Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkplan Diict

Het werkplan voor het Innovatieprogramma “Diensteninnovatie in de Creatieve en Financiële sector”.
IIP Create, het Holland Financial Center en Novay zijn de initiatiefnemers. Het programma heeft een looptijd van 2,5 jaar en bij goed presteren nogmaals 2,5 jaar. Omvang eerste fase € 12,5 M en in fase 2 nogmaals dit bedrag. Zodra de minister haar akkoord geeft zal een tender worden geopend waarop consortia zich kunnen inschrijven. Deze procedure zal in Q1 2010 plaatsvinden.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkplan Diict

 1. 1. Agenda <ul><li>13:00 </li></ul><ul><li>Mededelingen </li></ul><ul><li>Werkplan DIICT </li></ul><ul><li>Discussie-matchmaking </li></ul><ul><li>ImMediate overview and opportunities </li></ul><ul><li>B-Creative overview and opportunities </li></ul><ul><li>15:00 </li></ul><ul><li>Break-out sessions </li></ul><ul><ul><li>DIICT </li></ul></ul><ul><ul><li>ImMediate </li></ul></ul><ul><ul><li>B-Creative </li></ul></ul><ul><li>16:00 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Presentatie Werkplan </li></ul><ul><li>Voorlopige versie ten behoeve van IIP Create </li></ul><ul><li>Carlien Roodink (Holland Financial Centre) </li></ul><ul><li>Fred Kappetijn (Novay) </li></ul>
 3. 3. Waarom diensteninnovatie? <ul><li>Dienstensector draagt voor ca 70% bij aan BBP. Een sterk competitieve en groeiende diensteneconomie is cruciaal voor de toekomstige welvaart van Nederland. </li></ul><ul><li>De innovatieagenda van Nederland wordt in hoge mate bepaald door de strategische keuze om te investeren in een beperkt aantal economische sleutelgebieden in Nederland. Binnen de dienstensector zijn dat de Creatieve Sector en de Financiële Sector. </li></ul>
 4. 4. Creatieve Sector & Financiële Sector <ul><li>Beide sectoren worden in hoge mate geconfronteerd met grote gedragsveranderingen aan de zijde van de consument in het digitale tijdperk. </li></ul><ul><li>In beide sectoren speelt ICT een drijvende en vooral disruptieve rol bij de innovatie van producten, diensten en de verandering van verdienmodellen. </li></ul><ul><li>Specifieke vraagstellingen op het gebied van digitale entiteiten en het afhandelen van digitale transacties. </li></ul><ul><li>Noodzaak tot ontwikkeling van kennis op het gebied van businessmodellering. </li></ul>
 5. 5. Diensteninnovatie in Creatieve Sector & Financiële Sector ICT Financial Logistics Creativiteit & ICT Financiële Sector Creatieve Sector Innovatieprogramma
 6. 6. Doelstelling <ul><li>Industrie, MKB en kennisinstellingen moeten een zodanig ecosysteem vormen dat Nederland in Europa en misschien daarbuiten uitgroeit tot een toonaangevend centrum van diensteninnovatie voor: </li></ul><ul><li>Smart Content Processing and Distribution </li></ul><ul><li>Lifestyle Experiences and Connectedness </li></ul><ul><li>Financial Logistics </li></ul>
 7. 7. Randvoorwaarden <ul><li>Om de doelstelling te bereiken is het nodig dat: </li></ul><ul><li>Kennis van nieuwste ICT-ontwikkelingen beschikbaar is. </li></ul><ul><li>Mensen de brug kunnen slaan tussen creativiteit en ICT. </li></ul><ul><li>O rganisaties samenwerkingsverbanden aangaan met partijen buiten de sector. </li></ul>
 8. 8. Inbreng marktpartijen <ul><li>Het Diensteninnovatieprogramma is tot stand gekomen dankzij de inbreng van: </li></ul><ul><li>IIP Create namens de innoverende bedrijven in de Creatieve Sector. </li></ul><ul><li>Holland Financial Centre (HFC) namens de Financiële Sector. </li></ul><ul><li>Novay als Technologisch Top Instituut met ervaring met vergelijkbare innovatieprogramma’s. </li></ul>
