Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012

 1. 1. „Alianţa Digitală pentru România - capitolul incluziunea digitală” Thomas Kleininger – Presedinte ADSI -prezentare sustinuta de- Romulus Maier – Alianta Digitala 3 mai 2012, Continental, Sibiu
 2. 2. De ce „Alianta Digitala pentru Romania”?Incluziunea digitală este unul dintre cele șapte domenii de acțiune ale Agendei Digitale și joacă un rolfundamental pentru dezvoltarea viitoare a României, iar obiectivul ei este de a încuraja cooperareaorganizațiilor implicate în acțiuni de alfabetizare digitală, dezvoltarea competențelor digitale și aincluziunii digitale în România.Părţile interesate, implicate în implementarea Agendei Digitale pentru România, sunt instituțiileguvernamentale, mediul de business și societatea civilă. Prin Alianța Digitală pentru Româniaurmărim crearea unei entități - un partener relevant pentru instituțiile guvernamentale, constituită dincompanii comerciale și organizații non-guvernamentale , menită a avansa gradul de realizare în Româniaa obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa inițiate de Comisia Europeană.Nu începem întâmplător cu capitolul dedicat e-incluziunii, rezultatele obținute de România în acestdomeniu au fost date ca exemplu de Vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Neelie Kroes,Comisarul European pentru Agenda Digitală, cu ocazia participării la conferința “AgendaDigitală pentru România – ediția I” din 11 iulie 2011: programe cum sun Economia Bazata peCunoaștere (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale), Biblionet (Fundația IREX),Rețeaua e-centrelor (Fundația EOS, Fundația Civitas), Micosoft Unlimited Potential (Microsoft) auimpact asupra comunității și contribuie la dezvoltarea competențor digitale a milioane de români.Odată realizată Alianța Digitală pe capitolul e-incluziune, ne propunem diseminarea rezultatelorși extinderea acțiunilor la celelalte șase domenii de acțiune ale Agendei Digitale.
 3. 3. Colaborarea interorganizațională o necesitate pentru o Alianță Digitală în domeniul incluziunii digitale• Importanța programelor actuale desfășurate în România pentru transferarea de bune practici• Importanța colaborării cu și între instituțiile guvernamentale• Importanța conexiunilor între incluziunea digitală, educație și cultură, dezvoltarea regională, inovare, piața internă și dezvoltarea industriei IT&C• Importanța beneficiilor accesului la internet și la tehnologie pentru toate segmentele populaţiei, inclusiv pentru crearea de locuti de muncă și pentru persoanele care sunt dezavantajate din diferite cauze
 4. 4. Importanța creerii Alianței Digitale pentru cooperarea părților interesate în domeniul incluziunii digitale• Definirea unui cadru de colaborare pentru acțiunile comune viitoare• Colaborarea informaţională și logistică între rețelele de incluziune digitală existente, în vederea implementării Alianței Digitale pentru România• Identificarea surselor de finanțare și soluțiilor adecvate pentru asigurarea sustenabilităţii proiectelor în derulare• Propuneri de colaborare în parteneriat public privat• Identificarea oportunităților regionale• Calendarul activităților comune pentru 2012• Propuneri pentru crearea unui protocol de colaborare între părțile publice și private interesate, ca pas intermediar spre crearea Alianței Digitale pentru România• Adoptarea unui document programatic care să direcționeze acțiunile necesare în domeniul incluziunii digitale în România
 5. 5. Alianța Digitală pentru Romania - capitolul incluziunea digitala Propuneri pentru 2012 Conectarea rețelelor cu programe curente de e-incluziune – Platformă online pentru comunicare între membri – website, forum de discutii, cont în social media etc. Conștientizare. Acțiuni ce aduc mai mulți români online – Platformă online pentru comunicarea cu publicul – de la beneficiari ai programelor de e-incluziune la potențiali voluntari care să se implice - website, forum de discutii, cont în social media etc – O lună dedicată incluziunii digitale la nivel național • Selecția unui set clar de activități „eligibile” pe care actorii, voluntarii etc să le întreprindă • „Activități eligibile” în sensul în care au o finalitate – pornim de la setul de activități realizat în cadrul proiectului EBC, ce trebuie actualizat • „Activități eligibile” și în sensul în care permit un benchmark cu activitățile din alte state europene • Crearea unei cauze în social media care să susțină participarea – Promovarea Campionului Digital – o persoană publică având notorietate care să susțină proiectele de e-Skills – Invitarea Președintelui României în susținerea publică a acțiunilor de dezvoltare de competențe digitale Impact național. Acțiuni de voluntariat, respectiv de responsabilitate socială corporativă – Realizarea unui cadru care să permită voluntarilor – persoane fizice, agenți economici, ONG-uri, universități șamd – să participe în acțiuni de e-Skills – Kit de participare: acțiuni eligibile, exemple, materiale de marketing și de PR ușor de refolosit – Parteneriat media (TVR, CNA) – Utilizarea social media, a instrumentelor de comunicare în cloud pentru a maximiza impactul la scară națională
 6. 6. Protocolul de Colaborare „Alianța Digitala pentru România – capitolul incluziunea digitală”Următoarele organizații convin să se constituie voluntar în Alianța Digitală pentru România (ADR), ca un grup de inițiativă pentru incluziunea digitală, constituit din instituții publice,organizații comerciale și organizații non-guvernamentale:.....................................................................................................Scopul Alianței Digitale pentru România:Susținerea inițiativelor de incluziune digitală din România, conform Agendei Digitale pentru Europa 2020.Partenerii Alianței Digitale pentru România se angajează:Să comunice membrilor alianței informațiile și acțiunile relevante și publice de care dispun, respectiv pe care le întreprind, în domeniul Agendei Digitale, capitolul incluziunea digitală;Să invite ceilalți membri la acțiunile publice întreprinse;Să participe la acțiuni comune pentru atingerea