Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guvernul romaniai da-sibiu-03052012

1,220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guvernul romaniai da-sibiu-03052012

 1. 1. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ EUROPA 2020creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
 2. 2. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA Scop: definirea rolului esenţial pe care utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) îl joacă în realizarea obiectivelor pentru 2020 Obiectivul general: este de a aduce beneficii economice si sociale durabile datorita unei piete unice digitale bazate pe internetul rapid si ultrarapid si pe aplicatiile interoperabile. Piloni cheie ai Agendei Digitale Pilonul 1 Pilonul 2 Pilonul 3 Pilonul 4 Pilonul 5 Pilonul 6 Pilonul 7 Interoperabilitate Acces rapid şi Creşterea gradului de şi standardizare ultrarapid la internet alfabetizare digitală Piaţă digitală Încredere şi Cercetare şi TIC pentruunică dinamică securitate inovare provocările sociale
 3. 3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALEPOZITIONAREA ROMANIEI FATA DE INDICATORII AGENDEI DIGITALE Utilizarea Internetului Accesarea de servicii online (% din populatia totala)
 4. 4. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIAStrategie Nationala care sa permita:•Crearea unui mediu comun informaţional adecvat mediului de afaceri sicresterii nivelului de civilizatie;•Diminuarea, pâna la anulare, a caracterului insular al concepţiei soluţiilorinformaţionale şi informatice, eliminarea riscului creerii de bariere electronicearbitrare;• Cresterea competivităţii mediului de afaceri în general şi a tranzacţiilorcomerciale şi financiare electronice în particular•Intărirea colaborării tehnice dintre autorităţile publice;•Asigurarea interoperabilitatii cu Comisia Europeana si institutiile publice aletarilor membre ale Uniunii Europene
 5. 5. GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA Fiecare pilon al Agendei Digitale este desfacut in actiuni adaptate contextului national: Pilonul 1- 21 de actiuni Pilonul 2- 7 actiuni Pilonul 3- 14 actiuni Pilonul 4- 8 actiuni Pilonul 5- 7 actiuni Pilonul 6- 12 actiuni Pilonul 7 – 28 actiuni Fiecare actiune este corelata cu actiunile CE Au fost stabilite institutii responsabile pentru fiecare actiune in parte
 6. 6. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Model de implementare al actiunilor Agendei Digitale in Romania Acţiunea 43. Finanţarea broadband de mare vitezăProblemă Internetul de mare viteză împiedică firmele mici să rămănă competitive şi sprijină consumatorii să găsească o varietate mai mare de servicii oferite online. Sectorul privat este reticient în a investi în broadband, deoarece: •Riscuri ridicate : infrastructura împărţită de operatorii din sectorul privat sau este rezultatul cooperării public- privat, sunt privite ca tranzacţii de risc ridicat •Perioade de plata mai lungiDefinire Consolidarea şi raţionalizarea finanţării broadband de mare viteză prin mijloace europene până în 2014 şi găsirea unei forme de atragere capital prin fonduri europene de investiţieAcţiuni la nivelul UE Fondurile europene trebuie utilizate pentru a compensa lipsa finanţării sectorului privat. Intervenţia UE este necesară şi pentru asigurarea accesului la informaţie şi în zonele rurale. 2010: •Stabilirea unui grup de lucru informal pentru a gasi posibilele surse de finanţare 2011: •Lansarea proiectului spre consultare publică •Lansarea unui sondaj pentru a analiza posibilele finanţări şi politici legislative relaţionate •Finalizarea discuţiilor despre viitoare platformă de finanţare, marimea aportului financiar dar şi a aranjamentelor între instituţii 2013 •Testarea mai multor proiecte pilot din debite sau capital propriuAcţiuni lanivel naţional •Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului „Suport pentru dezvoltarea broadband în zonele neacoperite” •Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului de dezvoltare de bucle locale pentru zonele rurale, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare RuralăResponsabili •Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale •Ministerul Agriculturii; ANCOM; Consiliul Concurenţei
