Visie en
Strategische Agenda
Creatieve Industrie


Aanzet tot
een Innovatie-
programma


Waarde
van Creatie
Inhoud


07 Verantwoording
09 Samenvatting
11 Visie en Strategische Agenda
14 Ambitie en doelstellingen
16 Knelpunten en s...
Visie en
Strategische Agenda
Creatieve Industrie


Aanzet tot
een Innovatie-
programma
Colofon
Werkgroep:
Geleyn Meijer (voorzitter), Logica
Gerbrand Bas, Designlink, Federatie Dutch Creative
Industries
Lucas ...
Verantwoording


De Nederlandse creatieve industrie heeft een goede    onder andere daartoe in september 2009 de websi...
Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie  8
Samenvatting
De Nederlandse creatieve industrie neemt in omvang     singen en strategieën voldoen niet langer, rad...
2 Het bedrijfsleven maar ook de overheid dienen zich  6 Opdrachtgeverschap: het ontwikkelen van creatief
 anders op te ...
Visie en Strategische Agenda
De creatieve industrie                  knelpunten duurzaam succes in w...
Visie                           domeindeskundigen bij het onderzoek te betrekken.
       ...
conceptuele kijk en pragmatisme zijn daarbij vaak
onderscheidend. Hoe moeilijk ook te claimen maar er
bestaat zoiets als e...
Ambitie en doelstellingen
De hoofdambitie die de Creatieve Industrie zich heeft  draagt bij aan de behoefte naar een...
Programmadoelstellingen 2014               Aan het eind van de looptijd van het
              ...
Knelpunten en strategie
In consultatie met de sector en op basis van        Industrie kent een grote verscheid...
zin onvoldoende geborgd en verspreid. Als gevolg     interactief en transparant en de resultaten via een
 daarvan wor...
is versnipperd, vaak tegenstrijdig en onvoldoende   > initiële creatie (het creëren van vorm, proces,
  bekend bij des...
Aanpak en werkwijze
Het innovatieprogramma wordt ingericht langs
zes actielijnen:
1. Waarde van Creatie
2. Clustering ...
Tabel 1 adressering knelpunten via actielijnen

                                ACTIElIjNE...
methodes en werkwijzen.                      worden zes projecten ontwikkeld die elk gericht zijn
  ...
Betrokken partijen:                       subsectoren. De Creatieve Industrie kent een grote
> probl...
gebruik worden gemaakt van de bestaande infra-        de groei van de creatieve industrie. Enerzijds wordt
 struc...
Betrokken partijen:                      Actielijn 4: Onderzoek en ontwikkeling
> Bestaande netwerken...
> ondersteuning clusterorganisaties           melijk in de praktijk opgebouwd. Kortom: er is een
> onderzoek naa...
> programma’s ten behoeve van ‘lifelong learning’       en leefruimte en als ‘technische speeltuin’. De studie is n...
Acties:                              filosofie waarbij een groep interne en externe creatiev...
Positionering
Het innovatieprogramma neemt een unieke plaats in    Creative research, een vijfde cluster van de cre...
de gemeenschappelijke uitdagingen vormen het       heden van individuen ook leiden tot een vergroting
uitgangspunt ...
CREATIEVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
                    digitaal            product     ...
Governance
De aansturing van Waarde van Creatie kent een              De Stichting kent een Bestuur (ook...
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie

3,083 views

Published on

Published in: Business, Technology

Visie En Strategische Agenda Creatieve Industrie

 1. 1. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie Aanzet tot een Innovatie- programma Waarde van Creatie
 2. 2. Inhoud 07 Verantwoording 09 Samenvatting 11 Visie en Strategische Agenda 14 Ambitie en doelstellingen 16 Knelpunten en strategie 19 Aanpak en werkwijze 28 Positionering 31 Governance 34 Financiering 36 Referenties Bijlage 1 > SWOT Bijlage 2 > Innovatielandschap Creatieve Industrie Bijlage 3 > Stakeholders
 3. 3. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie Aanzet tot een Innovatie- programma
 4. 4. Colofon Werkgroep: Geleyn Meijer (voorzitter), Logica Gerbrand Bas, Designlink, Federatie Dutch Creative Industries Lucas Hendricks, Amsterdam Topstad Robert Jan Marringa, Brainport Development NV Ruurd Priester, Lost Boys Marleen Stikker, Waag Society Met medewerking van: Joeri van den Steenhoven, Kennisland Frank Kresin, Waag Society Martijn Arnoldus, Kennisland Grafisch ontwerp: Marieke de Roo
 5. 5. Verantwoording De Nederlandse creatieve industrie heeft een goede onder andere daartoe in september 2009 de website uitgangspositie bij het verwerven van een duurzame www.waardevancreatie.nl in het leven geroepen. voorsprong. De Nederlandse designsector behoort anno 2010 tot de wereldtop en andere sectoren In november 2009 werd de creatieve industrie gecon- zoals entertainment, gaming, architectuur, mode sulteerd. Vervolgens werd een actiegericht programma en reclame zijn spraakmakend, toonaangevend of ontworpen om de gesignaleerde knelpunten aan te vervullen zelfs een sleutelrol. pakken. Na een brede consultatie van de creatieve industrie in januari 2010 wordt de aangescherpte visie Het eerste Innovatieplatform (IP) zag in september en strategische agenda ter goedkeuring voorgelegd 2003 het levenslicht en wees de Creatieve Industrie aan de minister van Economische Zaken die zich laat aan als één van zes sleutelgebieden: ‘een bundeling adviseren door de Strategische Adviescommissie van bedrijvigheid en kennis (clusters van bedrijven, Innovatieprogramma’s. Na goedkeuring zal deze visie kennisinstellingen en overheden) die internationaal en strategische agenda verder worden uitgewerkt tot toonaangevend zijn. De Creatieve Industrie heeft een innovatieprogramma. Tenslotte krijgt de minister goede perspectieven waarbij innovatie van doorslag- van Economische Zaken het concept innovatiepro- gevend belang is om duurzaam te kunnen concur- gramma ter goedkeuring voorgelegd en vraagt daarbij reren op de mondiale markt’. Deze aanpak die opnieuw advies aan de Strategische Adviescommissie eind 2008 door de Commissie Scheepbouwer werd Innovatieprogramma’s. geëvalueerd, resulteerde in een onvoldoende voor de creatieve industrie. De zogenaamde ‘gele kaart’ van De werkgroep pleit niet alleen voor het inzetten van de Commissie Scheepbouwer gaf aanleiding tot een nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen bij het reeks van initiatieven waarvan de ontwikkeling van vormgeven én realiseren van het Innovatieprogramma deze breed gedragen Visie en Strategische Agenda er maar doet daarvoor ook voorstellen. een van is. Bij de ontwikkeling van deze visie en strategische De kansen en de bedreigingen, door NL Innovatie in agenda vond inhoudelijke afstemming plaats met de haar ‘Verkenning Creatieve Industrie’ geïnventariseerd indieners van het onderzoeksprogramma ‘Creative en door de Ministeries van EZ en OCW samengevat in Industry Research Programme (CIRP) en de betrok- hun kamerbrief ‘Waarde van Creatie’, werden door de kenen bij de vele andere initiatieven die zich richten sector ten behoeve van dit voorstel opnieuw geïnter- op de realisering van de beleidsdoelstellingen zoals preteerd en uitgewerkt tot een gemeenschappelijke verwoord in de beleidsbrief ‘Waarde van Creatie’. visie en strategische agenda. De sector wordt in dit geval vertegenwoordigd door een stuurgroep en een Amsterdam, januari 2010 werkgroep bestaande uit representatieve vertegen- woordigers van een aantal grote en kleine creatieve bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen en beroeps- en brancheorganisaties. In juni 2009 werd een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie Dutch Creative Industries, Logica, Lost Boys, Designlink, Waag Society, Brainport Development NV en Amsterdam Topstad. De werkgroep betrekt zoveel mogelijk investeringsbereide partijen bij de ontwik- keling van de visie en strategische agenda en heeft Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 7
 6. 6. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 8
 7. 7. Samenvatting De Nederlandse creatieve industrie neemt in omvang singen en strategieën voldoen niet langer, radicaal en betekenis toe en heeft internationaal een uitste- nieuw denken is noodzakelijk. De creatieve industrie kende reputatie. De Nederlandse designsector beschikt over methoden en technieken om vraag- behoort tot de wereldtop terwijl andere sectoren stukken anders te benaderen en alternatieven snel zoals entertainment, gaming, architectuur, mode en zicht- en tastbaar te maken. Deze denk- en visuali- reclame vaak spraakmakend of toonaangevend zijn of satiekracht draagt niet alleen bij aan het tot stand zelfs een sleutelrol vervullen. De sector is compleet en komen van nieuwe producten en diensten voor op subsectorniveau goed georganiseerd, goed aange- consumenten en zakelijke gebruikers, maar ook aan sloten op internationale ontwikkelingen en bestaat het realiseren van nieuwe oplossingen voor urgente uit een grote hoeveelheid kleine bedrijven en zzp-ers maatschappelijke uitdagingen. waarvan een aantal behoren tot de absolute wereldtop op hun gebied. Nederland heeft met haar hoogwaardige creatieve industrie, haar hoogwaardige infrastructuur, creatieve Maar er zijn ook bedreigingen. Een aantal Westerse onderwijs, en open economie en samenleving een landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Finland, maar goede uitgangspositie bij het verwerven van een ook bijvoorbeeld landen zoals China en Singapore duurzame internationale voorsprong. beschouwen de creatieve industrie als bijzonder belangrijk en zetten met grote programma’s in op de De creatieve industrie is zich ervan bewust dat voor ontwikkeling van hun creatieve industrie. het optimaal benutten van deze goede uitgangs- positie een verdere professionalisering van zowel Tegelijkertijd wordt onze samenleving geconfronteerd aanbod- als vraagzijde (de creatieve keten) van met urgente en complexe maatschappelijke uitda- doorslaggevend belang is: gingen. Economische turbulentie, bedreigingen voor het milieu en een snel vergrijzende bevolking vormen 1 De creatieve industrie organiseert zich, wil inten- de aanleiding voor diepgaande veranderingen in de siever en beter samenwerken, meer en structureel manier waarop we leven en werken. Bedrijfsleven en aan kennisontwikkeling en onderhoud doen, inten- overheid hebben moeite om te gaan met tempo en siever communiceren en zich in de waardeketen omvang van deze veranderingen. Bestaande oplos- beter positioneren en die positie ook borgen. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 9
