Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talespraak lesson 8

289 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talespraak lesson 8

 1. 1. Lesson 08_ What are you doing?
 2. 2. New Words
 3. 3. zài 在 used before verb to indicate progressive tense zuò 做 to do, to make xué xí 学 习 to learn, to study wèi shén me 为 什 么 why, for what yào 要 used before verb to indicate future tense xǐ huān 喜 欢 to like(v.) gōng zuò 工 作 job(n.); to work(v.)
 4. 4. Dialogue
 5. 5. nǐ zài zuò shén me A: 你 在 做 什 么? What are you doing? wǒ zài xué xí zhōng wén B: 我 在 学 习 中 文。 I’m learning Chinese. nǐ wèi shén me xué xí zhōng wén A:你 为 什 么 学 习 中 文?Why do you learn Chinese? yīn wèi wǒ men míng nián yào qù zhōng guó B: 因 为 我 们 明 年 要 去 中 国。 Because we will travel to China next year.
 6. 6. Extention
 7. 7. Sentence Pattern Subject + adverbial + verb What time, which place who, what action
 8. 8. tā men bā diǎn chī fàn 他 们 八 点 吃 饭。 Subject adverbial verb They eat meal at 8.
 9. 9. wǒ men míng nián yào qù zhōng guó 我 们 明 年 要 去 中 国。 Subject adverbial verb We travel to China next year.
 10. 10. yào Use of “要”
 11. 11. 1- Verb: to want sth., to need sth. yào 要 + sth.
 12. 12. wǒ yào yī gè kuàng quán shuǐ 我 要 一 个 矿 泉 水。 I want/need a bottle of mineral water.
 13. 13. wǒ yào jiǎo zǐ hé kě kǒu kě lè 我 要 饺 子 和 可 口 可 乐 。 I want (to have) dumplings and cola.
 14. 14. 2- Used before verb to indicate future tense yào 要 + verb will do, want to do
 15. 15. tā yào lái 他 要 来。 He will come. / He is coming.
 16. 16. wǒ men yào qù zhōng guó 我 们 要 去 中 国。 We will go to China.
 17. 17. zài Use of “在”
 18. 18. 1- Verb:to be in/at zài 在 + sted
 19. 19. tā men zài jiā 他 们 在 家。 They are at home.
 20. 20. nǐ zài nǎ lǐ 你 在 哪 里? Where are you?
 21. 21. 2- Preposition:in/at/on zài 在 + sted adverbial
 22. 22. wǒ men zài xué xiào xué xí 我 们 在 学 校 学 习。 Subject adverbial verb We study at school.
 23. 23. tā zài jiā chī fàn 他 在 家 吃 饭。 Subject adverbial verb He eats meal at home.
 24. 24. 2- Used before verb to indicate possessive tense zài 在 + verb is/are doing… (å holde på å gjøre …)
 25. 25. wǒ men zài xué xí 我 们 在 学 习。 We are studying.
 26. 26. wǒ zài chī fàn 我 在 吃 饭。 I’m eating meal.
 27. 27. Sentence
 28. 28. wéi shén me - 为 什 么…? Why…? yīn wèi - 因 为…。 Because…. nǐ wéi shén me xǐ huān tā - 你 为 什 么 喜 欢 他? Why do you like him? yīn wèi tā hěn hǎo - 因 为 他 很 好。 Because he is nice.
 29. 29. nǐ zuò shén me 你 做 什 么? nǐ zuò shén me gōng zuò 你 做 什 么 工 作? Hva driver du med?
