Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Guvernul Rom â niei MECMA  MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI Ş I MEDIULUI DE AFACERI AGEN ŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PR...
PROGRAME DE FINANŢARE 2011 <ul><li>• Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de cătr...
PROGRAME DE FINANŢARE 2011 <ul><li>• Programul naţional multianual pe perioada 2007- 2011 pentru  dezvoltarea culturii ...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Obi...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Tip...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Cat...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Cat...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Cat...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>ETA...
Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii  <ul><li>Beneficiari...
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanta...
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanta...
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanta...
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanta...
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanta...
Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor man...
Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor man...
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de  comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - PROIECT...
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanta Bld. Tomis, nr. 79-81, et. 1 Web site: ww...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aipimm 23iun2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aipimm 23iun2011

 1. 1. Guvernul Rom â niei MECMA MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI Ş I MEDIULUI DE AFACERI AGEN ŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII OFICIUL TERITORIAL PENTRU Î NTREPRINDERI MICI Ş I MIJLOCII S I COOPERA T IE CONSTAN T A
 2. 2. PROGRAME DE FINANŢARE 2011 <ul><li>• Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri </li></ul><ul><li>• Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii </li></ul><ul><li>• Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START - </li></ul>
 3. 3. PROGRAME DE FINANŢARE 2011 <ul><li>• Programul naţional multianual pe perioada 2007- 2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii </li></ul><ul><li>• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă </li></ul><ul><li>• Programul naţional multianual pe perioada 2007-2011pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului </li></ul>
 4. 4. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Obiectiv: stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. </li></ul><ul><li>Beneficiari: persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate : </li></ul><ul><li>a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului; </li></ul><ul><li>b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european; </li></ul><ul><li>c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6/09.02.2011; </li></ul><ul><li>d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la ORC odată cu cererea de înmatriculare a societăţii . </li></ul>
 5. 5. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S.R.L. – D . </li></ul><ul><li>a) acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabile de cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. </li></ul><ul><li>b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei; </li></ul><ul><li>c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată , norma intreaga . Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior; </li></ul><ul><li>d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la ORC, pentru înregistrarea microîntreprinderii SRL-D ; </li></ul>
 6. 6. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Categoriile de cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la: </li></ul><ul><li>a) terenuri pentru realizarea de construcţii şi/sau amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; </li></ul><ul><li>b) construcţii pentru desf as urarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; </li></ul><ul><li>c) achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare: spaţiu de birouri, spaţiu de producţie, spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, spaţiu de depozitare </li></ul><ul><li>d) achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; </li></ul><ul><li>e) echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc; </li></ul><ul><li>f) mijloace de transport , cu excepţia achiziţiei de vehicule de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor. </li></ul>