 8. 8. 2 Het bedrijfsleven maar ook de overheid dienen zich 6 Opdrachtgeverschap: het ontwikkelen van creatief anders op te stellen, niet alleen als uitbesteders opdrachtgeverschap maar ook, en veel vaker als partners. Creativiteit dient niet alleen anders te worden gemobiliseerd Waarbij gezien de aard, complexiteit, omvang maar ook anders te worden gewaardeerd en de van het programma tegen het licht van de effecten dienen anders te worden gemeten. kleinschaligheid van de bedrijfstak, maar vooral ook vanwege de strategische betekenis Maar voorziet daarbij een vijftal knelpunten van de sector voor de concurrentiekracht van en belemmeringen: Nederland én het belang van de uitdagingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet, een beroep 1 De kracht van creativiteit wordt door het ontbreken wordt gedaan op de overheid, niet alleen voor van overtuigend bewijs van de waarde ervan onvol- financiële ondersteuning maar ook voor nieuw doende benut; instrumentarium, nieuwe regelgeving, inhoudelijke 2 De creatieve industrie ontbreekt als gevolg van betrokkenheid en actieve participatie. haar overwegende kleinschaligheid als strategische partner in (internationale) consortia; Het Innovatieprogramma Creative Industrie onder- 3 Door gebrek aan risicokapitaal en een te complex scheidt zich doordat het vertrekt vanuit kansen en financieringsinstrumentarium komt 0pschaling van knelpunten die gelden voor elk van de vijf clusters kansrijke innovaties onvoldoende tot stand; waaruit de Creatieve Industrie bestaat. Niet de afzon- 4 Door het ontbreken van een probleemeigenaar derlijke kenmerken van elk cluster maar de gemeen- ontbreekt een, voor innovatieve businessmodellen schappelijke uitdagingen vormen het uitgangspunt noodzakelijke, gedeelde kennisbasis; van het Innovatieprogramma Creatieve Industrie. 5 Als gevolg van de verkokering in het onderwijs ontbreekt ‘integraal creatief probleemoplossen’ in Het innovatieprogramma van de creatieve industrie curricula. is ambitieus. De lat ligt hoog en de knelpunten die opgelost moeten worden zijn aanzienlijk. Inzet en De creatieve industrie wil de komende jaren commitment van zowel grote bedrijven als van het substantieel investeren in het aanpakken van deze creatieve MKB en kennisinstellingen is noodzakelijk knelpunten en het benutten van de kansen en stelt om het programma te realiseren. Om de bijdrage van daarom een ‘creatief’ innovatieprogramma voor het creatieve MKB adequaat te kunnen waarderen waarin deze knelpunten langs de volgende zes wordt een hanteerbaar model ontwikkeld. Voor actielijnen worden geadresseerd: bepaalde maatregelen wordt daarnaast ondersteuning of een financiële bijdrage van de overheid gevraagd. 1 Waarde van Creatie: het ontwikkelen, monitoren en documenteren van business cases en het ontwik- Met het hele programma is ca 43 miljoen euro kelen van creatief opdrachtgeverschap; gemoeid in een periode van vier jaar waarvan ca 22 miljoen euro wordt bijgedragen door de creatieve 2 Clustering en opschaling: schaalvergroting door industrie en waar voor de resterende 21 miljoen euro clustering van – en tijdelijke allianties tussen een beroep wordt gedaan op de overheid. creatieve bedrijven en bedrijven uit andere bedrijfstakken; De creatieve industrie streeft ernaar na die vier jaar verder te kunnen werken aan de realisering van 3 Condities en stimulering: zorg dragen haar ambities en heeft deze verduurzaming in haar voor de stimulerende randvoorwaarden en programma opgenomen. kapitaalondersteuning; 4 Onderzoek en ontwikkeling: het ontwikkelen van onderzoeksmethoden, technieken en best practices binnen de context van een ‘Creative Research Lab’; 5 Excellent integraal onderwijs: het stimuleren van excellent integraal onderwijs; Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 10
 9. 9. Visie en Strategische Agenda De creatieve industrie knelpunten duurzaam succes in weg. De positie van de Nederlandse creatieve industrie staat onder druk. Creativiteit en ondernemerschap zijn van essentieel belang voor een innovatieve, concurrerende economie. Om deze goede uitgangspositie optimaal te kunnen De creatieve industrie vervult bovendien een sleutelrol benutten is een snelle professionalisering van zowel bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. aanbod- als vraagzijde van doorslaggevend belang: De creatieve industrie (o.a. kunst, cultuur, media, > De creatieve industrie organiseert zich, wil inten- entertainment, vormgeving, architectuur, mode, siever en beter samenwerken, meer en structureel industrieel ontwerp, computergames, reclame) is aan kennisontwikkeling en onderhoud doen, inten- het divers samengestelde cluster aan bedrijvigheid siever communiceren en zich in de waardeketen dat zijn bestaansreden vindt in creativiteit, innovatie beter positioneren en die positie ook borgen. en ondernemerschap. Het zijn de bedrijven die leven van de capaciteit van mensen om nieuwe concepten, > Het bedrijfsleven maar ook de overheid dienen zich ideeën en kennis om te zetten in economische waarde. anders op te stellen, niet alleen als uitbesteders Drie procent van de Nederlandse beroepsbevolking is maar ook, en veel vaker als partners. Creativiteit inmiddels werkzaam in de creatieve industrie. Jaarlijks dient niet alleen anders te worden gemobiliseerd wordt bijna 50 miljard euro aan omzet gegenereerd maar ook anders te worden gewaardeerd en de en 18 miljard aan toegevoegde waarde, meer dan 3 effecten dienen anders te worden gemeten. procent van het BBP Bovendien behoort de creatieve . industrie volgens de UNCTAD al jaren tot de snelst Maar tevens dienen kennis- en onderwijsinstel- groeiende sector van de Nederlandse economie. lingen bij te dragen aan creatieve kennisontwikkeling en -overdracht en deze kennis anders en sneller te Maar creativiteit is niet langer het exclusieve implementeren. domein van de westerse economieën. Naast andere Europese creatieve industrieën ontwikkelen zich in Om Nederland in 2015 de meest creatieve economie hoog tempo maat liefst tien Aziatische regio’s tot van Europa te laten zijn stelt de creatieve industrie geduchte concurrenten. Bovendien staan een aantal een innovatieprogramma voor. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 11
 10. 10. Visie domeindeskundigen bij het onderzoek te betrekken. Transformatieonderzoek is het opschalen, aanpassen De Nederlandse creatieve industrie neemt in omvang en veranderen van organisatieprocessen en betreft de en betekenis toe en heeft internationaal een uitste- gehele keten, vanaf de initiële creatie tot en met de kende reputatie. De Nederlandse designsector businesscase2. behoort tot de wereldtop terwijl andere sectoren zoals entertainment, gaming, architectuur, mode en Bestaande oplossingen en oplossingsgerichte strate- reclame vaak spraakmakend of toonaangevend zijn of gieën voldoen niet langer, radicaal nieuw denken zelfs een sleutelrol vervullen. De sector is compleet en is noodzakelijk. De creatieve industrie beschikt op subsectorniveau goed georganiseerd, goed aange- over methoden en technieken om vraagstukken sloten op internationale ontwikkelingen en bestaat anders te benaderen en alternatieven snel zicht- en uit een grote hoeveelheid kleine bedrijven en zzp-ers tastbaar te maken. Deze denk- en visualisatiekracht waarvan een aantal behoren tot de absolute wereldtop draagt niet alleen bij aan het tot stand komen van op hun gebied1. nieuwe producten en diensten voor consumenten en zakelijke gebruikers, maar ook aan het realiseren van Tegelijkertijd wordt onze samenleving geconfronteerd nieuwe oplossingen voor urgente maatschappelijke met urgente en complexe maatschappelijke uitda- uitdagingen. gingen. Economische turbulentie, bedreigingen voor het milieu en een snel vergrijzende bevolking vormen De creatieve industrie kenmerkt zich door een grote de aanleiding voor diepgaande veranderingen in de dynamiek. Op talloze fronten vinden partijen elkaar manier waarop we leven en werken. Bedrijfsleven en wisselen informatie uit. Voor deze dynamische en overheid hebben moeite om te gaan met tempo vorm van zelforganisatie zijn formele organisaties niet en omvang van deze veranderingen. Innovatie zal noodzakelijk maar volstaan tijdelijke allianties. De zich meer en meer moeten richten op het creëren flexibiliteit die hiervan het gevolg is draagt bij aan een van waardevolle ervaringen voor de eindgebruiker. slagvaardige netwerkeconomie. Organisaties die hun klanten superieure ervaringen bieden winnen. Dit vraagt om een nieuwe en andere benadering. Internationale kracht, context en urgentie Het managen van netwerken wordt een kerncom- petentie voor alle organisaties. Partners in deze Nederland staat internationaal goed op de kaart waar netwerken zijn vaak afkomstig vanuit verschillende het gaat om creativiteit en de creatieve industrie. Dit disciplines, vanuit verschillende posities binnen de heeft zeker ook te maken met de belangrijke grote waardeketen of zelfs vanuit verschillende indus- culturele historie van Nederland die internationaal ook trieën. Op het snijvlak tussen die disciplines ontstaat nog steeds zeer aansprekend is. Deze ‘dutch heritage’ innovatie. Door co-creatie en crowd sourcing wordt word ook nu van een verdere lading voorzien. Wat de creativiteit van de massa’s ontsloten. Tegelijkertijd betreft haar opleidingen speelt Nederland ook mee zorgt de door internet radicaal toegenomen transpa- op wereldniveau: de Mode Academie in Arnhem, de rantie voor een steeds duidelijker onderscheid tussen Design Academy Eindhoven, een aantal faculteiten van hobbyisme en excellentie. Mensen gebruiken steeds de TU Delft en Eindhoven, de Rietveldacademie en meer digitale kanalen en fysieke en digitale oplos- Rijksacademie Beeldende Kunsten zijn daar uitste- singen versmelten. Als gevolg daarvan ontstaan ook kende voorbeelden van. nieuwe specialisaties en disciplines. Nederland kent ook bedrijven en personen die als zeer De visie en strategische agenda maakt onder- invloedrijk beschouwd kunnen worden. Philips Design, scheid tussen vormonderzoek, contextonderzoek TomTom, Endemol, Bugaboo, G-star, Rem Koolhaas, en transformatieonderzoek. Vormonderzoek heeft Droog, Viktor & Rolf en Marcel Wanders staan vaak betrekking op alle creatieve disciplines. Juist in in de aandacht van de wereldpers. Het conceptueel de samenwerking tussen disciplines (cross-overs) denken en het pragmatisch handelen worden vaak ontstaan nieuwe vormen die van betekenis kunnen aangehaald. Vaak juist vanwege haar kleinschaligheid worden. Contextonderzoek is het toepassen van en specialisatie worden bedrijven uit Nederland nieuwe vormen in specifieke sociaal-culturele gevraagd voor internationale opdrachten. De snelheid contexten waarbij het noodzakelijk is gebruikers en van opereren, alsmede de al eerder genoemde Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 12
