ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
H ΓΛΩΣΣΑ C
Μάθηµα 17:
Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
∆ηµήτρης Ψούνης
Περιεχόµενα Μαθήµατος
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
1. Γενικά
2. Λειτουργικό Σύστηµα
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
1. Ορισµός της main µε ορίσµατα
2. Παράδειγµα µε διαφορετικό πλήθος ορισµάτων
3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου / Εξόδου
1. Ανακατεύθυνση εξόδου
2. Ανακατεύθυνση εισόδου
B. Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
1. Γενικά
3∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Στο µάθηµα αυτό το πρόγραµµα µας θα αλληλεπιδράσει µε το λειτουργικό σύστηµα.
Θα δούµε πως το πρόγραµµά µας µπορεί να λάβει ορίσµατα από την γραµµή εντολής
(DOS)
Επίσης θα δούµε πως µπορούµε να ανακατευθύνουµε την είσοδο και την έξοδο από τις
συνήθεις ροές σε αρχεία!
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
2. Λειτουργικό Σύστηµα
4∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Το λειτουργικό σύστηµα είναι το «πρόγραµµα» που τρέχει άλλα προγράµµατα:
Το πιο συνηθισµένο είναι τα “Windows” στις διάφορες εκδόσεις του, της εταιρίας Microsoft
Υπάρχουν πολλά ακόµη λειτουργικά συστήµατα όπως είναι το MAC OS, το UNIX, το
LINUX στις διάφορες εκδόσεις τους.
Ο «µπαµπάς» των Windows είναι το DOS, στο οποίο (τα αρχαία χρόνια) γραφόντουσαν
απευθείας εντολές στο λειτουργικό σύστηµα όπως για παράδειγµα:
Η εντολή “dir” που εµφανίζει τα περιεχόµενα του τρέχοντος καταλόγου.
Η εντολή “cls” που διαγράφει τα περιεχόµενα της οθόνης.
Η εντολή “cd” που αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο
Και γενικά να γράψουµε το όνοµα ενός προγράµµατος και να το τρέξουµε.
Στα Windows δίνεται η δυνατότητα να τρέξουµε εντολές µέσω της κονσόλας (όπως κάποτε
ήταν το DOS) και να τρέξουµε τα προγράµµατά µας.
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
2. Λειτουργικό Σύστηµα
5∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Για παράδειγµα, πηγαίνοντας «Εναρξη=>Γραµµή Εντολών» (start=>command prompt)
µπορούµε να τρέξουµε τις εντολές DOS.
Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται τα περιεχόµενα του καταλόγου του προηγούµενου µαθήµατος:
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
2. Λειτουργικό Σύστηµα
6∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Εδώ µπορούµε να εκτελέσουµε ένα από τα προγράµµατα γράφοντας απλά το όνοµα του:
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
1. Ορισµός της main µε ορίσµατα
7∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Υπάρχει η δυνατότητα να λαµβάνουµε τιµές από την κλήση του προγράµµατος από την γραµµή
εντολής ως εξής:
Ορίζουµε ορίσµατα γραµµής εντολής τροποποιώντας το πρωτότυπο της main:
Όπου κάνοντας κατάλληλη κλήση του προγράµµατος:
το πλήθος των συµβολοσειρών (+1) που ακολουθούν το όνοµα του προγράµµατος
αποθηκεύεται την µεταβλητή argc
τα ορίσµατα της γραµµής εντολής έχουν αποθηκευτεί ως συµβολοσειρές στις
διαδοχικές θέσεις (argv[1],argv[2],…argv[argc-1])
Η συµβολοσειρά argv[0] αποθηκεύει το όνοµα του εκτελέσιµου προγράµµατος µαζί
µε το πλήρες όνοµα του καταλόγου του αρχείου.
main(int argc, char *argv[])
{
...
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
1. Ορισµός της main µε ορίσµατα
8∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Μεταγλωττίστε το ακόλουθο πρόγραµµα:
Και εκτελέστε το από το DEV-C++. Θα παρατηρήσετε ότι εχουµε µήνυµα λάθους!
/* argc_argv.c: programma epideiksis
lipsis orismatwn apo ti grammi entolis */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
printf("Plithos = %d",argc);
printf("nOrismata = %s kai %s",argv[1],argv[2]);
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
1. Ορισµός της main µε ορίσµατα
9∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Το εκτελούµε από την γραµµή εντολής διοχετεύοντας κατάλληλα ορίσµατα! Παρατηρούµε ότι τα
ορίσµατα έχουν διοχετευτεί στο πρόγραµµα (άρα µπορούµε να το αξιοποιήσουµε στα
προγράµµατά µας)
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
2. Παράδειγµα µε διαφορετικό πλήθος ορισµάτων
10∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Το ακόλουθο πρόγραµµα επιδεικνύει την αρχικοποίηση των ορισµάτων γραµµής εντολής
