SlideShare a Scribd company logo
1 of 79
https://lop11.com/
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực học hỏi của
bản thân, cùng với sự tạo điều kiện về thời gian, công việc của các thầy cô giáo
trong khoa đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình với đề tài"Xây
dựng chương trình quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin”.
Đề tài của em đã đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ được sự quan
tâm, tận tình chỉ bảo của cô giáo Nguyễn Thị Tuyển đã hướng dẫn em và các thầy
cô giáo trong Khoa. Tiếp đến là sự động viên của gia đình và ý kiến đóng góp của
các bạn cùng lớp. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Nguyễn
Thị Tuyển , gia đình và bạn bè đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 05 năm 2008
Sinh viên
Nguyễn Việt Hưng
https://lop11.com/ 2
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................4
CHƯƠNG 1 ................................................................................................................7
TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC 6.0..............................................7
1.1. GIỚI THIỆU....................................................................................................7
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG......................................7
1.2.1. Đối tượng (Object) ...................................................................................7
1.2.2. Cách truy xuất đối tượng..........................................................................7
1.2.3. Viết lệnh cho đối tượng............................................................................8
1.3. CỬA SỔ PROPERTIES..................................................................................8
1.4. BIẾN, HẰNG VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU.......................................................8
1.4.1. Biến...........................................................................................................8
1.4.2. Hằng..........................................................................................................9
1.4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB6.0.......................................................9
1.5. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN .............................................................................9
1.5.1. Cấu trúc chọn............................................................................................9
1.5.2. Cấu trúc lặp.............................................................................................10
1.6. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC KỸ THUẬT KẾT NỐI CSDL.....................12
1.6.1. Giới thiệu kỹ thuật lập trình ADO..........................................................13
1.6.2. Đối tượng Connection và đối tượng Recordset......................................15
CHƯƠNG 2 ..............................................................................................................16
PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ..........................................16
2.1. HIỆN TRẠNG ...............................................................................................16
Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin:...................................................17
2.2. CÁC YÊU CẦU THỰC TẾ...........................................................................20
2.3. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHẦN MỀM ..............................................20
2.4. CÁC MẪU BIỂU CẦN THIẾT ....................................................................21
2.4.1. Mẫu sơ yếu lý lịch ..................................................................................21
2.4.2. Quá trình công tác ..................................................................................22
2.4.3. Diễn biến quá trình hưởng lương của một cán bộ..................................23
2.4.4. Quá trình bồi dưỡng ...............................................................................23
2.4.5. Quá trình đào tạo ....................................................................................23
2.4.6. Quan hệ gia đình.....................................................................................24
https://lop11.com/ 3
2.4.7. Quan hệ thân nhân đang ở nước ngoài ...................................................24
2.4.8. Nước ngoài đã đến..................................................................................25
2.4.9. Khen thưởng, kỷ luật..............................................................................25
2.4.10. Quá trình bồi dưỡng lý luận chính trị...................................................25
2.4.11. Trình độ ngoại ngữ ...............................................................................26
2.4.12. Trình độ tin học ....................................................................................26
2.5. CÁC BÁO CÁO TỔNG HỢP .......................................................................27
CHƯƠNG 3 ..............................................................................................................32
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ ........................................32
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................32
3.2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG .......................................32
3.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU.................................................34
3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh..................................................34
3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.............................................................35
3.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.....................................................36
3.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG.........................................47
3.4.1. Các thực thể............................................................................................47
3.4.2. Sơ đồ thực thể liên kết E-R ....................................................................55
CHƯƠNG 4 ..............................................................................................................56
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................56
4.1. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ ............................................................................56
4.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH..........................................56
4.2.1. Chức năng Cập nhật danh mục...............................................................56
4.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ......................................................................58
4.2.3. Chức năng Tìm kiếm..............................................................................59
KẾT LUẬN...............................................................................................................61
1. Kết quả đạt được...............................................................................................61
2. Hạn chế .............................................................................................................61
3. Hướng mở rộng của đề tài ................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................62
PHẦN PHỤ LỤC......................................................................................................63
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN......................................................79
https://lop11.com/ 4
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của sự phát triển công nghệ thông tin đặc biệt
là sự phát triển mạnh mẽ trong việc truy cập Internet hay các Website và các dịch
vụ trên mạng như: thương mại điện tử, đào tạo từ xa, các dịch vụ giải trí, du lịch,
các thông tin văn hoá xã hội… Công nghệ thông tin đã tham gia vào tất cả các lĩnh
vực của xã hội, các mạng máy tính giúp cho công việc trở nên nhanh chóng, chính
xác với một khối lượng lớn, xử lý thông tin trong một thời gian ngắn. Các sản phẩm
của ngành công nghệ thông tin là: phần cứng, phần mềm, trí tuệ nhân tạo được ứng
dụng hầu hết trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, chính vì sự phát triển ưu thế
của lĩnh vực này mà nhiều cơ quan, xí nghiệp, công ty, trường học có nhu cầu tin
học hoá trong công tác quản lý của mình.
Công nghệ thông tin đang đưa mọi người vào một kỷ nguyên thông tin mở
rộng và tin cậy. Sự mở rộng này giúp ích con người được rất nhiều trong công
việc tưởng như không làm được. Công nghệ thông tin đã thâm nhập vào tất cả các
lĩnh vực của cuộc sống, Công nghệ thông tin cho phép truy nhập và khai thác các
cơ sở dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, các ngành nghề khác nhau như
các thông tin về khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, y tế, thương mại, thị
trường giá cả, dự báo thời tiết… và rất nhiều các dịch vụ thương mại điện tử như
một công cụ đắc lực không thể thiếu.
Thực tế, Công nghệ thông tin đang diễn ra hết sức sôi động ở hầu khắp các
quốc gia trên thế giới, cuộc cách mạng này nhằm chuyển dịch từ trọng tâm là cung
cấp hàng hoá sang trọng tâm là cung cấp thông tin công nghệ cao và trí tuệ. Một xã
hội mà trong đó thông tin luôn được sử dụng với tốc độ cao, như một khía cạnh của
đời sống khoa học xã hội và chính trị.
Công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho con người và giải phóng con
người khỏi các công việc thủ công, nhàm chán, vất vả.
Ngày nay, việc phổ cập, sử dụng, khai thác máy tính điện tử trong các công
việc như quản lý, thương mại, tài chính… và các ngành công nghệ khác đã khiến
cho nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng lớn. Từ đó thúc đẩy các mạng dữ liệu
https://lop11.com/ 5
điện tử, các dịch vụ thông tin bao quát toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, y tế,
giáo dục đào tạo và các hoạt động khác như: ngân hàng điện tử, quản lý dự án…
Việc thiết kế và chế tạo hệ thống máy tính đã mang lại cho con người rất nhiều
thành quả to lớn trong cuộc sống.
Vì vậy, một lần nữa có thể khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào thực tiễn công việc của mỗi cá nhân nói riêng và các hoạt động của xã hội nói
chung là hoàn toàn phù hợp và cần thiết hơn bao giờ hết.
Bài toán quản lý nói chung cũng như bài toán quản lý hồ sơ cán bộ nói riêng
đã không còn mới mẻ trong công tác quản lý của các nhà trường, tuy nhiên đối với
đặc thù của từng đơn vị, chương trình đòi hỏi phải mang tính hiện thực và đáp ứng
được nhu cầu của người sử dụng.
Là một sinh viên đang nghiên cứu, học tập tại Khoa Công nghệ thông tin,
mặc dù hiện nay Khoa đã có một phần mềm quản lý nhân sự nhưng như đã nói ở
trên phần mềm này chưa hoàn toàn phù hợp với đặc thù của Khoa, xuất phát từ thực
tế khảo sát công tác quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghê thông tin nên em
quyết định chọn đề tài “Xây dựng chương trình Quản lý nhân sự Khoa Công
nghệ thông tin” làm đề tài tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Tìm hiểu thực tế công tác quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghệ thông
tin; thiết kế một số chức năng của bài toán bằng phần mềm Visual Basic 6.0, bước
đầu xây dựng và chạy thử chương trình. Từ đó rút ra những kết quả đạt được và hạn
chế của bài toán nhằm giúp người trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ có thể sử
dụng và khai thác hiệu quả công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại đơn vị mình.
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Chương trình Quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Bước đầu Phân tích, Thiết kế hệ thống thông tin và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Visual Basic 6.0.
Tìm hiểu cơ sở của công tác quản lý hồ sơ.
Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ
thông tin.
https://lop11.com/ 6
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin.
Xây dựng và cài đặt chương trình.
Kết luận: đánh giá kết quả đạt được và hạn chế của chương trình, đồng thời
đưa ra giải pháp cũng như hướng mở rộng của chương trình.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng;
- Tìm hiểu trực tiếp và trao đổi với Lãnh đạo phòng Tổng hợp;
- Khái quát và đi đến phân tích chi tiết bài toán;
- Xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm chương trình.
Vì thời gian tìm hiểu còn hạn hẹp, vốn kiến thức mới được trang bị còn nhiều
hạn chế, chắc chắn báo cáo còn nhiều thiếu xót, em rất mong nhận được những ý
kiến đóng góp, chỉ bảo kịp thời của các thầy cô giáo, các bạn để đề tài tốt nghiệp
của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
https://lop11.com/ 7
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC 6.0
1.1. GIỚI THIỆU
Visual Basic là một công cụ lập trình trực quan của Microsoft, giúp chúng ta có
thể xây dựng một cách nhanh và hiệu quả các ứng dựng trên Windows. Khác với các
môi trường lập trình hướng thủ tục trước đây Visual Basic là môi trường lập trình
hướng đối tượng trên Windows.
Visual Basic không chỉ cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hoá
việc triển khai lập trình ứng dụng, mà Visual Basic còn cung cấp cho chúng ta công
cụ để kết nối CSDL một cách thật dễ dàng.
Khi thiết kế một chương trình bằng Visual Basic người làm luôn phải trải qua
hai bước chính đó là:
- Thiết kế giao diện: Thiết kế giao diện chính là thiết kế hình dạng của Form,
việc bố trí các điều khiển trên đó như thế nào.
- Viết lệnh cho các điều khiển: Dùng các lệnh trong Visual Basic để quy định
cách ứng xử cho mỗi Form và cho mỗi Control.
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG
1.2.1. Đối tượng (Object)
Như trên đã nói Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối
tượng vì vậy làm việc với Visual Basic chính là làm việc với các đối tượng.
Đặc điểm của các đối tượng trong chương trình:
- Mỗi đối tượng đều có một tên để phân biệt.
- Mối đối tượng đều có nhiều đặc tính, những đặc tính này được gọi là các
thuộc tính (Property) của đối tượng đó.
- Mỗi đối tượng này đều có nhiều hoạt động và các hoạt động này được gọi
là các phương thức (Method) của nó.
- Mỗi đối tượng đều có những phản ứng (sự kiện).
1.2.2. Cách truy xuất đối tượng
Truy xuất đối tượng là đặt các thuộc tính cho đối tượng này, bất cứ khi nào
bạn truy xuất đối tượng đều được viết theo cú pháp sau:
<tên đối tượng>.<tên thuộc tính hay phương thức>
https://lop11.com/ 8
1.2.3. Viết lệnh cho đối tượng
Khi người làm đặt một điều khiển lên Form lúc đầu nó chưa hoạt động vì
vậy, phải viết lệnh cho đối tượng bằng cách chọn đối tượng sau đó vào Menu
View/Code (hoặc Double Click vào đối tượng hoặc Right Click vào đối tượng sau
đó chọn View Code) khi đó cửa sổ lệnh hiện ra, chúng ta có thể viết lệnh vào cửa sổ
đó. Mỗi phần mã lệnh cho một sự kiện xảy ra trên một đối tượng đều có hai dòng
tiêu đề đầu là Sub và cuối là End Sub bạn hãy giữ nguyên hai dòng này và viết mã
lệnh vào giữa hai dòng đó.
Visual Basic có đặc điểm là tự kiểm tra cú pháp khi chúng ta viết lệnh. Khi
viết xong một dòng lệnh và chuyển sang một dòng lệnh khác thì VB sẽ kiểm tra câu
lệnh vừa viết nếu có lối thì sẽ báo còn lại tự động đối chữ thường, chữ hoa cho
chương trình được rõ ràng.
1.3. CỬA SỔ PROPERTIES
Cửa sổ này cho phép lập trình viên xem xét và sửa đổi các thuộc tính của
biểu mẫu và các điều khiển trong lúc thiết kế.
Phần trên cửa sổ là danh sách các đối tượng. Đối tượng được chọn trong danh
sách này sẽ có các thuộc tính của nó hiển thị ở phần bên dưới của cửa sổ.
1.4. BIẾN, HẰNG VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU
1.4.1. Biến
Biến được dùng để lưu tạm thời các giá trị tính toán trong quá trình xử lý của
chương trình.
Khi xử lý một chương trình người làm luôn cần phải lưu trữ một giá trị nào
đó để tính toán hoặc để so sánh….
Mỗi biến được đặc trưng bằng một cái tên, biến không có sẵn trong chương
trình muốn sử dụng chúng thì phải khai báo bằng một trong các cách thức sau:
Dim/Static/Public/Global <Tên biến> As <Kiểu giá trị>
Khai báo với từ khóa Dim, Static dùng để khai báo cho những biến cục bộ.
Khai báo với từ khóa Public, Global dùng để khai báo biến dùng chung cho
toàn bộ chương trình.
https://lop11.com/ 9
1.4.2. Hằng
Hằng dùng để chứa những dữ liệu tạm thời nhưng không thay đổi trong suốt
thời gian chương trình hoạt động. Sử dụng hằng số làm chương trình sáng sủa, dễ
đọc nhờ những tên gợi nhớ thay vì các con số. VB cung cấp một số hằng định nghĩa
sẵn, nhưng ta cũng có thể tự tạo hằng.
Khai báo hằng:
[Public| Private] const <Tên hằng> As <Kiểu dữ liệu>=<Biểu thức>
1.4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB6.0
Khi khai báo một biến trong chương trình tức là chúng ta đã tạo ra một
khoảng bộ nhớ để lưu giá trị đó, khoảng bộ nhớ đó lớn hay nhỏ tùy thuộc vào biến
đó được khai báo theo kiểu gì. Khi khai báo điều quan trọng là xác định biến cho
phù hợp với các giá trị đưa vào
Các kiểu dữ liệu chuẩn như:
String: Là dữ liệu kiểu chuỗi, khoảng giá trị có thể lên đến hai tỷ ký tự. Nhận biết
biến này bằng tiếp vĩ ngữ $.
Byte: Là các số nguyên dương, khoảng giá trị từ 0 đến 255.
Long: Là các số nguyên, khoảng giá trị từ –2.147.483.648 đến 2.147.483.647.
Nhận biết biến này bằng dấu & ở cuối.
Integer: Là các số nguyên. Nhận biết dấu này bằng dấu % ở cuối.
Single: Là các số có dấu chấm thập phân. Nhận biết dấu này bằng dấu ! ở cuối.
Double: Là các số có dấu chấm thập phân. Nhận biết bằng dấu # ở cuối.
Date: Lưu trữ thông tin về thời gian. Nhận biết bằng dấu # ở đầu và ở cuối.
Boolean: Biến logic có giá trị là true, hay false dùng để gán giá trị trong các câu
lệnh điều kiện .
1.5. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
1.5.1. Cấu trúc chọn