 11. 11. conceptuele kijk en pragmatisme zijn daarbij vaak onderscheidend. Hoe moeilijk ook te claimen maar er bestaat zoiets als een ‘Dutch signature’. Nederland is ook een aantrekkelijke vestigings- plaats voor bedrijven uit de creatieve industrie. In Amsterdam met name vestigen zich de laatste jaren steeds meer internationale ‘creative agencies’, modebedrijven, multi mediabedrijven en marketingaf- delingen van ‘brandbedrijven’ en Amsterdam werd door de New York Times onlangs ook benoemd tot de ‘coolest town of the world’. Eindhoven werd onlangs 2e in de competitie met 47 kandidaat steden voor World Design Capital 2012. Maar creativiteit is niet het exclusieve domein van Nederland en zelfs de westerse economieën. Andere Europese landen en met name Groot Brittannië en Finland investeren fors in hun creatieve economie. En ook in Azië wordt steeds meer geïnvesteerd in de creatieve economie. De concurrentie in zowel bedrijven als opleidingen wordt alleen maar groter. Wat daarbij met name opvalt is dat de focus steeds meer komt te liggen op de integratie van creati- viteit, ondernemerschap en technologie. Greater Britain programma, het gezamenlijke opleidings- en researchprogramma van Economie, Kunst en Design in Helsinki direct gelinkt aan ondernemingen en het creatieve innovatieprogramma van Singapore zijn daar goede voorbeelden van. Singapore stelt: ‘For over four decades, Singapore has prospered through an investment-led economic strategy focused on tradi- tional manufacturing and services industries. As we transit into an innovation-fuelled economy, the driving force in the next phase of our development will be the imaginative and creative capacity of our people.’ Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in 2015 die meest creatieve economie van Europa te zijn. Nederland heeft met haar hoogwaardige creatieve industrie, haar creatieve onderwijs en haar open economie en samenleving, korte machtsafstanden en feminiteit3 maar ook door ‘Dutch heritage’ en ‘Dutch signature’ bij het realiseren van die ambities een goede uitgangspositie. De ontwikkelingen in het 1 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de buitenland noodzaken tot grootschalige innovatie. creatieve industrie bijlage 1 Dit is de context waarbinnen de creatieve industrie 2 Raad voor Cultuur (2008) - Basisinfrastructuur 1.0 bouwt aan internationale excellentie. 3 Hofstede (1966), Een van Nederlands cultuur- dimensies; feminiteit: het vermogen om te gunnen – staat tegenover Angelsaksische claimcultuur; ‘what’s in it for me’ Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 13
 12. 12. Ambitie en doelstellingen De hoofdambitie die de Creatieve Industrie zich heeft draagt bij aan de behoefte naar een betere kwantifi- gesteld is: cering van de doelstellingen. De doelstellingen worden geformuleerd als meetbare KPI (key performance Het benutten van de verbeelding en creativiteit van indicator). Aan deze KPI's zullen parameters en de mens als instrument bij het oplossen van de meetmethodiek worden gekoppeld met mogelijkheden problemen en uitdagingen waar de maatschappij en tot verbijzondering naar publiek, privaat, markten, economie zich voor gesteld ziet. nationaal en internationaal. Voor de Creatieve Industrie in Nederland betekent dit dat4: Sectordoelstellingen 2014 In 2020 staat Nederland bekend als de meest Op sectorniveau verbindt de Nederlandse creatieve creatieve economie van Europa en behoort tot de top industrie zich aan het innemen van positie 6 (nu 15) drie van de wereld. op de productiviteitsranglijst van 16 landen zoals vermeld in het Innovation Intelligence rapport van Bekendheid is een merkdoelstelling. Daarbij wordt Innovatie NL. Aandeel export van creatieve producten onderscheid gemaakt bekendheid en reputatie. (BBP) in de totale export zoals vermeld in hetzelfde Bekendheid heeft betrekking op de mate waarin Innovation Intelligence rapport van Innovatie NL stijgt de doelgroep Nederland (al dan niet spontaan) van de achtste plaats nu naar de zesde plaats. als zodanig herkent. Reputatie heeft betrekking op de mate waarin de belofte in de perceptie van de Op het niveau van bedrijfsvoering verbindt de doelgroep wordt waargemaakt. Deze 2020 ambitie is creatieve industrie zich aan het binnen een periode de leidraad voor de doelstellingen over vier jaar. Het van vier jaar realiseren van: belangrijkste doel is om binnen vier jaar zicht- en > vergroting van het aantal fte's werkzaam in de meetbare stappen te zetten in de richting van de 2020 creatieve sector met 5% (nu 15%) ambitie. De strategische agenda maakt onderscheid > verhogen van de omzet en marge bedrijven in de tussen sector- en programmadoelstellingen die elkaar creatieve sector van 10% per jaar. wederzijds aanvullen en versterken. Het programma Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 14
 13. 13. Programmadoelstellingen 2014 Aan het eind van de looptijd van het Innovatieprogramma wordt door middel van een tevre- Het programma verbindt zich aan het binnen een denheidonderzoek de effectiviteit gemeten. periode van vier jaar realiseren van een aantal kwali- tatieve en kwantitatieve doelstellingen. De kwalita- tieve doelstellingen zijn instrumenteel van aard. Deze doelstellingen krijgen een plaats in de uitwerking van het innovatieprogramma. De uitkomsten ervan dienen verzameld en uitgedragen te worden binnen de creatieve industrie door een duurzaam communicatie- platform. Daar zijn ze ook als zodanig opgenomen. Kwalitatieve doelstellingen: 1 Verbeteren van de reputatie van Nederland als creatieve economie. 2 Verhogen van de bekendheid van Nederland als creatieve economie. 3 Opleveren van succesvolle innovatieve diensten en product-dienstcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken en in economische sleutelgebieden 4 Aantonen van gerealiseerde omzet en marge in deze innovatieve diensten en product- dienstcombinaties. 5 Creatie van een aantal strategische allianties. 6 Meer integraal onderwijs Kwalitatieve doelstellingen: > Vergroting van de innovatie-uitgaven per bedrijf (nu 0,09 mln.); > Een groter deel van de creatieve bedrijven innoveert (nu 31,2%); > Het gebruik door het creatieve bedrijfsleven van het (reguliere EZ) instrumenten als WBSO, Innovatievouchers, IPC en BBMKB neemt met 25% significant toe; > Het creëren van succesvolle creatieve bedrijfs- modellen en diensten. Succesvol wil in dit verband zeggen dat er binnen de looptijd van het Innovatieprogramma het bedrijfsmodel voor minstens vijf bedrijven tot business leidt; > Het Innovatieprogramma resulteert in vijf succesvolle nieuwe uitbesteding- en samenwerkingsvormen; > Het creëren van zes cross-overs die als showcase en voorbeeld dienen voor andere bedrijven in creatieve industrie en andere sectoren. > Het creëren en/of versterken van zeven excellente integrale opleidingen; > Alle brancheorganisaties zijn aangesloten op het communicatieplatform. 4 Hiermee geeft dit voorstel invulling aan de door het Innovatieplatform in 2009 gestelde ambities. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 15
 14. 14. Knelpunten en strategie In consultatie met de sector en op basis van Industrie kent een grote verscheidenheid aan, met onderzoek van de overheid, de sector- en branche- name kleinschalige ondernemingen. Het ontbreekt organisaties zijn de knelpunten in kaart gebracht aan kennis en ervaring voor het succesvol die voorkomen dat de doelstellingen in het vorige aangaan van (tijdelijke) allianties en zogenaamde hoofdstuk kunnen worden bereikt. We richten ons ‘Neue Kombinationen’. Dit geldt met name met in dit programma alleen op die knelpunten die een betrekking tot internationale samenwerkings- sectoroverstijgend karakter hebben en die niet door vormen en de acquisitie-fase van programma’s en inspanning van industrie, MKB, kennisinstellingen of projecten. Daarnaast ontbreekt een platform voor hun allianties zelf kunnen worden weggenomen. internationale bedrijven die in Nederland creatieve partners zoeken. De knelpunten zijn: 3 Door gebrek aan risicokapitaal en een te 1 De kracht van creativiteit wordt door het ontbreken complex instrumentarium komt opschaling van van overtuigend bewijs van de waarde ervan onvol- kansrijke innovaties onvoldoende tot stand. – doende benut. – Steeds vaker wordt onderkend Kapitaalverstrekking ten behoeve van het opschalen dat de traditionele engineering-aanpak niet van kansrijke innovaties sluit onvoldoende aan bij het antwoord is op de complexiteit van actuele het verdienmodel en de strategische horizon van de maatschappelijke en economische uitdagingen. overwegend kleinschalige bedrijven in de Creatieve Steeds vaker wordt gerefereerd aan creatieve Industrie. Het beschikbare instrumentarium is als ontwerpproces als aanvulling en als alternatief. gevolg van juridische kaders, regelgeving en imple- Toch verloopt adoptie van deze aanpak traag. Dit mentatie overwegend te complex voor de creatieve komt hoofdzakelijk omdat er onvoldoende feitelijk industrie. Het beschikbare instrumentarium is en overtuigend inzicht is in de maatschappelijke tevens onvoldoende toegesneden op de specifieke en economische waarde van creativiteit, en onvol- behoeften: creatief ondernemerschap en (internati- doende inzicht in de wijze waarop creativiteit onaal) opschalen. optimaal kan worden ingezet. 4 Door het ontbreken van een probleemeigenaar 2 De creatieve industrie ontbreekt als gevolg van ontbreekt een gedeelde kennisbasis. – Kennis haar overwegende kleinschaligheid als strategische en ervaring rond methoden, technieken en best partner in (internationale) consortia. – De Creatieve practices wordt in kwantitatieve en kwalitatieve Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 16