scopului alianței și să promoveze rezultatele comune, cu mentiunea ca un membru se poate abtine de la participarile si / sau promovarile pe carele considera contrare intereselor sale, in mod discretionar.Organizarea Alianței Digitale:Adunarea Generală a Alianței este formată din reprezentanții mandatați ai tuturor organizațiilor semnatare;Alianța își corelează acțiunile printr-un Comitet de Coordonare ales dintre membrii săi prin vot în Adunarea Generală a Alianț ei;Comitetul de Coordonare este format din 7 membri, dintre care unul va fi ales Preș edinte în cadrul Comitetului de Coordonare;Comitetul de Coordonare va elabora un statut de funcționare și va studia oportunitatea înregistrării alianței ca personalitate juridică;Alianța poate primi noi membri prin evaluarea activităților întreprinse de aceștia, în scopurile pentru care a fost creată Alianța, prin aprobarea Comitetului de Coordonare.Retragerea unui membru din Alianta Digitala pentru Romania este posibila cu notificarea prealabila scrisa a celorlalti membri, adresata cu cel putin 5 zile inainte ca aceasta sa devina efectiva,fara a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati. Beneficiile partenerilor Alianței Digitale:Le este recunoscută calitatea de partener ADR;Au acces la informațiile și acțiunile comune ale grupului;Aleg și pot fi aleși în Comitetul de Coordonare a Alianței. Durata și Încetarea Protocolului1. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil pentru o perioadă nedeterminată, până la acordul de încetare a acestuia.2. Prezentul Protocol poate inceta în orice moment al derulării acestuia, prin acordul scris al tuturor părț ilor membre ale Alianț ei. Dispoziții FinaleDispozițiile prezentului Protocol pot fi modificate sau anulate prin acordul scris, exprimat în scris, al tuturor părților.Acest Protocol de Colaborare a fost semnat astăzi, ......................... în ................ exemplare câte unul pentru fiecare parte.Semnături (și eventual ștampila):Organizația reprezentată prin dna/dl............................................................. ....................................................................................Date de identificare organizație în calitate de............................................................... ...................................................................................... Semnătura (și eventual ștampila): ....................................
 7. 7. Actuala compenență a „Alianța Digitala pentru România – capitolul incluziunea digitală”Protocolul a fost semnat pe 21 februrie 2012 de următorii fondatori: – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - MCSI – Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale - ADSI – Fundația EOS Romania - Educating for an Open Society Romania – Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor - APDETIC – Asociația Pro Support – Fundația International Research & Exchange Board INC - IREX – Asociația TechSoup – Asociația Societatea Internet - Internet Society Chapter - ISOC – Asociația IAB Romania – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - ANBPR – Byblos S.R.L.- Agora Group – Asociația Directorilor de Tehnologia Informației și Comunicaților din Romania - CIO Council – Microsoft Romania S.R.L. – Intel Corporation (UK) LTD. Romania Representative Office – Quartz Matrix S.R.L.Ulterior in martie 2012 au aderat – SIVECO Romania SA – Hewlett Packard Romania – Oracle Romania – Orange Romania SA – Centrul de Educație Aplicată
 8. 8. Declarația de adeziune la protocolul de colaborare „Alianța Digitală pentru România – capitolul incluziunea digitală ” Subscrisa ………...........………...................................................................................cu sediul în …………........…strada………....………nr……….judeţul......................, cod unic de înregistrare fiscală ...................................., reprezentată prin dna./dl. …………........................................………, în calitatede …………........……......… ne manifestăm prin prezenta voinţa de a deveni membru cu drepturi egale al Grupului de inițiativă pentru incluziunea digitală -Alianța Digitale pentru România (ADR), începând cu data de ........................ .Declarăm prin prezenta că am luat la cunoştinţă şi ne obligăm să respectăm toate prevederile din protocolul de colaborare al Alianței Digitale pentruRomânia semnat la data de ..................... al cărui conţinut este redat în întregime în cele ce urmează:PROTOCOL de COLABORARE(textul protocolului semnat de membri fondatori la care se declara adeziunea)Prezenta Declaraţie de Adeziune se va ataşa Protocolului de colaborare în ordinea înregistrării şi va deveni astfel parte integrantă a acestuia.Semnătura ......................................... Data …………………….Numele celor doi membri din Grupul de inițiativă pentru incluziunea digitală care recomandă organizaţia aderentă:Subscrisa ………...........………......... cu sediul în ……........……...… strada…......……....……… nr………. judeţul ...................................., Cod Unic deînregistrare fiscală ...................................., reprezentată prin dna./dl. …………...............………, în calitate de …………..............................…Semnătura ..........................................Subscrisa ………...........…….......…..cu sediul în ……........….........… strada…….....…....……… nr………. judeţul...................................., Cod Unic deînregistrare fiscală ......................................, reprezentată prin dna./dl. …………........………........., în calitate de ……….....…................………Semnătura ..........................................Concluziile Comitetului de CoordonareOrganizaţia ..........………...........………........ este ADMISĂ / RESPINSĂ ca membru al A.D.R. prin aprobarea Comitetului de Coordonare al AlianţeiDigitale pentru România din data de .........................Președintele Comitetului de Coordonare al Alianţei Digitale pentru RomâniaSemnătura ..........................................(Comitetul de Coordonare isi rezerva dreptul de a refuza orice inscriere fara a motiva aceasta decizie)
 9. 9. Vă mulțumim pentruatenția acordată!

×