Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basic Chinese Lesson04 Date and Time

495 views

Published on

Basic Chinese Lesson 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Basic Chinese Lesson04 Date and Time

 1. 1. Lesson 04 Date and time
 2. 2. Date rì qī 日 期 qī 期 period, time New character
 3. 3. tiān 天 day jīn tiān 今 天 today míng tiān 明 天 tomorrow zuó tiān 昨 天 yesterday qián tiān 前 天 the day before yesterday hòu tiān 后 天 the day after tomorrow yī tiān 一 天 one day liǎng tiān 两 天 two days liù tiān 六 天 six days tiān liǎng *Here we regard 天 as a measure word. So 两 (two) èr is used in stead of 二 (two) before it. . Attention jīn 今 present,current zuó 昨 yesterday qián 前 before, forward hòu 后 after,backward New character
 4. 4. xīng qī lǐ bài 星 期 = 礼 拜 week, weekday xīng qī yī lǐ bài yī 星 期 一 = 礼 拜 一 Monday xīng qī èr lǐ bài èr 星 期 二 = 礼 拜 二 Tuesday ... … xīng qī liù lǐ bài liù 星 期 六 = 礼 拜 六 Saturday xīng qī tiān / rì lǐ bài tiān / rì 星 期 天 / 日 = 礼 拜 天 / 日 Sunday yī (gè) xīng qī yī (gè) lǐ bài 一 (个) 星 期 = 一 (个) 礼 拜 one week liǎng (gè) xīng qī liǎng (gè) lǐ bài 两 (个) 星 期 = 两 (个)礼 拜 two weeks liù (gè) xīng qī liù (gè) lǐ bài 六 (个) 星 期 = 六 (个) 礼 拜 six weeks xīng 星 star lǐ 礼 ritual bài 拜 worship New character
 5. 5. yuè 月 month yī yuè 一 月 January èr yuè 二 月 February … shí yī yuè 十 一 月 November shí èr yuè 十 二 月 December yí gè yuè 一 个 月 one month liǎng gè yuè 两 个 月 two months shí èr gè yuè 十 二 个 月 twelve months liǎng èr *Here 两 (two) is used in stead of 二 (two) before measure word 个 (gè). Attention
 6. 6. nián 年 year jīn nián 今 年 this year míng nián 明 年 next year qù nián 去 年 last year hòu nián 后 年 the year after next qián nián 前 年 the year before last yī nián 一 年 one year liǎng nián 两 年 two years èr shí nián 二 十 年 20 years èr líng líng jiǔ nián 二 零 零 九 年 the year 2009 yī jiǔ liù wǔ nián 一 九 六 五 年 the year 1965 nián 年 year qù 去 to go to New character
 7. 7. sān yuè qī rì sān yuè qī hào 三 月 七 日 = 三 月 七 号 7. mar jiǔ yuè èr shí jiǔ rì jiǔ yuè èr shí jiǔ hào 九 月 二 十 九 日 = 九 月 二 十 九 号 29.sept rì hào (Both 日 and 号 mean “day” ) hào 号 number,day New character
 8. 8. èr líng líng jiǔ nián jiǔ yuè èr shí sā rì 二 零 零 九 年 九 月 二 十 三 日 23. september 2009 yī bā yī sì nián wǔ yuè shí qī rì 一 八 一 四 年 五 月 十 七 日 17. mai 1814 yī jiǔ sì jiǔ nián shí yuè yī rì 一 九 四 九 年 十 月 一 日 1. oktober 1949
 9. 9. Sentence
 10. 10. jīn tiān shì jǐ hào — 今 天 (是) 几 号? What’s the date today? jīn tiān shì jiǔ yuè èr shí hào —今 天 (是) 九 月 二 十 号。 It’s 20. september today. jǐ 几 how many New character