ανάλογα µε τα ορίσµατα που διοχετεύουµε:
Πειραµατιστείτε µε το πρόγραµµα βάζοντας διαφορετικό πλήθος ορισµάτων γραµµής εντολής!
/* argc_argv_loop.c Epideikniei tin xrisi
orismatwn grammis entolis */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
int i;
printf("argc=%d",argc);
for (i=0; i<argc; i++)
printf("nargv[%d]=%s",i,argv[i]);
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων
11∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Επειδή τα ορίσµατα αποθηκεύονται ως συµβολοσειρές, πολύ χρήσιµη θα είναι η συνάρτηση
που έχει οριστεί στο
Η συνάρτηση παίρνει σαν όρισµα µία συµβολοσειρά (που κωδικοποιεί έναν ακέραιο) και
επιστρέφει τον ακέραιο αριθµό σε τύπο int.
To παράδειγµα της επόµενης διαφάνειας αναδεικνύει τη χρήση της atoi.
int atoi(char *s)
stdlib.h
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων
12∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Το πρόγραµµα αναδεικνύει τη χρήση της atoi:
/* atoi.c: epideikniei tin sinartisi atoi */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
int x,y;
if(argc!=3)
{
printf("Prepei na eisagete 2 orismata!");
}
else
{
x=atoi(argv[1]);
y=atoi(argv[2]);
printf("nOrismata = %d kai %d",x,y);
}
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων
13∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Αντίστοιχα ορίζονται συναρτήσεις που µετατρέπουν µια συµβολοσειρά σε άλλους τύπους
δεδοµένων:
Συναρτηση Ενέργεια Βιβλιοθήκη
int atoi(char *s) Μετατρέπει την s σε int stdlib.h
long atol(char *s) Μετατρέπει την s σε long stdlib.h
long long atoll(char *s) Μετατρέπει την s σε long long stdlib.h
double atof(char *s)
Μετατρέπει την s σε double stdlib.h
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής
4. Προχωρηµένες συναρτήσεις µετατροπής συµβολοσειράς
14∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Αντίστοιχα ορίζονται συναρτήσεις που µετατρέπουν µια συµβολοσειρά σε άλλους τύπους
δεδοµένων:
Οι συναρτήσεις αυτές δέχονται ως όρισµα µία συµβολοσειρά και την µετατρέπουν στον
αντίστοιχο τύπο δεδοµένων, αλλά:
Μέσω του δείκτη p επιστρέφουν και την υπόλοιπη συµβολοσειρά
Π.χ. αν η συµβολοσειρά που βάλει ο χρήστης είναι 0.54fd, τότε η strtod θα επιστρέψει το
0.54 και ο δείκτης p θα είναι ίσος µε τη συµβολοσειρά «fd».
To όρισµα base καθορίζει το σύστηµα αρίθµηση στο οποίο είναι γραµµένος ο αριθµός s
(π.χ. µπορεί να είναι γραµµένος στο 8-αδικό σύστηµα αρίθµησης)
Για δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης, το όρισµα µπορεί να είναι 0.
Συνάρτηση Ενέργεια Βιβλιοθήκη
double strtod( const char *s, char **p);
Μετατρέπει την s σε
double
stdlib.h
long strtol( const char *s, char **p,
int base );
Μετατρέπει την s σε
long
stdlib.h
unsigned long strtoul( const char *s,
char **p, int base );
Μετατρέπει την s σε
long long
stdlib.h
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
1. Ανακατεύθυνση Εξόδου
15∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Η ανακατεύθυνση εξόδου χρησιµοποιείται για να αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα της εξόδου
ενός προγράµµατος σε αρχείο κειµένου του υπολογιστή.
Η ανακατεύθυνση γίνεται µέσω εντολής στο λειτουργικό:
Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να «κρατάµε» τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης σε ένα αρχείο
program > ονοµα-αρχειου
stdout
stdin
file
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
1. Ανακατεύθυνση Εξόδου
16∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Για παράδειγµα έστω το ακόλουθο πρόγραµµα:
Το οποίο είναι ένα τυπικό πρόγραµµα εκτύπωση τυχαίων τριψήφιων αριθµών!
/* redirect_output.c: tha to xrisimopoiisoume
gia anakateuthinsi eksodou */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
{
int i;
srand(time(NULL));
for (i=0; i<20; i++)
printf("%dn",rand()%1000);
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
1. Ανακατεύθυνση Εξόδου
17∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Και το τρέξουµε από την κονσόλα ως εξής:
Τότε δεν θα παρατηρήσουµε κάποια έξοδο στην οθόνη:
redirect_output > file.txt
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
1. Ανακατεύθυνση Εξόδου
18∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