Câu lệnh If…Then
If <biểu thức Logic> then
<lệnh>
End if
https://lop11.com/ 10
Câu lệnh If…Then…Else
If <biểu thức Logic> then
<lệnh 1>
……….
Else
<lệnh n>
End If
Câu lệnh Select …Case
Cú pháp:
Select Case <Biến hay biểu thức điều kiện>
Case <giá trị 1>
<câu lệnh 1>
………..
Case <giá trị n>
<câu lệnh n>
Case else
<câu lệnh n+1>
End select
1.5.2. Cấu trúc lặp
1.5.2.1. Câu lệnh Do…Loop
Thi hành một khối lệnh với số lần lặp không định trước.Trong đó, một biểu
thức điều kiện dùng để so sánh để quyết định vòng lặp có tiếp tục không. Điều kiện
phải quy về False (0), hoặc True (Khác 0).
Cú pháp 1: Lặp khi điều kiện là true
Do While <Điều kiện>
<Khối lệnh>
[Exit do]
<Khối lệnh>
Loop
Cú pháp 2: Vòng lặp luôn có ít nhất một lần thi hành khối lệnh
https://lop11.com/ 11
Do
<Khối lệnh>
[Exit do]
<Khối lệnh>
While loop <Điều kiện>
Cú pháp 3: Lặp trong khi điều kiện là false
Do Until <Điều kiện>
<Khối lệnh>
[Exit do]
<Khối lệnh>
Loop
Cú pháp 4: Lặp trong khi điều kiện là False và có ít nhất một lần thi hành khối lệnh.
Do
<Khối lệnh>
[Exit do]
<Khối lệnh>
Loop Until <Điều kiện>
1.5.2.2. Câu lệnh For…Next
Biết trước số lần lặp. Ta dùng biến đếm tăng dần hoặc giảm dần trong vòng lặp.
Cú pháp:
For counter=Start to End [Step step]
<câu lệnh>
[Exit For]
<câu lệnh>
Next counter
Trong đó:
- Counter: là biến đếm kiểu số nguyên.
- Start: là giá trị bắt đầu của Counter.
- End: là giá trị kết thúc của Counter.
https://lop11.com/ 12
- Step: bước nhảy của mỗi lần lặp, nếu không có giá trị này thì mặc định bước
nhảy bằng 1.
1.5.2.3. Câu lệnh For Each…Next
Tương tự vòng lặp For … Next, nhưng nó lặp khối lệnh theo số phần tử của
một tập các đối tượng hay một mảng thay vì theo số lần lặp xác định.
Vòng lặp này tiện lợi khi ta không biết chắc có bao nhiêu phần tử trong
tập hợp.
Cú pháp
For Each <Phần tử n> In <Nhóm>
<Khối lệnh>
Exit For
<Khối lệnh>
Next <Phần tử>
1.5.2.4. Câu lệnh Goto
Được dùng cho bẫy lỗi
On Error Goto vbErrorHandler
Khi có lỗi chương trình sẽ nhảy đến nhãn vbErrorHandler và thi hành các
dòng lệnh ở đó.
1.6. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC KỸ THUẬT KẾT NỐI CSDL
+ DAO (Data Acess Objects): Là kỹ thuật kết nối CSDL riêng của Microsoft.
Kỹ thuật này chỉ dùng với Jet Database Engine. Ưu điểm của kỹ thuật này là tính dễ
dùng, nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên DAO chỉ có thể liên kết được với hệ quản
trị CSDL Microsoft Acess.
+ ODBC (Open Database Connectivity): Được thiết kế để cho chương trình
kết nối với nhiều loại CSDL mà chỉ dùng một phương cách duy nhất. Nó giúp cho
lập trình viên chỉ sử dụng một phương thức duy nhất để truy cập vào các hệ quản trị
CSDL. Hơn thế, khi chúng ta nâng cấp lên hệ quản trị CSDL cao hơn (Ví dụ: nâng
cấp từ Acess lên QLServer) thì sự sửa đổi trong chương trình sẽ rất ít.
+ RDO (Remote Data Object): Được thiết kế để giải quyết những khó khăn
của ODBC. Cách lập trình với RDO đơn giản như DAO, nhưng khả năng của nó thì
https://lop11.com/ 13
như ODBC. RDO cho phép nhiều chương trình kết nối với CSDL. Tuy nhiên RDO
không được sử dụng nhiều
+ ADO (ActiveX Data Objects): ADO cho phép ta làm việc với mọi loại
nguồn dữ liệu (data sources), không nhất thiết phải là CSDL Microsoft Acess hay
SQLServer. Data sources có thể là danh sách các địa chỉ Email, hay một file text
trong do mỗi hàng là một record gồm những fields ngăn cách bởi các dấu phẩy hay
dấu tab.
Nếu trong DAO ta dùng thẳng tên CSDL Microsoft Acess thì trong ADO cho
ta nối với một CSDL qua một connection bằng cách chỉ định một Connection String.
1.6.1. Giới thiệu kỹ thuật lập trình ADO
ADO là một kỹ thuật lập trình kết nối cơ sở dữ liệu phát triển gần đây nhất
của VB. Không giống như những kỹ thuật truy nhập CSDL khác của VB (RDO,
DAO) ADO có thể cung cấp cho người lập trình nhiều chọn lựa trong việc truy xuất
dữ liệu. Mặt khác, ADO không truy cập trực tiếp đến một cơ sở dữ liệu, ADO làm
việc với tầng thấp hơn là OLEDB Provider và OLEDB Provider này có nhiệm vụ
truy xuất đến nhiều loại dữ liệu khác nhau, sau đó trình bày CSDL ngược lại đến
ADO. Thuận lợi nhất của ADO là chúng ta có thể thay đổi OLE DB provider.
Kỹ thuật ADO cho phép truy cập dữ liệu thông qua 2 cách:
Data controls (các điều khiển dữ liệu): Là một điều khiển có chức năng
giao tiếp, cập nhật CSDL. Để nhìn thấy dữ liệu ta phải dùng một số control thông
thường khác (textbox, checkbox, label,…) thiết lập một số thuộc tính và kết buộc dữ
liệu _databinding đến data control này.
Object interface (giao tiếp đối tượng). Nếu không dùng sẵn các data control
của VB thì ta vẫn có thể truy xuất dữ liệu bằng cách tạo một tham chiếu đến ADO -
một tập hợp các đối tượng mới được tạo ra này sẽ luôn có sẵn trong chương trình
khi cần dùng đến. Do đó bạn có thể thao tác dữ liệu trực tiếp từ code chương trình
(dùng các phương thức và thuộc tính do các đối tượng này cung cấp) mà không phải
dùng bất kỳ data control nào.
Tuy data control dễ thiết lập hơn nhưng sử dụng Object interface thì mạnh hơn
và uyển chuyển hơn.
https://lop11.com/ 14
1.6.1.1. Sử dụng ADO DataControl
ADO Data Control không có sẵn trên hộp thanh công cụ Toolbox như một số
control thông dụng khác do đó người làm phải đưa vào bằng cách: Trên menu của
VB chọn Project ->Components (hoặc Click chuột phải trên Toolbox chọn
Components), trong Tab control bạn Check vào ô “Microsoft ADO Data Control
6.0 (OLEDB)” rồi nhấn nút Apply.
Người làm có thể tạo mới một Form đặt thuộc tính Name, caption. Kế tiếp,
có thể vẽ control này vào Form, lấy tên là ADODC1.
Kết nối ADO Data với nguồn dữ liệu từ CSDL, chúng ta có thể thực hiện qua
2 bước sau:
Bước 1: Tạo một Connection đến CSDL
Click chuột chọn ADODC1, trong cửa sổ Properties chọn thuộc tính
Connectionstring bạn Click vào Button … hiện ra cửa sổ Property Page xuất hiện
3 chọn lựa, chọn option thứ 3 là “Use Connection String”, click ‘Build’, chọn
Provider là “Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider” click Next để chỉ đường dẫn
đến database. Kế tiếp click ‘Test Connection’ nếu thấy thành công ->OK->Apply -
>OK
Bước 2: Thiết lập Record Source từ CSDL
Người làm cần chỉ ra tập hợp mẩu tin nào sẽ được lấy ra từ nguồn dữ liệu
trên. Trong cửa sổ Properties chọn thuộc tính Record Source khi đó bạn Click vào
Button… hiện ra cửa sổ Property page. Chọn Combobox ‘Command Type’, chọn
‘2_adCmdTable’, chọn lấy một bảng DL trong Combobox thứ 2 và nhấn nút OK.
Để hiển thị dữ liệu từ ADO Data Control người làm cần phải có các Control
thông thường được ‘kết buộc dữ liệu’ (data binding) với ADO Data Control này.
1.6.1.2. Sử dụng Object InterFace
Nếu không dùng các Data Controls của ADO, người làm vẫn có thể giao tiếp
với CSDL thông qua các đối tượng có sẵn trong thư viện ADO.
Đầu tiên người làm phải tạo một kết nối đến CSDL, sau đó chọn ra nguồn dữ
liệu cần thao tác. ADO cung cấp đối tượng ‘Connection’ để kết nối CSDL, đối
tượng ‘Recordset’ để chứa tập các mẩu tin mà người dùng cần khai thác, đồng thời
cung cấp một số phương pháp cho người dùng truy cập và cập nhật dữ liệu, ngoài ra
https://lop11.com/ 15
còn có đối tượng ‘Command’ để thực thi một câu lệnh SQL hay gọi một thủ tục
trong Database.
Khai báo thư viện ADO để cử dụng các đối tượng trên: Vào menu Project
-> References -> check vào ô ”Microsoft Active Data Objects 2.7. Library”.
Nếu thấy thư viện này đã được check trước bạn có thể uncheck rồi check version
mới nhất.
1.6.2. Đối tượng Connection và đối tượng Recordset
1.6.2.1. Đối tượng Connection
Lệnh khai báo và khởi động đối tượng Connection
Dim tên_connection as new ADODB.connection
Hoặc là: Dim tên_connection as ADODB.connection
Set tên_connection = new ADODB.connection
Chỉ ra chuỗi kết nối CSDL (Connnection String)
Tên_biến.ConnectionString
Có thể sử dụng:
- Đường dẫn trực tiếp trong ConnectionString
- Đường dẫn tương đối qua đối tượng APP do VB cung cấp để chỉ ra vị trí
lưu trữ database.
Mở kết nối
Tên_connection.Open
Để kiểm tra việc kết nối có thành công hay không dùng thuộc tính state:
Nếu kết nối thành công thì tên_connection.state=adStateOpen (hay1)
Ngược lại thì tên_connection.state = adStateClose (hay 0)
Đóng kết nối
Tên_connection.Close
1.6.2.2. Đối tượng Recordset (Là tập hợp các mẫu tin)
Khai báo và khởi tạo đối tượng Recordset
Dim tên_recordset as ADODB.Recordset
Set tên_recordset = new ADODB.Recordset
Hoặc: Dim tên_recordset as new ADODB.Recordset
Dùng phương thức Open chọn nguồn dữ liệu.
Cách 1:
https://lop11.com/ 16
Tên_recordset.Open Source, ActiveConnection,CursorType, LockType,
Option
Source là một câu lệnh SQL hoặc tên một table
ActiveConnection: Tên_connection kết nối CSDL
CursorType: Chỉ dịnh loại con trỏ sử dụng trong recordset
LockType: Kiểu khoá mẩu tin
Option: Tuỳ chọn
Cách 2: Có thể gán trực tiếp các giá trị trên các thuộc tính của recordset
Tên_recordset.ActiveConnection = <Tên_connection>
Tên_recordset.Source = <Tên bảng hay câu SQL>
Tên_recordset.CursorType = <CursorType>
Tên_recordset.LockType = <LockType>
Gọi phương thức Open : Tên_recordset.Open
Lâý giá trị của Field
Truy xuất dữ liệu trong recordset →chọn Field cần lấy giá trị
Có 3 cách:
Tên_recordset.Fileds (“tên_field”)
Tên_recordset.Fields (index)
Tên_recordset ! tên_field
Các thao tác trên mẩu tin
Thêm một mẩu tin: Tên_recordset.AddNew
Sửa một mẩu tin: Tên_recordset.Update
Xoá một mẩu tin: Tên_recordset.Delete
Tìm kiếm mẩu tin:
Tên_recordset.Find Criteria, Skiprecord, SearchDirection, Start
Thuộc tính Bookmark, AbsolutePosition của đối tượng recordset
Tên_recordset.Bookmark cho biết vị trí xác định là duy nhất của mẩu tin
hiện hành trong recordset
Tên-recordset.Absoluteposition lưu trữ thông tin vị trí của mẩu tin hiện hành
trong recordset
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ
2.1. HIỆN TRẠNG
https://lop11.com/ 17
Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin:
- Lãnh đạo Khoa gồm: 1 Trưởng khoa, 2 Phó Trưởng Khoa.
- Các Phòng chức năng và phòng chuyên môn gồm: 4 phòng chức năng, 1
phòng chuyên môn, 1 văn phòng Đoàn TN.
Phòng
Đào tạo,
KH&Q
HQT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng
Tổng
hợp
LÃNH
ĐẠO
KHOA
Phòng
Công
tác
HSSV
Phòng
Thanh
tra,
KT&Đ
BCLGD
BM Các
HTTT
BM CNPM
BM
CNĐKTĐ
BM ĐTVT
BM KHCB
BM
KHMT
BM KTMT
BM
MMT&TT
Phòng
Thực
hành,
triển
khai
VP
Đoàn TN
https://lop11.com/ 18
+ Phòng Tổng hợp;
+ Phòng Đào tạo, Khoa học và Quan hệ quốc tế;
+ Phòng Công tác Học sinh sinh viên;
+ Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
+ Phòng Thực hành, Triển khai CNTT &TT;
+ Văn phòng Đoàn Thanh niên.
- Các bộ môn: gồm 8 bộ môn
+ Bộ môn Các hệ thống thong tin;
+ Bộ môn Công nghệ phần mềm;
+ Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động;
+ Bộ môn Điện tử viễn thông;
+ Bộ môn Khoa học máy tính;
+ Bộ môn Khoa học cơ bản;
+ Bộ môn Kỹ thuật máy tính;
+ Bộ môn Mạng máy tình và truyền thông.
Phòng Tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ do Trưởng khoa giao trong các lĩnh vực công tác: hành chính tổng hợp, kế
hoạch tài chính, tổ chức cán bộ, quản trị thiết bị, y tế, bảo vệ và thi đua. Trong đó,
bộ phận tổ chức cán bộ có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là, tham mưu giúp việc
cho Trưởng khoa thực hiện các công tác tổ chức cán bộ: quy hoạch, bồi dưỡng, bố
trí, quản lý đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ
máy quản lý, công tác chế độ chính sách, an toàn và bảo hộ lao động trong Khoa.
- Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ
máy quản lý của Khoa: xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các
đơn vị trong Khoa.
- Phối hợp với các bộ môn và các đơn vị hữu quan lập quy hoạch xây dựng,
phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp
vụ có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển Khoa.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học
hàm cho cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học trong Khoa để trình Trưởng khoa.
https://lop11.com/ 19
- Chỉ đạo xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Khoa cũng như
các hệ thống quy định, quy tắc, nội quy làm việc trong Khoa.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khoa,
phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị phẩm chất đạo đức,
năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Lãnh đọa khoa về công tác
cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.
- Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ, viên chức mới, ký kết
các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn và dài hạn... phục vụ cho công
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Khoa.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen
thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức để trình Trưởng khoa ra quyết
định khen thưởng, kỷ luật.
- Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ do Trưởng khoa ban hành.
- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức
trong Khoa.
- Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, tổ chức thi
chuyên môn cho cán bộ, viên chức theo các quy định của Đại học Thái Nguyên để
trình Trưởng khoa.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp
hành tổ chức kỷ luật trong Khoa. Chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới
cho cán bộ, viên chức.
- Xét cấp giấy nghỉ phép hàng năm, nghỉ không lương, làm các thủ tục nghỉ
hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho cán bộ viên chức theo đúng chế độ, chính sách.
- Xây dựng quy chế và đề xuất biện pháp thực hiện an toàn và bảo hộ lao
động trong Khoa. Tổ chức việc kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở
các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động.
- Kết hợp cùng các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường
làm việc của cán bộ, viên chức. Phối hợp cùng bộ phận y tế thường xuyên tổ chức
định kỳ khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức làm việc trong các môi
trường độc hại để có cơ sở đề nghị các chế độ bồi dưỡng và bảo hiểm hợp lý.
https://lop11.com/ 20
Từ các chức năng và nhiệm vụ nêu trên của Phòng Tổng hợp nói chung và
bộ phận tổ chức cán bộ nói riêng, chúng ta có thể thấy rõ được những công việc cơ
bản của Phòng khi tuyển cán bộ mới đó là:
Bộ phận tổ chức cán bộ của phòng Tổng hợp sẽ xem xét hồ sơ, dựa vào trình
độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho Lãnh đạo
Khoa để phân công, sắp xếp công việc cho phù hợp, đồng thời, lưu vào sổ để tiện
theo dõi.
Hiện nay việc quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghệ thông tin vẫn thực
hiện một cách thủ công, được xếp theo bộ môn, theo phòng ban và cất trong tủ đựng
hồ sơ. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin trong mỗi hồ sơ mất rất nhiều thời gian.
2.2. CÁC YÊU CẦU THỰC TẾ
Qua sự tìm hiểu về thực tế trong việc quản lý Hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ
thông tin, hòa chung với xu hướng tin học hóa công tác quản lý trong các nhà
trường em nhận thấy cần phải xây dựng một chương trình quản lý hồ sơ cho phép
lưu trữ, cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng, với kết quả lớn, cho phép ghi nhận hồ sơ
một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, giúp cho quá trình tìm kiếm, tra cứu,
thống kê, báo cáo hồ sơ một cách khoa học, hỗ trợ được các cách tìm kiếm khác
nhau, các loại tra cứu khác nhau, các loại báo cáo, thống kê khác nhau.
Đồng thời chương trình cần phải đáp ứng được các yêu cầu thực tế khi gia
tăng nội dung trong hồ sơ và số lượng hồ sơ tức là chương trình cần có các chức
năng sửa, xóa, cập nhật dữ liệu, từ đó một yêu cầu được đặt ra là phải có cách tổ
chức dữ liệu linh hoạt, khoa học, chứa được lượng dữ liệu khá lớn, thuận tiện cho
việc thêm, xóa và cập nhật dữ liệu . . .
Vấn đề phân quyền trong công tác quản lý cũng là một yêu cầu tất yếu cần
phải được thiết lập trong chương trình để tránh tình trạng dữ liệu gốc bị thay đổi sai
lệch bởi những người không được quyền sửa đổi.
2.3. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHẦN MỀM
- Cho phép tra cứu, xóa, sửa, cập nhật dữ liệu thuận tiện, đơn giản đối với
người sử dụng và tiết kiệm được thời gian.
- Lưu trữ, tìm kiếm và sắp xếp thông tin đảm bảo:
+ Số liệu chính xác;
https://lop11.com/ 21
+ Đầy đủ thông tin, tránh dư thừa dữ liệu;
+ Tìm kiếm nhanh chóng;
+ Lưu trữ khoa học và an toàn.
- Giảm bớt công sức và thời gian, thay thế công việc thủ công.
- Đảm bảo tính bảo mật trong lưu trữ thông tin.
- Tự động hóa ở mức độ nhất định về tổng hợp, báo cáo.
- Tận dụng được tốt khả năng làm việc của máy tính.
2.4. CÁC MẪU BIỂU CẦN THIẾT
2.4.1. Mẫu sơ yếu lý lịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên: ......................................................................................................................
Số CMND:.................................Nơi cấp:.............................Ngày cấp:........................
Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
1. Họ và tên khai sinh:................................................2.Giới tính:................................
3. Họ và tên đang dùng:..............................................Bí danh:. ...................................
4. Ngày tháng năm sinh:................................................................................................
5. Nơi sinh:....................................................................................................................
6. Nguyên quán: ............................................................................................................
7. Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................
8. Dân tộc:....................................................................9. Tôn giáo: .............................
10. Thành phần xuất thân:.............................................................................................
11. Thành phần bản thân:..............................................................................................
12. Ngày vào Đoàn:..........................................Nơi kết nạp: ........................................
