Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pinyin Lesson 03
Spelling rules (1)
• A simple vowel can locate after a consonant and
become a part of syllable. For example:
fó
佛
Buddha
sè
色
color
lù
路
road...
• A simple vowel can be used as an individual syllable.
For example:
ā
啊
(ah)
è
饿
(hungry)
ò
哦
(oh)
• If “i” is used as an individual syllable, “y”must be
placed in front of it. For example:
yī
一
(one)
yì
亿
(a hundred mill...
• If “u” is used as an individual syllable, “w” must be
placed in front of it. For example:
wǔ
五
(five)
wù
雾
(fog, mist)
• If “ü” is used as an individual syllable, “y” must be
placed in front of it. The two dots above “ü” are
omitted. For exa...
• When “ü” lies after consonants “j”, “q” , “x”, the
two dots above “ü” are omitted. For example:
jǔ (=jǚ)
举
to lift
qù (=...
 Exercises
Exercise 1 - Read aloud. Try to pronounce pinyin correctly
Exercise 2 - Try to pronounce pinyin correctly
jiǔ shí bā sān shí sì
bā shí èr jiǔ shí qī wǔ shí yī
Exercise 3 – Write correct pinyin for the numbers and read aloud
Exercise 4 – Listen and circle the correct pinyin
Exercise 5 – Listen and add a tonal mark on the pinyin
ā ū ì
ǐ iě ǒu ǎi
Exercise 6 – Listen and write down the vowels with tonal marks
Exercise 7 – Listen and and circle the correct pinyin
ǔ é ā
ǐ ò ù ǘ
ái éi ūn ǎo
Exercise 8 – Listen and write down the vowels with tonal marks
Everyday conversations
nǐ hǎo
你 好! Hi!Hello!
zǎo shàng hǎo
早 上 好! Good morning!
Xià wǔ hǎo
下 午 好! Good afternoon!
wǎn shàng hǎo
晚 上 好! Good eveni...
nǐ hǎo ma
你 好 吗? Are you OK? (Går det bra med deg?)
wǒ hěn hǎo
我 很 好。 I’m fine.
wǒ bù hǎo
我 不 好。 I’m not good.
mǎ mǎ hǔ hǔ...
xiè xiè
谢 谢。 Thanks.
bú kè qì
不 客 气。 Don't mention it. You're welcome.
bú xiè
不 谢。 Don't mention it; Not at all.
bú xiè
不 ...
duì bù qǐ
对 不 起。 Excuse me. Sorry.
méi guān xì
没 关 系。 It doesn't matter. It’s OK.
zài jiàn
再 见。 See you later.
míng tiān jiàn
明 天 见。 See you tomorrow.
Farvel
Sòng bié
送 别
John Pond Ordway
(1824-1880)
• American doctor, composer, and
politician
• One of the first surgeons to volunteer at
the s...
hóng yī dà shī
弘 一 大 師 (1880-1942)
• painter, musician, dramatist,
poet, and Buddhist monk
• The poem《farewell》was
written...
cháng tíng wài
长 亭 外
Outside the resting arbor
gǔ dào biān
古 道 边
beside the ancient thoroughfare
fāng cǎo bì lián tiān
芳 草...
wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán
晚 风 扶 柳 笛 声 残
The evening breeze brushing the willow,
the flute sound lingering.
xī yáng shān...
tiān zhī yá
天 之 涯
At the verge of heaven,
dì zhī jiǎo
地 之 角
At the four corners of the earth
zhī jiāo bàn líng luò
知 交 半 零...
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
一 壶 浊 酒 尽 余 欢
With a gourdful of turbid wine,
enjoy the last moment of pleasure
jīn xiāo bié mè...
tiān zhī yá
天 之 涯
dì zhī jiǎo
地 之 角
zhī jiāo bàn líng luò
知 交 半 零 落
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
一 壶 浊 酒 尽 余 欢
jīn xiāo bié ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pinyin 03 Spelling rules 1

