Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Starting IPC V01

551 views

Published on

Tussentijdse presentatie om een beetje te beginnen het aanvraagproces te synchroniseren.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Starting IPC V01

 1. 1. Can we collaborate on a great project? And together get subsidie?<br />Introduction into ‘project wine barrel’ and the IPC subsidie from SenterNovem<br />
 2. 2. Watstellenwijvoor?<br />Samentegaanwerken<br />Op eenspannend project (oeh. Even noggeenkorteformuleringvoor; komtverderopaanbod)<br />Waarbij we allemaal, als we samenwerken, tussen de 30.000 en de 50.000 euro subsidiekunnenkrijgen<br />
 3. 3. Watstaater in dezepresentatie?<br />Meer informatie van SenterNovem over de subsidieregeling IPC (innovatieprestatie contract) <br />Wat is ‘het spannende project’? <br />Wiezijn ‘wij’? <br />Hoe zouden we ditaankunnenpakken?<br />Nu eerst: meer over IPC<br />
 4. 4. Onze ervaringen<br /><ul><li>IPC spreekt aan !!
 5. 5. Brede doelgroep is zichtbaar in aanvragen.
 6. 6. Penvoerder (brancheverenigingen en stichtingen) geeft toegevoegde waarde
 7. 7. Openheid van de regeling, diversiteit in projectaanpak
 8. 8. Vraagsturing centraal,
 9. 9. Aanpassen plan tijdens de rit
 10. 10. Vorming van collectieve projecten is lastig</li></li></ul><li>5<br />MAAR ook:<br /><ul><li>Toegevoegde waarde van de innovatieactiviteiten t.o.v. de reguliere is belangrijk!
 11. 11. Taak penvoerder: opzetten collectieve projecten, adviezen, monitoren en maatregelen nemen gericht op extra innovatie en wegnemen administratieve lasten!</li></ul>IPC subsidie<br />IPC: innovatie gaps<br />X = ‘gaps’<br />Resultaat<br />X<br />X<br />X<br />X<br />Start innovatieplan<br />X<br />Andere prioriteiten, te groot risico: dus stoppen<br />Starten lukt niet<br />5<br />
 12. 12. 6<br />bijv. 250 &gt;&gt; 15-35 deelnemers<br />IPC: twee fasen<br />START van IPC<br />IPC-fase<br />Pré-IPC-fase<br />UITVOERING DOOR DEELNEMERS<br />o.l.v. PENVOERDER<br /><ul><li> Gezamenlijk doel: deelnemer werkt aan projecten en voert uit met minimale extra lasten
 13. 13. Eigen innovatieplan, individueel en collectief, maken en uitvoeren, en aanpassen aan behoefte</li></ul>Financieel:<br /><ul><li> PV: € 6.500 x dln (geen eigen bijdrage)
 14. 14. Deelnemers:
 15. 15. max. € 50k subsidie, 50% EB
 16. 16. Samenwerking
 17. 17. min. 20% bij einde
 18. 18. Kennis inkopen
 19. 19. min. 60% kosten derden</li></ul>VERKENNING / VOORBEREIDING<br />Onderdelen pre-ZIPC<br />A. innovatiepositiestudie<br />B. kennisoverdracht resultaten pre-IPC / IPS<br />C.ssamenbrengen deelnemers / voorbereiden IPC<br />D. kennisoverdracht resultaten IPC<br />Penvoerder<br /><ul><li> pre-IPC: max €175k subsidie, 50% EB
 20. 20. loonkosten: €60/u.