 11. 11. jīn tiān shì xīng qī jǐ — 今 天 (是) 星 期 几? What day is today? jīn tiān shì xīng qī sì — 今 天 (是) 星 期 四。 It’s Thursday today.
 12. 12. Time shí jiān 时 间 shí 时 time jiān 间 space New character
 13. 13. zǎo shàng 早 上 early morning shàng wǔ 上 午 morning zhōng wǔ 中 午 noon xià wǔ 下 午 afternoon wǎn shàng 晚 上 evening, night Kl.12Kl.8Kl.6 Kl.18Kl.24 Kl.24 wǔ 午 noon wǎn 晚 late, evening New character
 14. 14. an hour yī xiǎo shí 一 小 时 two hours liǎng xiǎo shí 两 小 时 24 hours èr shí sì xiǎo shí 二 十 四 小 时 half an hour bàn xiǎo shí 半 小 时 2,5 hours liǎng xiǎo shí bàn 两 小 时 半 xiǎo shí 小 时 hour bàn 半 half New character
 15. 15. one minute yī fēn zhōng 一 分 钟 two minutes liǎng fēn zhōng 两 分 钟 60 minutes liù shí fēn zhōng 六 十 分 钟 half a minute bàn fēn zhōng 半 分 钟 3,5 minutes sān fēn zhōng bàn 三 分 钟 半 fēn zhōng 分 钟 minute fēn 分 minute,point zhōng 钟 bell, clock New character
 16. 16. one second yī miǎo 一 秒 30 seconds sān shí miǎo 三 十 秒 60 seconds liù shí miǎo 六 十 秒 half a second bàn miǎo 半 秒 6.5 seconds liù miǎo bàn 六 秒 半 miǎo 秒 second miǎo 秒 second New character
 17. 17. yī tiān (shì) jǐ xiǎo shí 一 天 (是) 几 小 时? How many hours is a day? Questions? yī fēn zhōng (shì) jǐ miǎo 一 分 钟 (是) 几 秒? How many seconds is a minute? yī xiǎo shí (shì) jǐ fēn zhōng 一 小 时 (是) 几 分 钟? How many minutes is an hour? yī tiān (shì) èr shí sì xiǎo shí 一 天 (是) 二 十 四 小 时。 It’s 24 hours a day. yī tiān (shì) liù shí fēn zhōng 一 天 (是) 六 十分 钟。 It’s 60 minutes an hours. yī fēn zhōng (shì) liù shí miǎo 一 分 钟 (是) 六 十 秒。 It’s 60 seconds a minute.
 18. 18. What time is it? xiàn zài shì jǐ diǎn 现 在 (是) 几 点? xiàn 现 current zài 在 exist New character
 19. 19. shí èr diǎn èr shí (fēn) 12. 20 十 二 点 二 十 (分) shí yī diǎn sì shí (fēn) 11. 40 十 一 点 四 十 (分) jiǔ diǎn shí wǔ (fēn) jiǔ diǎn yí kè 09. 15 九 点 十 五 (分) 九 点 一 刻 bā diǎn sān shí (fēn) bā diǎn bàn 08. 30 八 点 三 十 (分) 八 点 半 diǎn 点 o’clock kè 刻 quarter New character
 20. 20. sì diǎn sì shí wǔ (fēn) sì diǎn sān kè 04. 45 四 点 四 十 五 (分) 四 点 三 刻 sān diǎn líng qī (fēn) 03. 07 三 点 零 七 (分)
 21. 21. shí sì diǎn wǔ shí jiǔ (fēn) 14. 59 十 四 点 五 十 九 (分) (xià wǔ) liǎng diǎn wǔ shí jiǔ (fēn) (下 午) 两 点 五 十 九 (分) shí jiǔ diǎn shí fēn 19.10 十 九 点 十 分 (wǎn shang) qī diǎn shí fēn (晚 上) 七 点 十 分
 22. 22. What day is today? What’s the date today? jīn tiān (shì) xīng qī jǐ 今 天 (是) 星 期 几? jīn tiān (shì) jǐ hào 今 天 (是) 几 号? It’s Wednesday. jīn tiān (shì) xīng qī sān 今 天 (是) 星 期 三。 It’s 15th October, 2014. jīn tiān (shì) èr líng yī sì nián shí yuè shí wǔ hào 今 天 (是) 二 零 一四 年 十 月 十 五 号 。 What time is it? xiàn zài shì jǐ diǎn 现 在 (是) 几 点? It’s 12:20 now. xiàn zài shì shí èr diǎn èr shí fēn 现 在 (是) 十 二 点 二 十 分。