13. Ngày vào Đảng:.........................................Nơi kết nạp: .........................................
Ngày chính thức:...........................................................................................................
Ảnh
4 x 6
https://lop11.com/ 22
14. Trình độ văn hóa: ....................................................................................................
15. Trình độ chuyên môn:.............................................................................................
16. Trình độ ngoại ngữ:.................................................................................................
17. Trình độ tin học:......................................................................................................
18. Trình độ chính trị: ...................................................................................................
19. Quá trình hoạt động của bản thân: ..........................................................................
20. Họ và tên bố:.......................................................Năm sinh:. ..................................
Quá trình công tác:........................................................................................................
21. Họ và tên mẹ:.......................................................Năm sinh: ..................................
Quá trình công tác:........................................................................................................
22. Anh (chị) em ruột:...................................................................................................
22.1. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:................... ....................
Chỗ ở:............................................................................................................................
22.2. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.................... ...................
Chỗ ở:............................................................................................................................
22.3. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.. .....................................
Chỗ ở:............................................................................................................................
23. Hoàn cảnh gia đình
23.1. Họ và tên chồng (vợ):..............................Tuổi:....................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Nơi làm việc:.................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................
23.2. Họ và tên con:......................................................................................................
23.2.1. Con 1:..................................................Tuổi:.....................................................
23.2..2. Con 2:.................................................Tuổi:.....................................................
Cam đoan:...............................................................................................................
Xác nhận của chính quyền địa phương
Ngày tháng năm
Người khai
2.4.2. Quá trình công tác
Từ tháng năm Đến tháng năm Làm gì Ở đâu
https://lop11.com/ 23
2.4.3. Diễn biến quá trình hưởng lương của một cán bộ
Thời gian Năm
nâng
lương
Bậc
lương
Hệ
số
PCCV PCĐT PCVK PCTN PCK
Ghi
chú
Từ Đến
2.4.4. Quá trình bồi dưỡng
Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Nơi bồi
dưỡng
Hình thức
bồi dưỡng
Chứng chỉ
Từ Đến
2.4.5. Quá trình đào tạo
Thời gian Bằng
cấp đào
Chuyên
ngành
Cơ sở
đào
Nước đào
tạo
Hình
thức
Năm tốt
nghiệp
Từ Đến
https://lop11.com/ 24
tạo đào tạo tạo đào tạo
2.4.6. Quan hệ gia đình
TT Quan hệ Họ và tên
Năm
sinh
Hiện nay làm
gì?
Chỗ ở thường trú
1
2
3
2.4.7. Quan hệ thân nhân đang ở nước ngoài
TT
Quan
hệ
Họ và tên
Năm
sinh
Nghề
nghiệp
Nước
định cư
Định cư từ
năm
Quốc
tịch
https://lop11.com/ 25
2.4.8. Nước ngoài đã đến
Thời gian Tên nước đã
đến
Mục đích đến (Học tập, hội
thảo, bồi dưỡng, công tác...)
Địa chỉ nơi
đến
Từ Đến
2.4.9. Khen thưởng, kỷ luật
Nội dung
khen
thưởng
Hình thức
khen
thưởng
Nội dung
kỷ luật
Hình thức
kỷ luật
Cơ quan
quyết định
Quyết định
số
2.4.10. Quá trình bồi dưỡng lý luận chính trị
Thời gian Nội dung bồi
dưỡng
Trình độ
Lớp học bồi
dưỡng
Nơi bồi
dưỡng
Từ Đến
https://lop11.com/ 26
2.4.11. Trình độ ngoại ngữ
Thời gian
Lớp học đào tạo Thứ tiếng Trình độ Nơi đào tạo
Từ Đến
2.4.12. Trình độ tin học
Trình độ
Hình thức
đào tạo
Thời gian
Lớp học đào tạo Nơi đào tạo
Từ Đến
https://lop11.com/ 27
2.5. CÁC BÁO CÁO TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO ĐỘ TUỔI
Đơn vị
Nam
(20-30)
Nam
(31-44)
Nam
(45-54)
Nam
(55-60)
Nữ
(20-30)
Nữ
(31-40)
Nữ
(40-50)
Nữ
(51-55)
Tổng
https://lop11.com/ 28
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Tên đơn vị Tổng số
Trình độ chuyên môn
Giáo sư Phó GS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng
Trình độ
khác
Cộng
https://lop11.com/ 29
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO PHÒNG BAN, BỘ MÔN
TT Họ và tên
Ngày sinh
Biên chế Hợp đồng Ghi chú
Nam Nữ
Cộng
https://lop11.com/ 30
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO DÂN TỘC
TT Họ và tên
Ngày sinh
Đơn vị Dân tộc Ghi chú
Nam Nữ
Cộng
https://lop11.com/ 31
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TT Họ và tên
Ngày sinh
Đơn vị
Trình độ Ngoại ngữ
Ghi chú
Nam Nữ Tiếng Anh
Ngoại ngữ
khác
Cộng
https://lop11.com/ 32
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu tích lũy và xử lý các dữ liệu đã nảy sinh trong mọi công việc, trong
mọi hoạt động của con người. Mọi bài toán dù nhỏ cũng cần đến dữ liệu nhưng
không nhất thiết phải quản lý các dữ liệu này theo các phương pháp khoa học. Do
khả năng tổng hợp của người xử lý và các dữ liệu được lấy ra, được xử lý mà không
vấp phải khó khăn nào. Tuy nhiên khi bài toán có kích thước lớn hơn và số lượng
dữ liệu cần xử lý tăng lên nhanh thì tầm bao quát của con người khó có thể quản lý
hết được. Khi đó cần phải có một cách tổ chức và quản lý dữ liệu thật khoa học,
chính xác.
Khi thiết kế một cơ sở dữ liệu nào cũng phải quan tâm đến các mối ràng
buộc của các quan hệ giữa bản thân chúng.
Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt cần tránh được những vấn đề sau:
- Dư thừa dữ liệu;
- Không nhất quán, dị thường khi sửa dữ liệu;
- Không nhất quán khi thêm bộ dữ liệu;
- Dị thường khi xóa dữ liệu.
Vì vậy, khi thiết kế cơ sở dữ liệu một quan hệ có thể phân chia thành nhiều
quan hệ khác nhau nhằm tránh tất cả những điều đã nêu để đạt được một lược đồ cơ
sở dữ liệu sao cho tốt hơn.
3.2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG
Sơ đồ đưa ra những yêu cầu sau:
- Cập nhật hồ sơ (thêm mới, điều chỉnh hồ sơ cán bộ khoa CNTT);
- Cập nhật danh mục (bao gồm các bảng dữ liệu nhằm mục đích nhất quán
dữ liệu);
- Tìm kiếm (theo một số điều kiện)- Thống kê (đưa ra danh sách cán bộ viên
chức, trình độ chuyên môn, diễn biến lương…).
https://lop11.com/ 33
Sơ đồ phân cấp chức năng
TĐCM của
CBVC
Danh sách
giảng viên
Danh sách
CBVC được
nâng lương
Số lượng
CBVC theo độ
tuổi
Số lượng
CBVC theo
dân tộc
Danh sách
CBVC theo NN
DS khen
thưởng, kỷ luật
Thống kê
Tìm kiếm
Danh sách
CBVC
Theo
tên
Theo
trình độ
chuyên
môn
QLHSCB
Theo
Trình
độ
ngoại
ngữ
Theo
Đơn vị
Theo
chức
danh
Cập nhật hồ sơ
Sơ yếu lý lịch
Lương, phụ cấp
QT công tác
QT
kiêm nhiệm
Quá trình
đào tạo
Bồi dưỡng
Chính trị
Bồi dưỡng
Ngoại ngữ
Cập nhật danh
mục
Danh mục QĐ
khen thưởng, kỷ
luật
Bồi dưỡng
Tin học
Phong hàm
Bồi dưỡng
khác
Quan hệ gia
đình
QH
nước ngoài
Nước ngoài
đã đến
Danh mục
ngạch công
chức
Danh mục
đơn vị
Danh mục
chức vụ
Danh mục
chuyên ngành
Danh mục
ngoại ngữ
Khen thưởng,
Kỷ luật
Theo
dân tộc
Theo
mã
ngạch
Danh sách
CBVC theo ĐV
Danh sách
Biên chế
Danh sách
Đảng viên
Danh mục
Thành phần
gia đình
Danh sách
hợp đồng
https://lop11.com/ 34
3.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
Phòng Tổng hợp
Quản lý
Hồ sơ Cán bộ
Lãnh đạo khoa
Kết
quả
tìm
kiếm
Thông
tin
cập
nhật
Yêu
cầu
Thống
kê
Kết
quả
thống
kê
Kết
quả
tìm
kiếm
Yêu
cầu
tìm
kiếm
Yêu
cầu
tìm
kiếm
Yêu
cầu
Thống
kê
Kết quả
Thống
kê
https://lop11.com/ 35
3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Danh mục
2. Cập
nhật hồ
sơ
1. Cập
nhật danh
mục
Hồ sơ cán bộ
4. Thống
kê
3. Tìm
kiếm
Phòng Tổng
hợp
Lãnh đạo khoa
Thông
tin
cập nhật
hồ sơ
Thông
tin
cập
nhật
danh
mục
Kết
quả
tìm
kiếm
Thông
tin tìm
kiếm
Phòng Tổng
hợp
Phòng Tổng
hợp
Thông
tin tìm
kiếm
Kết
quả
tìm
kiếm
Báo
cáo
Yêu
cầu
thống
kê
Báo
cáo
Yêu
cầu
thống
kê
https://lop11.com/ 36
3.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
- Mức dưới đỉnh chức năng 1
1.4 Cập nhật
danh mục
ngoại ngữ
Phòng Tổng
hợp
Ngoại ngữ
1.5 Cập nhật
danh mục QĐ
khen thưởng
Phòng Tổng
hợp
QĐ Khen thưởng
1.6 Cập nhật
danh mục QĐ
kỷ luật
Phòng Tổng
hợp
QĐ Kỷ luật
1.1 Cập nhật
danh mục
đơn vị
Phòng Tổng
hợp
Đơn vị
1.2 Cập nhật
danh mục
chức vụ
Phòng Tổng
hợp
Chức vụ
1.3 Cập nhật
danh mục
chuyên
ngành
Phòng Tổng
hợp
Chuyên ngành
https://lop11.com/ 37
- Mức dưới đỉnh chức năng 2
1.7 Cập nhật
danh mục
TP gia đình
Phòng Tổng
hợp
Thành phần gia dình
1.8 Cập nhật
danh mục
ngạch công
chức
Phòng Tổng
hợp
Ngạch công chức
2.1 Cập nhật
sơ yếu lý lịch
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
Dân tộc
Diện chính sách
TP xuất thân
https://lop11.com/ 38
2.3 Cập nhật
Quá trình
công tác
Phòng Tổng
hợp
QT công tác
Chức danh
Đơn vị
Sơ yếu lý lịch
2.2 Cập nhật
lương, phụ
cấp
Phòng Tổng
hợp
Diễn biến lương
Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 39
2.5 Cập nhật
Quá trình
đào tạo
Phòng Tổng
hợp
QT đào tạo
Bằng cấp
Chuyên ngành
Sơ yếu lý lịch
2.4 Cập nhật
Quá trình
kiêm nhiệm
Phòng Tổng
hợp
QT kiêm nhiệm
Chức danh
Đơn vị
Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 40
2.8 Cập nhật
QT bồi
dưỡng NN
Phòng Tổng
hợp
QT bồi dưỡng NN
Danh mục ngoại ngữ
Sơ yếu lý lịch
2.7 Cập nhật
QT bồi
dưỡng CT
Phòng Tổng
hợp
QT bồi dưỡng CT
Sơ yếu lý lịch
2.6 Cập nhật
Học hàm
Phòng Tổng
hợp
Phong hàm
Danh mục học hàm
Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 41
2.11 Cập
nhật Quan
hệ gia đình
Phòng Tổng
hợp
Quan hệ gia đình
Sơ yếu lý lịch
2.9 Cập nhật
QT bồi
dưỡng TH
Phòng Tổng
hợp
QT bồi dưỡng TH
Sơ yếu lý lịch
2.10 Cập
nhật QT bồi
dưỡng khác
Phòng Tổng
hợp
QT bồi dưỡng khác
https://lop11.com/ 42
2.13 Cập
nhật Nước
ngoài đã đến
Phòng Tổng
hợp
QH thân nhân nước ngoài
Sơ yếu lý lịch
2.12 Cập
nhật QH
thân nhân
nước ngoài
Phòng Tổng
hợp
QH thân nhân nước ngoài
Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 43
2.15 Cập
nhật Kỷ luật
Phòng Tổng
hợp
Kỷ luật
Danh mục Quyết định KL Sơ yếu lý lịch
2.14 Cập
nhật Khen
thưởng
Phòng Tổng
hợp
Khen thưởng
Danh mục Quyết định KT
Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 44
- Mức dưới đỉnh chức năng 3
Đơn
vị
Kết
quả
Kết
quả
Tên
3.1 Tìm
kiếm theo
tên
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
3.2 Tìm
kiếm theo
đơn vị
Phòng Tổng
hợp
Đơn vị Sơ yếu lý lịch
Chức
danh Trình
độ
Kết
quả
Kết
quả
3.3 Tìm
kiếm theo
chức danh
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
3.4 Tìm kiếm
theo trình độ
chuyên môn
Phòng Tổng
hợp
QT đào tạo Sơ yếu lý lịch
QT công tác
https://lop11.com/ 45
Mã
ngạch
Kết
quả
3.7 Tìm
kiếm theo
mã ngạch
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
Trình
độ
NN
Dân
tộc
Kết
quả
Kết
quả
3.5 Tìm kiếm
theo trình độ
NN
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
3.6 Tìm kiếm
theo dân tộc
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
QT bồi dưỡng NN
https://lop11.com/ 46
- Mức dưới đỉnh chức năng 4
Kết
quả
4.1 Thống kê
danh sách
biên chế
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
Kết
quả
4.2 Thống kê
danh sách
hợp đồng
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
Kết
quả
4.1 Thống kê
danh sách
CBVC
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
Kết
quả
4.2 Thống kê
danh sách
CBVC theo
ĐV
Phòng Tổng
hợp
Sơ yếu lý lịch
QT công tác
https://lop11.com/ 47
3.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG
3.4.1. Các thực thể
*) Bảng SoYeuLyLich
TT Tên trường Kiểu Diễn giải Độrộng
1 MaCanBo AutoNumber Mã cán bộ 10
2 TenKhaiSinh Text Tên khai sinh 30
3 TenThuongGoi Text Tên thường gọi 30
4 BiDanh Text Bí danh 30
5 SoCMTND Text CMTND 10
6 NoiCap Text Nơi cấp 20
7 NgayCap Date/time Ngày cấp 8
8 GioiTinh 0/1 Giới tính 4
9 NgaySinh Date/time Ngày tháng năm sinh 8
10 NoiSinh Text Nơi sinh 30
11 NguyenQuan Text Nguyên quán 30
12 DiaChiTT Text Địa chỉ thường trú 50
13 MaDanToc Number Mã dân tộc 4
14 MaTonGiao Number Mã tôn giáo 4
15 MaTPXT Number Mã thành phần xuất thân 4
16 MaCS Number Mã chính sách 4
17 E-Mail Text Địa chỉ hòm thư 30
18 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10
19 SoDT_DiDong Text Điện thoại di động 10
20 SoDT_NR Text Điện thoại nhà riêng 10
21 TrinhDoVH Text Trình độ văn hóa 4
22 NangKhieu Text Năng khiếu 30
23 TinhTrangSK Text Tình trạng sức khỏe 20
24 NgayVeCoQuan Date/time Ngày về cơ quan 8
25 NgayVaoDoan Date/time Ngày vào Đoàn 8
https://lop11.com/ 48
TT Tên trường Kiểu Diễn giải Độrộng
26 NoiKetNapDoan Text Nơi kết nạp Đoàn 30
27 LaDangVien Yes/No Là Đảng viên
28 NgayVaoDang Date/time Ngày vào Đảng 8
29 NoiKetNapDang Text Nơi kết nạp Đảng 30
30 NgayChinhThuc Date/time Ngày chính thức 8
31 NgayNhapNgu Date/time Ngày nhập ngũ 8
32 NgayXuatNgu Date/time Ngày xuất ngũ 8
33 ThuongBinhHang Text Thương binh hạng 5
34 SoHieuCC Number Số hiệu công chức 4
35 NgayVaoBC Date/time Ngày vào biên chế 8
36 CamDoan Text Cam đoan 80
*) Bảng DienBienHuongLuong
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 NamNangLuong Date/time Năm nâng lương 8
4 BacLuong Number Bậc lương 4
5 HeSo Number Hệ số 4
6 PCCV Number Phụ cấp chức vụ 4
7 PCĐT Number Phụ cấp đặc thù 4
8 PCVK Number Phụ cấp vượt khung 4
9 PCTN Number Phụ cấp trách nhiệm 4
10 PCK Number Phụ cấp khác 4
11 GhiChu Text Chi chú 10
https://lop11.com/ 49
*) Bảng QuaTrinhDaoTao
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 MaBangcap Number Mã bằng cấp 4
5 MaCNganh Number Mã chuyên ngành 4
6 CosoDT Text Cơ sở đào tạo 30
7 NuocDT Text Nước đào tạo 30
8 HinhthucDT Text Hình thức đào tạo 20
9 NamTotNghiep Date/Time Năm tốt nghiệp 8
*) Bảng QuaTrinhNangNgach
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tư Date/time Từ ngày 8
3 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10
*) Bảng PhongHam
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 MaHocHam Number Mã học hàm 4
3 NgayPhong Date/time Ngày phong hàm 8
*) Bảng QuaTrinhBoiDuongLLCT
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 NoidungBD Text Nội dung bồi dưỡng 30
5 NoiBD Text Nơi bồi dưỡng 30
6 LopBD Text Lớp bồi dưỡng 30
7 Trinhdo Text Trình độ 10
https://lop11.com/ 50
*) Bảng QuaTrinhBoiDuongNN
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 LopDaoTao Text Lớp đào tạo 30
5 NoiDaoTao Text Nơi đào tạo 30
6 MaNgoaiNgu Text Mã ngoại ngữ 10
*) Bảng QuaTrinhBoiDuongTinHoc
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 LopDaoTao Text Lớp đào tạo 30
5 NoiDaoTao Text Nơi đào tạo 30
*) Bảng QuaTrinhBoiDuongKhac
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 NoidungBD Text Nội dung bồi dưỡng 30
5 NoiBD Text Nơi bồi dưỡng 30
6 HinhThucBD Text Hình thức bồi dưỡng 20
7 ChungChi Text Chứng chỉ 10
*) Bảng QuaTrinhCongTacTruoc (trước khi về khoa)
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 LamGi_ODau Text Làm gì_ở đâu 30
https://lop11.com/ 51
*) Bảng QuaTrinhCongTacSau (sau khi về khoa)
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 MaDonVi Number Mã đơn vị 4
4 MaChucVụ Number Mã chức vụ 4
*) Bảng QuaTrinhKiemNhiem
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 MaDonVi Number Mã đơn vị 4
5 MaChucDanh Number Mã chức danh 4
6 HetNhiemKy Yes/No Hết nhiệm kỳ
*) Bảng QuanHeGiaDinh
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 QuanHe Text Quan hệ 10
3 HoVaTen Text Họ và tên 30
4 NamSinh Number Năm sinh 4
5 LamGi_Odau Text Làm gì_ở đâu 30
6 ChoOHienNay Text Chỗ ở hiện nay 50
*) Bảng QuanHeNuocNgoai
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 QuanHe Text Quan hệ 20
3 HoVaTen Text Họ và tên 30
4 NamSinh Number Năm sinh 4
5 NgheNghiep Text Nghề nghiệp 30
6 NuocDinhCu Text Nước định cư 20
7 DinhCuTuNam Number Định cư từ năm 4
8 QuocTich Text Quốc tịch 20
https://lop11.com/ 52
*) Bảng NuocDaDen
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 Tu Date/time Từ ngày 8
3 Den Date/time Đến ngày 8
4 TenNuoc Text Tên nước 30
5 MucDichDen Text Mục đích đến 20
6 DiaChi Text Địa chỉ 30
*) Bảng KhenThuong
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 SoQDKT Text Số quyết định khen thưởng 10
*) Bảng KyLuat
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4
2 SoQDKL Text Số quyết định kỷ luật 10
*) Bảng ChucDanh
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaChucDanh AutoNumber Mã chức danh 10
2 TenChucDanh Text Tên chức danh 20
*) Bảng DanToc
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaDanToc AutoNumber Mã dân tộc 10
2 TenDanToc Text Tên dân tộc 10
https://lop11.com/ 53
*) Bảng ThanhPhanXuatThan
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaTPGĐ AutoNumber Mãthànhphầngiađình 10
2 TenTPGĐ Text Tênthànhphầngiađình 20
*) Bảng GiaDinhChinhSach
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaCS AutoNumber Mã chính sách 10
2 DienCS Text Diện chính sách 20
*) Bảng BangCap
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaBangCap AutoNumber Mã bằng cấp 4
2 TenBangCap Text Tên bằng cấp 15
*) Bảng HocHam
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaHocHam AutoNumber Mã học hàm 4
2 TenHocHam Text Tên học hàm 15
*) Bảng DonVi
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaDonVi AutoNumber Mã đơn vị 10
2 TenDonVi Text Tên đơn vị 30
*) Bảng CacQuyetDinhKhenThuong
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 SoQDKT Text Sốquyếtđịnhkhenthưởng 10
2 HinhThucKT Text Hình thức khen thưởng 10
3 NoiDungKT Text Nội dung khen thưởng 50
4 NgayQD Date/time Ngày quyết định 8
