszawa 21.11.2012
 30. 30. Komentarze – inaczej? – reddit.com V Seminarium CPI Badania naukowe,30 Warszawa 21.11.2012
 31. 31. F1000: rekomendacje i punktowanie V Seminarium CPI Badania naukowe,31 Warszawa 21.11.2012
 32. 32. Ocena: recenzowanie V Seminarium CPI Badania naukowe,32 Warszawa 21.11.2012
 33. 33. Miary oceny artykułu V Seminarium CPI Badania naukowe,33 Warszawa 21.11.2012
 34. 34. Miary oceny cd. V Seminarium CPI Badania naukowe,34 Warszawa 21.11.2012
 35. 35. Application Programming Interfaces (API) V Seminarium CPI Badania naukowe,35 Warszawa 21.11.2012
 36. 36. Statystyki użytkowania artykułu V Seminarium CPI Badania naukowe,36 Warszawa 21.11.2012
 37. 37. Statystyki użytkowania inaczej V Seminarium CPI Badania naukowe,37 Warszawa 21.11.2012
 38. 38. Ocena na każdym etapie badań V Seminarium CPI Badania naukowe,38 Warszawa 21.11.2012
 39. 39. Wnioski  Jakość publikacji naukowych nie zależy od medium, w jakim są publikowane.  Zasadnicze znaczenie ma dostępność danych w środowisku otwartym.  Potrzeba meta-serwisu dla nauki, integrującego wszystkie miary ocen.  Nowe formy oceny jakości powodują zmianę od preselekcji do publikacji ku opiniom środowiska po opublikowaniu.  Wzrost jawności oceny.  Czas jednym z najważniejszych czynników wpływających na sposób prowadzenia kontroli. V Seminarium CPI Badania naukowe,39 Warszawa 21.11.2012
 40. 40. Dziękuję za uwagę! marek.nahotko@uj.edu.pl V Seminarium CPI Badania naukowe,40 Warszawa 21.11.2012

×