 9. 9. Bijdrage overheid <ul><li>Reservering van 12,5 miljoen euro voor het Diensteninnovatieprogramma voor de periode september 2009 t/m februari 2012. </li></ul><ul><li>Bij een positieve evaluatie is er de mogelijkheid voor een tweede reservering van 12,5 miljoen euro voor de periode 2012-2014. </li></ul><ul><li>Te financieren projecten kennen in principe minimaal een bijdrage van 50% vanuit de markt. De financieringsbijdrage van de overheid is afhankelijk van de aard van de projecten. </li></ul><ul><li>Het programma heeft uiteindelijk een omvang van minimaal 25 miljoen euro (eerste fase) en eventueel nog eens 25 miljoen euro (tweede fase). </li></ul>
 10. 10. Wat te bereiken
 11. 12. Besluitvorming door stichting Raad van Toezicht <ul><li>Taken </li></ul><ul><li>Benoemen bestuur/voorzitter </li></ul><ul><li>Toezicht realisatie doelstellingen </li></ul><ul><li>Goedkeuren statutenwijziging </li></ul><ul><li>Vertegenwoordigen IP op bestuurlijk niveau </li></ul><ul><li>Raamwerkafspraken </li></ul><ul><li>Vaststelling begroting en indicatoren </li></ul><ul><li>Verantwoordelijk voor behalen ambities en doelen </li></ul><ul><li>Dagelijks management </li></ul><ul><li>Coördinatie governanceprocessen en ondersteuning van projectactiviteiten </li></ul><ul><li>Rapportages </li></ul>Bestuur Programmadirectie <ul><li>Samenstelling </li></ul><ul><li>Representanten van de leden van de Stichting </li></ul><ul><li>Min 5, max 7 bestuursleden </li></ul><ul><li>EZ/SN géén lid, rol als toehoorder strekt tot aanbeveling </li></ul><ul><li>Programmadirectie (samen 1,5 fte) plus 1 fte ondersteuning </li></ul><ul><li>EZ/SN géén actieve rol in PD, wel intensieve afstemming met PD </li></ul>
 12. 13. Deelprogramma’s <ul><li>O&O-projecten; Tenders </li></ul><ul><li>Infrastructuurprogramma </li></ul><ul><li>TOP-programma </li></ul><ul><li>Waardeversnellers </li></ul><ul><li>Kennisdisseminatie </li></ul>
 13. 14. Deelprogramma’s
 14. 15. Onderzoek en Ontwikkeling Programma 2010 - 2011 Creatieve Sector Financiële Sector O&O Tender 1 <ul><li>Content </li></ul><ul><li>Connectedness </li></ul><ul><li>e-facturering </li></ul><ul><li>e-betaling </li></ul>O&O Tender 2 <ul><li>Lifestyle </li></ul><ul><li>e-dossiers </li></ul>
 15. 16. Infrastructuurprogramma
 16. 17. Waardeversnellers
 17. 18. TOP-programma 2009 - 2011 Creatieve Sector Financiële Sector TOP- programma <ul><ul><li>Service Innovation & Engineering </li></ul></ul><ul><ul><li>e-identity en e-profiling </li></ul></ul><ul><ul><li>Productiviteitsverhogende work spaces </li></ul></ul>
 18. 19. Programmamijlpalen X X X
 19. 20. Budget De hier getoonde verdeling is indicatief en kan wijzigen op basis van de ingediende en te honoreren projectvoorstellen. Waardeversnellers, kennis disseminatie en operationele organisatie zijn apart begroot.
 20. 21. Uitgangspunten Operationele Organisatie <ul><li>Zo ‘lean & mean’ mogelijk. </li></ul><ul><li>Kosten maximaal 5% van omzet van 25 miljoen euro: 1,25 Meuro. </li></ul><ul><li>Penvoerderschap van projecten bij uitvoerders. </li></ul><ul><li>Kosten operationele organisatie worden voor de helft in rekening gebracht bij projectuitvoerders. </li></ul><ul><li>Financiële administratie wordt uitbesteed. </li></ul>
 21. 22. Samenwerkingen DIICT COMMIT IIP Create HFC NWO RISCC <ul><li>EU </li></ul><ul><li>OISPG </li></ul><ul><li>FP7 proj </li></ul><ul><li>FP8 </li></ul>EXCER AMSI Innovatie Programma Transport & Logistiek

×