 15. 15. zin onvoldoende geborgd en verspreid. Als gevolg interactief en transparant en de resultaten via een daarvan wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden dashboard voortdurend meetbaar. en blijft de ontwikkeling van waardecreatie achter. Dit geldt specifiek met betrekking tot de snelheid 2 Kick start (showcase) en duurzaamheid van de waardecreatie. Door het Het communiceren van inspirerende en representa- ontbreken van een probleemeigenaar wordt een tieve businesscases is een belangrijk onderdeel van krachtige ontwikkeling van kennis en ervaring en de communicatie van het programma. De focus ligt daarmee een natuurlijk platform voor netwerken en op de combinatie van maatschappelijke relevantie allianties niet gerealiseerd. en commerciële betekenis. Er wordt samengewerkt 5 Als gevolg van het verkokerde onderwijs ontbreekt met maatschappelijke innovatiegebieden en andere ‘integraal creatief probleemoplossen’ in curricula. sleutelgebieden. In samenwerking met de overheid – De creatieve leiders, de zogenaamde ‘future- worden maatschappelijke maar ook econo- makers’, die over disciplines heen creativiteit, mische vraagstukken ingezet als thema’s. Deze business sense, ondernemerschap, technologie voorbeelden worden gedocumenteerd, gearchiveerd en wetenschap omzetten in innovatie, doen dat in en ontsloten via het communicatieplatform. hun praktijk. Deze ontwikkeling loopt voor op het onderwijs waar integratie van deze perspectieven 3 Match making to the max (samenwerking en en kennisdomeinen nog niet plaatsvindt. Er is op uitbesteding) alle onderwijsniveau's grote behoefte aan excellent Samenwerking tussen creatieve bedrijven is een interdisciplinair creatief-geïnspireerd en onder- flexibel alternatief voor schaalvergroting en wordt nemend onderwijs, met een structurele betrok- nadrukkelijk gestimuleerd. Het programma inven- kenheid van de creatieve leiders. tariseert knelpunten, biedt concrete oplossingen aan en leert daarvan. Cross-over allianties worden aangemoedigd of krijgen een voorkeursbehan- Strategie deling. Goed opdrachtgeverschap behoort tot de belangrijkste succesfactoren van het programma Om tot een succesvolle uitvoering van het en wordt gestimuleerd en beloond. De opgedane Innovatieprogramma te komen is, gezien de speci- ervaringen worden gedocumenteerd, gearchiveerd fieke kenmerken van de doelgroep, maatwerkaanpak en ontsloten via het communicatieplatform. vereist. Het principe ‘practice what you preach’ is daarbij leidend. Andere succesfactoren zijn herken- 4 Creative Research (onderzoek en innovatie) baarheid (ván de creatieve industrie), laagdrem- De Creatieve Industrie wil een strategische rol pelig en praktisch toepasbaar (geen administratieve innemen bij het bijdragen aan innovaties voor het rompslomp), inspirerend en uitdagend en (passend bedrijfsleven en de overheid. Daarvoor zijn nieuwe bij de strategische horizon van de sector) maar vooral vormen van onderzoek en ontwikkeling nodig ook urgentie en tempo. die gebruik maken van de (ver)beeldende eigen- schappen van de Creatieve Industrie en tegelij- 1 Practice what you preach (organisatie) kertijd recht doen aan de complexiteit van de Het innovatieprogramma brengt en manifes- vraagstukken en de verschillende achtergronden teert zich, als een community met een uitda- van de actoren. Creative Research is experi- gende missie. Het programma is laagdrempelig, menteel, interdisciplinair designonderzoek waarbij adaptief, transparant en presenteert zich als een wetenschappers, programmeurs, creatieven en ‘cool’ merk. De interactie verloopt via een online gebruikers samen en op basis van gelijkwaar- platform, en maakt gebruik van open netwerken digheid aan oplossingen werken voor problemen en social media. Partijen worden uitgenodigd tot en aan proposities voor kansen. Creative Research het ontwerpen van subsidie- en beleidsinstru- is gericht op de ervaring, disruptief, praktijkgeba- menten. De trekkers van het programma zijn geen seerd, open, maakgericht en iteratief, en maakt managers, maar leiders en ondernemers, die gebruik van intuïtie en het scheppende vermogen werken vanuit dialoog. Workshops, congressen van ontwerpers. Creative Research heeft (inter-) en symposia zijn vormgegeven als experience. Er nationaal sporen verdiend (bv IDEO, Sparkfactor en wordt intensief en doelmatig ingezet op interactie, frog design), maar is tot op heden slecht gedocu- open netwerken, digitale kanalen, sociale media, menteerd en onvoldoende uitgewerkt tot een co-creatie en mobiele oplossingen. Processen zijn herhaalbare en overdraagbare methode. Kennis Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 17
 16. 16. is versnipperd, vaak tegenstrijdig en onvoldoende > initiële creatie (het creëren van vorm, proces, bekend bij design bureaus en opdrachtgevers. betekenis of symbolische waarde) en > het benutten van verschillende expertises Beschikbare relevante kennisbronnen, initiatieven (onderzoek, technologie, design, business) om en projecten dienen te worden geïnventariseerd > doelgericht (open, plat georganiseerd en en gedocumenteerd en op een toegankelijke wijze dynamisch) samenwerken aan het te worden aangeboden. Kennisontwikkeling met > ontwerpen en implementeren van innovatieve betrekking tot methoden en technieken dient te diensten (het complete scala van productgeori- worden gestimuleerd en gedocumenteerd. Hetzelfde enteerde diensten, product-dienstcombinaties, geldt voor beleid en beleidsontwikkeling. Daarbij autonome diensten en prototyping). wordt aangesloten bij het FES programma CIRP dat, deze vraagstelling vanuit de wetenschap benadert, en In het bijzonder richt het programma zich op dat deel initiatieven als het Creative Research Lab van THNK van de creatieve industrie waar het commerciële en en de medialabs Waag Society, V2_, Patching Zone en bedrijfsmatige werken overheerst en op zoek is naar Creative Conversion Factory. modellen en methoden om hun bijdrage en positie als schakel in de (creatieve) waardeketen te versterken. 5 Verduurzaming (2015 en daarna) Het gaat om zowel kleine en grote bedrijven voor Het programma heeft een beoogde looptijd van vier wie creativiteit, ondernemerschap en een gezonde jaar. De creatieve industrie streeft ernaar om in die bedrijfsvoering voorop staat. periode de randvoorwaarden te creëren om na vier jaar verder te kunnen werken aan de realisering van Veel creatieve bedrijven zijn onvoldoende aangesloten haar ambities. Om de consistentie van beleid ten op de veranderende economie en marktomstandig- aanzien van de creatieve industrie te waarborgen heden en kiezen daarmee impliciet voor een bijrol. zal een interface worden gecreëerd naar de Het innovatieprogramma rekent het niet tot haar periode na 2015. Hierdoor wordt kapitaalvernie- opdracht deze bedrijven actief te mobiliseren maar tiging tegengegaan en de positie van de creatieve houdt deze groep een spiegel voor en richt zich tot de industrie geborgd. innovatieve voorhoede. Focus De creatieve industrie is het divers samengestelde cluster aan bedrijvigheid dat zijn bestaansreden vindt in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. De verbindende factor is het vermogen om nieuwe concepten, ideeën en kennis te ontwikkelen, om nieuwe culturele en maatschappelijke betekenis te genereren en om deze om te zetten in economische waarde. In de beleidsbrief ‘Waarde van Creatie’ worden een ruime en een beperkte definitie gehanteerd. In de beperkte definitie worden alleen bedrijven die zich op initiële creatie toeleggen tot de creatieve industrie gerekend. In de ruime definitie worden ook de schakels productie en distributie meegenomen. De creatieve industrie wil keuzes maken en focus aanbrengen. Hoewel de hele waardeketen in het innovatiepro- gramma van belang is, ligt de focus bij de bedrijven uit de beperkte definitie: de ondernemers met focus op: Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 18
 17. 17. Aanpak en werkwijze Het innovatieprogramma wordt ingericht langs zes actielijnen: 1. Waarde van Creatie 2. Clustering en opschaling 3. Condities en stimulering 4. Onderzoek en ontwikkeling 5. Excellent integraal onderwijs 6. Creatief opdrachtgeverschap Elk actielijn wordt geadresseerd door middel van acties en maatregelen. Per actielijn wordt aangegeven: > De globale oplossingsrichting; > Resultaten en de KPI’s (Key Performance Indicators) om deze meetbaar te maken; > Welke concrete acties en maatregelen worden voorgesteld; > Welke partijen worden aangesproken en wat hun rol is. Zie tabel op de volgende pagina. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 19
 18. 18. Tabel 1 adressering knelpunten via actielijnen ACTIElIjNEN Waarde Clustering Onderzoek Excellent Creatief Condities en KNElPuNTEN van en en integraal Opdracht- Stimulering Creatie Opschaling Ontwikkeling onderwijs geverschap Onder- benutting creativiteit Beperkt speelveld Onvoldoende opschaling Ontbreken kennisbasis leemte in curricula De rationale en samenhang tussen de zes actielijnen: > Actielijn 4 richt zich op het expliciteren van het Creative Design proces en het ontwikkelen van > Actielijn 1 vormt het startpunt van het programma methoden, technieken en best practices van hoe en is het laboratorium waar alle actielijnen gebruik deze moeten worden toegepast. Het resultaat van van maken. Het bestaat uit een kritische massa van deze werkzaamheden is het “Creative Research zes grotere projecten die in gekozen maatschap- Lab”. Dat vormt de kennisbasis voor het werk in pelijke en economische gebieden de toegevoegde de sector en wordt gebruikt in de positionering waarde van het creatieve proces onderzoeken en van de sector, de opleidingen en trainingen van duidelijk maken. Met drie gebieden zijn hierover actielijn 5. Het is ook de Knowledge Base waarin intentieafspraken gemaakt5 en een ander drietal de ‘Waarde van Creatie’ voor toekomstige projecten zal via een contest worden bepaald. en opdrachten zal worden gevonden. De cases van actielijn 1 vormen hiervoor het startpunt en de > In actielijn 2 wordt de zelforganisatie en maatregelen uit actielijn 3 ondersteunen de rol van opschaling van de creatieve industrie ter hand het creatieve MKB hierin. genomen. Clustervorming, internationale expansie en het vermogen tot acquisitie van grote > Actielijn 5 richt zich op excellent integraal opdrachten worden ontwikkeld, gevalideerd en door onderwijs. In nauwe samenwerking met oplei- een organisatie ondersteund die na de looptijd van dingen op integraal post-graduate niveau, deelsec- het programma voor continuïteit zorgt. toren op masterniveau en integrale overige oplei- dingen wordt voor zowel een nieuwe generatie als > Actielijn 3 draagt zorg voor de stimulerende voor de bestaande leiders in onze maatschap- randvoorwaarden en kapitaalondersteuning voor de pelijke en industriële organisaties de Waarde van groei van de creatieve industrie zodat er voldoende Creatie overgebracht. ruimte ontstaat om experimenten vanuit de creatieve industrie toe te laten en er financiering is Actielijn 2 levert de kennis over management van het voor creative research en ondernemerschap. creatieve proces en actielijn 4 levert de kennis over de Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 20