 21. 21. 1x pre-IPC per sector, meerdere IPC’s
 22. 22. alleen onderdeel C: 6 maanden</li></ul>6<br />
 23. 23. 2010<br />Beschikbaar budget januari:<br /><ul><li>1 miljoen voor Pré-IPC
 24. 24. 20 miljoen voor IPC </li></ul>Voorjaarsnota (onder voorbehoud): <br /><ul><li>20 miljoen extra voor IPC</li></li></ul><li>Kritische punten (1)<br /><ul><li>Ken de regeling, er kan meer dan meestal gedacht, gebaseerd op “boerenverstand” en “normaal economisch verkeer”
 25. 25. Penvoerder is EZ/SN in het veld: belangrijkste factor voor doorlooptijd en kosten IPC-proces
 26. 26. Niet ontwikkelen binnen pre-IPC, maar zorgen voor IPC-projectplannen met kop, staart, financiering en deelnemers. Uitvoeren projecten in IPC, betaald door de deelnemers. Individuele- en collectieve projecten.
 27. 27. Sneller inzicht verkrijgen in haalbaarheid IPC-deelname ondernemers:
 28. 28. Durft nek uit te steken voor min. k€ 100 in 3 jr?
 29. 29. Voldoende additionaliteit in plannen te verwachten?
 30. 30. Afvallers sneller herkennen en met alternatief verder helpen
 31. 31. Bereid om samen te werken? Denk aan 10% collectief bij start IPC</li></ul>Source: SenterNovem, presentation over IPC<br />
 32. 32. Kritische punten (2)<br /><ul><li>Goeie doeners, slechte schrijvers sneller op weg helpen!
 33. 33. Lijn is: globaal plannen bedenken en kiezen (€) met lichte “strategie” , snel IPC starten en in IPC zonodig “strategie uitwerken”. Geen lange uitwerking vooraf: geeft onnodige vertraging start IPC
 34. 34. Kennisoverdracht resultaten pre-IPC (IPS): helder, afgebakend organiseren
 35. 35. Collectieve projecten: weet wat wel en wat niet collectief is binnen IPC, voorkom daarmee discussie en constructies (tijdverlies). Basis is: normaal economisch verkeer en ken de regeling
 36. 36. Stuur tijdig eerste ondernemerplannen (3 jr) naar SN voor “test en terugkoppeling”</li></li></ul><li>10<br />X = ‘gaps’<br />IPC subsidie<br />IPC: uitgangspunten<br />Resultaat<br />X<br />X<br />X<br />X<br />Start innovatieplan<br />X<br />Andere prioriteiten, te groot risico: dus stoppen<br />Starten lukt niet<br />– IPC-plannen omvatten zowel subsidiabele als niet-subsidiabele kosten:<br />– inzicht in gehele plan goed / nodig<br />– activiteiten, dus ook kostensoorten zijn “dynamisch” tijdens IPC<br />– leidraad is: normaal economisch verkeer<br />– doelstelling IPC: vooral externe kennis binnenhalen (60%), collectieve projecten (20%), <br />– additionaliteit van de subsidiabele activiteiten gekenmerkt door: niet regulier en extra ondernemersrisico<br />10<br />
 37. 37. Collectief: gezamenlijke ontwikkeling<br /><ul><li>3 deelnemers ontwikkelen nieuw product voor gezamenlijke rekening en gaan toekomstige opbrengsten delen</li></ul>goed<br />
 38. 38. Collectief : klant-leverancier<br /><ul><li>deelnemers A en B ontwikkelen een product
 39. 39. A doet de engineering
 40. 40. B doet bouw en productie en gaat product verkopen (opbrengsten zijn voor hem)</li></ul>geen collectief,<br />klant-leverancier relatie<br />
 41. 41. Collectief: inkopen advies<br />6 deelnemers kopen gezamenlijk advies in op gebied van inrichten productie-omgeving (er worden gezamenlijke workshops en andere activiteiten ingekocht)<br /><ul><li>wederzijds inbreng kennis en ervaring (van elkaar leren)
 42. 42. gezamenlijke resultaten worden in individuele plannen verwerkt</li></ul>- gezamenlijke activiteiten + kosten = collectief project<br />- individuele kosten = individueel plan<br />