5 CoquanQD Text Cơ quan quyết định 30
https://lop11.com/ 54
*)Bảng KyLuat
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 SoQDKL Text Số quyết định kỷ luật 10
2 HinhThucKL Text Hình thức kỷ luật 10
3 NoiDungKL Text Nội dung kỷ luật 50
4 NgayQD Date/time Ngày quyết định 8
5 CoQuanQD Text Cơ quan quyết định 30
*) Bảng NgachCongChuc
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10
2 TenNgach Text Tên nghạch 30
*) Bảng TenNgoaiNgu
STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng
1 MaNN Autonumber Mã ngoại ngữ 4
2 TenNN Text Tên ngoại ngữ 20
https://lop11.com/ 55
3.4.2. Sơ đồ thực thể liên kết E-R
https://lop11.com/ 56
CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
4.1. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ
Để giải quyết các bài toán quản lý nói chung, chúng ta có thể sử dụng nhiều
ngôn ngữ lập trình và nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như: Visual Basic,
Visual C++
, Foxpro, SQL Server… Mỗi ngôn ngữ lập trình, mỗi hệ quản trị cơ sở dữ
liệu đều có những điểm mạnh, điểm yếu trên từng bài toán cụ thể. Visual Basic là
một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng, nó hỗ trợ mạnh các thao tác về
cơ sở dữ liệu, dễ thiết kế giao diện, cho phép chỉnh sửa dễ dàng rất thích hợp cho
các bài toán quản lý. Chính vì vậy mà em đã lựa chọn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Visual Basic 6.0 để xây dựng chương trình cho bài toán quản lý của mình.
4.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
4.2.1. Chức năng Cập nhật danh mục
https://lop11.com/ 57
Danh mục đơn vị
Danh mục chức vụ
https://lop11.com/ 58
4.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ
Thêm mới Sơ yếu lý lịch
https://lop11.com/ 59
4.2.3. Chức năng Tìm kiếm
Tìm kiếm theo tên
https://lop11.com/ 60
Tìm kiếm theo dân tộc
https://lop11.com/ 61
KẾT LUẬN
Bài toán quản lý hồ sơ cán bộ là một bài toán được rất nhiều người quan tâm.
Khi xây dựng được chương trình này sẽ làm cho việc xử lý, quản lý hồ sơ được thực
hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn nhiều.
Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu một cách nghiêm túc cùng với sự
giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Tuyển và các thầy cô trong Khoa, Lãnh
đạo phòng và các bạn nên đồ án tốt nghiệp của em đã được hoàn thành với những
công việc chính như sau:
1. Kết quả đạt được
- Hoàn thành việc khảo sát và xác định mục tiêu của bài toán quản lý hồ sơ
cán bộ Khoa Công nghệ thông tin;
- Phân tích khá đầy đủ, cụ thể và chi tiết bài toán quản lý hồ sơ cán bộ Khoa
Công nghệ Thông tin;
- Bước đầu thiết kế, cài đặt chương trình.
Về cơ bản, chương trình đã xây dựng được hoàn toàn phần cấp nhật hồ sơ
cán bộ, phần nào đáp ứng được việc xem, tìm kiếm, thống kê và hiệu chỉnh hồ sơ
cán bộ; chương trình còn đáp ứng được việc cập nhật các danh mục như đơn vị,
chức danh, chuyên ngành, khen thưởng, kỷ luật… Đồng thời, chương trình cho
phép thêm, sửa, xóa, tìm kiến trên tất cả các đối tượng trong hồ sơ như: lương, quá
trình đào tạo, bồi dưỡng…
2. Hạn chế
Do thời gian và vốn kiến thức có hạn nên đề tài của em mới chỉ dừng lại với
việc phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình ở mức đơn giản. Đây là một
bài toán khá phức tạp cho nên, trong quá trình khảo sát, xây dựng và phân tích thiết
kế không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong sẽ nhận được sự quan tâm tạo
điều kiện của các thầy cô để em có thể hoàn thiện phần mềm một cách tốt nhất.
3. Hướng mở rộng của đề tài
Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ hơn những
yêu cầu của bài toán quản lý hồ sơ nói chung và quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công
nghệ thông tin nói riêng, sẽ thực hiện cài đặt hoàn chỉnh phần mềm quản lý hồ sơ
cán bộ khoa Công nghệ Thông tin.
https://lop11.com/ 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đậu Quang Tuấn - Lập trình cơ sở dữ liệu VisualBasic 6.0, NXB trẻ - 2001;
2. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Microsoft Visual Basic 6.0 và lập trình cơ sở dữ liệu -
NXB Lao động xã hội - 2004;
3. Nguyễn văn Ba - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại Học Quốc
Gia Hà Nội - 2004.
4. Đinh Xuân Lâm - Phân tích thiết kế hệ thống trong lập trình, NBThống kê – 2005
https://lop11.com/ 63
PHẦN PHỤ LỤC
Chương trình gồm nhiều Form chức năng, trong đó Form Cập nhật Sơ yếu lý
lịch là phức tạp nhất. Dưới đây là đoạn mã lệnh cho Form này.
Form: SoYeuLyLich
Option Explicit
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Private Sub SetupItemsCombo(cbo As ComboBox, ma As String, ten As String,
table As String)
Dim strSQL As String
cbo.Clear
cbo.Text = "--------------"
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb"
cn.Open
strSQL = "SELECT * FROM " & table
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Source = strSQL
rs.ActiveConnection = cn
rs.Open
If rs.EOF And rs.BOF Then
Exit Sub
End If
rs.MoveFirst
Dim i As Integer
i = 0
While Not rs.EOF
https://lop11.com/ 64
cbo.AddItem rs.Fields(ten)
cbo.ItemData(i) = rs.Fields(ma)
rs.MoveNext
i = i + 1
Wend
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
cbo.ListIndex = 0
End Sub
Private Sub cmdCanCel_Click()
frameCapNhat.Visible = False
frameDanhSach.Visible = True
rs.Cancel
rs.Close
Set rs = Nothing
lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch"
End Sub
Private Sub cmdCapNhat_Click()
On Error GoTo Err
With rs
.Fields("MaDanToc") = cboDanToc.ItemData(cboDanToc.ListIndex)
.Fields("MaCS") = cboDienCS.ItemData(cboDienCS.ListIndex)
.Fields("GioiTinh") = (cboGioiTinh.List(cboGioiTinh.ListIndex) = "Nam")
.Fields("MaTonGiao") = cboTonGiao.ItemData(cboTonGiao.ListIndex)
.Fields("MaTPXT") = cboTPGD.ItemData(cboTPGD.ListIndex)
.Fields("MaNgach") = cboNgach.ItemData(cboNgach.ListIndex)
.Fields("BiDanh") = txtBiDanh.Text & ""
.Fields("CamDoan") = txtCamDoan.Text
https://lop11.com/ 65
.Fields("SoCMTND") = txtCMTND.Text
.Fields("DiaChiTT") = txtDiaChi.Text
.Fields("SoDT_DiDong") = txtDTDD.Text & ""
.Fields("SoDT_NR") = txtDTNR.Text & ""
.Fields("EMail") = txtEMail.Text & ""
.Fields("NangKhieu") = txtNangKhieu.Text & ""
.Fields("NgayVaoBC") = txtNgayBC.Text
.Fields("NgayCap") = txtNgayCap.Text
.Fields("NgaySinh") = Me.txtNgaySinh.Text
.Fields("NgayVeCoQuan") = Me.txtNgayVeCQ.Text
.Fields("NguyenQuan") = Me.txtNguyenQuan.Text
.Fields("NoiCap") = Me.txtNoiCap.Text
.Fields("NoiKetNapDoan") = Me.txtNoiKetNapDoan.Text & ""
.Fields("NoiSinh") = Me.txtNoiSinh.Text
.Fields("SoHieuCC") = Me.txtSoHieuCC.Text
.Fields("TenKhaiSinh") = Me.txtTenKhaiSinh.Text
.Fields("TenThuongGoi") = Me.txtTenThuongGoi.Text
.Fields("ThuongBinhHang") = Me.txtThuongBinh.Text
.Fields("TinhTrangSK") = Me.txtTinhTrangSK.Text
.Fields("TrinhDoVH") = Me.txtTrinhDoVH.Text
If txtNgayNhapNgu = "" Then
.Fields("NgayNhapNgu") = 0
Else
.Fields("NgayNhapNgu") = txtNgayNhapNgu.Text
End If
If txtNgayXuatNgu = "" Then
.Fields("NgayXuatNgu") = 0
Else
.Fields("NgayXuatNgu") = Me.txtNgayXuatNgu.Text
End If
If txtNgayVaoDoan = "" Then
.Fields("NgayVaoDoan") = 0
Else
https://lop11.com/ 66
.Fields("NgayVaoDoan") = Me.txtNgayVaoDoan.Text
End If
If txtNgayVaoDang.Text <> "" Then
.Fields("LaDangVien") = True
.Fields("NoiKetNapDang") = Me.txtNoiKetNapDang.Text
.Fields("NgayVaoDang") = Me.txtNgayVaoDang.Text
.Fields("NgayChinhThuc") = Me.txtNgayChinhThuc.Text
Else
.Fields("LaDangVien") = False
.Fields("NoiKetNapDang") = ""
.Fields("NgayVaoDang") = 0
.Fields("NgayChinhThuc") = 0
End If
End With
rs.Update
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
frameCapNhat.Visible = False
frameDanhSach.Visible = True
LoadCSDL
lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch"
Exit Sub
Err:
MsgBox "Ban chua nhap du thong tin hoac thong tin nhap khong dung",
vbOKOnly
End Sub
Private Sub cmdDanhSach_Click()
XemDanhSach
End Sub
https://lop11.com/ 67
Private Sub cmdGhi_Click()
On Error GoTo Err
Dim strSQL As String
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb"
cn.Open
strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich"
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Source = strSQL
rs.ActiveConnection = cn
rs.Open
rs.AddNew
With rs
.Fields("MaDanToc") = cboDanToc.ItemData(cboDanToc.ListIndex)
.Fields("MaCS") = cboDienCS.ItemData(cboDienCS.ListIndex)
.Fields("GioiTinh") = (cboGioiTinh.List(cboGioiTinh.ListIndex) = "Nam")
.Fields("MaTonGiao") = cboTonGiao.ItemData(cboTonGiao.ListIndex)
.Fields("MaNgach") = cboNgach.ItemData(cboNgach.ListIndex)
.Fields("MaTPXT") = cboTPGD.ItemData(cboTPGD.ListIndex)
.Fields("BiDanh") = txtBiDanh.Text & ""
.Fields("CamDoan") = txtCamDoan.Text
.Fields("SoCMTND") = txtCMTND.Text
.Fields("DiaChiTT") = txtDiaChi.Text
.Fields("SoDT_DiDong") = txtDTDD.Text & ""
.Fields("SoDT_NR") = txtDTNR.Text & ""
.Fields("EMail") = txtEMail.Text & ""
.Fields("NangKhieu") = txtNangKhieu.Text & ""
.Fields("NgayVaoBC") = txtNgayBC.Text
.Fields("NgayCap") = txtNgayCap.Text
https://lop11.com/ 68
.Fields("NgaySinh") = Me.txtNgaySinh.Text
.Fields("NgayVeCoQuan") = Me.txtNgayVeCQ.Text
.Fields("NguyenQuan") = Me.txtNguyenQuan.Text
.Fields("NoiCap") = Me.txtNoiCap.Text
.Fields("NoiKetNapDoan") = Me.txtNoiKetNapDoan.Text & ""
.Fields("NoiSinh") = Me.txtNoiSinh.Text
.Fields("SoHieuCC") = Me.txtSoHieuCC.Text
.Fields("TenKhaiSinh") = Me.txtTenKhaiSinh.Text
.Fields("TenThuongGoi") = Me.txtTenThuongGoi.Text
.Fields("ThuongBinhHang") = Me.txtThuongBinh.Text
.Fields("TinhTrangSK") = Me.txtTinhTrangSK.Text
.Fields("TrinhDoVH") = Me.txtTrinhDoVH.Text
If txtNgayNhapNgu = "" Then
.Fields("NgayNhapNgu") = 0
Else
.Fields("NgayNhapNgu") = txtNgayNhapNgu.Text
End If
If txtNgayXuatNgu = "" Then
.Fields("NgayXuatNgu") = 0
Else
.Fields("NgayXuatNgu") = Me.txtNgayXuatNgu.Text
End If
If txtNgayVaoDoan = "" Then
.Fields("NgayVaoDoan") = 0
Else
.Fields("NgayVaoDoan") = Me.txtNgayVaoDoan.Text
End If
If txtNgayVaoDang.Text <> "" Then
.Fields("LaDangVien") = True
.Fields("NoiKetNapDang") = Me.txtNoiKetNapDang.Text
.Fields("NgayVaoDang") = Me.txtNgayVaoDang.Text
.Fields("NgayChinhThuc") = Me.txtNgayChinhThuc.Text
https://lop11.com/ 69
Else
.Fields("LaDangVien") = False
.Fields("NoiKetNapDang") = ""
.Fields("NgayVaoDang") = 0
.Fields("NgayChinhThuc") = 0
End If
End With
rs.Update
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
cmdNhapLai_Click
Exit Sub
Err:
MsgBox "Ban chua nhap du thong tin hoac thong tin nhap khong dung",
vbOKOnly
End Sub
Private Sub cmdNhapLai_Click()
Me.cboDanToc.Refresh
Me.cboDienCS.Refresh
Me.cboGioiTinh.Refresh
Me.cboTonGiao.Refresh
Me.cboTPGD.Refresh
Me.txtBiDanh.Text = ""
Me.txtCamDoan.Text = ""
Me.txtCMTND.Text = ""
Me.txtDiaChi.Text = ""
Me.txtDTDD.Text = ""
Me.txtDTNR.Text = ""
Me.txtEMail.Text = ""
Me.txtNangKhieu.Text = ""
Me.txtNgayBC.Text = ""
https://lop11.com/ 70
Me.txtNgayCap.Text = ""
Me.txtNgayChinhThuc.Text = ""
Me.txtNgayNhapNgu.Text = ""
Me.txtNgaySinh.Text = ""
Me.txtNgayVaoDang.Text = ""
Me.txtNgayVaoDoan.Text = ""
Me.txtNgayVeCQ.Text = ""
Me.txtNgayXuatNgu.Text = ""
Me.txtNguyenQuan.Text = ""
Me.txtNoiCap.Text = ""
Me.txtNoiKetNapDang.Text = ""
Me.txtNoiKetNapDoan.Text = ""
Me.txtNoiSinh.Text = ""
Me.txtSoHieuCC.Text = ""
Me.txtTenKhaiSinh.Text = ""
Me.txtTenThuongGoi.Text = ""
Me.txtThuongBinh.Text = ""
Me.txtTinhTrangSK.Text = ""
Me.txtTrinhDoVH.Text = ""
txtTenKhaiSinh.SetFocus
End Sub
Private Sub cmdSua_Click()
Dim strSQL As String
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb"
cn.Open
Dim MaCanBo As String
MaCanBo = msfDanhSach.RowData(msfDanhSach.Row)
https://lop11.com/ 71
strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich WHERE MaCanBo = " &
MaCanBo
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Source = strSQL
rs.ActiveConnection = cn
rs.Open
If rs.EOF And rs.BOF Then
MsgBox "Danh sa'ch tro^'ng", vbCritical
Exit Sub
End If
With rs
SelectItemData Me.cboDanToc, .Fields("MaDanToc")
SelectItemData Me.cboDienCS, .Fields("MaCS")
SelectItemData Me.cboTonGiao, .Fields("MaTonGiao")
SelectItemData Me.cboTPGD, .Fields("MaTPXT")
SelectItemData Me.cboNgach, .Fields("MaNgach")
If .Fields("GioiTinh") Then
cboGioiTinh.ListIndex = 0
Else
cboGioiTinh.ListIndex = 1
End If
Me.txtBiDanh.Text = .Fields("BiDanh") & ""
Me.txtCamDoan.Text = .Fields("CamDoan") & ""
Me.txtCMTND.Text = .Fields("SoCMTND") & ""
Me.txtDiaChi.Text = .Fields("DiaChiTT") & ""
Me.txtDTDD.Text = .Fields("SoDT_DiDong") & ""
Me.txtDTNR.Text = .Fields("SoDT_NR") & ""
Me.txtEMail.Text = .Fields("EMail") & ""
Me.txtNangKhieu.Text = .Fields("NangKhieu") & ""
https://lop11.com/ 72
Me.txtNgayBC.Text = .Fields("NgayVaoBC")
Me.txtNgayCap.Text = .Fields("NgayCap")
'If .Fields("NgayChinhThuc") = 0 Then
' Me.txtNgayChinhThuc.Text = 0
' Else
Me.txtNgayChinhThuc.Text = .Fields("NgayChinhThuc")
'End If
'If Format(.Fields("NgayNhapNgu"), 0) = 0 Then
' Me.txtNgayNhapNgu.Text = 0
' Else
Me.txtNgayNhapNgu.Text = .Fields("NgayNhapNgu")
'End If
'If Format(.Fields("NgayVaoDang"), 0) = 0 Then
' Me.txtNgayVaoDang.Text = 0
' Else
Me.txtNgayVaoDang.Text = .Fields("NgayVaoDang")
'End If
'If Format(.Fields("NgayVaoDoan"), 0) = 0 Then
' Me.txtNgayVaoDoan.Text = 0
' Else
Me.txtNgayVaoDoan.Text = .Fields("NgayVaoDoan")
'End If
'If Format(.Fields("NgayXuatNgu"), 0) = 0 Then
' Me.txtNgayXuatNgu.Text = 0
' Else
Me.txtNgayXuatNgu.Text = .Fields("NgayXuatNgu")
'End If
Me.txtNgaySinh.Text = .Fields("NgaySinh")
Me.txtNgayVeCQ.Text = .Fields("NgayVeCoQuan")
Me.txtNguyenQuan.Text = .Fields("NguyenQuan")
Me.txtNoiCap.Text = .Fields("NoiCap")
https://lop11.com/ 73
Me.txtNoiKetNapDang.Text = .Fields("NoiKetNapDang") & ""
Me.txtNoiKetNapDoan.Text = .Fields("NoiKetNapDoan") & ""
Me.txtNoiSinh.Text = .Fields("NoiSinh")
Me.txtSoHieuCC.Text = .Fields("SoHieuCC")
Me.txtTenKhaiSinh.Text = .Fields("TenKhaiSinh")
Me.txtTenThuongGoi.Text = .Fields("TenThuongGoi") & ""
Me.txtThuongBinh.Text = .Fields("ThuongBinhHang")
Me.txtTinhTrangSK.Text = .Fields("TinhTrangSK")
Me.txtTrinhDoVH.Text = .Fields("TrinhDoVH")
End With
ChoPhepCapNhat
End Sub
Private Sub cmdThem_Click()
ChoPhepGhi
cmdNhapLai_Click
End Sub
Private Sub cmdXoa_Click()
Dim strSQL As String
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb"
cn.Open
Dim MaCanBo As String
MaCanBo = msfDanhSach.RowData(msfDanhSach.Row)
strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich WHERE MaCanBo = " &
MaCanBo
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.LockType = adLockOptimistic
https://lop11.com/ 74
rs.Source = strSQL
rs.ActiveConnection = cn
rs.Open
If rs.EOF And rs.BOF Then
MsgBox "Danh sa'ch tro^'ng", vbCritical
Exit Sub
End If
rs.Delete
rs.Close
XemDanhSach
End Sub
Private Sub Form_Load()
SetupItemsCombo cboDanToc, "MaDanToc", "TenDanToc", "tblDanToc"
SetupItemsCombo cboTonGiao, "MaTonGiao", "TenTonGiao", "tblTonGiao"
SetupItemsCombo cboTPGD, "MaTPXT", "TenTPXT",
"tblThanhPhanXuatThan"
SetupItemsCombo cboDienCS, "MaCS", "DienCS", "tblGiaDinhChinhSach"
SetupItemsCombo cboNgach, "MaNgach", "TenNgach", "tblNgachCongChuc"
cboGioiTinh.AddItem "Nam"
cboGioiTinh.AddItem "N÷"
'MsgBox Format(txtNgayNhapNgu, "dd/mm/yyyy")
SetupTable
XemDanhSach
End Sub
Private Sub txtNgaySinh_Change()
'txtNgaySinh.Text = Format(txtNgaySinh.Text, "dd/mm/yy")
End Sub
Private Sub LoadCSDL()
Dim strSQL As String
https://lop11.com/ 75
Dim i As Integer
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb"
cn.Open
strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich"
Set rs = New ADODB.Recordset
'rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Source = strSQL
rs.ActiveConnection = cn
rs.Open
rs.MoveFirst
i = 1
msfDanhSach.Rows = 1
While Not rs.EOF
With msfDanhSach
.AddItem i
.Row = i
.Col = 0
.Text = i
.RowData(i) = rs.Fields("MaCanBo")
.Col = 1
.CellAlignment = 1
.Text = rs.Fields("TenKhaiSinh")
.Col = 2
.CellAlignment = 1
If IsDate(rs("NgaySinh")) Then
.Text = rs.Fields("NgaySinh") 'Format(rs.Fields("NgaySinh"),
"dd/MM/yyyy")
End If
.Col = 3
.CellAlignment = 1
https://lop11.com/ 76
If rs.Fields("GioiTinh") Then
.Text = "Nam"
Else
.Text = "N÷"
End If
.Col = 4
.CellAlignment = 1
.Text = rs.Fields("DiaChiTT")
.Col = 5
.CellAlignment = 1
.Text = rs.Fields("SoDT_DiDong")
End With
i = i + 1
rs.MoveNext
Wend
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
msfDanhSach.Row = 1
msfDanhSach.Col = 1
End Sub
Private Sub SetupTable()
msfDanhSach.Font = ".VnArial"
'msfDanhSach.CellFontSize = 14
'msfDanhSach.FontWidth = 10
With msfDanhSach
.Rows = 1
.Cols = 6
.ColWidth(0) = 500
.ColWidth(1) = 2500
.ColWidth(2) = 2000
.ColWidth(3) = 1500
https://lop11.com/ 77
.ColWidth(4) = 5000
.ColWidth(5) = 2500
.Row = 0
.Col = 0
.ColAlignment(0) = 3
.Text = "STT"
.Col = 1
.ColAlignment(1) = 3
'.CellFontSize = 12
.Text = "Tªn c¸n bé"
.Col = 2
.ColAlignment(2) = 3
.Text = "Ngµy sinh"
.Col = 3
.ColAlignment(3) = 3
.Text = "Giíi tÝnh"
.Col = 4
.ColAlignment(4) = 3
.Text = "§Þa chØ th-êng tró"
.Col = 5
.ColAlignment(5) = 3
.Text = "Sè ®iÖn tho¹i di ®éng"
End With
End Sub
Private Sub SelectItemData(cbo As ComboBox, ma As Long)
Dim i As Integer
For i = 0 To cbo.ListCount
If ma = cbo.ItemData(i) Then
cbo.ListIndex = i
Exit Sub
End If
Next i
https://lop11.com/ 78
End Sub
Private Sub XemDanhSach()
frameDanhSach.Visible = True
frameCapNhat.Visible = False
LoadCSDL
lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch"
'msfDanhSach.SetFocus
End Sub
Private Sub ChoPhepGhi()
frameDanhSach.Visible = False
frameCapNhat.Visible = True
cmdCapNhat.Visible = False
cmdCancel.Visible = False
cmdNhapLai.Visible = True
cmdGhi.Visible = True
cmdDanhSach.Visible = True
lblTieude.Caption = "Thªm c¸n bé"
End Sub
Private Sub ChoPhepCapNhat()
frameDanhSach.Visible = False
frameCapNhat.Visible = True
cmdCapNhat.Visible = True
cmdCancel.Visible = True
cmdNhapLai.Visible = False
cmdGhi.Visible = False
cmdDanhSach.Visible = False
lblTieude.Caption = "söa th«ng tin c¸n bé"
End Sub
https://lop11.com/ 79
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ký tên
Nguyễn Thị Tuyển