 23. 23. Exercises
 24. 24. evening, night wǎn shàng 晚 上
 25. 25. 30 seconds sān shí miǎo 三 十 秒
 26. 26. afternoon xià wǔ 下 午
 27. 27. half a second bàn miǎo 半 秒
 28. 28. an hour yī xiǎo shí 一 小 时
 29. 29. morning shàng wǔ 上 午
 30. 30. two hours liǎng xiǎo shí 两 小 时
 31. 31. 2,5 hours liǎng xiǎo shí bàn 两 小 时 半
 32. 32. 60 minutes liù shí fēn zhōng 六 十 分 钟
 33. 33. half an hour bàn xiǎo shí 半 小 时
 34. 34. 6.5 sekunder liù miǎo bàn 六 秒 半
 35. 35. What time is it now? xiàn zài (shì) jǐ diǎn 现 在 (是) 几 点?
 36. 36. sān diǎn 三 点
 37. 37. sān diǎn líng wǔ fēn 三 点 零 五 分
 38. 38. sān diǎn shí fēn 三 点 十 分
 39. 39. sān diǎn shí wǔ fēn sān diǎn yī kè 三 点 十 五 分 = 三 点 一 刻
 40. 40. sān diǎn èr shí wǔ fēn 三 点 二 十 五 分
 41. 41. sān diǎn sān shí fēn sān diǎn bàn 三 点 三 十 分 = 三 点 半
 42. 42. sān diǎn sì shí fēn 三 点 四 十 分
 43. 43. sān diǎn sì shí wǔ fēn sān diǎn sān kè 三 点 四 十 五 分 = 三 点 三 刻
 44. 44. sān diǎn wǔ shí wǔ fēn 三 点 五 十 五 分
 45. 45. tomorrow morning míng tiān shàng wǔ 明 天 上 午
 46. 46. yesterday evening, last night zuó tiān wǎn shàng 昨 天 晚 上
 47. 47. this afternoon jīn tiān xià wǔ 今 天 下 午
 48. 48. in November (this year) jīn nián shí yī yuè 今 年 十 一 月
 49. 49. in February next year míng nián èr yuè 明 年 二 月
 50. 50. monday xīng qī yī lǐ bài yī 星 期 一 = 礼 拜 一
 51. 51. søndag xīng qī tiān lǐ bài tiān 星 期 天 = 礼 拜 天
 52. 52. six weeks liù xīng qī 六 星 期 liù gè xīng qī 六 个 星 期
 53. 53. two weeks liǎng xīng qī 两 星 期 liǎng gè xīng qī 两 个 星 期
 54. 54. november shí yī yuè 十 一 月
 55. 55. eleven months shí yī gè yuè 十 一 个 月
 56. 56. one month yī gè yuè 一 个 月
 57. 57. February èr yuè 二 月
 58. 58. two months liǎng gè yuè 两 个 月
 59. 59. 22 months èr shí èr gè yuè 二 十 二 个 月
 60. 60. in june last year qù nián liù yuè 去 年 六 月
 61. 61. 20 år èr shí nián 二 十 年
 62. 62. et år yī nián 一 年
 63. 63. the year 2009 èr líng líng jiǔ nián 二 零 零 九 年
 64. 64. the year 1965 yī jiǔ liù wǔ nián 一 九 六 五 年
 65. 65. 1. October shí yuè yī rì 十 月 一 日 shí yuè yī hào 十 月 一 号
 66. 66. 17. May wǔ yuè shí qī hào 五 月 十 七 号
 67. 67. in may 1814 yī bā yī sì nián wǔ yuè 一 八 一 四 年 五 月
 68. 68. 23. september 2009 èr líng líng jiǔ nián jiǔ yuè èr shí sān rì 二 零 零 九 年 九 月 二 十 三 日 èr líng líng jiǔ nián jiǔ yuè èr shí sān hào 二 零 零 九 年 九 月 二 十 三 号
 69. 69. 9. februar 2013 èr líng yī sān nián èr yuè jiǔ rì 二 零 一 三 年 二 月 九 日 èr líng yī sān nián èr yuè jiǔ hào 二 零 一 三 年 二 月 九 号

×