 43. 43. 14<br />IPC in vogelvlucht<br />IPC-fase<br />(looptijd 3 jaar)<br />START van IPC<br />= activiteit / kosten<br />0j<br />3j<br />P1<br />P2<br />P3 Coll. A<br />P4<br />P5<br />D1<br />P6 Coll<br />P1<br />P2<br />P5<br />P4 Coll. A<br />P3<br />D2<br />P6 Coll<br />P1<br />P2<br />P4<br />P5<br />P3 Coll. A<br />D3<br />10% collectiviteit gemiddeld bij start IPC<br />20% collectief per deelnemer bij einde IPC <br />Collectief A<br />3 deelnemers<br />Indiv<br />Collectief B<br />5 deelnemers<br />Indiv<br />Niet subsidiabele kosten:<br /><ul><li> kosten in verband met op verkoop</li></ul> gerichte marketing- en salesactiviteiten<br /><ul><li> investeringen in bedrijfsmiddelen
 44. 44. herhalingstesten
 45. 45. het opzetten van kwaliteitssystemen of het deelnemen aan tentoonstellingen en symposia.</li></ul>Collectief C<br />10 deelnemers<br />+<br />extern<br />15-35 IPC-deelnemers<br />
 46. 46. <ul><li>Aanvraag: FILTER / Sergeant
 47. 47. Admin. lasten deelnemer overnemen / SN
 48. 48. Stimuleren en initiëren coll. projecten
 49. 49. Begeleiden deelnemers
 50. 50. Eigen plan, indiv. & coll. maken en uitvoeren
 51. 51. Efficiënt additionele innovatie en winst realiseren
 52. 52. Aanvraagproces: gids en beoordeling met PV
 53. 53. Beslissing over aanvraag
 54. 54. Oplossen cases (vraagsturing!)
 55. 55. Monitoring</li></ul>Deelnemer<br />SenterNovem<br />EZ<br />Penvoerder<br />De belangrijkste rollen<br /><ul><li>Gezamenlijk doel: deelnemer vraagt aan en voert uit met minimale extra lasten
 56. 56. Allen kennen de randvoorwaarden subsidiabele kosten</li></li></ul><li>Uw IPC-aanvraag<br /><ul><li>Innovatieplan deelnemer
 57. 57. Samenwerkingsovereenkomst tussen deelnemer(s) en penvoerder
 58. 58. Financiering, “cederen” € 6500 aan SN, voorschotverzoeken via PV, planningswijzigingen, enz
 59. 59. Per collectief project een samenwerkingsovereenkomst - collectief
 60. 60. Overkoepelend plan van de penvoerder
 61. 61. Totaaloverzicht van te behalen doelstellingen deelnemers: omzetvergroting en/of extra R&D inspanning na 3 jaren IPC
 62. 62. Zie formats SN en de Handleiding IPC</li></li></ul><li>Aandachtspunten bij uw IPC-aanvraag<br /><ul><li>Volledigheid; óók het aanvraagformulier
 63. 63. Additionaliteit / Innovatief voor de deelnemer
 64. 64. Collectieve plannen
 65. 65. Toelichting kosten</li></li></ul><li>Is uw aanvraag volledig?<br />Praktische zaken:<br /><ul><li>Zijn handtekeningen aanwezig en origineel?
 66. 66. Controleer tekenbevoegd
 67. 67. Zorg ervoor dat aanvrager uitvoerende en profiterende partij is
 68. 68. Zijn alle samenwerkingsovereenkomsten aanwezig en getekend?
 69. 69. Zijn alle plannen aanwezig inclusief begroting en planning?</li></li></ul><li>Aanvraagproces<br /><ul><li>PV zorgt voor aanlevering concept-plannen deelnemers volgens randvoorwaarden IPC.Als de ondernemers hun innovatieplannen volgens de randvoorwaarden maken hoeft de PV niet met hem in discussie en kan SN de plannen snel beoordelen
 70. 70. Beoordeling concept-plannen door SN (indien nodig korte vragen per deelnemerplan via e-mail vanuit SN-database) en terugkoppeling naar de PV
 71. 71. Als de set plannen van deelnemers en penvoerder met de overige stukken in orde zijn kan de officiële aanvraag ingediend worden. Kans op “compleet” is dan groot. Echter: aanvrager beslist zelf wanneer ingediend wordt.