∆ιότι η έξοδος θα έχει ανακατευθυνθεί από την stdout στο αρχείο κειµένου file.txt
(To οποίο µπορούµε να χειριστούµε πλέον ως ένα ακόµη αρχείο κειµένου!)
Έτσι π.χ. αν το ανοίξουµε θα δούµε το αποτέλεσµα των ενεργειών µας:
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
2. Ανακατεύθυνση Εισόδου
19∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Η ανακατεύθυνση εισόδου χρησιµοποιείται για να µην διαβάζονται τα δεδοµένα από την stdin
αλλά π.χ. από ένα αρχείο!
Η ανακατεύθυνση γίνεται µέσω εντολής στο λειτουργικό:
Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να διαβάζουµε τα δεδοµένα από αρχείο.
program < ονοµα-αρχειου
stdout
stdin
file
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
2. Ανακατεύθυνση Εισόδου
20∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Το ακόλουθο πρόγραµµα θα αρχικοποιούσε από την είσοδο έναν πίνακα 20 ακεραίων:
/* redirect_input.c: tha to xrisimopoiisoume
gia anakateuthinsi eisodou */
#include <stdio.h>
#define N 20
main()
{
int i;
int array[N];
for (i=0; i<N; i++)
{
printf("Dwse ton epomeno arithmo: ");
scanf("%d", &array[i]);
}
printf("nPeriexomena Pinaka: ");
for (i=0; i<N; i++)
printf("%d ",array[i]);
}
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
2. Ανακατεύθυνση Εισόδου
21∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Και το τρέξουµε από την κονσόλα ως εξής:
Τότε θα παρατηρήσουµε την εξής έξοδο:
redirect_input < file.txt
A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό
4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου
2. Ανακατεύθυνση Εισόδου
22∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Συνεπώς ο πίνακας µας αρχικοποιείται µε τις τιµές που υπάρχουν στο αρχείο!:
Παρατηρήσεις:
1. Η ανακατεύθυνση εισόδου – εξόδου είναι µέρος του λειτουργικού συστήµατος (Windows,
UNIX) κ.λπ. και όχι µέρος της C
1. Για το λόγο αυτό δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω στη µελέτη αυτή.
2. Για περισσότερα απαιτείται µελέτη των λειτουργικών συστηµάτων.
2. Επίσης αν και φαίνεται πολύ ελκυστική διότι πλέον δεν θα χρειάζεται η πληκτρολόγηση της
εισόδου,
• Θα προτιµήσουµε την χρησιµοποίηση έτοιµων συναρτήσεων που µας παρέχει η C για τον
χειρισµό αρχείων (όπως π.χ. η fprintf και η fscanf) τις οποίες και θα µελετήσουµε σε
επόµενο µάθηµα
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1: ∆ιαχείριση Συµβολοσειρών
23∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο:
1. Θα διαβάζει από τα ορίσµατα γραµµής εντολής ακεραίους αριθµούς
2. Θα δεσµεύει δυναµικά έναν πίνακα τόσων θέσεων όσα και τα ορίσµατα που δέχθηκε
3. Θα ταξινοµεί τον πίνακα µε χρήση της insertion-sort
4. Θα τυπώνει τον ταξινοµηµένο πίνακα.
Υποδείξεις:
1. Το µέγεθος του πίνακα θα είναι ίσο µε argc-1
2. Χρησιµοποιήστε την υλοποίηση της insertion-sort που κατασκευάσαµε στο µάθηµα
«Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 3: Ταξινόµηση Πίνακα»
3. Μην ξεχάσετε να απελευθερώσετε τη µνήµη που δεσµεύσατε δυναµικά.
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2: Κατασκευή ενός medium
24∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
Προσληφθήκαµε ως προγραµµατιστές στην εταιρία προβλέψεων «Μπάµπα Βάνγκα» ώστε να
γράψουµε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει µέσω ορισµάτων γραµµής εντολής: Το όνοµα, το
επώνυµο, την ηλικία και το ύψος ενός ατόµου (µε αυτήν τη σειρά) και:
1. Θα υπολογίζει τον λεξάριθµο του ονόµατος (άθροισµα των αντίστοιχων αριθµών (Α=1, B=2,
C=3 κ.λπ.))
2. Θα υπολογίζει τον λεξάριθµο του επωνύµου (οµοίως µε το όνοµα)
3. Θα πολλαπλασιάζει την ηλικία επί 10
4. Θα πολλαπλασιάζει το ύψος επί 100
5. Θα αθροίζει τα επιµέρους αποτελέσµατα
Έπειτα το πρόγραµµα-Μπάµπα θα προβλέπει µε βάση το αποτέλεσµα:
• Αν είναι µεταξύ 1 και 300: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Σεισµός και Καταποντισµός»
• Αν είναι µεταξύ 301 και 600: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Λιµός και Πόλεµος»
• Αν είναι µεταξύ 601 και 1000: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Αρρώστια και Κασίδα»
• Αν είναι πάνω από 1000: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: ∆ώσε άλλα 100 ευρώ», τυχαία θα
επιλέγει έναν αριθµό από το 1 έως το 1000 και θα τυπώνει το ανάλογο µήνυµα.
1 of 24