More Related Content

Similar to Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin

Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...
Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...
Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...Man_Ebook
 
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ nataliej4
 
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...luanvantrust
 
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdfManhCuong61
 
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạyThiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạyDomenick Feest
 
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ Phần
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ PhầnLuận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ Phần
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ PhầnHỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
 
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...hieu anh
 
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...anh hieu
 
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...Man_Ebook
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...nataliej4
 
KHAITHACDULIEU WEKA.docx
KHAITHACDULIEU WEKA.docxKHAITHACDULIEU WEKA.docx
KHAITHACDULIEU WEKA.docxNgThThy8
 
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcm
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcmXu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcm
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcmPhuquy Nguyen
 
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 

Similar to Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin (20)

BÀI MẪU Khóa luận tín dụng chứng từ, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận tín dụng chứng từ, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Khóa luận tín dụng chứng từ, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận tín dụng chứng từ, HAY, 9 ĐIỂM
 
Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...
Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...
Đề tài Hoàn thiện quy trình bán lẻ trên website www.cucre.vn của công ty TNHH...
 
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ
XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM PHÒNG TRỌ
 
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quậ...
 
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf
123doc-bao-cao-qua-n-ly-chi-tieu-ca-nhan.pdf
 
Luận văn: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh
Luận văn: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng NinhLuận văn: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh
Luận văn: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh
 
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạyThiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
 
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ Phần
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ PhầnLuận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ Phần
Luận Văn Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Chuyển Nhượng Vốn, Cổ Phần
 
Phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời, HAY
Phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời, HAYPhương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời, HAY
Phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời, HAY
 
bao_cao_athena_cuoi_ki_thuc_tap
bao_cao_athena_cuoi_ki_thuc_tapbao_cao_athena_cuoi_ki_thuc_tap
bao_cao_athena_cuoi_ki_thuc_tap
 
Luận văn: Khai phá dữ liệu; Phân cụm dữ liệu, HAY
Luận văn: Khai phá dữ liệu; Phân cụm dữ liệu, HAYLuận văn: Khai phá dữ liệu; Phân cụm dữ liệu, HAY
Luận văn: Khai phá dữ liệu; Phân cụm dữ liệu, HAY
 
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND huyệ...
 
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...
Tin học hóa công tác quản lý lịch làm việc cho cán bộ nhân viên tại UBND h...
 
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...
Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sĩ ...
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện trung tâm i bưu điện thành...
 
Đề tài: Chương trình trợ giúp đăng ký và quản lý tour du lịch, HOT
Đề tài: Chương trình trợ giúp đăng ký và quản lý tour du lịch, HOTĐề tài: Chương trình trợ giúp đăng ký và quản lý tour du lịch, HOT
Đề tài: Chương trình trợ giúp đăng ký và quản lý tour du lịch, HOT
 
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tiền Lương Tại Công Ty Bao Bì Đại Quang
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tiền Lương Tại Công Ty Bao Bì Đại QuangNâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tiền Lương Tại Công Ty Bao Bì Đại Quang
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tiền Lương Tại Công Ty Bao Bì Đại Quang
 
KHAITHACDULIEU WEKA.docx
KHAITHACDULIEU WEKA.docxKHAITHACDULIEU WEKA.docx
KHAITHACDULIEU WEKA.docx
 
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcm
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcmXu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcm
Xu huong mua sam truc tuyen cua sinh vien tren dia ban tp. hcm
 
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...
ứNg dụng phần mềm microstation v8i vàg cadas thành lập bản đồ địa chính, mảnh...
 

More from Jazmyne Padberg

Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...
Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...
Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...Jazmyne Padberg
 
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở SunflowerĐồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở SunflowerJazmyne Padberg
 
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt Nam
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt NamĐồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt Nam
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt NamJazmyne Padberg
 
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên LinuxĐồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên LinuxJazmyne Padberg
 
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanhĐồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanhJazmyne Padberg
 
Quản lý nhân sự trường cấp II
Quản lý nhân sự trường cấp IIQuản lý nhân sự trường cấp II
Quản lý nhân sự trường cấp IIJazmyne Padberg
 
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnh
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnhĐồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnh
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnhJazmyne Padberg
 
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...Jazmyne Padberg
 
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...Jazmyne Padberg
 

More from Jazmyne Padberg (9)

Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...
Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...
Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn T...
 
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở SunflowerĐồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower
Đồ án Hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower
 
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt Nam
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt NamĐồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt Nam
Đồ án Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt Nam
 
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên LinuxĐồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
Đồ án Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux
 
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanhĐồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh
Đồ án Xây dựng đồng hồ thời gian thực hiển thị trên LED 7 thanh
 
Quản lý nhân sự trường cấp II
Quản lý nhân sự trường cấp IIQuản lý nhân sự trường cấp II
Quản lý nhân sự trường cấp II
 
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnh
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnhĐồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnh
Đồ án môn Xử lý ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong ảnh
 
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...
Báo cáo định hướng nghề nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học SPKT...
 
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
 

Recently uploaded

GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................hungdinh180
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 

Recently uploaded (20)

GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin

 • 1. https://lop11.com/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực học hỏi của bản thân, cùng với sự tạo điều kiện về thời gian, công việc của các thầy cô giáo trong khoa đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình với đề tài"Xây dựng chương trình quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin”. Đề tài của em đã đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ được sự quan tâm, tận tình chỉ bảo của cô giáo Nguyễn Thị Tuyển đã hướng dẫn em và các thầy cô giáo trong Khoa. Tiếp đến là sự động viên của gia đình và ý kiến đóng góp của các bạn cùng lớp. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Nguyễn Thị Tuyển , gia đình và bạn bè đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Thái Nguyên, ngày 01 tháng 05 năm 2008 Sinh viên Nguyễn Việt Hưng
 • 2. https://lop11.com/ 2 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1 LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................4 CHƯƠNG 1 ................................................................................................................7 TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC 6.0..............................................7 1.1. GIỚI THIỆU....................................................................................................7 1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG......................................7 1.2.1. Đối tượng (Object) ...................................................................................7 1.2.2. Cách truy xuất đối tượng..........................................................................7 1.2.3. Viết lệnh cho đối tượng............................................................................8 1.3. CỬA SỔ PROPERTIES..................................................................................8 1.4. BIẾN, HẰNG VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU.......................................................8 1.4.1. Biến...........................................................................................................8 1.4.2. Hằng..........................................................................................................9 1.4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB6.0.......................................................9 1.5. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN .............................................................................9 1.5.1. Cấu trúc chọn............................................................................................9 1.5.2. Cấu trúc lặp.............................................................................................10 1.6. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC KỸ THUẬT KẾT NỐI CSDL.....................12 1.6.1. Giới thiệu kỹ thuật lập trình ADO..........................................................13 1.6.2. Đối tượng Connection và đối tượng Recordset......................................15 CHƯƠNG 2 ..............................................................................................................16 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ..........................................16 2.1. HIỆN TRẠNG ...............................................................................................16 Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin:...................................................17 2.2. CÁC YÊU CẦU THỰC TẾ...........................................................................20 2.3. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHẦN MỀM ..............................................20 2.4. CÁC MẪU BIỂU CẦN THIẾT ....................................................................21 2.4.1. Mẫu sơ yếu lý lịch ..................................................................................21 2.4.2. Quá trình công tác ..................................................................................22 2.4.3. Diễn biến quá trình hưởng lương của một cán bộ..................................23 2.4.4. Quá trình bồi dưỡng ...............................................................................23 2.4.5. Quá trình đào tạo ....................................................................................23 2.4.6. Quan hệ gia đình.....................................................................................24
 • 3. https://lop11.com/ 3 2.4.7. Quan hệ thân nhân đang ở nước ngoài ...................................................24 2.4.8. Nước ngoài đã đến..................................................................................25 2.4.9. Khen thưởng, kỷ luật..............................................................................25 2.4.10. Quá trình bồi dưỡng lý luận chính trị...................................................25 2.4.11. Trình độ ngoại ngữ ...............................................................................26 2.4.12. Trình độ tin học ....................................................................................26 2.5. CÁC BÁO CÁO TỔNG HỢP .......................................................................27 CHƯƠNG 3 ..............................................................................................................32 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ ........................................32 3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................32 3.2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG .......................................32 3.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU.................................................34 3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh..................................................34 3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.............................................................35 3.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.....................................................36 3.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG.........................................47 3.4.1. Các thực thể............................................................................................47 3.4.2. Sơ đồ thực thể liên kết E-R ....................................................................55 CHƯƠNG 4 ..............................................................................................................56 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................56 4.1. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ ............................................................................56 4.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH..........................................56 4.2.1. Chức năng Cập nhật danh mục...............................................................56 4.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ......................................................................58 4.2.3. Chức năng Tìm kiếm..............................................................................59 KẾT LUẬN...............................................................................................................61 1. Kết quả đạt được...............................................................................................61 2. Hạn chế .............................................................................................................61 3. Hướng mở rộng của đề tài ................................................................................61 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................62 PHẦN PHỤ LỤC......................................................................................................63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN......................................................79
 • 4. https://lop11.com/ 4 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của sự phát triển công nghệ thông tin đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ trong việc truy cập Internet hay các Website và các dịch vụ trên mạng như: thương mại điện tử, đào tạo từ xa, các dịch vụ giải trí, du lịch, các thông tin văn hoá xã hội… Công nghệ thông tin đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực của xã hội, các mạng máy tính giúp cho công việc trở nên nhanh chóng, chính xác với một khối lượng lớn, xử lý thông tin trong một thời gian ngắn. Các sản phẩm của ngành công nghệ thông tin là: phần cứng, phần mềm, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hầu hết trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, chính vì sự phát triển ưu thế của lĩnh vực này mà nhiều cơ quan, xí nghiệp, công ty, trường học có nhu cầu tin học hoá trong công tác quản lý của mình. Công nghệ thông tin đang đưa mọi người vào một kỷ nguyên thông tin mở rộng và tin cậy. Sự mở rộng này giúp ích con người được rất nhiều trong công việc tưởng như không làm được. Công nghệ thông tin đã thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, Công nghệ thông tin cho phép truy nhập và khai thác các cơ sở dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, các ngành nghề khác nhau như các thông tin về khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, y tế, thương mại, thị trường giá cả, dự báo thời tiết… và rất nhiều các dịch vụ thương mại điện tử như một công cụ đắc lực không thể thiếu. Thực tế, Công nghệ thông tin đang diễn ra hết sức sôi động ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới, cuộc cách mạng này nhằm chuyển dịch từ trọng tâm là cung cấp hàng hoá sang trọng tâm là cung cấp thông tin công nghệ cao và trí tuệ. Một xã hội mà trong đó thông tin luôn được sử dụng với tốc độ cao, như một khía cạnh của đời sống khoa học xã hội và chính trị. Công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho con người và giải phóng con người khỏi các công việc thủ công, nhàm chán, vất vả. Ngày nay, việc phổ cập, sử dụng, khai thác máy tính điện tử trong các công việc như quản lý, thương mại, tài chính… và các ngành công nghệ khác đã khiến cho nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng lớn. Từ đó thúc đẩy các mạng dữ liệu
 • 5. https://lop11.com/ 5 điện tử, các dịch vụ thông tin bao quát toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo và các hoạt động khác như: ngân hàng điện tử, quản lý dự án… Việc thiết kế và chế tạo hệ thống máy tính đã mang lại cho con người rất nhiều thành quả to lớn trong cuộc sống. Vì vậy, một lần nữa có thể khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công việc của mỗi cá nhân nói riêng và các hoạt động của xã hội nói chung là hoàn toàn phù hợp và cần thiết hơn bao giờ hết. Bài toán quản lý nói chung cũng như bài toán quản lý hồ sơ cán bộ nói riêng đã không còn mới mẻ trong công tác quản lý của các nhà trường, tuy nhiên đối với đặc thù của từng đơn vị, chương trình đòi hỏi phải mang tính hiện thực và đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Là một sinh viên đang nghiên cứu, học tập tại Khoa Công nghệ thông tin, mặc dù hiện nay Khoa đã có một phần mềm quản lý nhân sự nhưng như đã nói ở trên phần mềm này chưa hoàn toàn phù hợp với đặc thù của Khoa, xuất phát từ thực tế khảo sát công tác quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghê thông tin nên em quyết định chọn đề tài “Xây dựng chương trình Quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin” làm đề tài tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Tìm hiểu thực tế công tác quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghệ thông tin; thiết kế một số chức năng của bài toán bằng phần mềm Visual Basic 6.0, bước đầu xây dựng và chạy thử chương trình. Từ đó rút ra những kết quả đạt được và hạn chế của bài toán nhằm giúp người trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ có thể sử dụng và khai thác hiệu quả công tác quản lý hồ sơ cán bộ tại đơn vị mình. 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Chương trình Quản lý nhân sự Khoa Công nghệ thông tin. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Bước đầu Phân tích, Thiết kế hệ thống thông tin và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Basic 6.0. Tìm hiểu cơ sở của công tác quản lý hồ sơ. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin.
 • 6. https://lop11.com/ 6 Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin. Xây dựng và cài đặt chương trình. Kết luận: đánh giá kết quả đạt được và hạn chế của chương trình, đồng thời đưa ra giải pháp cũng như hướng mở rộng của chương trình. 5. Phương pháp nghiên cứu - Khảo sát hiện trạng; - Tìm hiểu trực tiếp và trao đổi với Lãnh đạo phòng Tổng hợp; - Khái quát và đi đến phân tích chi tiết bài toán; - Xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm chương trình. Vì thời gian tìm hiểu còn hạn hẹp, vốn kiến thức mới được trang bị còn nhiều hạn chế, chắc chắn báo cáo còn nhiều thiếu xót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo kịp thời của các thầy cô giáo, các bạn để đề tài tốt nghiệp của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
 • 7. https://lop11.com/ 7 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC 6.0 1.1. GIỚI THIỆU Visual Basic là một công cụ lập trình trực quan của Microsoft, giúp chúng ta có thể xây dựng một cách nhanh và hiệu quả các ứng dựng trên Windows. Khác với các môi trường lập trình hướng thủ tục trước đây Visual Basic là môi trường lập trình hướng đối tượng trên Windows. Visual Basic không chỉ cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hoá việc triển khai lập trình ứng dụng, mà Visual Basic còn cung cấp cho chúng ta công cụ để kết nối CSDL một cách thật dễ dàng. Khi thiết kế một chương trình bằng Visual Basic người làm luôn phải trải qua hai bước chính đó là: - Thiết kế giao diện: Thiết kế giao diện chính là thiết kế hình dạng của Form, việc bố trí các điều khiển trên đó như thế nào. - Viết lệnh cho các điều khiển: Dùng các lệnh trong Visual Basic để quy định cách ứng xử cho mỗi Form và cho mỗi Control. 1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG 1.2.1. Đối tượng (Object) Như trên đã nói Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng vì vậy làm việc với Visual Basic chính là làm việc với các đối tượng. Đặc điểm của các đối tượng trong chương trình: - Mỗi đối tượng đều có một tên để phân biệt. - Mối đối tượng đều có nhiều đặc tính, những đặc tính này được gọi là các thuộc tính (Property) của đối tượng đó. - Mỗi đối tượng này đều có nhiều hoạt động và các hoạt động này được gọi là các phương thức (Method) của nó. - Mỗi đối tượng đều có những phản ứng (sự kiện). 1.2.2. Cách truy xuất đối tượng Truy xuất đối tượng là đặt các thuộc tính cho đối tượng này, bất cứ khi nào bạn truy xuất đối tượng đều được viết theo cú pháp sau: <tên đối tượng>.<tên thuộc tính hay phương thức>
 • 8. https://lop11.com/ 8 1.2.3. Viết lệnh cho đối tượng Khi người làm đặt một điều khiển lên Form lúc đầu nó chưa hoạt động vì vậy, phải viết lệnh cho đối tượng bằng cách chọn đối tượng sau đó vào Menu View/Code (hoặc Double Click vào đối tượng hoặc Right Click vào đối tượng sau đó chọn View Code) khi đó cửa sổ lệnh hiện ra, chúng ta có thể viết lệnh vào cửa sổ đó. Mỗi phần mã lệnh cho một sự kiện xảy ra trên một đối tượng đều có hai dòng tiêu đề đầu là Sub và cuối là End Sub bạn hãy giữ nguyên hai dòng này và viết mã lệnh vào giữa hai dòng đó. Visual Basic có đặc điểm là tự kiểm tra cú pháp khi chúng ta viết lệnh. Khi viết xong một dòng lệnh và chuyển sang một dòng lệnh khác thì VB sẽ kiểm tra câu lệnh vừa viết nếu có lối thì sẽ báo còn lại tự động đối chữ thường, chữ hoa cho chương trình được rõ ràng. 1.3. CỬA SỔ PROPERTIES Cửa sổ này cho phép lập trình viên xem xét và sửa đổi các thuộc tính của biểu mẫu và các điều khiển trong lúc thiết kế. Phần trên cửa sổ là danh sách các đối tượng. Đối tượng được chọn trong danh sách này sẽ có các thuộc tính của nó hiển thị ở phần bên dưới của cửa sổ. 1.4. BIẾN, HẰNG VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU 1.4.1. Biến Biến được dùng để lưu tạm thời các giá trị tính toán trong quá trình xử lý của chương trình. Khi xử lý một chương trình người làm luôn cần phải lưu trữ một giá trị nào đó để tính toán hoặc để so sánh…. Mỗi biến được đặc trưng bằng một cái tên, biến không có sẵn trong chương trình muốn sử dụng chúng thì phải khai báo bằng một trong các cách thức sau: Dim/Static/Public/Global <Tên biến> As <Kiểu giá trị> Khai báo với từ khóa Dim, Static dùng để khai báo cho những biến cục bộ. Khai báo với từ khóa Public, Global dùng để khai báo biến dùng chung cho toàn bộ chương trình.
 • 9. https://lop11.com/ 9 1.4.2. Hằng Hằng dùng để chứa những dữ liệu tạm thời nhưng không thay đổi trong suốt thời gian chương trình hoạt động. Sử dụng hằng số làm chương trình sáng sủa, dễ đọc nhờ những tên gợi nhớ thay vì các con số. VB cung cấp một số hằng định nghĩa sẵn, nhưng ta cũng có thể tự tạo hằng. Khai báo hằng: [Public| Private] const <Tên hằng> As <Kiểu dữ liệu>=<Biểu thức> 1.4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB6.0 Khi khai báo một biến trong chương trình tức là chúng ta đã tạo ra một khoảng bộ nhớ để lưu giá trị đó, khoảng bộ nhớ đó lớn hay nhỏ tùy thuộc vào biến đó được khai báo theo kiểu gì. Khi khai báo điều quan trọng là xác định biến cho phù hợp với các giá trị đưa vào Các kiểu dữ liệu chuẩn như: String: Là dữ liệu kiểu chuỗi, khoảng giá trị có thể lên đến hai tỷ ký tự. Nhận biết biến này bằng tiếp vĩ ngữ $. Byte: Là các số nguyên dương, khoảng giá trị từ 0 đến 255. Long: Là các số nguyên, khoảng giá trị từ –2.147.483.648 đến 2.147.483.647. Nhận biết biến này bằng dấu & ở cuối. Integer: Là các số nguyên. Nhận biết dấu này bằng dấu % ở cuối. Single: Là các số có dấu chấm thập phân. Nhận biết dấu này bằng dấu ! ở cuối. Double: Là các số có dấu chấm thập phân. Nhận biết bằng dấu # ở cuối. Date: Lưu trữ thông tin về thời gian. Nhận biết bằng dấu # ở đầu và ở cuối. Boolean: Biến logic có giá trị là true, hay false dùng để gán giá trị trong các câu lệnh điều kiện . 1.5. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 1.5.1. Cấu trúc chọn Câu lệnh If…Then If <biểu thức Logic> then <lệnh> End if
 • 10. https://lop11.com/ 10 Câu lệnh If…Then…Else If <biểu thức Logic> then <lệnh 1> ………. Else <lệnh n> End If Câu lệnh Select …Case Cú pháp: Select Case <Biến hay biểu thức điều kiện> Case <giá trị 1> <câu lệnh 1> ……….. Case <giá trị n> <câu lệnh n> Case else <câu lệnh n+1> End select 1.5.2. Cấu trúc lặp 1.5.2.1. Câu lệnh Do…Loop Thi hành một khối lệnh với số lần lặp không định trước.Trong đó, một biểu thức điều kiện dùng để so sánh để quyết định vòng lặp có tiếp tục không. Điều kiện phải quy về False (0), hoặc True (Khác 0). Cú pháp 1: Lặp khi điều kiện là true Do While <Điều kiện> <Khối lệnh> [Exit do] <Khối lệnh> Loop Cú pháp 2: Vòng lặp luôn có ít nhất một lần thi hành khối lệnh
 • 11. https://lop11.com/ 11 Do <Khối lệnh> [Exit do] <Khối lệnh> While loop <Điều kiện> Cú pháp 3: Lặp trong khi điều kiện là false Do Until <Điều kiện> <Khối lệnh> [Exit do] <Khối lệnh> Loop Cú pháp 4: Lặp trong khi điều kiện là False và có ít nhất một lần thi hành khối lệnh. Do <Khối lệnh> [Exit do] <Khối lệnh> Loop Until <Điều kiện> 1.5.2.2. Câu lệnh For…Next Biết trước số lần lặp. Ta dùng biến đếm tăng dần hoặc giảm dần trong vòng lặp. Cú pháp: For counter=Start to End [Step step] <câu lệnh> [Exit For] <câu lệnh> Next counter Trong đó: - Counter: là biến đếm kiểu số nguyên. - Start: là giá trị bắt đầu của Counter. - End: là giá trị kết thúc của Counter.
 • 12. https://lop11.com/ 12 - Step: bước nhảy của mỗi lần lặp, nếu không có giá trị này thì mặc định bước nhảy bằng 1. 1.5.2.3. Câu lệnh For Each…Next Tương tự vòng lặp For … Next, nhưng nó lặp khối lệnh theo số phần tử của một tập các đối tượng hay một mảng thay vì theo số lần lặp xác định. Vòng lặp này tiện lợi khi ta không biết chắc có bao nhiêu phần tử trong tập hợp. Cú pháp For Each <Phần tử n> In <Nhóm> <Khối lệnh> Exit For <Khối lệnh> Next <Phần tử> 1.5.2.4. Câu lệnh Goto Được dùng cho bẫy lỗi On Error Goto vbErrorHandler Khi có lỗi chương trình sẽ nhảy đến nhãn vbErrorHandler và thi hành các dòng lệnh ở đó. 1.6. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC KỸ THUẬT KẾT NỐI CSDL + DAO (Data Acess Objects): Là kỹ thuật kết nối CSDL riêng của Microsoft. Kỹ thuật này chỉ dùng với Jet Database Engine. Ưu điểm của kỹ thuật này là tính dễ dùng, nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên DAO chỉ có thể liên kết được với hệ quản trị CSDL Microsoft Acess. + ODBC (Open Database Connectivity): Được thiết kế để cho chương trình kết nối với nhiều loại CSDL mà chỉ dùng một phương cách duy nhất. Nó giúp cho lập trình viên chỉ sử dụng một phương thức duy nhất để truy cập vào các hệ quản trị CSDL. Hơn thế, khi chúng ta nâng cấp lên hệ quản trị CSDL cao hơn (Ví dụ: nâng cấp từ Acess lên QLServer) thì sự sửa đổi trong chương trình sẽ rất ít. + RDO (Remote Data Object): Được thiết kế để giải quyết những khó khăn của ODBC. Cách lập trình với RDO đơn giản như DAO, nhưng khả năng của nó thì
 • 13. https://lop11.com/ 13 như ODBC. RDO cho phép nhiều chương trình kết nối với CSDL. Tuy nhiên RDO không được sử dụng nhiều + ADO (ActiveX Data Objects): ADO cho phép ta làm việc với mọi loại nguồn dữ liệu (data sources), không nhất thiết phải là CSDL Microsoft Acess hay SQLServer. Data sources có thể là danh sách các địa chỉ Email, hay một file text trong do mỗi hàng là một record gồm những fields ngăn cách bởi các dấu phẩy hay dấu tab. Nếu trong DAO ta dùng thẳng tên CSDL Microsoft Acess thì trong ADO cho ta nối với một CSDL qua một connection bằng cách chỉ định một Connection String. 1.6.1. Giới thiệu kỹ thuật lập trình ADO ADO là một kỹ thuật lập trình kết nối cơ sở dữ liệu phát triển gần đây nhất của VB. Không giống như những kỹ thuật truy nhập CSDL khác của VB (RDO, DAO) ADO có thể cung cấp cho người lập trình nhiều chọn lựa trong việc truy xuất dữ liệu. Mặt khác, ADO không truy cập trực tiếp đến một cơ sở dữ liệu, ADO làm việc với tầng thấp hơn là OLEDB Provider và OLEDB Provider này có nhiệm vụ truy xuất đến nhiều loại dữ liệu khác nhau, sau đó trình bày CSDL ngược lại đến ADO. Thuận lợi nhất của ADO là chúng ta có thể thay đổi OLE DB provider. Kỹ thuật ADO cho phép truy cập dữ liệu thông qua 2 cách: Data controls (các điều khiển dữ liệu): Là một điều khiển có chức năng giao tiếp, cập nhật CSDL. Để nhìn thấy dữ liệu ta phải dùng một số control thông thường khác (textbox, checkbox, label,…) thiết lập một số thuộc tính và kết buộc dữ liệu _databinding đến data control này. Object interface (giao tiếp đối tượng). Nếu không dùng sẵn các data control của VB thì ta vẫn có thể truy xuất dữ liệu bằng cách tạo một tham chiếu đến ADO - một tập hợp các đối tượng mới được tạo ra này sẽ luôn có sẵn trong chương trình khi cần dùng đến. Do đó bạn có thể thao tác dữ liệu trực tiếp từ code chương trình (dùng các phương thức và thuộc tính do các đối tượng này cung cấp) mà không phải dùng bất kỳ data control nào. Tuy data control dễ thiết lập hơn nhưng sử dụng Object interface thì mạnh hơn và uyển chuyển hơn.