 72. 72. Beoordeling en eventueel vragen van SN (binnen termijnen)
 73. 73. Beschikking</li></li></ul><li>SN-check(t op)<br /><ul><li>Formele zaken: tekenbevoegdheid, groep
 74. 74. Inhoudelijk: type innovatie, nieuwheid
 75. 75. Inhoudelijk: plan van aanpak (planning + toelichting)
 76. 76. Financieel: hoogte projectkosten, type kosten
 77. 77. Financieel: begroting (optelsom)
 78. 78. Collectief: omvang, type</li></li></ul><li>Watstaater in dezepresentatie?<br />Meer informatie van SenterNovem over de subsidieregeling IPC (innovatieprestatie contract) <br />Wat is ‘het spannende project’? <br />Wiezijn ‘wij’? <br />Hoe zouden we ditaankunnenpakken?<br />En dan nu: ‘het spannende project’ <br />√<br />
 79. 79. (from business plan CJ)The Ultimate Vision<br /> By 2015, advanced regions combine the real with the virtual to make their economies more effective <br />Regions become collaborative environments, people co-create<br />
 80. 80. [1st draft of overall project vision]<br />We will jointly imagine, develop and build a 21st century analog-digital hybrid regional infrastructure, that will allow people to co-create and share new social processes<br />We will develop and create the required new businesses, processes, products and infrastructure (BPPI) to economically sustain them<br />We will ensure that this new BPPI can be transferred to other regions<br />
 81. 81. [1st draft of product/service innovations]<br />New physical public structures/space, à la Fietshalte (Uri Ben-Ari)<br />New media provide new opportunities to sell advertising space: new type of advertising agency (Patricia Beks & CJ)<br />New analog-digital hybrid allows for new types of public games (Slava)<br />…<br />
 82. 82. Watstaater in dezepresentatie?<br />Meer informatie van SenterNovem over de subsidieregeling IPC (innovatieprestatie contract) <br />Wat is ‘het spannende project’? <br />Wiezijn ‘wij’? <br />Hoe zouden we ditaankunnenpakken?<br />En dan nu: ‘het spannende project’ <br />√<br />√<br />
 83. 83. Collectives for product/service innovations (1st draft)<br />
 84. 84. My name is Stefan van Hulst. This is what I do:<br /><ul><li>target: employees / employers
 85. 85. Angles:
 86. 86. InnovateNow
 87. 87. Permanent InnovateNow
 88. 88. ZZP-spaces: “This topic is currently at the Gare du Sud”
 89. 89. Self-development
 90. 90. Matchmaking: “Stefan is now at the HTC Grand Café”</li></li></ul><li>I am Stefan. This is what I do<br />KOSTEN<br />intern<br />extern<br />subtot.<br />individueel<br />collectief<br />Min. 20%<br />100%<br />subtot.<br />Min. 60%<br />
 91. 91. I am Uri. This is what I do<br />KOSTEN<br />intern<br />extern<br />subtot.<br />individueel<br />collectief<br />Min. 20%<br />100%<br />subtot.<br />Min. 60%<br />
 92. 92. I am Patricia. This is what I do<br />KOSTEN<br />intern<br />extern<br />subtot.<br />individueel<br />collectief<br />Min. 20%<br />100%<br />subtot.<br />Min. 60%<br />
 93. 93. Watstaater in dezepresentatie?<br />Meer informatie van SenterNovem over de subsidieregeling IPC (innovatieprestatie contract) <br />Wat is ‘het spannende project’? <br />Wiezijn ‘wij’? <br />Dus: hoe zouden we ditaankunnenpakken?<br />√<br />√<br />√<br />
 94. 94. What’s next?<br />Meeting with SenterNovem (Stefan & CJ, Dec 22nd)<br />Collective session defining product/process innovations<br />Intermediate submission of plans<br />Signing session<br />Submission of IPC latest January 8th<br />

×