 19. 19. methodes en werkwijzen. worden zes projecten ontwikkeld die elk gericht zijn op een specifiek maatschappelijk of een economisch > In actielijn 6 tot slot, wordt een initiatief sleutelgebied. Selectiecriteria zijn omvang (project- ontwikkeld om het creatief leiderschap blijvend grootte gemiddeld 1,5 miljoen) urgentie, actualiteit, in de agenda van grote ondernemingen en noodzaak en commitment. De overheid draagt bij maatschappelijke instellingen te verankeren. vanuit haar maatschappelijke innovatie agenda’s Dit moet leiden tot een ‘Creative Council’ die en sleutelgebiedenaanpak. De projecten vormen de in navolging van soortgelijke ervaringen in het empirische kennisbasis voor het programma. Verenigd Koninkrijk6, een permanente rol speelt in het speelveld van de bestuurskamers, werkgevers- Resultaten: organisaties en overheid. > elk project richt zich op een van de kernuitda- gingen van het gebied en heeft als deliverable een totaal nieuwe oplossing (product, dienst of product-dienstcombinaties); Actielijn 1 Waarde van > waardering van de sociaal-maatschappelijke en Creatie economische toegevoegde waarde (business- en/of rekenmodel); Actielijn 2 Actielijn 3 > identificatie van knelpunten en oplossingen Clustering en Condities en > een businesscase waarin de bijdrage van de Opschaling Stimulering creatieve industrie voor dit gebied tot uitdrukking komt; > goed gedocumenteerde showcases en ontsluiting daarvan. Actielijn 6 Actielijn 4 Acties: Opdracht- Onderzoek en Gestart wordt met een project in samenwerking met geverschap Ontwikkeling het sleutelgebied chemie en een project in samen- Actielijn 5 werking met het sleutelgebied water. Met deze Excellent gebieden is een intentie overeengekomen. Met het integraal onderwijs maatschappelijke vraagstuk zorg wordt een derde project opgezet. Hiervoor zijn afspraken met deze sector in de maak. Na de start wordt een prijsvraag uitgeschreven voor de vaststellen van een drie-tal Dit Innovatieprogramma is in zichzelf een concrete additionele projecten. De projecten wordt nauwgezet actie om het tweede knelpunt (clustering en gevolgd en begeleid in het uitvoeren van de cases en opschaling) aan te pakken. Voorwaarde is immers dat het expliciteren van ervaring. Deze monitorfunctie de sector getuigd van het vermogen tot zelforgani- wordt uitgevoerd door kennisinstellingen en organi- satie zoals de organisatie en samenwerkingsstructuur saties die participeren in de actielijnen 4 en 5. Er is die er voor het samenstellen van dit plan tot stand ervaring met deze aanpak in internationaal verband. is gekomen. De governance structuur die voor het programma in het leven wordt geroepen (zie volgende hoofdstuk) is daarmee een volgend onderdeel van de oplossing van dat knelpunt. Actielijn 1: Waarde van Creatie Deze actielijn ontwikkelt business cases die bijdragen 5 Intentie afspraken met de regiegroep Chemie van aan een goed begrip van de bijdrage van creati- 27 januari 2010; afspraken met het Sleutelgebied viteit bij het realiseren van bedrijfs-, overheids- en Water van december 2009; lopende samenwerking maatschappelijke doelstellingen. En tevens ontwikkelt met de zorgsector, zie kadertekst Creatieve Care het business- en rekenmodellen voor het documen- Lab teren en communiceren van best practices. Daartoe 6 Design Council en Fashion Council Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 21
 20. 20. Betrokken partijen: subsectoren. De Creatieve Industrie kent een grote > probleemeigenaren (opdrachtgevers, overheid, verscheidenheid van met name kleinschalige onder- belangenorganisaties of –platforms) nemingen. Om tot grotere slagkracht te komen zijn > overheid als launching customer samenwerkingsverbanden tussen het MKB, het groot- > (clusters van) creatieve bedrijven bedrijf en de kennisinstellingen noodzakelijk. In de > maatschappelijk of economisch kennisinstituut creatieve industrie ontbreekt kennis en ervaring voor > kennisinstituut van de creatieve industrie het succesvol aangaan van (tijdelijke) allianties en waaronder sectorinstituten (Premsela, Virtueel zogenaamde ‘Neue Kombinationen’. Platform) Clustervorming, internationale expansie en het > business school of instituut gericht op onderne- vermogen tot acquisitie van grote opdrachten worden merschap en economie. in deze actielijn ontwikkeld, gevalideerd en door een organisatie ondersteund die na de looptijd van het Zorg: Creative Care lab programma voor continuïteit zorgt. Hiermee ontstaat Wereldwijd hebben we te maken met een toenemende tevens een platform voor internationale bedrijven die vergrijzing; er is een dreigend tekort aan zorgpersoneel; het in Nederland creatieve partners zoeken. Het platform aantal chronische ziekten neemt toe; er is een verschuiving wordt bijvoorkeur gefaciliteerd door een bestaande van intra- naar extramurale zorg, en tevens een noodzaak organisatie en aangestuurd door een program- voor burgers om hun ziekten zelf te monitoren en te macommissie. Intermediairs worden gestimuleerd managen. Innovatie is nodig om in de toekomst de kwaliteit, tot het verlenen van ondersteuning bij aanbeste- toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen dings- en subsidietrajecten en het ontwikkelen van behouden, en deze menselijk en bemensbaar te houden. samenwerkingsmodellen. De Creatieve Industrie kan hier een belangrijke rol in spelen. Met sensoren, camera’s, RFID, robotica, domotica, Resultaten: e-health, sociale media, serious gaming 4 health zijn er > oprichting crosssectoraal netwerk creatieve mogelijkheden voor een wereld waarin wij als burgers in industrie staat worden gesteld om meer eigen verantwoordelijkheid > processen, werkwijzen, afsprakenstelsels en te nemen voor onze eigen zorg, maar ook waarin zorgaan- samenwerkingsmodel(len) die deelnemers in bieders met behulp van ICT de uitdagingen binnen de zorg staat stellen grote opdrachten te acquireren en kunnen aangaan. Het Creative Care lab ontwikkelt creatieve succesvol uit te voeren en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarvoor > best practices van samenwerking tussen verschil- het zorgveld zich geplaatst ziet. Altijd staat de gebruiker lende actoren centraal en wordt gewerkt volgens het users as Designers- > aantal netwerkbijeenkomsten en principe; via cocreatie worden de concepten en prototypen kennisuitwisselingactiviteiten ontwikkeld. De rol van het Creative Care lab ligt in het > gerealiseerde consortia, opdrachten en (Europese) vraaggericht ontwikkelen van diensten en producten in de projecten zorg, het uitbreiden en versterken van het gebruikerson- derzoek, en het inzichtelijk maken van maatschappelijke Acties: business cases. Voor de acceptatie en adoptie is goed inzicht > Oprichting van een coöperatie ‘Valuation of in de experience van nieuwe diensten essentieel. In de Creation’ (VoC) die op basis van bestaande zorgmarkt is het European Centre for Experience Economy netwerken en belangenverenigingen de acties van actief met nieuwe vormen van marktonderzoek de XRP® (het deze actielijn uitvoert Experience Rating Point) dat impact meet in plaats van tevre- > In elk van de vier deelsectoren van het focusgebied denheid. Dit vindt toepassing in het Groen Hart Ziekenhuis wordt een clusterproject opgezet om te komen tot en bij nieuwbouw van Zorginstellingen. processen, werkwijzen en afsprakenstelsels die in deze deelsectoren effectief zijn. Pilotprojecten worden uitgevoerd om de resultaten te valideren. > Een marketing initiatief wordt opgezet om de Actielijn 2: Clustering en opschaling Nederlandse clusters internationaal een leidende positie te geven alsmede internationale bedrijven te Deze actielijn richt zich op schaalvergroting door een binden aan en mogelijk acquireren voor Nederland. clustering van tijdelijke allianties tussen creatieve Hiertoe worden zelfstandig activiteiten ontwikkeld bedrijven en het creëren van nieuwe kansen door waarbij de sector zelf de formats ontwikkelt. Ook samenwerking tussen bedrijven uit verschillende zal zo veel mogelijk worden samengewerkt en Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 22