 7. 7. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Categoriile de cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare(francize, etichetare ecologică, etc.) </li></ul><ul><li>ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la: </li></ul><ul><li>a) Costuri de înfiinţare a firmei: autorizaţii </li></ul><ul><li>b) Costuri curente: materii prime, mărfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare </li></ul><ul><li>c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale): </li></ul><ul><li>d) Costuri de training şi formare personal: </li></ul><ul><li>e) Servicii externe: </li></ul><ul><li>- Contabilitate </li></ul><ul><li>- Consultanţă fiscală </li></ul><ul><li>- Consultanţă juridică </li></ul><ul><li>- Consultanţă în management </li></ul><ul><li>- Consultanţă IT </li></ul><ul><li>- Consultant PR </li></ul><ul><li>Cheltuielile cu serviciile de consultanţă nu pot depăşi 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. </li></ul>
 8. 8. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>Categoriile de cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la: </li></ul><ul><li>f) Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi; </li></ul><ul><li>g) Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor; </li></ul><ul><li>h) Costuri legate de procesul de vânzare; </li></ul><ul><li>i) Costuri administrative; </li></ul><ul><li>j) Chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare altele decat spatiile cu destinatie locativa; </li></ul><ul><li>k) Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului: </li></ul><ul><li>- racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare; </li></ul><ul><li>- infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări; </li></ul><ul><li>- asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului. </li></ul><ul><li>Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei . </li></ul><ul><li>Activele achiziţionate trebuie să fie noi. </li></ul>
 9. 9. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri <ul><li>ETAPELE OBTINERII FINANTARII NERAMBURSABILE / CREDIT </li></ul><ul><li>1. Inmatricularea unui SRL-D la Registru Comertului </li></ul><ul><li>2. Notificare OTIMMC despre infiintarea noului SRL-D </li></ul><ul><li>3. Intocmirea si transmiterea on-line a Planului de afaceri </li></ul><ul><li>4. Evaluarea de catre OTIMMC a Planului de afaceri </li></ul><ul><li>5. Avizarea de catre AIPPIMM Planului de afaceri </li></ul><ul><li>6. Transmiterea instiintarii privind Aceptarea/ Respingerea la finantare </li></ul><ul><li>7. Semnare Contract de finantare/ creditare </li></ul><ul><li>8. Efectuarea cheltuielilor pentru care s-a primit aprobare </li></ul><ul><li>9. Depunere cerere de tragere din cont la banca </li></ul><ul><li>10. Certificarea cheltuielilor eligibile aprobate </li></ul><ul><li>11. Plata cheltuielilor eligibile aprobate </li></ul><ul><li>12. Monitorizare cheltuieli efectuate timp de 3 ani </li></ul>
 10. 10. Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii <ul><li>Beneficiarii Programului </li></ul><ul><li>1. Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data completarii formularului online de înscriere în program, urmatoarele criterii de eligibilitate : </li></ul><ul><li>a) sa fie cetateni români; </li></ul><ul><li>b) sa nu mai fi beneficiat de finanare în cadrul acestui Programului START, nici ca persoana fizica si nici ca asociat, actionar, administrator într-o societate comerciala care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori. </li></ul><ul><li>c) sa aiba studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta, adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor, sau de certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educatiei în cazul diplomelor obtinute în strainatate. </li></ul><ul><li>Pentru participarea la workshop, fiecare solicitant trebuie sa completeze on-line Formularul de înscriere prevazut pe site-ul Agentiei www.aippimm.ro, aplicatia de înscriere fiind operationala din 18 aprilie 2011 si pâna la epuizarea celor 30 de locuri disponibile. În cadrul aceluiasi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II si sot/sotie, luând în considerare principiul „primul venit - primul servit ”. </li></ul><ul><li>Workshopurile se vor desfasura în 8 locatii ( Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures, Timisoara ) iar costul participarii este de 1.000 lei participant. </li></ul><ul><li>Selectarea candidatilor se va face în urma interviului realizat de catre trainerii cursului. Workshop-urile se vor desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice. </li></ul>