 • 14. https://lop11.com/ 14 1.6.1.1. Sử dụng ADO DataControl ADO Data Control không có sẵn trên hộp thanh công cụ Toolbox như một số control thông dụng khác do đó người làm phải đưa vào bằng cách: Trên menu của VB chọn Project ->Components (hoặc Click chuột phải trên Toolbox chọn Components), trong Tab control bạn Check vào ô “Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB)” rồi nhấn nút Apply. Người làm có thể tạo mới một Form đặt thuộc tính Name, caption. Kế tiếp, có thể vẽ control này vào Form, lấy tên là ADODC1. Kết nối ADO Data với nguồn dữ liệu từ CSDL, chúng ta có thể thực hiện qua 2 bước sau: Bước 1: Tạo một Connection đến CSDL Click chuột chọn ADODC1, trong cửa sổ Properties chọn thuộc tính Connectionstring bạn Click vào Button … hiện ra cửa sổ Property Page xuất hiện 3 chọn lựa, chọn option thứ 3 là “Use Connection String”, click ‘Build’, chọn Provider là “Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider” click Next để chỉ đường dẫn đến database. Kế tiếp click ‘Test Connection’ nếu thấy thành công ->OK->Apply - >OK Bước 2: Thiết lập Record Source từ CSDL Người làm cần chỉ ra tập hợp mẩu tin nào sẽ được lấy ra từ nguồn dữ liệu trên. Trong cửa sổ Properties chọn thuộc tính Record Source khi đó bạn Click vào Button… hiện ra cửa sổ Property page. Chọn Combobox ‘Command Type’, chọn ‘2_adCmdTable’, chọn lấy một bảng DL trong Combobox thứ 2 và nhấn nút OK. Để hiển thị dữ liệu từ ADO Data Control người làm cần phải có các Control thông thường được ‘kết buộc dữ liệu’ (data binding) với ADO Data Control này. 1.6.1.2. Sử dụng Object InterFace Nếu không dùng các Data Controls của ADO, người làm vẫn có thể giao tiếp với CSDL thông qua các đối tượng có sẵn trong thư viện ADO. Đầu tiên người làm phải tạo một kết nối đến CSDL, sau đó chọn ra nguồn dữ liệu cần thao tác. ADO cung cấp đối tượng ‘Connection’ để kết nối CSDL, đối tượng ‘Recordset’ để chứa tập các mẩu tin mà người dùng cần khai thác, đồng thời cung cấp một số phương pháp cho người dùng truy cập và cập nhật dữ liệu, ngoài ra
 • 15. https://lop11.com/ 15 còn có đối tượng ‘Command’ để thực thi một câu lệnh SQL hay gọi một thủ tục trong Database. Khai báo thư viện ADO để cử dụng các đối tượng trên: Vào menu Project -> References -> check vào ô ”Microsoft Active Data Objects 2.7. Library”. Nếu thấy thư viện này đã được check trước bạn có thể uncheck rồi check version mới nhất. 1.6.2. Đối tượng Connection và đối tượng Recordset 1.6.2.1. Đối tượng Connection Lệnh khai báo và khởi động đối tượng Connection Dim tên_connection as new ADODB.connection Hoặc là: Dim tên_connection as ADODB.connection Set tên_connection = new ADODB.connection Chỉ ra chuỗi kết nối CSDL (Connnection String) Tên_biến.ConnectionString Có thể sử dụng: - Đường dẫn trực tiếp trong ConnectionString - Đường dẫn tương đối qua đối tượng APP do VB cung cấp để chỉ ra vị trí lưu trữ database. Mở kết nối Tên_connection.Open Để kiểm tra việc kết nối có thành công hay không dùng thuộc tính state: Nếu kết nối thành công thì tên_connection.state=adStateOpen (hay1) Ngược lại thì tên_connection.state = adStateClose (hay 0) Đóng kết nối Tên_connection.Close 1.6.2.2. Đối tượng Recordset (Là tập hợp các mẫu tin) Khai báo và khởi tạo đối tượng Recordset Dim tên_recordset as ADODB.Recordset Set tên_recordset = new ADODB.Recordset Hoặc: Dim tên_recordset as new ADODB.Recordset Dùng phương thức Open chọn nguồn dữ liệu. Cách 1:
 • 16. https://lop11.com/ 16 Tên_recordset.Open Source, ActiveConnection,CursorType, LockType, Option Source là một câu lệnh SQL hoặc tên một table ActiveConnection: Tên_connection kết nối CSDL CursorType: Chỉ dịnh loại con trỏ sử dụng trong recordset LockType: Kiểu khoá mẩu tin Option: Tuỳ chọn Cách 2: Có thể gán trực tiếp các giá trị trên các thuộc tính của recordset Tên_recordset.ActiveConnection = <Tên_connection> Tên_recordset.Source = <Tên bảng hay câu SQL> Tên_recordset.CursorType = <CursorType> Tên_recordset.LockType = <LockType> Gọi phương thức Open : Tên_recordset.Open Lâý giá trị của Field Truy xuất dữ liệu trong recordset →chọn Field cần lấy giá trị Có 3 cách: Tên_recordset.Fileds (“tên_field”) Tên_recordset.Fields (index) Tên_recordset ! tên_field Các thao tác trên mẩu tin Thêm một mẩu tin: Tên_recordset.AddNew Sửa một mẩu tin: Tên_recordset.Update Xoá một mẩu tin: Tên_recordset.Delete Tìm kiếm mẩu tin: Tên_recordset.Find Criteria, Skiprecord, SearchDirection, Start Thuộc tính Bookmark, AbsolutePosition của đối tượng recordset Tên_recordset.Bookmark cho biết vị trí xác định là duy nhất của mẩu tin hiện hành trong recordset Tên-recordset.Absoluteposition lưu trữ thông tin vị trí của mẩu tin hiện hành trong recordset CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ 2.1. HIỆN TRẠNG
 • 17. https://lop11.com/ 17 Cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin: - Lãnh đạo Khoa gồm: 1 Trưởng khoa, 2 Phó Trưởng Khoa. - Các Phòng chức năng và phòng chuyên môn gồm: 4 phòng chức năng, 1 phòng chuyên môn, 1 văn phòng Đoàn TN. Phòng Đào tạo, KH&Q HQT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng Tổng hợp LÃNH ĐẠO KHOA Phòng Công tác HSSV Phòng Thanh tra, KT&Đ BCLGD BM Các HTTT BM CNPM BM CNĐKTĐ BM ĐTVT BM KHCB BM KHMT BM KTMT BM MMT&TT Phòng Thực hành, triển khai VP Đoàn TN
 • 18. https://lop11.com/ 18 + Phòng Tổng hợp; + Phòng Đào tạo, Khoa học và Quan hệ quốc tế; + Phòng Công tác Học sinh sinh viên; + Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; + Phòng Thực hành, Triển khai CNTT &TT; + Văn phòng Đoàn Thanh niên. - Các bộ môn: gồm 8 bộ môn + Bộ môn Các hệ thống thong tin; + Bộ môn Công nghệ phần mềm; + Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động; + Bộ môn Điện tử viễn thông; + Bộ môn Khoa học máy tính; + Bộ môn Khoa học cơ bản; + Bộ môn Kỹ thuật máy tính; + Bộ môn Mạng máy tình và truyền thông. Phòng Tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa giao trong các lĩnh vực công tác: hành chính tổng hợp, kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ, quản trị thiết bị, y tế, bảo vệ và thi đua. Trong đó, bộ phận tổ chức cán bộ có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là, tham mưu giúp việc cho Trưởng khoa thực hiện các công tác tổ chức cán bộ: quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, an toàn và bảo hộ lao động trong Khoa. - Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Khoa: xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khoa. - Phối hợp với các bộ môn và các đơn vị hữu quan lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển Khoa. - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học trong Khoa để trình Trưởng khoa.
 • 19. https://lop11.com/ 19 - Chỉ đạo xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Khoa cũng như các hệ thống quy định, quy tắc, nội quy làm việc trong Khoa. - Quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khoa, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Lãnh đọa khoa về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ. - Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ, viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn và dài hạn... phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Khoa. - Phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức để trình Trưởng khoa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật. - Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ do Trưởng khoa ban hành. - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức trong Khoa. - Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, tổ chức thi chuyên môn cho cán bộ, viên chức theo các quy định của Đại học Thái Nguyên để trình Trưởng khoa. - Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật trong Khoa. Chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ, viên chức. - Xét cấp giấy nghỉ phép hàng năm, nghỉ không lương, làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho cán bộ viên chức theo đúng chế độ, chính sách. - Xây dựng quy chế và đề xuất biện pháp thực hiện an toàn và bảo hộ lao động trong Khoa. Tổ chức việc kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động. - Kết hợp cùng các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của cán bộ, viên chức. Phối hợp cùng bộ phận y tế thường xuyên tổ chức định kỳ khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức làm việc trong các môi trường độc hại để có cơ sở đề nghị các chế độ bồi dưỡng và bảo hiểm hợp lý.
 • 20. https://lop11.com/ 20 Từ các chức năng và nhiệm vụ nêu trên của Phòng Tổng hợp nói chung và bộ phận tổ chức cán bộ nói riêng, chúng ta có thể thấy rõ được những công việc cơ bản của Phòng khi tuyển cán bộ mới đó là: Bộ phận tổ chức cán bộ của phòng Tổng hợp sẽ xem xét hồ sơ, dựa vào trình độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho Lãnh đạo Khoa để phân công, sắp xếp công việc cho phù hợp, đồng thời, lưu vào sổ để tiện theo dõi. Hiện nay việc quản lý hồ sơ cán bộ của Khoa Công nghệ thông tin vẫn thực hiện một cách thủ công, được xếp theo bộ môn, theo phòng ban và cất trong tủ đựng hồ sơ. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin trong mỗi hồ sơ mất rất nhiều thời gian. 2.2. CÁC YÊU CẦU THỰC TẾ Qua sự tìm hiểu về thực tế trong việc quản lý Hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin, hòa chung với xu hướng tin học hóa công tác quản lý trong các nhà trường em nhận thấy cần phải xây dựng một chương trình quản lý hồ sơ cho phép lưu trữ, cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng, với kết quả lớn, cho phép ghi nhận hồ sơ một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, giúp cho quá trình tìm kiếm, tra cứu, thống kê, báo cáo hồ sơ một cách khoa học, hỗ trợ được các cách tìm kiếm khác nhau, các loại tra cứu khác nhau, các loại báo cáo, thống kê khác nhau. Đồng thời chương trình cần phải đáp ứng được các yêu cầu thực tế khi gia tăng nội dung trong hồ sơ và số lượng hồ sơ tức là chương trình cần có các chức năng sửa, xóa, cập nhật dữ liệu, từ đó một yêu cầu được đặt ra là phải có cách tổ chức dữ liệu linh hoạt, khoa học, chứa được lượng dữ liệu khá lớn, thuận tiện cho việc thêm, xóa và cập nhật dữ liệu . . . Vấn đề phân quyền trong công tác quản lý cũng là một yêu cầu tất yếu cần phải được thiết lập trong chương trình để tránh tình trạng dữ liệu gốc bị thay đổi sai lệch bởi những người không được quyền sửa đổi. 2.3. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHẦN MỀM - Cho phép tra cứu, xóa, sửa, cập nhật dữ liệu thuận tiện, đơn giản đối với người sử dụng và tiết kiệm được thời gian. - Lưu trữ, tìm kiếm và sắp xếp thông tin đảm bảo: + Số liệu chính xác;
 • 21. https://lop11.com/ 21 + Đầy đủ thông tin, tránh dư thừa dữ liệu; + Tìm kiếm nhanh chóng; + Lưu trữ khoa học và an toàn. - Giảm bớt công sức và thời gian, thay thế công việc thủ công. - Đảm bảo tính bảo mật trong lưu trữ thông tin. - Tự động hóa ở mức độ nhất định về tổng hợp, báo cáo. - Tận dụng được tốt khả năng làm việc của máy tính. 2.4. CÁC MẪU BIỂU CẦN THIẾT 2.4.1. Mẫu sơ yếu lý lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: ...................................................................................................................... Số CMND:.................................Nơi cấp:.............................Ngày cấp:........................ Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................. 1. Họ và tên khai sinh:................................................2.Giới tính:................................ 3. Họ và tên đang dùng:..............................................Bí danh:. ................................... 4. Ngày tháng năm sinh:................................................................................................ 5. Nơi sinh:.................................................................................................................... 6. Nguyên quán: ............................................................................................................ 7. Địa chỉ thường trú: .................................................................................................... 8. Dân tộc:....................................................................9. Tôn giáo: ............................. 10. Thành phần xuất thân:............................................................................................. 11. Thành phần bản thân:.............................................................................................. 12. Ngày vào Đoàn:..........................................Nơi kết nạp: ........................................ 13. Ngày vào Đảng:.........................................Nơi kết nạp: ......................................... Ngày chính thức:........................................................................................................... Ảnh 4 x 6
 • 22. https://lop11.com/ 22 14. Trình độ văn hóa: .................................................................................................... 15. Trình độ chuyên môn:............................................................................................. 16. Trình độ ngoại ngữ:................................................................................................. 17. Trình độ tin học:...................................................................................................... 18. Trình độ chính trị: ................................................................................................... 19. Quá trình hoạt động của bản thân: .......................................................................... 20. Họ và tên bố:.......................................................Năm sinh:. .................................. Quá trình công tác:........................................................................................................ 21. Họ và tên mẹ:.......................................................Năm sinh: .................................. Quá trình công tác:........................................................................................................ 22. Anh (chị) em ruột:................................................................................................... 22.1. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:................... .................... Chỗ ở:............................................................................................................................ 22.2. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.................... ................... Chỗ ở:............................................................................................................................ 22.3. .......................Tuổi:.................................Nghề nghiệp:.. ..................................... Chỗ ở:............................................................................................................................ 23. Hoàn cảnh gia đình 23.1. Họ và tên chồng (vợ):..............................Tuổi:.................................................... Nghề nghiệp:................................................................................................................. Nơi làm việc:................................................................................................................. Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................. 23.2. Họ và tên con:...................................................................................................... 23.2.1. Con 1:..................................................Tuổi:..................................................... 23.2..2. Con 2:.................................................Tuổi:..................................................... Cam đoan:............................................................................................................... Xác nhận của chính quyền địa phương Ngày tháng năm Người khai 2.4.2. Quá trình công tác Từ tháng năm Đến tháng năm Làm gì Ở đâu
 • 23. https://lop11.com/ 23 2.4.3. Diễn biến quá trình hưởng lương của một cán bộ Thời gian Năm nâng lương Bậc lương Hệ số PCCV PCĐT PCVK PCTN PCK Ghi chú Từ Đến 2.4.4. Quá trình bồi dưỡng Thời gian Nội dung bồi dưỡng Nơi bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng Chứng chỉ Từ Đến 2.4.5. Quá trình đào tạo Thời gian Bằng cấp đào Chuyên ngành Cơ sở đào Nước đào tạo Hình thức Năm tốt nghiệp Từ Đến
 • 24. https://lop11.com/ 24 tạo đào tạo tạo đào tạo 2.4.6. Quan hệ gia đình TT Quan hệ Họ và tên Năm sinh Hiện nay làm gì? Chỗ ở thường trú 1 2 3 2.4.7. Quan hệ thân nhân đang ở nước ngoài TT Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nước định cư Định cư từ năm Quốc tịch
 • 25. https://lop11.com/ 25 2.4.8. Nước ngoài đã đến Thời gian Tên nước đã đến Mục đích đến (Học tập, hội thảo, bồi dưỡng, công tác...) Địa chỉ nơi đến Từ Đến 2.4.9. Khen thưởng, kỷ luật Nội dung khen thưởng Hình thức khen thưởng Nội dung kỷ luật Hình thức kỷ luật Cơ quan quyết định Quyết định số 2.4.10. Quá trình bồi dưỡng lý luận chính trị Thời gian Nội dung bồi dưỡng Trình độ Lớp học bồi dưỡng Nơi bồi dưỡng Từ Đến
 • 26. https://lop11.com/ 26 2.4.11. Trình độ ngoại ngữ Thời gian Lớp học đào tạo Thứ tiếng Trình độ Nơi đào tạo Từ Đến 2.4.12. Trình độ tin học Trình độ Hình thức đào tạo Thời gian Lớp học đào tạo Nơi đào tạo Từ Đến
 • 27. https://lop11.com/ 27 2.5. CÁC BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO ĐỘ TUỔI Đơn vị Nam (20-30) Nam (31-44) Nam (45-54) Nam (55-60) Nữ (20-30) Nữ (31-40) Nữ (40-50) Nữ (51-55) Tổng
 • 28. https://lop11.com/ 28 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Tên đơn vị Tổng số Trình độ chuyên môn Giáo sư Phó GS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác Cộng
 • 29. https://lop11.com/ 29 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO PHÒNG BAN, BỘ MÔN TT Họ và tên Ngày sinh Biên chế Hợp đồng Ghi chú Nam Nữ Cộng
 • 30. https://lop11.com/ 30 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO DÂN TỘC TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Dân tộc Ghi chú Nam Nữ Cộng
 • 31. https://lop11.com/ 31 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Trình độ Ngoại ngữ Ghi chú Nam Nữ Tiếng Anh Ngoại ngữ khác Cộng
 • 32. https://lop11.com/ 32 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ 3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhu cầu tích lũy và xử lý các dữ liệu đã nảy sinh trong mọi công việc, trong mọi hoạt động của con người. Mọi bài toán dù nhỏ cũng cần đến dữ liệu nhưng không nhất thiết phải quản lý các dữ liệu này theo các phương pháp khoa học. Do khả năng tổng hợp của người xử lý và các dữ liệu được lấy ra, được xử lý mà không vấp phải khó khăn nào. Tuy nhiên khi bài toán có kích thước lớn hơn và số lượng dữ liệu cần xử lý tăng lên nhanh thì tầm bao quát của con người khó có thể quản lý hết được. Khi đó cần phải có một cách tổ chức và quản lý dữ liệu thật khoa học, chính xác. Khi thiết kế một cơ sở dữ liệu nào cũng phải quan tâm đến các mối ràng buộc của các quan hệ giữa bản thân chúng. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt cần tránh được những vấn đề sau: - Dư thừa dữ liệu; - Không nhất quán, dị thường khi sửa dữ liệu; - Không nhất quán khi thêm bộ dữ liệu; - Dị thường khi xóa dữ liệu. Vì vậy, khi thiết kế cơ sở dữ liệu một quan hệ có thể phân chia thành nhiều quan hệ khác nhau nhằm tránh tất cả những điều đã nêu để đạt được một lược đồ cơ sở dữ liệu sao cho tốt hơn. 3.2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Sơ đồ đưa ra những yêu cầu sau: - Cập nhật hồ sơ (thêm mới, điều chỉnh hồ sơ cán bộ khoa CNTT); - Cập nhật danh mục (bao gồm các bảng dữ liệu nhằm mục đích nhất quán dữ liệu); - Tìm kiếm (theo một số điều kiện)- Thống kê (đưa ra danh sách cán bộ viên chức, trình độ chuyên môn, diễn biến lương…).
 • 33. https://lop11.com/ 33 Sơ đồ phân cấp chức năng TĐCM của CBVC Danh sách giảng viên Danh sách CBVC được nâng lương Số lượng CBVC theo độ tuổi Số lượng CBVC theo dân tộc Danh sách CBVC theo NN DS khen thưởng, kỷ luật Thống kê Tìm kiếm Danh sách CBVC Theo tên Theo trình độ chuyên môn QLHSCB Theo Trình độ ngoại ngữ Theo Đơn vị Theo chức danh Cập nhật hồ sơ Sơ yếu lý lịch Lương, phụ cấp QT công tác QT kiêm nhiệm Quá trình đào tạo Bồi dưỡng Chính trị Bồi dưỡng Ngoại ngữ Cập nhật danh mục Danh mục QĐ khen thưởng, kỷ luật Bồi dưỡng Tin học Phong hàm Bồi dưỡng khác Quan hệ gia đình QH nước ngoài Nước ngoài đã đến Danh mục ngạch công chức Danh mục đơn vị Danh mục chức vụ Danh mục chuyên ngành Danh mục ngoại ngữ Khen thưởng, Kỷ luật Theo dân tộc Theo mã ngạch Danh sách CBVC theo ĐV Danh sách Biên chế Danh sách Đảng viên Danh mục Thành phần gia đình Danh sách hợp đồng
 • 34. https://lop11.com/ 34 3.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Phòng Tổng hợp Quản lý Hồ sơ Cán bộ Lãnh đạo khoa Kết quả tìm kiếm Thông tin cập nhật Yêu cầu Thống kê Kết quả thống kê Kết quả tìm kiếm Yêu cầu tìm kiếm Yêu cầu tìm kiếm Yêu cầu Thống kê Kết quả Thống kê
 • 35. https://lop11.com/ 35 3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Danh mục 2. Cập nhật hồ sơ 1. Cập nhật danh mục Hồ sơ cán bộ 4. Thống kê 3. Tìm kiếm Phòng Tổng hợp Lãnh đạo khoa Thông tin cập nhật hồ sơ Thông tin cập nhật danh mục Kết quả tìm kiếm Thông tin tìm kiếm Phòng Tổng hợp Phòng Tổng hợp Thông tin tìm kiếm Kết quả tìm kiếm Báo cáo Yêu cầu thống kê Báo cáo Yêu cầu thống kê
 • 36. https://lop11.com/ 36 3.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - Mức dưới đỉnh chức năng 1 1.4 Cập nhật danh mục ngoại ngữ Phòng Tổng hợp Ngoại ngữ 1.5 Cập nhật danh mục QĐ khen thưởng Phòng Tổng hợp QĐ Khen thưởng 1.6 Cập nhật danh mục QĐ kỷ luật Phòng Tổng hợp QĐ Kỷ luật 1.1 Cập nhật danh mục đơn vị Phòng Tổng hợp Đơn vị 1.2 Cập nhật danh mục chức vụ Phòng Tổng hợp Chức vụ 1.3 Cập nhật danh mục chuyên ngành Phòng Tổng hợp Chuyên ngành
 • 37. https://lop11.com/ 37 - Mức dưới đỉnh chức năng 2 1.7 Cập nhật danh mục TP gia đình Phòng Tổng hợp Thành phần gia dình 1.8 Cập nhật danh mục ngạch công chức Phòng Tổng hợp Ngạch công chức 2.1 Cập nhật sơ yếu lý lịch Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch Dân tộc Diện chính sách TP xuất thân
 • 38. https://lop11.com/ 38 2.3 Cập nhật Quá trình công tác Phòng Tổng hợp QT công tác Chức danh Đơn vị Sơ yếu lý lịch 2.2 Cập nhật lương, phụ cấp Phòng Tổng hợp Diễn biến lương Sơ yếu lý lịch
 • 39. https://lop11.com/ 39 2.5 Cập nhật Quá trình đào tạo Phòng Tổng hợp QT đào tạo Bằng cấp Chuyên ngành Sơ yếu lý lịch 2.4 Cập nhật Quá trình kiêm nhiệm Phòng Tổng hợp QT kiêm nhiệm Chức danh Đơn vị Sơ yếu lý lịch
 • 40. https://lop11.com/ 40 2.8 Cập nhật QT bồi dưỡng NN Phòng Tổng hợp QT bồi dưỡng NN Danh mục ngoại ngữ Sơ yếu lý lịch 2.7 Cập nhật QT bồi dưỡng CT Phòng Tổng hợp QT bồi dưỡng CT Sơ yếu lý lịch 2.6 Cập nhật Học hàm Phòng Tổng hợp Phong hàm Danh mục học hàm Sơ yếu lý lịch
 • 41. https://lop11.com/ 41 2.11 Cập nhật Quan hệ gia đình Phòng Tổng hợp Quan hệ gia đình Sơ yếu lý lịch 2.9 Cập nhật QT bồi dưỡng TH Phòng Tổng hợp QT bồi dưỡng TH Sơ yếu lý lịch 2.10 Cập nhật QT bồi dưỡng khác Phòng Tổng hợp QT bồi dưỡng khác
 • 42. https://lop11.com/ 42 2.13 Cập nhật Nước ngoài đã đến Phòng Tổng hợp QH thân nhân nước ngoài Sơ yếu lý lịch 2.12 Cập nhật QH thân nhân nước ngoài Phòng Tổng hợp QH thân nhân nước ngoài Sơ yếu lý lịch
 • 43. https://lop11.com/ 43 2.15 Cập nhật Kỷ luật Phòng Tổng hợp Kỷ luật Danh mục Quyết định KL Sơ yếu lý lịch 2.14 Cập nhật Khen thưởng Phòng Tổng hợp Khen thưởng Danh mục Quyết định KT Sơ yếu lý lịch
 • 44. https://lop11.com/ 44 - Mức dưới đỉnh chức năng 3 Đơn vị Kết quả Kết quả Tên 3.1 Tìm kiếm theo tên Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch 3.2 Tìm kiếm theo đơn vị Phòng Tổng hợp Đơn vị Sơ yếu lý lịch Chức danh Trình độ Kết quả Kết quả 3.3 Tìm kiếm theo chức danh Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch 3.4 Tìm kiếm theo trình độ chuyên môn Phòng Tổng hợp QT đào tạo Sơ yếu lý lịch QT công tác
 • 45. https://lop11.com/ 45 Mã ngạch Kết quả 3.7 Tìm kiếm theo mã ngạch Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch Trình độ NN Dân tộc Kết quả Kết quả 3.5 Tìm kiếm theo trình độ NN Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch 3.6 Tìm kiếm theo dân tộc Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch QT bồi dưỡng NN
 • 46. https://lop11.com/ 46 - Mức dưới đỉnh chức năng 4 Kết quả 4.1 Thống kê danh sách biên chế Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch Kết quả 4.2 Thống kê danh sách hợp đồng Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch Kết quả 4.1 Thống kê danh sách CBVC Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch Kết quả 4.2 Thống kê danh sách CBVC theo ĐV Phòng Tổng hợp Sơ yếu lý lịch QT công tác