 21. 21. gebruik worden gemaakt van de bestaande infra- de groei van de creatieve industrie. Enerzijds wordt structuren zoals de DutchDFA, missies en buiten- beijverd dat er in maatschappelijke innovatiegebieden landse vertegenwoordiging. voldoende ruimte in de juridische kaders en regel- > Agendering cross-over bijeenkomsten. geving ontstaat om experimenten vanuit de creatieve > Het programma zal een leidende rol spelen in de industrie toe te laten zonder a priori gebonden te European Creative Industry Alliance. zijn aan bestaande kaders. De gekozen gebieden uit actielijn 1 zijn de eerste focus. Betrokken partijen: Ten tweede richt deze actielijn zich op de kapitaal- > (clusters van) creatieve bedrijven verstrekking voor de creatieve industrie. Zowel ter > Bestaande netwerken en belangenbehartigings- ondersteuning van creative research als ter onder- organisaties (Federatie Dutch Creative Industries, steuning van het opschalen van nieuwe diensten als Designlink, Virtueel Platform, de Zwijger, voor het ondersteunen van ondernemerschap in groot- DutchDFA, CCAA, IIP Create, Design Initiatief) schalige Nederlandse en buitenlandse opdrachten. > Intermediairs (Syntens, SenterNovem, TWA’s) Deze actielijn wordt uitgevoerd in nauw overleg met overheidsinstanties. Masterclass Value Network Creation: Open innovatie Resultaten: Philips Design is er van overtuigd dat netwerken de komende > Richtlijnen en juridische kaders voor creatieve jaren de belangrijkste bron van innovatie zullen zijn en experimenten per gekozen maatschappelijk innova- dat het effectief managen van deze netwerken dus ‘core tiegebied en economisch sleutelgebied business competence’ wordt. ‘The Nowadays Da Vinci is an > Promotie van creative commons regelgeving en Alliance’ volgens haar CEO Stefano Marzano. De partners open innovatie werkwijzen zijn vaak afkomstig uit verschillende disciplines, uit andere > Uitbreiding van de mogelijkheden voor de creatieve posities binnen de waardeketen of zelfs uit industrieën. industrie om gebruik te maken van bestaande Philips Design is er van overtuigd dat deze nieuwe samen- regelingen voor onderzoek, incubatie en internati- werkingsverbanden enorme kansen bieden voor de creatieve onale markttoetreding sector. Designers zijn immers goed in staat om in multidisci- > Start nieuwe “Creatief Experiment Regeling” plinaire teams, met verschillende visies en niet op voorhand > Creative vouchers gestroomlijnde doelstellingen, oplossingsrichtingen inzich- telijk en tastbaar te maken. Dergelijke samenwerkings- Acties: verbanden vragen niet alleen om een aanpassing van het > Formering werkgroepen bestaande uit actoren uit traditionele designproces maar ook de betrokkenheid van creatieve industrie, maatschappelijke innovatie specialisten op tot heden minder gebruikelijke of onbekende gebieden en economische sleutelgebieden, kennisgebieden als ‘business strategy’, ‘financing’, ‘intel- toezichthouders en belangenorganisaties. lectual property’, ‘legal issues’ en ‘marketing communi- > In samenwerking met de overheid en private catie’. Met het opzetten van een masterclass (Masterclass kapitaal sector worden financieringsinstru- Value Network Creation) waarbij ook andere bij het open menten ontwikkeld en daar waar mogelijk worden innovatieproces behorende aspecten worden geadresseerd, bestaande instrumenten aangepast om beter aan bevestigd Philips Design haar ‘thought leadership’ positie. te sluiten bij de behoeften van de sector. > Pilotprojecten worden uitgevoerd waarbij de Waarde van Creatie wordt vastgesteld op basis van de business case resultaten uit actielijn 1. > In elk van de vier deelsectoren van het focusgebied wordt een clusterproject opgezet om te komen tot processen, werkwijzen en afsprakenstelsels die in deze deelsectoren effectief zijn. Pilotprojecten www.valuenetworkcreation.com worden uitgevoerd om de resultaten te valideren. > Nauwe samenwerking in inbreng in Europese samenwerkingsverbanden en ‘policy-making’ Actielijn 3: Condities en stimulering instanties. > Agendering en initiaties van FP 8 initiatieven zoals Doel van deze actielijn is zorg dragen voor de stimule- de European Creative Industry Alliance. rende randvoorwaarden en kapitaalondersteuning voor Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 23
 22. 22. Betrokken partijen: Actielijn 4: Onderzoek en ontwikkeling > Bestaande netwerken en belangenbehartigings- organisaties van maatschappelijke en economische Actielijn 4 richt zich op het expliciteren van het gebieden (Platform Water, Chemieregie groep, creative design proces en het ontwikkelen van Zorg) methoden, technieken en best practices van hoe deze > Regelgevers en toezichthouders (zoals NMA, moeten worden toegepast. Het resultaat van deze Bescherming persoonsgegevens, patiënten werkzaamheden is het ‘Creative Research Lab’ dat als vertegenwoordigers) kennisorganisatie de kennisbasis voor de creatieve > Bestaande netwerken en belangenbehartigings- industrie is. Creative Research is experimenteel, inter- organisaties van creatieve industrie (Federatie disciplinair designonderzoek waarbij wetenschappers, Dutch Creative Industries, Mediagilde, Designlink, programmeurs, creatieven en gebruikers samen en op IIP Create, clusters van creatieve bedrijven) basis van gelijkwaardigheid werken aan oplossingen > Beleidsmakers en uitvoerders van stimulerings- voor problemen en aan proposities voor kansen. Dat maatregelen (Departementen, Agentschap NL, EU vereist het leggen van nieuwe verbanden, het ontwik- commissie) kelen van een gezamenlijke taal en het iteratief > Publieke en Private financiers bouwen, testen en verbeteren van pilots en proto- typen. Onderzoek wordt gedaan naar de validatie van ProRail: Opdrachtgeverschap kennis uit R&D zoals de FES programma’s en nieuw innovatief onderzoek wordt gedaan om de creatieve werkmethoden voor nieuwe toepassingsgebieden geschikt te maken. Door het bundelen en uitbreiden van bestaande kennis wordt een ‘body of knowledge’ gecreëerd over creative research en creative value creation. Dat legt een overdraagbaar fundament voor een strategische rol bij conceptontwikkeling en out-of-the-box probleemoplossing ten behoeve van overheid en bedrijfsleven. Door het ontwikkelen van een beoordelingssystematiek om de bijdrage en de rol van creativiteit in maatschappelijke en economische processen (producten en diensten) te waarderen wordt de basis gelegd voor de opschaling van het economisch rendement van de creatieve industrie ProRail is de railinframanager van het Nederlandse spoor- daarmee aan de verduurzaming van de opgebouwde wegnet. Over de vraag hoe ProRail haar diensten verder kan kennis. Dit leidt tot een duurzame alliantie tussen verbeteren, voert ze overleg met financiers, het ministerie bestaande instellingen die deze body of knowledge van Verkeer en Waterstaat, regionale overheden en met de beheren, toepassen en vermarkten. Een eerste vervoerders. Vervolgens worden marktpartijen uitgenodigd aanspreekpunt en herkenbaar gezicht. De actielijn om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures. Om haar werkt samen met CIRP THNK en (inter)nationaal , innovatiekracht te versterken, stimuleert ze marktpartijen opererende medialabs. buiten deze procedure tot het indienen van unsolicited proposals. Deze voorstellen op eigen initiatief kunnen Resultaten: betrekking hebben op de uitvoering van werken (onroerende > Creative Research Lab als kennisorganisatie zaken), op het doen van leveringen en op het verrichten van > ‘body of knowledge’ over creative design diensten. Het gaat nadrukkelijk niet om een ideeënbus. methodes, theorie en praktijk Een unsolicited proposal is een complete commerciële > meetinstrumenten voor de bijdrage van de aanbieding, vergelijkbaar met een contractvoorstel. creatieve industrie in verschillende domeinen ProRail zal de aangeboden oplossing vervolgens maximaal > referentie cases en repository van ervaring van de beschermen. toepassing van Creative design Foto: ProRail / Ton Poortvliet > deelonderzoeksresultaten en publicaties Acties: > Opbouw organisatie Creative Research Lab > Opbouw repository en “body of knowledge” Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 24
 23. 23. > ondersteuning clusterorganisaties melijk in de praktijk opgebouwd. Kortom: er is een > onderzoek naar toepassing Creative design in duidelijke rol weggelegd voor hoogwaardig onderwijs bedrijf en maatschappij dat hierin nu structureel versterkt. Middels het > ondersteuning van Creative Research door het MKB Innovatieprogramma wordt een nadrukkelijke bijdrage en borging resultaten (met gebruik van instrumen- geleverd aan initiatieven die bovenstaande doelstelling tarium uit actielijn 3) kunnen verwezenlijken en verder versterken. Hierin > disseminatie en validatie. is plaats voor zowel onderwijs op excellent interna- tionaal topniveau voor ‘future makers’ met bewezen Betrokken partijen: werkervaring, excellente versterking van het huidige > (clusters) van creatieve bedrijven interdisciplinaire onderwijsaanbod alsmede nieuwe > kennisinstituten van de creatieve industrie samenwerkingsvormen van bestaande separate oplei- > business schools en instituten gericht op onderne- dingen tot nieuwe excellente interdisciplinaire onder- merschap en economie wijsvormen op masterniveau. > beroeps- en brancheorganisaties Middels de ondersteuning van deze actielijn binnen het Innovatieprogramma zal tevens invulling worden Actielijn 5: Excellent integraal onderwijs gegeven aan een tweetal afgeleide doelstellingen: 1. De inrichting van een ‘center of expertise’, Deze actielijn zorgt voor het voortbrengen van ijsbreker en aanjager ter bevordering van creati- creatieve leiders, zogenaamde ‘futuremakers’ en viteit en ondernemerschap binnen alle niveaus van professionals die over professies/disciplines heen onderwijs; creativiteit, business sense, ondernemerschap, 2. Het opbouwen van een traditie van lifelong technologie en wetenschap met elkaar kunnen learning – kennisonderhoud en –uitbouw binnen de verbinden en om kunnen zetten in succesvolle creatieve industrie. innovaties, zowel binnen de creatieve industrie als nadrukkelijk ook daarbuiten in overige sectoren van In deze actielijn zal plaats zijn voor een beperkt aantal onze economie en haar sociaal-maatschappelijke initiatieven teneinde versnippering te voorkomen, context. snellere excellente uitbouw te stimuleren en samen- werking van verschillende niveau’s en achtergrond De complexiteit van onze economische en sociaal- te bevorderen. Zo worden mensen op hoog niveau maatschappelijke omgeving noodzaakt tot innovatieve opgeleid om leiding te geven aan creatieve innova- oplossingen voor alledaagse uitdagingen, van klein tieprocessen. Bovendien wordt direct bijgedragen tot groot, op lokaal buurtniveau en in samenhang aan de creatieve kennisontwikkeling en overdracht met andere landen in een internationale context. bij bestaande en nieuwe bedrijven. Daarmee draagt Hiervoor is creatief-geïnspireerd en ondernemend deze actielijn bij aan de positie van Nederland als onderwijs onontbeerlijk, op alle niveaus. Succesvolle creatieve ‘hub’ en ontstaat tevens ook een internati- innovaties vragen immers om een benadering onale pullfactor voor ‘Neue Kombinationen’, nieuwe waarin creativiteit, business, politiek en weten- businessmodellen en vestiging van internationale schap op gelijkwaardig niveau met elkaar samen- bedrijven. werken. Waarin begrip bestaat voor ieders aanpak, expertise en cultuur, en waarin op basis van weder- Resultaten zijds begrip aan nieuwe oplossingen wordt gewerkt. > toptalent met hoogwaardige kennis en vaardig- Dat vraagt om professionals met een stevige kennis heden ter bevordering van creativiteit en onderne- en bewezen praktijk in minimaal één van deze merschap in economie en samenleving; sectoren en een groot inlevingsvermogen, kennis > nieuwe creatief-gedreven ondernemingen en van en enkele kernvaardigheden binnen de andere. organisaties, business modellen, marktkansen, Internationaal gezien wordt deze excellente inter- producten, diensten en ‘experiences’; disciplinariteit steeds meer gewaardeerd en komen > samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, eerste initiatieven tot stand. Nederland heeft een kennisinstellingen, overheden, maatschappe- uitstekende uitgangspositie (conceptueel denken en lijke organisaties en creatieve industrie (‘neue pragmatische aanpak) om hier nu het onderscheid combinationen’); te kunnen maken. De bruggenbouwers en innovators > groter aandeel creativiteit en ondernemerschap in zijn nu dun gezaaid en hebben hun kennis voorna- bestaande opleidingen op alle niveaus; Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 25