729 views

Published on

Pinyin 03

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pinyin 03 Spelling rules 1

 1. 1. Pinyin Lesson 03 Spelling rules (1)
 2. 2. • A simple vowel can locate after a consonant and become a part of syllable. For example: fó 佛 Buddha sè 色 color lù 路 road lǜ 绿 green
 3. 3. • A simple vowel can be used as an individual syllable. For example: ā 啊 (ah) è 饿 (hungry) ò 哦 (oh)
 4. 4. • If “i” is used as an individual syllable, “y”must be placed in front of it. For example: yī 一 (one) yì 亿 (a hundred million)
 5. 5. • If “u” is used as an individual syllable, “w” must be placed in front of it. For example: wǔ 五 (five) wù 雾 (fog, mist)
 6. 6. • If “ü” is used as an individual syllable, “y” must be placed in front of it. The two dots above “ü” are omitted. For example: yú (= yǘ) 鱼 (fish) yǔ (= yǚ) 雨 (rain)
 7. 7. • When “ü” lies after consonants “j”, “q” , “x”, the two dots above “ü” are omitted. For example: jǔ (=jǚ) 举 to lift qù (=qǜ) 去 to go xū(=xǖ) 须 beard
 8. 8.  Exercises
 9. 9. Exercise 1 - Read aloud. Try to pronounce pinyin correctly
 10. 10. Exercise 2 - Try to pronounce pinyin correctly
 11. 11. jiǔ shí bā sān shí sì bā shí èr jiǔ shí qī wǔ shí yī Exercise 3 – Write correct pinyin for the numbers and read aloud
 12. 12. Exercise 4 – Listen and circle the correct pinyin
 13. 13. Exercise 5 – Listen and add a tonal mark on the pinyin
 14. 14. ā ū ì ǐ iě ǒu ǎi Exercise 6 – Listen and write down the vowels with tonal marks
 15. 15. Exercise 7 – Listen and and circle the correct pinyin
 16. 16. ǔ é ā ǐ ò ù ǘ ái éi ūn ǎo Exercise 8 – Listen and write down the vowels with tonal marks
 17. 17. Everyday conversations
 18. 18. nǐ hǎo 你 好! Hi!Hello! zǎo shàng hǎo 早 上 好! Good morning! Xià wǔ hǎo 下 午 好! Good afternoon! wǎn shàng hǎo 晚 上 好! Good evening! wǎn ān 晚 安 Good night!
 19. 19. nǐ hǎo ma 你 好 吗? Are you OK? (Går det bra med deg?) wǒ hěn hǎo 我 很 好。 I’m fine. wǒ bù hǎo 我 不 好。 I’m not good. mǎ mǎ hǔ hǔ 马 马 虎 虎。 Just so-so. Not bad.
 20. 20. xiè xiè 谢 谢。 Thanks. bú kè qì 不 客 气。 Don't mention it. You're welcome. bú xiè 不 谢。 Don't mention it; Not at all. bú xiè 不 谢。 Don't mention it; Not at all. bù , xiè xiè 不 , 谢 谢 。 No, thanks The word bù 不(no; not) has the 4th tone, but when it is followed by another 4th tone, it becomes 2nd tone. (4+4 → 2+4)Rule Legge merke til:
 21. 21. duì bù qǐ 对 不 起。 Excuse me. Sorry. méi guān xì 没 关 系。 It doesn't matter. It’s OK.
 22. 22. zài jiàn 再 见。 See you later. míng tiān jiàn 明 天 见。 See you tomorrow.
 23. 23. Farvel Sòng bié 送 别
 24. 24. John Pond Ordway (1824-1880) • American doctor, composer, and politician • One of the first surgeons to volunteer at the start of the American Civil War. • Dreaming of Home and Mother (1851) was a popular sentimental song of the Civil War era. It is popular in China and Japan in translated versions.[
 25. 25. hóng yī dà shī 弘 一 大 師 (1880-1942) • painter, musician, dramatist, poet, and Buddhist monk • The poem《farewell》was written by Hong Yi in 1915. The author expressed his sadness while seeing off a friend.
 26. 26. cháng tíng wài 长 亭 外 Outside the resting arbor gǔ dào biān 古 道 边 beside the ancient thoroughfare fāng cǎo bì lián tiān 芳 草 碧 连 天 The fragrant grass so green, stretching to meet the sky afar
 27. 27. wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán 晚 风 扶 柳 笛 声 残 The evening breeze brushing the willow, the flute sound lingering. xī yáng shān wài shān 夕 阳 山 外 山 The setting sun beyond the mountains.
 28. 28. tiān zhī yá 天 之 涯 At the verge of heaven, dì zhī jiǎo 地 之 角 At the four corners of the earth zhī jiāo bàn líng luò 知 交 半 零 落 My bosom friends are half gone and no longer seen
 29. 29. yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān 一 壶 浊 酒 尽 余 欢 With a gourdful of turbid wine, enjoy the last moment of pleasure jīn xiāo bié mèng hán 今 宵 别 梦 寒 The parting dream turning cold this very night.
 30. 30. tiān zhī yá 天 之 涯 dì zhī jiǎo 地 之 角 zhī jiāo bàn líng luò 知 交 半 零 落 yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān 一 壶 浊 酒 尽 余 欢 jīn xiāo bié mèng hán 今 宵 别 梦 寒 Cháng tíng wài 长 亭 外 gǔ dào biān 古 道 边 fāng cǎo bì lián tiān 芳 草 碧 连 天 wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán 晚 风 拂 柳 笛 声 残 xī yáng shān wài shān 夕 阳 山 外 山 sòng bié 送 别

×