 30. 30. nǐ zuò shén me —你 做 什 么? Hva driver du med? wǒ shì lǎo shī —我 是 老 师。 Jeg er lærer. wǒ zài xué xiào gōng zuò —我 在 学 校 工 作。 Jeg jobber på skolen.
 31. 31. —Hva driver han med? —Han er arbeider. —Han jobber i fabrikken. tā zuò shén me —他 做 什 么? tā shì gōng rén —他 是 工 人。 tā zài gōng chǎng gōng zuò —他在 工 厂 工 作。
 32. 32. tā zuò shén me —他 做 什 么? tā shì yī shēng —他 是 医 生。 tā zài yī yuàn gōng zuò —他在 医 院 工 作。 —Hva driver han med? —Han er lege. —Han jobber i sykehuset.
 33. 33. tā zuò shén me —她 做 什 么? tā shì shòu huò yuán —她 是 售 货 员 。 tā zài shāng diàn gōng zuò —她在 商 店 工 作。 —Hva driver hun med? —Han er selger. —Hun jobber i butikken.
 34. 34. tā zuò shén me —他 做 什 么? tā shì fú wù yuán —他 是 服 务 员 。 tā zài cān tīng gōng zuò —他 在 餐 厅 工 作。 —Hva driver han med? —Han er servitør. —Han jobber i restaurant.
 35. 35. tā zuò shén me —她 做 什 么? tā shì miàn bāo shī —她 是 面 包 师 。 tā zài miànbāo fáng gōng zuò —她在 面 包 房 工 作。 —Hva driver hun med? —Hun er baker. —Hun jobber i bakeriet.
 36. 36. nǐ zài zuò shén me —你 在 做 什 么? Hva holder du på med? wǒ zài chī fàn —我 在 吃 饭。 Jeg spiser mat (nå). nǐ yào zuò shén me —你 要 做 什 么? Hva skal/vil du gjøre? wǒ yào chī fàn —我 要 吃 饭。 Jeg skal spiser mat.
 37. 37. å spise mat chī fàn 吃 饭
 38. 38. å drikke te hē chá 喝茶
 39. 39. å drikke øl hē pú táo jiǔ 喝 葡 萄 酒 å drikke vin hē pí jiǔ 喝 啤 酒 hē jiǔ 喝 酒
 40. 40. å drikke kaffe hē kā fēi 喝 咖 啡
 41. 41. å lage mat zuò fàn 做 饭
 42. 42. å lese boka dú shū 读 书 å lese avisen dú bào 读 报
 43. 43. å danse tiào wǔ 跳 舞
 44. 44. å synge (sang) chàng gē 唱 歌
 45. 45. å surfe på nettet shàng wǎng 上 网
 46. 46. å spille dataspill; å spille på data dǎ yóu xì 打 游 戏 å leke zuò yóu xì 做 游 戏
 47. 47. å snakke i telefon dǎ diàn huà 打 电 话
 48. 48. å skrive brevet xiě xìn 写 信
 49. 49. å snakke; å prate jiāo tán 交 谈
 50. 50. å være i undervisningen shàng kè 上 课
 51. 51. å tegne; å male huì huà 绘 画
 52. 52. å slappe av; å ta pause xiū xī 休 息
 53. 53. å sove shuì jiào 睡 觉
 54. 54. å reise lǚ xíng 旅 行
 55. 55. å dusje xǐ zǎo 洗 澡
 56. 56. å pusse tennene shuā yá 刷 牙
 57. 57. å handle gòu wù 购 物
 58. 58. å rydde dǎ sǎo 打 扫
 59. 59. å trene duàn liàn 锻 炼
 60. 60. å jogge pǎo bù 跑 步
 61. 61. å øve kampsport liàn wǔ shù 练 武 术
 62. 62. å være på ski huá xuě 滑 雪
 63. 63. å svømme yóu yǒng 游 泳
 64. 64. å spille fotball tī zú qiú 踢 足 球
 65. 65. å spille basketball dǎ lán qiú 打 篮 球
 66. 66. å spille volleyball dǎ pái qiú 打 排 球
 67. 67. å ha en stevnemøte yuē huì 约 会
 68. 68. å kysse jiē wěn 接 吻
 69. 69. Takk for idag!

×