 24. 24. > programma’s ten behoeve van ‘lifelong learning’ en leefruimte en als ‘technische speeltuin’. De studie is nu voor professionals werkzaam binnen de creatieve nog een pilot. In het komende studiejaar 2010-2011 hoopt industrie. de uT werkelijke met opleiding te kunnen beginnen.7 smartxp.ewi.utwente.nl Acties: Excellente versterking van nieuwe en bestaande initia- tieven. Dit vindt dit plaats in nauwe samenwerking met een hoogwaardige selectie van onderwijs- en kennisin- Aktielijn 6: Opdrachtgeverschap stellingen in binnen- en buitenland, lokale, regionale, nationale en internationale overheden, ondernemingen Ook wordt een initiatief ontwikkeld om het creatief en diverse maatschappelijke organisaties. leiderschap blijvend in de agenda van grote onder- nemingen en maatschappelijke instellingen te veran- Betrokken partijen: keren. Dit moet leiden tot een ‘Creative Council’ > kennis- en onderswijsinstellingen (zowel private als die in navolging van soortgelijke ervaringen in het publieke) Verenigd Koninkrijk8, een permanente rol speelt in het > nationale en regionale educatie initiatieven speelveld van de bestuurskamers, werkgeversorgani- > ondernemingen uit de overige sectoren van onze saties en overheid. economie > maatschappelijke organisaties Het gaat hierbij om het ontwikkelen van kennis en > lokale, regionale, nationale, internationale praktijk over de gebruik van creativiteit als onderdeel overheden van de bedrijfsstrategie en bij het opdrachtgever- schap. De ‘boardroom’ en de CCO (Chief Creative SmartXp: Creative Tech Officer) of CEO zijn van doorslaggevend belang bij creatieve samenwerking en uitbesteding. De weinige voorbeelden zijn even overtuigend (Steve Jobs, Apple en Robin Chadha van CitizenM) als moeilijk hanteerbaar te maken. Toch zijn veel businesscases te analyseren en te rationaliseren. Resultaten > toptalent met hoogwaardige kennis en vaardig- heden ter bevordering van creativiteit en onderne- merschap in economie en samenleving; > nieuwe creatief gedreven ondernemingen en organisaties, business modellen, marktkansen, producten, diensten en ‘experiences’; Het SmartXp-lab van de universiteit Twente is opgezet als > samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, een realistische omgeving, waar wetenschappers elkaar kennisinstellingen, overheden, maatschappe- moeten inspireren om tot nieuwe ideeën te komen. Het living lijke organisaties en creatieve industrie (‘Neue lab, opgezet naar het voorbeeld van Xerox, is een flexibele, Kombinationen’); functionele ruimte waar onderzoekers en studente door > groter aandeel creativiteit en ondernemerschap in elkaar naast en door elkaars experimenteren met techno- bestaande opleidingen op alle niveaus; logie op basis van beleving en ervaring en waarvan de > programma’s ten behoeve van ‘lifelong learning’ samenleving als de technologie kan profiteren. Ongeveer voor professionals werkzaam binnen de creatieve tegelijk met het SmartXp-lab heeft de universiteit Twente industrie; een nieuwe bacheloropleiding op poten gezet: Creative > rolmodellen voor de Chief Creative Officer Technology. Studenten kunnen daar leren ‘slimme combi- > best practices (internationaal) en incentives voor naties’ te maken van bestaande technieken’ om een ‘een goed opdrachtgeverschap (zoals de Dutch Design wereld van nieuwe toepassingen’ te ontdekken. De lesstof Award); varieert van grafische technieken tot het ontwikkelen van > Dutch Creative Council waarin werkgeversorgani- websites en sensorsystemen, camerawerk, videokunst – en saties, innovation officers platform en de overheid marketing, om nieuwe vindingen in de markt te zetten. Het als opdrachtgever samenkomt met de creatieve SmartXp-lab wordt voor de opleiding gebruikt als leswerk- industrie. Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 26
 25. 25. Acties: filosofie waarbij een groep interne en externe creatieven Excellente versterking van nieuwe en bestaande initi- zorgt voor een lange termijn borging van de gezamenlijk atieven. Dit vindt dit plaats in nauwe samenwerking geformuleerde uitgangspunten. De intensieve samenwerking met een hoogwaardige selectie van onderwijs- en met Concrete en Kessels Kramer, maar ook de partner- kennisinstellingen in binnen- en buitenland, lokale, ships met Vitra en Philips, leiden ertoe dat innovatie wordt regionale, nationale en internationale overheden, gekoppeld aan consistentie9. Alles, van missiestatement ondernemingen en diverse maatschappelijke organi- tot ruimtelijke vormgeving, van merk tot constructie en saties. Zo wordt er een topopleiding ontwikkeld van ICT-technologie tot kunst, wordt gemanaged vanuit één ‘THNK’ in samenwerking met de creatieve industrie visie, waardoor de betrokken bureaus een grote mate van die haar (inter)nationale netwerk, kennis en kunde partnership ervaren. CitizenM zet de kracht van design in als inzet om een aansprekend en uitdagend en state- leidend ondernemingsprincipe en gebruikt het commitment of-the-art curriculum aan te kunnen bieden aan het van haar creatieve partners bij het realiseren van een traditionele bedrijfsleven. De creatieve industrie spraakmakende vorm van co-creatie. gebruikt de topopleiding om haar mensen op te leiden. Zie verder de bijlage. Bijeenbrengen van citizenM werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Beste Opdrachtgever’ een high level expertgroep bestaande uit ‘verlichte van de Dutch Design Awards omdat ze beschikt over het opdrachtgevers’ die als ambassadeur kunnen vermogen om: heldere en duidelijke doelstellingen die in optreden samen met designleiders uit bedrijfsleven lijn liggen met de strategische plannen te koppelen aan en kenniswereld. Samenwerking wordt gezocht met design, structureel en planmatig design in te zetten om deze het CIO platform en de alumni verenigingen van MBA doelstellingen binnen de gestelde termijn te realiseren; opleidingen om een Chief Creative Officer platform op budgetten voor design toe te wijzen en de verwachte return te richten. Intermediairs worden gestimuleerd tot het on investment te beoordelen; doelbewust het juiste ontwerp- verlenen van ondersteuning bij het ontwikkelen van potentieel te selecteren, passend bij zowel de ontwer- samenwerkingsmodellen een kennis(sen) netwerk. popgave als de bedrijfscultuur; een productieve samen- werking tot stand te brengen; een ontwerper goed te briefen Betrokken partijen: waarbij voldoende ruimte voor creativiteit wordt geboden; > ondernemingen uit de overige sectoren van onze de beste designoplossing te selecteren op basis van heldere economie argumenten, eventueel onderbouwd door onderzoek; deze > kennis- en onderwijsinstellingen (zowel private als oplossing op succesvolle wijze te implementeren; met publieke) vernieuwing om te gaan en is in staat om de interne verande- > maatschappelijke organisaties ringen die dat met zich meebrengt te beheersen en kwaliteit > lokale, regionale, nationale, internationale te borgen en vernieuwing te verankeren zodat het resultaat overheden een duurzaam karakter heeft. > kennisinstituut van de creatieve industrie (actielijn 4) > selectie van post-graduate en masteropleidingen > (clusters) van creatieve bedrijven > kennisinstituut van werkgeversorganisaties > ValueNetworkCreation, Design Management Netwerk (DMN) en Eurib > CIO-platform Nederland en Europese zusterorganisaties > Werkgever netwerken citizenM: Co-creatie citizenM is een nieuwe internationale hotelketen die zich richt op een nieuw type reiziger; de 'citizen Mobile'. De filosofie achter citizenM is "affordable luxury for the people". Voortdurende innovatie staat centraal en heeft geleid tot een volledig nieuw en nu al succesvol type hotel dat innovatief is dankzij een revolutionaire modulaire bouwwijze, vergaande integratie van IT, technologie en design, een totaal nieuw 7 Bron: Volkskrant, 30 januari 2010 operationeel concept, out of the box branding en een volledig 8 Design Council en Fashion Council webbased salesconcept. citizenM werkt vanuit een centrale 9 www.dutchdesignawards.nl Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 27