 7. 7. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE I.PIAȚA DIGITALĂ UNICĂ DINAMICĂDefinire: Crearea de continuturi si servicii atractive online si libera circulatie a acestora, atat în interiorul UE cât si în afara granitelor acesteia; simplificarea acordärii si a gestionärii drepturilor de autor si acordarea licentelor transnationale; Simplificarea tranzactiilor online și a celor transnationale; cladirea increderii in mediul digitalCUM? Directii strategice MCSI • Stimularea proiectelor de dezvoltare a pietii digitale unice europene – magazine cu continut digital, definirea resurselor de date ce pot fi reutilizate la nivel national • Migrare la Spatiul Unic de Plata European (SEPA) si introducerea facturarii electronice pe scara larga • Focalizarea pe content management, pe noile tendinţe de social networking şi pe crearea/adaptarea tehnologiilor „verzi” la specificul pieţelor emergente sau mai puţin dezvoltate, inclusiv prin explorarea de noi canale cum ar fi televiziunea digitală •Imbunătăţirea legislaţiei de management al proprietăţii intelectuale, mai ales a drepturilor de autor asupra conţinutului digital, precum şi implementarea infrastructurii necesare protejării şi controlului respectării acestei legislaţii
 8. 8. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE II. INTEROPERABILITATE ȘI STANDARDIZAREDefinire: Strategia Europeana de Interoperabilitate (European Interoperability Strategy – EIS) – elaborarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea interacţiunii, schimbului şi cooperării transfrontaliere şi transsectoriale dintre administraţiile publice europene pentru furnizarea de servicii publice europene. CUM? Directii strategice MCSI dezvoltarea Cadrului National de Interoperabilitate •Elaborarea Legii privind Strategia Naţională de Interoperabilitate •Elaborarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate •Definirea politicilor tehnice în domeniul interoperabilităţii •Definirea nucleului de coerenţă informaţională (nomenclatoare şi Registre Naţionale) •Crearea şi întreţinerea bazei de date a standardelor şi normelor naţionale pentru intreroperabilitate •Elaborarea normelor privind implementarea soluţiilor de management a identităţii apelurile de finantari de proiecte de interoperabilitate in cadrul POS CCE Axa 3 DMI 2 operatiunea 2. Proiecte nationale: Declaratia Fiscala Unica 112, SNEP
 9. 9. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE III. ÎNCREDERE ȘI SECURITATEDefinire: Realizarea de actiuni vizând securitatea informatiei, coordonate la nivel international, împreunä cu actiuni vizând lupta împotriva criminalitätii informatice; crearea unei retele performante și extinsă de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (Computer Emergency Response Teams – CERT), inclusiv pentru instituțiile europene. CUM? Directii strategice MCSI • Dezvoltarea de sisteme si servicii pentru suportul infrastructurilor cu cheie publica • Realizarea de task-force bazate pe parteneriate publice-private care sa raspunda problemelor de natura securitate de date. • Adoptarea metodologiilor de evaluare şi gestionare a riscurilor legate de infrastructurile critice • Realizarea de initiative legislative pentru protectia datelor si a confidentialitatii online inclusiv pentru sprijinirea luptei impotriva pirateriei electronice si a activitatilor similare • CERT - RO
 10. 10. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE IV. ACCES RAPID ȘI ULTRARAPID LA INTERNETDefinire: Implementărea benzii largi pentru promovarea incluziunii sociale și a competitivității în UE; garantarea accesului tuturor europenilor, până în 2012, la viteze de internet mult superioare, de peste 30 Mbps si creșterea numărului de familii europene care se abonează la conexiuni internet de peste 100 Mbps. CUM? Directii strategice MCSI Strategia Nationala de Broadband 2011-2015 - creştere rata de penetrare, la nivelul gospodăriilor, a conexiunilor în bandă largă până la de la 82% actual pana la 98% in 2015, - acoperirea “zonelor albe”. Sprijinirea infrastructurii nationale de broadband prin lansarea de apeluri din fonduri structurale in cadrul Axei Prioritare 3, DMI 1 al POS CCE  Promovarea la toate nivelele inclusiv legislativ a furnizorilor de continut online multimedia (tv digital si similar) si implicit cresterea ratei de penetrare a serviciilor digitale in banda larga