 11. 11. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START <ul><li>Pot beneficia de prevederile Programului societ at ile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici s i mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data complet a rii formularului online de preselec t ie la etapa a doua a programului (anexa 2), urm a toarele criterii de eligibilitate: </li></ul><ul><li>a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societ a ile comerciale cu modific a rile s i complet a rile ulterioare sau în baza OUG nr. 6/2011; </li></ul><ul><li>b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 s i ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiin ta rii s i dezvolt a rii întreprinderilor mici s i mijlocii, cu modific a rile s i complet a rile ulterioare, (au pân a la 249 de angaja t i s i realizeaz a o cifr a de afaceri anual a net a de pân a la 50 milioane euro sau de t in active totale de pân a la 43 milioane euro, echivalent în lei); </li></ul><ul><li>c) au capital social integral privat s i sunt persoane juridice române; </li></ul><ul><li>d) nu au beneficiat de aloca t ie financiar a nerambursabil a în cadrul Programului s i nu au asocia t i, ac t ionari sau administratori care de t in sau au de t inut calitatea de asociai/ac t ionari/administratori ai altor societ ati i comerciale care au beneficiat de aloca t ie financiar a nerambursabil a în cadrul Programului – START în anii anteriori; </li></ul><ul><li>e) administratorul societ at ii are cel pu t in studii medii definitivate; </li></ul><ul><li>f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comer t ului la data complet a rii online a formularului de preselec t ie la etapa a II-a s i au ca obiect de activitate cel pu t in un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care acceseaz a ; </li></ul><ul><li>g) nu au datorii la bugetul general consolidat s i la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât s i pentru toate punctele de lucru </li></ul><ul><li>h) nu se afl a în stare de dizolvare, reorganizare judiciar a , lichidare, insolven ta , faliment sau suspendare temporar a a activitii; </li></ul><ul><li>i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile &quot;Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea s i restructurarea firmelor în dificultate&quot;, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004; </li></ul><ul><li>j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au f a cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat a s i crean t a integral recuperat a . </li></ul>
 12. 12. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START <ul><li>Schema de finan t are cu credit bancar: </li></ul><ul><li>- Aloca t ie Financiar a Nerambursabil a – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar ; </li></ul><ul><li>- Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de c a tre institu t ia de credit partener a . </li></ul><ul><li>Institu t ia de credit partener a poate acorda finan t are s i pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului. </li></ul><ul><li>Schema de finan t are f a r a credit bancar : </li></ul><ul><li>- Aloca t ie Financiar a Nerambursabil a – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar </li></ul><ul><li>- Contribu t ie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. </li></ul><ul><li>Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Na t ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici s i Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu institu t ia de credit partener a , creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în propor t ie de 80 %. </li></ul>
 13. 13. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START <ul><li>Cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>a) Echipamente tehnologice (ma s ini, utilaje si instala t ii de lucru - inclusiv software-ul aferent; </li></ul><ul><li>b) Aparate s i instala t ii de m a sur a , control s i reglare; </li></ul><ul><li>c) Mijloace de transport necesare desf as ur a rii activit at ii/activit at ilor pe care s-a accesat programul; </li></ul><ul><li>d) Licen t e, brevete, m a rci, francize, etichetare ecologic a , software; </li></ul><ul><li>e) Achizi t ionarea de echipamente IT (unitate central a , server, monitor, i mprimant a / copiator/ multifunc t ional a , inclusiv sisteme portabile, licen t e necesare desf as ur a rii activit at ii, sisteme audio-video, etc.); </li></ul><ul><li>f) Achizi t ionarea de spa t ii de lucru, spa t ii de produc t ie s i spa t ii pentru prest a ri servicii s i comer t (cl a diri, hale de produc t ie, spa t ii amenajate pentru activit at i de prest a ri servicii s i comer t , inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s a aib a destina t ie locativ a . </li></ul><ul><li>g) Achizi t ionarea de bunuri prev a zute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur a birotic a s i 3.3 sisteme de protec t ie a valorilor umane s i materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de func t ionare a mijloacelor fixe, cu complet a rile s i modific a rile ulterioare; </li></ul>