 26. 26. Positionering Het innovatieprogramma neemt een unieke plaats in Creative research, een vijfde cluster van de creatieve in het landschap van organisaties vanuit de industrie industrie dat in de laatste jaren is ontstaan en waarin zelf en stimuleringsmaatregelen voor de sector. Het commercieel en toegepast creatief onderzoek (zoals Innovatieprogramma Creatieve Industrie richt zich industrieel ontwerp) centraal staan, heeft zich onlang met name op de waarde en de rol van creativiteit georganiseerd in de lopende FES-aanvraag ‘Program bij het oplossen van maatschappelijke en econo- for Product Service Systems’. In 2010 start het mische vraagstukken: creativiteit als de innovatieve Diensteninnovatieprogramma Creatieve Industrie kracht van de gehele Nederlandse samenleving en Financiële Sector, waarin een duidelijk link naar en economie. Daartoe zijn specifieke maatschap- ICT-gerelateerde research wordt gelegd. pelijke vraagstukken geselecteerd die binnen het Innovatieprogramma worden uitgewerkt. De industriële partners van de verschillende clusters zijn nadrukkelijk ook als zelfstandige organisaties Zelforganisatie van de creatieve industrie betrokken bij het ontwikkelen van de sector. Zowel Vier clusters binnen de creatieve industrie hebben grotere industriële partijen, zoals in de media en in Nederland een nationaal sectorbreed initiatief uitgeverswereld, als de spelers in het MKB segment of aanspreekpunt. Digital media en contentpro- dragen actief bij aan het vaststellen van gemeen- ductie komen samen in het ICT-innovatieplatform IIP schappelijke uitdagingen. Dit in de overtuiging dat Create. Design, architectuur en fashion hebben een er voor hen individueel een groeiambitie kan worden aanspreekpunt in het eind 2008 in het leven geroepen gerealiseerd als de sector als geheel optreedt. De internationale promotieprogramma DutchDFA (Dutch totstandkoming van dit Innovatieprogramma Creatieve Design, Fashion, Architecture). Gaming, Animatie Industrie is daarbij een case-in-point. De in bijlage en Grafisch ontwerp hebben een ankerpunt in het 3 opgenomen grotere en kleinere industriële spelers ICT-programma GATE en de Dutch Game Association. hebben actief bijgedragen aan dit programma. De creatieve zakelijke dienstverlening heeft zich via haar brancheorganisaties georganiseerd in de Het Innovatieprogramma Creative Industrie onder- Federatie Dutch Creative Industries. scheidt zich doordat het vertrekt vanuit kansen en knelpunten die gelden voor elk van deze vijf clusters. Niet de afzonderlijke kenmerken van elk cluster maar Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 28
 27. 27. de gemeenschappelijke uitdagingen vormen het heden van individuen ook leiden tot een vergroting uitgangspunt van het Innovatieprogramma Creatieve van de productiviteit en welvaart in Nederland. Het Industrie. Innovatieprogramma Creatieve Industrie beantwoordt deze uitdaging. Samenhang stimuleringsmaatregelen De overheid is met landelijke programma’s en via De deelnemers in het Innovatieprogramma Creatieve regionale initiatieven een krachtige aanjager van Industrie zijn zich ervan bewust dat enabling techno- initiatieven en heeft in haar brief aan de kamer van logies die uit FES-achtige programma’s komen niet vorig jaar “Waarde van Creatie” een overzicht gepre- tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Daarom senteerd van de voortgang over de afgelopen jaren. is nadrukkelijk voorzien in het gebruik ‘uptake’ Deze initiatieven worden door de sector gewaardeerd van nieuwe kennis uit eerdere programma zoals en opgepakt en hebben bijgedragen aan de bewust- de Creative Challenge Call, de Pieken in de Delta wording en noodzaak tot samenwerking in de sector programma’s en BSIK programma’s Multimedian, zelf. Op nationaal niveau zijn er in dit verband drie GATE, IOP IPCR. Deze kennis is immers beschikbaar initiatieven vermeldenswaard. en kan direct worden toegepast. Op deze manier ontstaat een kennis-innovatie-exploitatie keten waarin Rond kennisontwikkeling heeft een samenwerking alle spelers een heldere positie innemen. Het tot tussen een aantal (design) kennis- en onderwijsin- stand brengen van dit innovatiesysteem is één van de stellingen, bedrijven en industrieel ontwerpbureaus doelstellingen van het Innovatieprogramma Creatieve geleid tot een voorstel voor een FES-programma Industrie. Soortgelijke innovatiesystemen die zijn getiteld: ‘Program for Product Service Systems’. Het ontstaan in de sleutelgebieden Food&Flowers en gaat bij FES programma’s primair om het stimuleren Chemie dienen als inspirerend voorbeeld. van lange en middellange termijn kennisontwikkeling ten behoeve van nieuwe enabling technologies. De De samenwerking van Innovatieprogramma Creatieve resultaten daarvan vormen het startpunt voor innova- Industrie met de andere programma’s kan als volgt tieprogramma’s zoals hier voorgesteld. De indus- worden weergegeven (Bron: Agentschap NL). triële participatie in de FES-programma’s is vooral gericht op de begeleiding en de overdracht van de Zie schema op de volgende pagina. onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen. In het Innovatieprogramma Creatieve Industrie heeft de industrie de regie om, met de enabling techno- logies uit het FES-programma, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De behoefte aan opleiding en educatie gericht op creativiteit en ondernemerschap vormt het tweede punt van aandacht. Het gaat vooral om het opleiden van jonge mensen en mensen in het midden van hun carrière tot zogenaamde T-bones. Er is in ruime mate aandacht voor het introduceren van ondernemer- schapkennis in de curricula van creatieve opleidingen. Het ontwikkelen van Creative Research en Engineering als zelfstandige discipline is een volgende belangrijke stap. Het Innovatieprogramma Creatieve Industrie sluit aan bij bestaande initiatieven van een aantal vooraanstaande opleidingen, zoals Hallo® Academy, Knowmads en het nieuwe samenwerkingsinitiatief THNK. De versterking en opschaling van de economische output van de creatieve industrie is het derde aandachtsgebied van de Kamerbrief. Hoe zorgen we ervoor dat kennis, enabling technologies en vaardig- Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 29
 28. 28. CREATIEVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING digitaal product omgeving nieuwe interior games design fashion architecture landscape media design Internationalisering DutchDFA Experimentele Diensten- Innovatieprogramma ontwikkeling programma Creative Industrie CATCH Industrieel GATE COMMIT onderzoek FES CIRP IOP Fundamenteel IPCR onderzoek NWO RISCC De partners in het veld voor horizontale samenwerking zoeksvragen binnen FES door vraagarticulatie vanuit zijn: Innovatieprogramma ICT Diensteninnovatie in het Innovatieprogramma Creatieve Industrie. In latere de Creatieve en Financiële sector (eind 2009 als pilot fasen worden resultaten uit FES gevalideerd in de van start gegaan), THNK en het Innovatieprogramma business cases van het Innovatieprogramma Creatieve Transport en Logistiek. Met dit programma zal een Industrie en de ervaring opgenomen in de body of uitwisseling over kennis rond diensteninnovatie plaats- knowledge voor Creative Design. In het hoofdstuk vinden. Zo zal er met meer programma’s worden Governance van dit voorstel is beschreven hoe beide afgestemd en samengewerkt als het om diensteninno- programma’s samenwerken. vatie gaat. het Innovatieprogramma Creatieve Industrie streeft naar nauwe samenwerking met COMMIT Het opzoeken, opzetten en onderhouden van relaties projecten 1-7. Deze projecten bouwen voort op BSIK met de stakeholders relevante personen en organi- programma’s zoals Multimedian. In 2010 zal het saties in Nederland en Europa is een belangrijk Innovatieprogramma Creatieve Industrie gebruik aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om de maken van BSIK resultaten en vanaf 2011 van bekendheid van de Nederlandse inspanningen en genoemde COMMIT projecten. Ook hier is de samen- resultaten op dit gebied bekendheid te geven en werking via de governance verankerd. investeringen op elkaar af te stemmen, maar ook om actief deel te nemen in de beleidsvorming en Het Innovatieprogramma Creatieve Industrie zal de daaruit resulterende programma’s, zoals het 7e regulier overleg voeren met NWO-RISCC om kennis- Europese kaderprogramma. valorisatie van RISCC naar het Innovatieprogramma Creatieve Industrie te borgen en om vraaginspiratie Ketenpartners voor verticale afstemming zijn het en onderzoeksvragen van het Innovatieprogramma FES voorstel ‘Program for Product Service Systems’, Creatieve Industrie aan RISCC te leveren. COMMIT, het FES programma ICT en NWO-RISCC. Samenwerking met FES voorstel ‘Program for Product Service Systems’ is voorzien en gepland. Enerzijds door de koppeling van onderzoekspro- jecten aan de activiteiten in het Innovatieprogramma Creatieve Industrie. In het eerste jaar van het Innovatieprogramma Creatieve Industrie zal deze koppeling leiden tot nadere vaststelling van onder- Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 30
 29. 29. Governance De aansturing van Waarde van Creatie kent een De Stichting kent een Bestuur (ook wel Stuurgroep structuur die overeenkomt met de richtlijnen die genoemd) en een Raad van Toezicht zoals vastgelegd Agentschap NL heeft opgesteld voor de governance in de statuten van de stichting. van innovatieprogramma’s. Deze is hieronder schema- tisch weergegeven. De missie van de Stichting is het bevorderen van innovaties in de creatieve sector in de breedste zin TAKEN SAMENSTELLING van het woord door het bijeenbrengen van marktpar- > Toezicht houden > Representanten van op realisatie van deelnemers. tijen, kennispartijen en publieke partners in projecten, doelstellingen. Raad van > Bestuursniveauleden programma’s en activiteiten. > Goedkeuren van statutenwijzigingen. Toezicht van de initatiefnemers. Het bestuur is het besluitvormend orgaan van de Stichting. Voor de uitvoering van het programma > Vertegenwoordigen van WVC op bestuurlijk niveau. > Minimaal vijf, maximaal zeven maakt de Stichting gebruik van de internationale bestuursleden. adviesraad, een programmacommissie en de > Vaststellen begrotingen Bestuur en jaarrekeningen. > Innovatie NL wordt programmadirectie met het programmabureau. uitgenodigd als > Verantwoordelijk voor toehoorder. behalen van ambities en doelen. De Stichting Waarde van Creatie treedt niet alleen > Operationeel management. > Programmadirectie op als uitvoeringsorganisatie voor het innovatie- bestaande uit een > Coördinatie governance directeur en een programma. De ambitie van de stichting is om uit processen en Programma- uitvoerend bureau. ondersteuning van te groeien tot een ontwikkelmaatschappij voor de programma-activiteiten. directie > Per actielijn een medewerker creatieve industrie waarin de sector participeert > Rapportages. met een ondernemersbelang. Voor de verschillende clusters in de creatieve industrie zullen gerichte ontwikkelactiviteiten worden ondernomen en in het juridische vorm bijzonder zullen de instrumenten en maatregelen die in het innovatieprogramma worden ontwikkeld Het Innovatieprogramma Waarde van Creatie wordt blijvend beschikbaar worden gesteld. uitgevoerd door de Stichting WaardevanCreatie. De stichting manifesteert zich ook in Europese Visie en Strategische Agenda Creatieve Industrie 31

×