 11. 11. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE V.CERCETARE ȘI INOVAREDefinire: Bugetele sectorului public ale statelor membre trebuie utilizate pentru a stimula inovarea, îmbunatatind in acelaşi timp eficienta si calitatea serviciilor publice. Autoritatile publice europene trebuie sa faca eforturi pentru a avea o abordare armonizata favorabila inovarii in ceea de priveşte reglementarea, certificarea, achizitiile publice si standardizarea CUM? Directii strategice MCSI Dezvoltarea Strategiei Nationale de Supercomputing si Cloud-computing pe patru axe majore de cercetare si inovare: • Utilizarea tehnologiilor de cloud-computing in cadrul administratiei publice • Promovarea si utilizarea tehnologiilor de calcul de inalta performanta in cadrul mediilor ce cercetare si inovare, atat in institutii publice cat si in mediul privat • Dezvoltarea platformelor de e-learning cu ajutorul tehnologiilor de tip cloud- computing • Sprijinirea cercetarii in domeniul securitatii serviciilor de tip cloud-computing Promovarea tehnologiilor moderne si implicit a inovarii in domeniul TIC in cadrul IMM-urilor Stimularea IMM-urilor pentru aplicarea in cadrul proiectelor FPP7 (Framework Project)s
 12. 12. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE VI. CREȘTEREA GRADULUI DE ALFABETIZARE DIGITALĂ ȘI ACOMPETENȚELOR DIGITALEDefinire: Era digitala trebuie sa însemne responsabilizare si emancipare, originea sociala sau competentele nu ar trebui sa constituie o bariera în calea accesului la acest potential. Toata lumea trebuie sa poata profita de beneficiile societatii digitale CUM? Directii strategice MCSI •Elaborarea programelor de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în societate prin reconversia profesională (utilizând platformele de învăţare de la distanţă sau a cursurilor clasice) şi a oportunităţilor de tele-working (în domeniul public sau privat) •Efectuarea unei analize a dimensiunilor handicapului digital in societatea românească (ex organizarea grupurilor eşantion cu persoane din diverse medii, categorii de vârsta, pregatire, medii, grupuri etnice etc.), identificarea măsurilor de reducere a acestuia în linie cu recomandările UE, precum şi mijloacele TIC de implementare a acestor măsuri •Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de şanse egale pentru persoanele de sex feminin în urmarea unor calificări specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor •Utilizarea proiectului Economia Bazate pe Cunoastere ca pe un instrument de infuzie a know-how-ului din domeniul TIC in zonele defavorizate
 13. 13. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE VII. AVANTAJE ALE TIC PENTRU SOCIETATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂDefinire: Societatea digitala trebuie imaginata ca o societate cu mai multe avantaje pentru toti. Aplicarea TIC devine un element de importanta critica pentru realizarea obiectivelor strategice precum sprijinul pentru societatea în curs de îmbatrânire, lupta împotriva schimbarilor climatice, reducerea consumului de energie, îmbunatatirea eficientei transporturilor si a mobilitatii, acordarea de puteri pacientilor si asigurarea incluziunii persoanelor cu handicap Directii strategice MCSI CUM? - Sprijinirea mediului de e-sanatate prin promovarea si lansarea apelurilor de proiecte in cadrul Axei Prioritare 3, domeniul de interventie 2, operatiune 4. - Dezvoltarea de platforme online pentru digitizarea continutului cultural al Romaniei (eRomania) - Eficientizarea si modernizarea transportului de calatori prin utilizarea mijloacelor moderne electronice (SAET) - Includerea directa a cetateanului in analiza actului de guvernare prin realizarea unei platforme de simulare a aplicarii politicilor publice (eParticipare)
 14. 14. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Consiliul European raportează către Agenda digitală europeană (Comunicare anuală) AdunareaGrupul la nivel înalt Reprezentarea Agenda digitalăal statelor membre (Vară) Parlamentului European Angajamentul părților interesate Tablou de bord Agenda digitală (Document al serviciilor Comisiei)
 15. 15. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALESTRATEGIA DE INFORMATIZARE A ROMANIEI 2011-2020
 16. 16. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALESTRATEGIA DE INFORMATIZARE A ROMANIEI 2011-2020 -Corespondendata cu Agenda Digitala – - exemplu Pilonul II -

×