 14. 14. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START <ul><li>Cheltuieli eligibile </li></ul><ul><li>h) Realizarea unui site pentru prezentarea activit at ii solicitantului s i a produselor sau serviciilor promovate. Se consider a cheltuial a eligibil a s i taxa de achizi t ionare a domeniului Internet, p recum s i achizi t ionarea softului pentru comer t ul on-line; </li></ul><ul><li>i) Achizi t ionarea de instala t ii/echipamente specifice în scopul ob t inerii unei economii de energie, precum s i sisteme care utilizeaz a surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activit at ilor pentru care a solicitat finan t are; </li></ul><ul><li>j) Promovarea on-line a activit at ilor societii comerciale, elaborarea s i produc t ia de materiale tip a rite de promovare a activit at ilor desf as urate de societate, pe suport hârtie s i pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); </li></ul><ul><li>k) Consultan ta pentru întocmirea documenta t iei în vederea ob t inerii finan ta rii în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile) </li></ul><ul><li>Activele achizi t ionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie s a fie noi s i nu se aplic a pentru acestea amortizarea accelerat a prev a zut a în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific a rile s i complet a rile ulterioare. </li></ul>
 15. 15. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START <ul><li>ETAPELE PENTRU OBTINEREA FINANTARII NERAMBURSABILE/ CREDIT </li></ul><ul><li>1. Workshop-uri de pregatire antreprenoriala UNCTAD / EMPRETEC </li></ul><ul><li>2. Completare on-line a formularului de preselectie, pe situl Agentiei, pentru aplicare in cadrul programului </li></ul><ul><li>3. Intocmirea si transmiterea la OTIMMC a Cererii de Acord de principiu insotita de Planul de afaceri si de documentele justificative </li></ul><ul><li>4. Evaluarea de catre OTIMMC din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, a cererii-tip de acord de principiu si a documentelor justificative </li></ul><ul><li>5. Evaluarea de catre AIPPIMM a planurilor de afaceri admise din punct de vedere administrativ </li></ul><ul><li>6. Transmiterea instiintarii privind Aceptarea/ Respingerea la finantare </li></ul><ul><li>7. Semnare Contract de finantare/ creditare </li></ul><ul><li>8. Efectuarea cheltuielilor pentru care s-a primit aprobare </li></ul><ul><li>9. Depunere cerere de tragere din cont la banca </li></ul><ul><li>10. Certificarea cheltuielilor eligibile aprobate </li></ul><ul><li>11. Plata cheltuielilor eligibile aprobate </li></ul><ul><li>12. Monitorizare cheltuieli efectuate timp de 3 ani </li></ul>
 16. 16. Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii <ul><li>D e sfasurarea Programului </li></ul><ul><li>ETAPA a I a - Elaborarea şi publicarea broşurii: </li></ul><ul><li>„ SELECŢII DE BUNE PRACTICI ANTREPRENORIALE </li></ul><ul><li>FEMININE ÎN IMM-urile DIN ROMÂNIA” </li></ul><ul><li>ETAPA a II a - organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire antreprenorială GRATUITE pe durata a 4 zile în 8 locaţii, stabilite ulterior. </li></ul><ul><li>Numărul maxim de cursante pentru fiecare locaţie este de 30. </li></ul><ul><li>Înscrierea participantelor se va face prin completarea formularulului de înscriere on-line la cursuri, pe adresa de site www.aippimm.ro , pe parcusul a 5 zile. </li></ul><ul><li>E TAPA a III-a - organizarea campaniei de informare &quot;Zilele Femeilor Întreprinzător&quot;, având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Uniunea Europeană, competitivitatea acestora şi dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor. </li></ul>
 17. 17. Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii <ul><li>Aplicantele eligibile vor depune la sediul O.T.I.M.M.C. care organizează activităţile, sau prin e-mail, documentele justificative după cum urmează: </li></ul><ul><li>a) fotocopie a buletinului/cărţii de identitate a solicitantei; </li></ul><ul><li>b) fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii, sau după caz, adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; </li></ul><ul><li>c) Angajament de transmitere timp de 3 ani a Formularului de raportare tehnica. </li></ul><ul><li>Beneficiază de prevederile Programului femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate: </li></ul><ul><li>- au vârsta peste 18 ani; </li></ul><ul><li>- au cel puţin studii medii definitivate; </li></ul><ul><li>- s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularelor de înscriere </li></ul>
 18. 18. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - PROIECT - <ul><li>Beneficiarii Progamului </li></ul><ul><li>Operatorii economici - întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative </li></ul><ul><li>Schema de finantare: </li></ul><ul><li>AFN maximum: 80% pentru microîntreprinderi , 70% pentru întreprinderi mic i si 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. </li></ul><ul><li>Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar. </li></ul>
 19. 19. Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanta Bld. Tomis, nr. 79-81, et. 1 Web site: www.otimmccta.ro; www.aippimm.ro Tel/ fax 0241.66.12.53, 0241.66.12.54 [email_address] VA MULTUMESC!

×