 • 47. https://lop11.com/ 47 3.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG 3.4.1. Các thực thể *) Bảng SoYeuLyLich TT Tên trường Kiểu Diễn giải Độrộng 1 MaCanBo AutoNumber Mã cán bộ 10 2 TenKhaiSinh Text Tên khai sinh 30 3 TenThuongGoi Text Tên thường gọi 30 4 BiDanh Text Bí danh 30 5 SoCMTND Text CMTND 10 6 NoiCap Text Nơi cấp 20 7 NgayCap Date/time Ngày cấp 8 8 GioiTinh 0/1 Giới tính 4 9 NgaySinh Date/time Ngày tháng năm sinh 8 10 NoiSinh Text Nơi sinh 30 11 NguyenQuan Text Nguyên quán 30 12 DiaChiTT Text Địa chỉ thường trú 50 13 MaDanToc Number Mã dân tộc 4 14 MaTonGiao Number Mã tôn giáo 4 15 MaTPXT Number Mã thành phần xuất thân 4 16 MaCS Number Mã chính sách 4 17 E-Mail Text Địa chỉ hòm thư 30 18 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10 19 SoDT_DiDong Text Điện thoại di động 10 20 SoDT_NR Text Điện thoại nhà riêng 10 21 TrinhDoVH Text Trình độ văn hóa 4 22 NangKhieu Text Năng khiếu 30 23 TinhTrangSK Text Tình trạng sức khỏe 20 24 NgayVeCoQuan Date/time Ngày về cơ quan 8 25 NgayVaoDoan Date/time Ngày vào Đoàn 8
 • 48. https://lop11.com/ 48 TT Tên trường Kiểu Diễn giải Độrộng 26 NoiKetNapDoan Text Nơi kết nạp Đoàn 30 27 LaDangVien Yes/No Là Đảng viên 28 NgayVaoDang Date/time Ngày vào Đảng 8 29 NoiKetNapDang Text Nơi kết nạp Đảng 30 30 NgayChinhThuc Date/time Ngày chính thức 8 31 NgayNhapNgu Date/time Ngày nhập ngũ 8 32 NgayXuatNgu Date/time Ngày xuất ngũ 8 33 ThuongBinhHang Text Thương binh hạng 5 34 SoHieuCC Number Số hiệu công chức 4 35 NgayVaoBC Date/time Ngày vào biên chế 8 36 CamDoan Text Cam đoan 80 *) Bảng DienBienHuongLuong STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 NamNangLuong Date/time Năm nâng lương 8 4 BacLuong Number Bậc lương 4 5 HeSo Number Hệ số 4 6 PCCV Number Phụ cấp chức vụ 4 7 PCĐT Number Phụ cấp đặc thù 4 8 PCVK Number Phụ cấp vượt khung 4 9 PCTN Number Phụ cấp trách nhiệm 4 10 PCK Number Phụ cấp khác 4 11 GhiChu Text Chi chú 10
 • 49. https://lop11.com/ 49 *) Bảng QuaTrinhDaoTao STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 MaBangcap Number Mã bằng cấp 4 5 MaCNganh Number Mã chuyên ngành 4 6 CosoDT Text Cơ sở đào tạo 30 7 NuocDT Text Nước đào tạo 30 8 HinhthucDT Text Hình thức đào tạo 20 9 NamTotNghiep Date/Time Năm tốt nghiệp 8 *) Bảng QuaTrinhNangNgach STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tư Date/time Từ ngày 8 3 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10 *) Bảng PhongHam STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 MaHocHam Number Mã học hàm 4 3 NgayPhong Date/time Ngày phong hàm 8 *) Bảng QuaTrinhBoiDuongLLCT STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 NoidungBD Text Nội dung bồi dưỡng 30 5 NoiBD Text Nơi bồi dưỡng 30 6 LopBD Text Lớp bồi dưỡng 30 7 Trinhdo Text Trình độ 10
 • 50. https://lop11.com/ 50 *) Bảng QuaTrinhBoiDuongNN STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 LopDaoTao Text Lớp đào tạo 30 5 NoiDaoTao Text Nơi đào tạo 30 6 MaNgoaiNgu Text Mã ngoại ngữ 10 *) Bảng QuaTrinhBoiDuongTinHoc STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 LopDaoTao Text Lớp đào tạo 30 5 NoiDaoTao Text Nơi đào tạo 30 *) Bảng QuaTrinhBoiDuongKhac STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 NoidungBD Text Nội dung bồi dưỡng 30 5 NoiBD Text Nơi bồi dưỡng 30 6 HinhThucBD Text Hình thức bồi dưỡng 20 7 ChungChi Text Chứng chỉ 10 *) Bảng QuaTrinhCongTacTruoc (trước khi về khoa) STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 LamGi_ODau Text Làm gì_ở đâu 30
 • 51. https://lop11.com/ 51 *) Bảng QuaTrinhCongTacSau (sau khi về khoa) STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 MaDonVi Number Mã đơn vị 4 4 MaChucVụ Number Mã chức vụ 4 *) Bảng QuaTrinhKiemNhiem STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 MaDonVi Number Mã đơn vị 4 5 MaChucDanh Number Mã chức danh 4 6 HetNhiemKy Yes/No Hết nhiệm kỳ *) Bảng QuanHeGiaDinh STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 QuanHe Text Quan hệ 10 3 HoVaTen Text Họ và tên 30 4 NamSinh Number Năm sinh 4 5 LamGi_Odau Text Làm gì_ở đâu 30 6 ChoOHienNay Text Chỗ ở hiện nay 50 *) Bảng QuanHeNuocNgoai STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 QuanHe Text Quan hệ 20 3 HoVaTen Text Họ và tên 30 4 NamSinh Number Năm sinh 4 5 NgheNghiep Text Nghề nghiệp 30 6 NuocDinhCu Text Nước định cư 20 7 DinhCuTuNam Number Định cư từ năm 4 8 QuocTich Text Quốc tịch 20
 • 52. https://lop11.com/ 52 *) Bảng NuocDaDen STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 Tu Date/time Từ ngày 8 3 Den Date/time Đến ngày 8 4 TenNuoc Text Tên nước 30 5 MucDichDen Text Mục đích đến 20 6 DiaChi Text Địa chỉ 30 *) Bảng KhenThuong STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 SoQDKT Text Số quyết định khen thưởng 10 *) Bảng KyLuat STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCanBo Number Mã cán bộ 4 2 SoQDKL Text Số quyết định kỷ luật 10 *) Bảng ChucDanh STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaChucDanh AutoNumber Mã chức danh 10 2 TenChucDanh Text Tên chức danh 20 *) Bảng DanToc STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaDanToc AutoNumber Mã dân tộc 10 2 TenDanToc Text Tên dân tộc 10
 • 53. https://lop11.com/ 53 *) Bảng ThanhPhanXuatThan STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaTPGĐ AutoNumber Mãthànhphầngiađình 10 2 TenTPGĐ Text Tênthànhphầngiađình 20 *) Bảng GiaDinhChinhSach STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaCS AutoNumber Mã chính sách 10 2 DienCS Text Diện chính sách 20 *) Bảng BangCap STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaBangCap AutoNumber Mã bằng cấp 4 2 TenBangCap Text Tên bằng cấp 15 *) Bảng HocHam STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaHocHam AutoNumber Mã học hàm 4 2 TenHocHam Text Tên học hàm 15 *) Bảng DonVi STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaDonVi AutoNumber Mã đơn vị 10 2 TenDonVi Text Tên đơn vị 30 *) Bảng CacQuyetDinhKhenThuong STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 SoQDKT Text Sốquyếtđịnhkhenthưởng 10 2 HinhThucKT Text Hình thức khen thưởng 10 3 NoiDungKT Text Nội dung khen thưởng 50 4 NgayQD Date/time Ngày quyết định 8 5 CoquanQD Text Cơ quan quyết định 30
 • 54. https://lop11.com/ 54 *)Bảng KyLuat STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 SoQDKL Text Số quyết định kỷ luật 10 2 HinhThucKL Text Hình thức kỷ luật 10 3 NoiDungKL Text Nội dung kỷ luật 50 4 NgayQD Date/time Ngày quyết định 8 5 CoQuanQD Text Cơ quan quyết định 30 *) Bảng NgachCongChuc STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaNgach Text Mã ngạch công chức 10 2 TenNgach Text Tên nghạch 30 *) Bảng TenNgoaiNgu STT Tên trường Kiểu Diễn giải Độ rộng 1 MaNN Autonumber Mã ngoại ngữ 4 2 TenNN Text Tên ngoại ngữ 20
 • 55. https://lop11.com/ 55 3.4.2. Sơ đồ thực thể liên kết E-R
 • 56. https://lop11.com/ 56 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 4.1. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ Để giải quyết các bài toán quản lý nói chung, chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình và nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như: Visual Basic, Visual C++ , Foxpro, SQL Server… Mỗi ngôn ngữ lập trình, mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có những điểm mạnh, điểm yếu trên từng bài toán cụ thể. Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng, nó hỗ trợ mạnh các thao tác về cơ sở dữ liệu, dễ thiết kế giao diện, cho phép chỉnh sửa dễ dàng rất thích hợp cho các bài toán quản lý. Chính vì vậy mà em đã lựa chọn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Basic 6.0 để xây dựng chương trình cho bài toán quản lý của mình. 4.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 4.2.1. Chức năng Cập nhật danh mục
 • 57. https://lop11.com/ 57 Danh mục đơn vị Danh mục chức vụ
 • 58. https://lop11.com/ 58 4.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ Thêm mới Sơ yếu lý lịch
 • 59. https://lop11.com/ 59 4.2.3. Chức năng Tìm kiếm Tìm kiếm theo tên
 • 61. https://lop11.com/ 61 KẾT LUẬN Bài toán quản lý hồ sơ cán bộ là một bài toán được rất nhiều người quan tâm. Khi xây dựng được chương trình này sẽ làm cho việc xử lý, quản lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn nhiều. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu một cách nghiêm túc cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Tuyển và các thầy cô trong Khoa, Lãnh đạo phòng và các bạn nên đồ án tốt nghiệp của em đã được hoàn thành với những công việc chính như sau: 1. Kết quả đạt được - Hoàn thành việc khảo sát và xác định mục tiêu của bài toán quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin; - Phân tích khá đầy đủ, cụ thể và chi tiết bài toán quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ Thông tin; - Bước đầu thiết kế, cài đặt chương trình. Về cơ bản, chương trình đã xây dựng được hoàn toàn phần cấp nhật hồ sơ cán bộ, phần nào đáp ứng được việc xem, tìm kiếm, thống kê và hiệu chỉnh hồ sơ cán bộ; chương trình còn đáp ứng được việc cập nhật các danh mục như đơn vị, chức danh, chuyên ngành, khen thưởng, kỷ luật… Đồng thời, chương trình cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiến trên tất cả các đối tượng trong hồ sơ như: lương, quá trình đào tạo, bồi dưỡng… 2. Hạn chế Do thời gian và vốn kiến thức có hạn nên đề tài của em mới chỉ dừng lại với việc phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình ở mức đơn giản. Đây là một bài toán khá phức tạp cho nên, trong quá trình khảo sát, xây dựng và phân tích thiết kế không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong sẽ nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các thầy cô để em có thể hoàn thiện phần mềm một cách tốt nhất. 3. Hướng mở rộng của đề tài Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ hơn những yêu cầu của bài toán quản lý hồ sơ nói chung và quản lý hồ sơ cán bộ Khoa Công nghệ thông tin nói riêng, sẽ thực hiện cài đặt hoàn chỉnh phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ khoa Công nghệ Thông tin.
 • 62. https://lop11.com/ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đậu Quang Tuấn - Lập trình cơ sở dữ liệu VisualBasic 6.0, NXB trẻ - 2001; 2. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Microsoft Visual Basic 6.0 và lập trình cơ sở dữ liệu - NXB Lao động xã hội - 2004; 3. Nguyễn văn Ba - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 2004. 4. Đinh Xuân Lâm - Phân tích thiết kế hệ thống trong lập trình, NBThống kê – 2005
 • 63. https://lop11.com/ 63 PHẦN PHỤ LỤC Chương trình gồm nhiều Form chức năng, trong đó Form Cập nhật Sơ yếu lý lịch là phức tạp nhất. Dưới đây là đoạn mã lệnh cho Form này. Form: SoYeuLyLich Option Explicit Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Private Sub SetupItemsCombo(cbo As ComboBox, ma As String, ten As String, table As String) Dim strSQL As String cbo.Clear cbo.Text = "--------------" Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb" cn.Open strSQL = "SELECT * FROM " & table Set rs = New ADODB.Recordset rs.Source = strSQL rs.ActiveConnection = cn rs.Open If rs.EOF And rs.BOF Then Exit Sub End If rs.MoveFirst Dim i As Integer i = 0 While Not rs.EOF
 • 64. https://lop11.com/ 64 cbo.AddItem rs.Fields(ten) cbo.ItemData(i) = rs.Fields(ma) rs.MoveNext i = i + 1 Wend rs.Close Set rs = Nothing cn.Close Set cn = Nothing cbo.ListIndex = 0 End Sub Private Sub cmdCanCel_Click() frameCapNhat.Visible = False frameDanhSach.Visible = True rs.Cancel rs.Close Set rs = Nothing lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch" End Sub Private Sub cmdCapNhat_Click() On Error GoTo Err With rs .Fields("MaDanToc") = cboDanToc.ItemData(cboDanToc.ListIndex) .Fields("MaCS") = cboDienCS.ItemData(cboDienCS.ListIndex) .Fields("GioiTinh") = (cboGioiTinh.List(cboGioiTinh.ListIndex) = "Nam") .Fields("MaTonGiao") = cboTonGiao.ItemData(cboTonGiao.ListIndex) .Fields("MaTPXT") = cboTPGD.ItemData(cboTPGD.ListIndex) .Fields("MaNgach") = cboNgach.ItemData(cboNgach.ListIndex) .Fields("BiDanh") = txtBiDanh.Text & "" .Fields("CamDoan") = txtCamDoan.Text
 • 65. https://lop11.com/ 65 .Fields("SoCMTND") = txtCMTND.Text .Fields("DiaChiTT") = txtDiaChi.Text .Fields("SoDT_DiDong") = txtDTDD.Text & "" .Fields("SoDT_NR") = txtDTNR.Text & "" .Fields("EMail") = txtEMail.Text & "" .Fields("NangKhieu") = txtNangKhieu.Text & "" .Fields("NgayVaoBC") = txtNgayBC.Text .Fields("NgayCap") = txtNgayCap.Text .Fields("NgaySinh") = Me.txtNgaySinh.Text .Fields("NgayVeCoQuan") = Me.txtNgayVeCQ.Text .Fields("NguyenQuan") = Me.txtNguyenQuan.Text .Fields("NoiCap") = Me.txtNoiCap.Text .Fields("NoiKetNapDoan") = Me.txtNoiKetNapDoan.Text & "" .Fields("NoiSinh") = Me.txtNoiSinh.Text .Fields("SoHieuCC") = Me.txtSoHieuCC.Text .Fields("TenKhaiSinh") = Me.txtTenKhaiSinh.Text .Fields("TenThuongGoi") = Me.txtTenThuongGoi.Text .Fields("ThuongBinhHang") = Me.txtThuongBinh.Text .Fields("TinhTrangSK") = Me.txtTinhTrangSK.Text .Fields("TrinhDoVH") = Me.txtTrinhDoVH.Text If txtNgayNhapNgu = "" Then .Fields("NgayNhapNgu") = 0 Else .Fields("NgayNhapNgu") = txtNgayNhapNgu.Text End If If txtNgayXuatNgu = "" Then .Fields("NgayXuatNgu") = 0 Else .Fields("NgayXuatNgu") = Me.txtNgayXuatNgu.Text End If If txtNgayVaoDoan = "" Then .Fields("NgayVaoDoan") = 0 Else
 • 66. https://lop11.com/ 66 .Fields("NgayVaoDoan") = Me.txtNgayVaoDoan.Text End If If txtNgayVaoDang.Text <> "" Then .Fields("LaDangVien") = True .Fields("NoiKetNapDang") = Me.txtNoiKetNapDang.Text .Fields("NgayVaoDang") = Me.txtNgayVaoDang.Text .Fields("NgayChinhThuc") = Me.txtNgayChinhThuc.Text Else .Fields("LaDangVien") = False .Fields("NoiKetNapDang") = "" .Fields("NgayVaoDang") = 0 .Fields("NgayChinhThuc") = 0 End If End With rs.Update rs.Close Set rs = Nothing cn.Close frameCapNhat.Visible = False frameDanhSach.Visible = True LoadCSDL lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch" Exit Sub Err: MsgBox "Ban chua nhap du thong tin hoac thong tin nhap khong dung", vbOKOnly End Sub Private Sub cmdDanhSach_Click() XemDanhSach End Sub
 • 67. https://lop11.com/ 67 Private Sub cmdGhi_Click() On Error GoTo Err Dim strSQL As String Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb" cn.Open strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich" Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockOptimistic rs.Source = strSQL rs.ActiveConnection = cn rs.Open rs.AddNew With rs .Fields("MaDanToc") = cboDanToc.ItemData(cboDanToc.ListIndex) .Fields("MaCS") = cboDienCS.ItemData(cboDienCS.ListIndex) .Fields("GioiTinh") = (cboGioiTinh.List(cboGioiTinh.ListIndex) = "Nam") .Fields("MaTonGiao") = cboTonGiao.ItemData(cboTonGiao.ListIndex) .Fields("MaNgach") = cboNgach.ItemData(cboNgach.ListIndex) .Fields("MaTPXT") = cboTPGD.ItemData(cboTPGD.ListIndex) .Fields("BiDanh") = txtBiDanh.Text & "" .Fields("CamDoan") = txtCamDoan.Text .Fields("SoCMTND") = txtCMTND.Text .Fields("DiaChiTT") = txtDiaChi.Text .Fields("SoDT_DiDong") = txtDTDD.Text & "" .Fields("SoDT_NR") = txtDTNR.Text & "" .Fields("EMail") = txtEMail.Text & "" .Fields("NangKhieu") = txtNangKhieu.Text & "" .Fields("NgayVaoBC") = txtNgayBC.Text .Fields("NgayCap") = txtNgayCap.Text
 • 68. https://lop11.com/ 68 .Fields("NgaySinh") = Me.txtNgaySinh.Text .Fields("NgayVeCoQuan") = Me.txtNgayVeCQ.Text .Fields("NguyenQuan") = Me.txtNguyenQuan.Text .Fields("NoiCap") = Me.txtNoiCap.Text .Fields("NoiKetNapDoan") = Me.txtNoiKetNapDoan.Text & "" .Fields("NoiSinh") = Me.txtNoiSinh.Text .Fields("SoHieuCC") = Me.txtSoHieuCC.Text .Fields("TenKhaiSinh") = Me.txtTenKhaiSinh.Text .Fields("TenThuongGoi") = Me.txtTenThuongGoi.Text .Fields("ThuongBinhHang") = Me.txtThuongBinh.Text .Fields("TinhTrangSK") = Me.txtTinhTrangSK.Text .Fields("TrinhDoVH") = Me.txtTrinhDoVH.Text If txtNgayNhapNgu = "" Then .Fields("NgayNhapNgu") = 0 Else .Fields("NgayNhapNgu") = txtNgayNhapNgu.Text End If If txtNgayXuatNgu = "" Then .Fields("NgayXuatNgu") = 0 Else .Fields("NgayXuatNgu") = Me.txtNgayXuatNgu.Text End If If txtNgayVaoDoan = "" Then .Fields("NgayVaoDoan") = 0 Else .Fields("NgayVaoDoan") = Me.txtNgayVaoDoan.Text End If If txtNgayVaoDang.Text <> "" Then .Fields("LaDangVien") = True .Fields("NoiKetNapDang") = Me.txtNoiKetNapDang.Text .Fields("NgayVaoDang") = Me.txtNgayVaoDang.Text .Fields("NgayChinhThuc") = Me.txtNgayChinhThuc.Text
 • 69. https://lop11.com/ 69 Else .Fields("LaDangVien") = False .Fields("NoiKetNapDang") = "" .Fields("NgayVaoDang") = 0 .Fields("NgayChinhThuc") = 0 End If End With rs.Update rs.Close Set rs = Nothing cn.Close cmdNhapLai_Click Exit Sub Err: MsgBox "Ban chua nhap du thong tin hoac thong tin nhap khong dung", vbOKOnly End Sub Private Sub cmdNhapLai_Click() Me.cboDanToc.Refresh Me.cboDienCS.Refresh Me.cboGioiTinh.Refresh Me.cboTonGiao.Refresh Me.cboTPGD.Refresh Me.txtBiDanh.Text = "" Me.txtCamDoan.Text = "" Me.txtCMTND.Text = "" Me.txtDiaChi.Text = "" Me.txtDTDD.Text = "" Me.txtDTNR.Text = "" Me.txtEMail.Text = "" Me.txtNangKhieu.Text = "" Me.txtNgayBC.Text = ""
 • 70. https://lop11.com/ 70 Me.txtNgayCap.Text = "" Me.txtNgayChinhThuc.Text = "" Me.txtNgayNhapNgu.Text = "" Me.txtNgaySinh.Text = "" Me.txtNgayVaoDang.Text = "" Me.txtNgayVaoDoan.Text = "" Me.txtNgayVeCQ.Text = "" Me.txtNgayXuatNgu.Text = "" Me.txtNguyenQuan.Text = "" Me.txtNoiCap.Text = "" Me.txtNoiKetNapDang.Text = "" Me.txtNoiKetNapDoan.Text = "" Me.txtNoiSinh.Text = "" Me.txtSoHieuCC.Text = "" Me.txtTenKhaiSinh.Text = "" Me.txtTenThuongGoi.Text = "" Me.txtThuongBinh.Text = "" Me.txtTinhTrangSK.Text = "" Me.txtTrinhDoVH.Text = "" txtTenKhaiSinh.SetFocus End Sub Private Sub cmdSua_Click() Dim strSQL As String Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb" cn.Open Dim MaCanBo As String MaCanBo = msfDanhSach.RowData(msfDanhSach.Row)
 • 71. https://lop11.com/ 71 strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich WHERE MaCanBo = " & MaCanBo Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockOptimistic rs.Source = strSQL rs.ActiveConnection = cn rs.Open If rs.EOF And rs.BOF Then MsgBox "Danh sa'ch tro^'ng", vbCritical Exit Sub End If With rs SelectItemData Me.cboDanToc, .Fields("MaDanToc") SelectItemData Me.cboDienCS, .Fields("MaCS") SelectItemData Me.cboTonGiao, .Fields("MaTonGiao") SelectItemData Me.cboTPGD, .Fields("MaTPXT") SelectItemData Me.cboNgach, .Fields("MaNgach") If .Fields("GioiTinh") Then cboGioiTinh.ListIndex = 0 Else cboGioiTinh.ListIndex = 1 End If Me.txtBiDanh.Text = .Fields("BiDanh") & "" Me.txtCamDoan.Text = .Fields("CamDoan") & "" Me.txtCMTND.Text = .Fields("SoCMTND") & "" Me.txtDiaChi.Text = .Fields("DiaChiTT") & "" Me.txtDTDD.Text = .Fields("SoDT_DiDong") & "" Me.txtDTNR.Text = .Fields("SoDT_NR") & "" Me.txtEMail.Text = .Fields("EMail") & "" Me.txtNangKhieu.Text = .Fields("NangKhieu") & ""
 • 72. https://lop11.com/ 72 Me.txtNgayBC.Text = .Fields("NgayVaoBC") Me.txtNgayCap.Text = .Fields("NgayCap") 'If .Fields("NgayChinhThuc") = 0 Then ' Me.txtNgayChinhThuc.Text = 0 ' Else Me.txtNgayChinhThuc.Text = .Fields("NgayChinhThuc") 'End If 'If Format(.Fields("NgayNhapNgu"), 0) = 0 Then ' Me.txtNgayNhapNgu.Text = 0 ' Else Me.txtNgayNhapNgu.Text = .Fields("NgayNhapNgu") 'End If 'If Format(.Fields("NgayVaoDang"), 0) = 0 Then ' Me.txtNgayVaoDang.Text = 0 ' Else Me.txtNgayVaoDang.Text = .Fields("NgayVaoDang") 'End If 'If Format(.Fields("NgayVaoDoan"), 0) = 0 Then ' Me.txtNgayVaoDoan.Text = 0 ' Else Me.txtNgayVaoDoan.Text = .Fields("NgayVaoDoan") 'End If 'If Format(.Fields("NgayXuatNgu"), 0) = 0 Then ' Me.txtNgayXuatNgu.Text = 0 ' Else Me.txtNgayXuatNgu.Text = .Fields("NgayXuatNgu") 'End If Me.txtNgaySinh.Text = .Fields("NgaySinh") Me.txtNgayVeCQ.Text = .Fields("NgayVeCoQuan") Me.txtNguyenQuan.Text = .Fields("NguyenQuan") Me.txtNoiCap.Text = .Fields("NoiCap")
 • 73. https://lop11.com/ 73 Me.txtNoiKetNapDang.Text = .Fields("NoiKetNapDang") & "" Me.txtNoiKetNapDoan.Text = .Fields("NoiKetNapDoan") & "" Me.txtNoiSinh.Text = .Fields("NoiSinh") Me.txtSoHieuCC.Text = .Fields("SoHieuCC") Me.txtTenKhaiSinh.Text = .Fields("TenKhaiSinh") Me.txtTenThuongGoi.Text = .Fields("TenThuongGoi") & "" Me.txtThuongBinh.Text = .Fields("ThuongBinhHang") Me.txtTinhTrangSK.Text = .Fields("TinhTrangSK") Me.txtTrinhDoVH.Text = .Fields("TrinhDoVH") End With ChoPhepCapNhat End Sub Private Sub cmdThem_Click() ChoPhepGhi cmdNhapLai_Click End Sub Private Sub cmdXoa_Click() Dim strSQL As String Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb" cn.Open Dim MaCanBo As String MaCanBo = msfDanhSach.RowData(msfDanhSach.Row) strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich WHERE MaCanBo = " & MaCanBo Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockOptimistic
 • 74. https://lop11.com/ 74 rs.Source = strSQL rs.ActiveConnection = cn rs.Open If rs.EOF And rs.BOF Then MsgBox "Danh sa'ch tro^'ng", vbCritical Exit Sub End If rs.Delete rs.Close XemDanhSach End Sub Private Sub Form_Load() SetupItemsCombo cboDanToc, "MaDanToc", "TenDanToc", "tblDanToc" SetupItemsCombo cboTonGiao, "MaTonGiao", "TenTonGiao", "tblTonGiao" SetupItemsCombo cboTPGD, "MaTPXT", "TenTPXT", "tblThanhPhanXuatThan" SetupItemsCombo cboDienCS, "MaCS", "DienCS", "tblGiaDinhChinhSach" SetupItemsCombo cboNgach, "MaNgach", "TenNgach", "tblNgachCongChuc" cboGioiTinh.AddItem "Nam" cboGioiTinh.AddItem "N÷" 'MsgBox Format(txtNgayNhapNgu, "dd/mm/yyyy") SetupTable XemDanhSach End Sub Private Sub txtNgaySinh_Change() 'txtNgaySinh.Text = Format(txtNgaySinh.Text, "dd/mm/yy") End Sub Private Sub LoadCSDL() Dim strSQL As String
 • 75. https://lop11.com/ 75 Dim i As Integer Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = App.Path & "QuanLyHoSo_97.mdb" cn.Open strSQL = "SELECT * FROM tblSoYeuLyLich" Set rs = New ADODB.Recordset 'rs.LockType = adLockOptimistic rs.Source = strSQL rs.ActiveConnection = cn rs.Open rs.MoveFirst i = 1 msfDanhSach.Rows = 1 While Not rs.EOF With msfDanhSach .AddItem i .Row = i .Col = 0 .Text = i .RowData(i) = rs.Fields("MaCanBo") .Col = 1 .CellAlignment = 1 .Text = rs.Fields("TenKhaiSinh") .Col = 2 .CellAlignment = 1 If IsDate(rs("NgaySinh")) Then .Text = rs.Fields("NgaySinh") 'Format(rs.Fields("NgaySinh"), "dd/MM/yyyy") End If .Col = 3 .CellAlignment = 1
 • 76. https://lop11.com/ 76 If rs.Fields("GioiTinh") Then .Text = "Nam" Else .Text = "N÷" End If .Col = 4 .CellAlignment = 1 .Text = rs.Fields("DiaChiTT") .Col = 5 .CellAlignment = 1 .Text = rs.Fields("SoDT_DiDong") End With i = i + 1 rs.MoveNext Wend rs.Close Set rs = Nothing cn.Close msfDanhSach.Row = 1 msfDanhSach.Col = 1 End Sub Private Sub SetupTable() msfDanhSach.Font = ".VnArial" 'msfDanhSach.CellFontSize = 14 'msfDanhSach.FontWidth = 10 With msfDanhSach .Rows = 1 .Cols = 6 .ColWidth(0) = 500 .ColWidth(1) = 2500 .ColWidth(2) = 2000 .ColWidth(3) = 1500
 • 77. https://lop11.com/ 77 .ColWidth(4) = 5000 .ColWidth(5) = 2500 .Row = 0 .Col = 0 .ColAlignment(0) = 3 .Text = "STT" .Col = 1 .ColAlignment(1) = 3 '.CellFontSize = 12 .Text = "Tªn c¸n bé" .Col = 2 .ColAlignment(2) = 3 .Text = "Ngµy sinh" .Col = 3 .ColAlignment(3) = 3 .Text = "Giíi tÝnh" .Col = 4 .ColAlignment(4) = 3 .Text = "§Þa chØ th-êng tró" .Col = 5 .ColAlignment(5) = 3 .Text = "Sè ®iÖn tho¹i di ®éng" End With End Sub Private Sub SelectItemData(cbo As ComboBox, ma As Long) Dim i As Integer For i = 0 To cbo.ListCount If ma = cbo.ItemData(i) Then cbo.ListIndex = i Exit Sub End If Next i
 • 78. https://lop11.com/ 78 End Sub Private Sub XemDanhSach() frameDanhSach.Visible = True frameCapNhat.Visible = False LoadCSDL lblTieude.Caption = "s¬ yÕu lý lÞch" 'msfDanhSach.SetFocus End Sub Private Sub ChoPhepGhi() frameDanhSach.Visible = False frameCapNhat.Visible = True cmdCapNhat.Visible = False cmdCancel.Visible = False cmdNhapLai.Visible = True cmdGhi.Visible = True cmdDanhSach.Visible = True lblTieude.Caption = "Thªm c¸n bé" End Sub Private Sub ChoPhepCapNhat() frameDanhSach.Visible = False frameCapNhat.Visible = True cmdCapNhat.Visible = True cmdCancel.Visible = True cmdNhapLai.Visible = False cmdGhi.Visible = False cmdDanhSach.Visible = False lblTieude.Caption = "söa th«ng tin c¸n bé" End Sub
 • 79. https://lop11.com/ 79 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ký tên Nguyễn Thị Tuyển