Recommended

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 Dimitris Psounis
5.2K views27 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥDimitris Psounis
4K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣDimitris Psounis
7.7K views35 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣDimitris Psounis
17.5K views26 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 Dimitris Psounis
7.1K views17 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
9.7K views34 slides

More Related Content

What's hot

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣDimitris Psounis
15.3K views34 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views15 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 Dimitris Psounis
4.2K views27 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Dimitris Psounis
7.3K views29 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 Dimitris Psounis
3.4K views40 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
8.2K views34 slides

What's hot(20)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis4.2K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Dimitris Psounis7.3K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
Dimitris Psounis3.4K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis12.9K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Dimitris Psounis4.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Viewers also liked

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.2K views6 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views3 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3K views13 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views4 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.4K views12 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥDimitris Psounis
2K views4 slides

Viewers also liked(11)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Dimitris Psounis2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis5.2K views

Similar to ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CDimitris Psounis
2.3K views33 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
6.4K views21 slides
Lecture 1 by
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1leonbont
14 views36 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15Dimitris Psounis
960 views5 slides
διαγωνισματα για Slideshare by
διαγωνισματα για Slideshareδιαγωνισματα για Slideshare
διαγωνισματα για Slidesharevmantza
2.3K views10 slides
Python. 1 1 σχεδίαση και συγγραφή κώδικα by
Python. 1 1 σχεδίαση και συγγραφή κώδικαPython. 1 1 σχεδίαση και συγγραφή κώδικα
Python. 1 1 σχεδίαση και συγγραφή κώδικαΙωάννου Γιαννάκης
518 views20 slides

Similar to ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(20)

C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
Lecture 1 by leonbont
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
leonbont14 views
διαγωνισματα για Slideshare by vmantza
διαγωνισματα για Slideshareδιαγωνισματα για Slideshare
διαγωνισματα για Slideshare
vmantza2.3K views
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation by ISSEL
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentationStelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
ISSEL237 views
Strings in Python by stzinieris
Strings in PythonStrings in Python
Strings in Python
stzinieris269 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
κεφάλαιο 02 anaptixi-2 by evaplyta
κεφάλαιο 02 anaptixi-2κεφάλαιο 02 anaptixi-2
κεφάλαιο 02 anaptixi-2
evaplyta1.3K views
Αλγόριθμοι by Maria Rozou
ΑλγόριθμοιΑλγόριθμοι
Αλγόριθμοι
Maria Rozou561 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)Dimitris Psounis
331 views9 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
17 views5 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
5 views71 slides
tmimata2711112.pdf by
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
9 views14 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
16 views10 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
17 views6 slides
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf by
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
5 views652 slides

Recently uploaded(20)

Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist17 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo93 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 • 1. H ΓΛΩΣΣΑ C Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. Περιεχόµενα Μαθήµατος A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα 1. Γενικά 2. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 1. Ορισµός της main µε ορίσµατα 2. Παράδειγµα µε διαφορετικό πλήθος ορισµάτων 3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου / Εξόδου 1. Ανακατεύθυνση εξόδου 2. Ανακατεύθυνση εισόδου B. Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα
 • 3. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα 1. Γενικά 3∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Στο µάθηµα αυτό το πρόγραµµα µας θα αλληλεπιδράσει µε το λειτουργικό σύστηµα. Θα δούµε πως το πρόγραµµά µας µπορεί να λάβει ορίσµατα από την γραµµή εντολής (DOS) Επίσης θα δούµε πως µπορούµε να ανακατευθύνουµε την είσοδο και την έξοδο από τις συνήθεις ροές σε αρχεία!
 • 4. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα 2. Λειτουργικό Σύστηµα 4∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Το λειτουργικό σύστηµα είναι το «πρόγραµµα» που τρέχει άλλα προγράµµατα: Το πιο συνηθισµένο είναι τα “Windows” στις διάφορες εκδόσεις του, της εταιρίας Microsoft Υπάρχουν πολλά ακόµη λειτουργικά συστήµατα όπως είναι το MAC OS, το UNIX, το LINUX στις διάφορες εκδόσεις τους. Ο «µπαµπάς» των Windows είναι το DOS, στο οποίο (τα αρχαία χρόνια) γραφόντουσαν απευθείας εντολές στο λειτουργικό σύστηµα όπως για παράδειγµα: Η εντολή “dir” που εµφανίζει τα περιεχόµενα του τρέχοντος καταλόγου. Η εντολή “cls” που διαγράφει τα περιεχόµενα της οθόνης. Η εντολή “cd” που αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο Και γενικά να γράψουµε το όνοµα ενός προγράµµατος και να το τρέξουµε. Στα Windows δίνεται η δυνατότητα να τρέξουµε εντολές µέσω της κονσόλας (όπως κάποτε ήταν το DOS) και να τρέξουµε τα προγράµµατά µας.
 • 5. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 2. Λειτουργικό Σύστηµα 5∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Για παράδειγµα, πηγαίνοντας «Εναρξη=>Γραµµή Εντολών» (start=>command prompt) µπορούµε να τρέξουµε τις εντολές DOS. Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται τα περιεχόµενα του καταλόγου του προηγούµενου µαθήµατος:
 • 6. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 2. Λειτουργικό Σύστηµα 6∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Εδώ µπορούµε να εκτελέσουµε ένα από τα προγράµµατα γράφοντας απλά το όνοµα του:
 • 7. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 1. Ορισµός της main µε ορίσµατα 7∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Υπάρχει η δυνατότητα να λαµβάνουµε τιµές από την κλήση του προγράµµατος από την γραµµή εντολής ως εξής: Ορίζουµε ορίσµατα γραµµής εντολής τροποποιώντας το πρωτότυπο της main: Όπου κάνοντας κατάλληλη κλήση του προγράµµατος: το πλήθος των συµβολοσειρών (+1) που ακολουθούν το όνοµα του προγράµµατος αποθηκεύεται την µεταβλητή argc τα ορίσµατα της γραµµής εντολής έχουν αποθηκευτεί ως συµβολοσειρές στις διαδοχικές θέσεις (argv[1],argv[2],…argv[argc-1]) Η συµβολοσειρά argv[0] αποθηκεύει το όνοµα του εκτελέσιµου προγράµµατος µαζί µε το πλήρες όνοµα του καταλόγου του αρχείου. main(int argc, char *argv[]) { ... }
 • 8. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 1. Ορισµός της main µε ορίσµατα 8∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Μεταγλωττίστε το ακόλουθο πρόγραµµα: Και εκτελέστε το από το DEV-C++. Θα παρατηρήσετε ότι εχουµε µήνυµα λάθους! /* argc_argv.c: programma epideiksis lipsis orismatwn apo ti grammi entolis */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { printf("Plithos = %d",argc); printf("nOrismata = %s kai %s",argv[1],argv[2]); }
 • 9. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 1. Ορισµός της main µε ορίσµατα 9∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Το εκτελούµε από την γραµµή εντολής διοχετεύοντας κατάλληλα ορίσµατα! Παρατηρούµε ότι τα ορίσµατα έχουν διοχετευτεί στο πρόγραµµα (άρα µπορούµε να το αξιοποιήσουµε στα προγράµµατά µας)
 • 10. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 2. Παράδειγµα µε διαφορετικό πλήθος ορισµάτων 10∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Το ακόλουθο πρόγραµµα επιδεικνύει την αρχικοποίηση των ορισµάτων γραµµής εντολής ανάλογα µε τα ορίσµατα που διοχετεύουµε: Πειραµατιστείτε µε το πρόγραµµα βάζοντας διαφορετικό πλήθος ορισµάτων γραµµής εντολής! /* argc_argv_loop.c Epideikniei tin xrisi orismatwn grammis entolis */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { int i; printf("argc=%d",argc); for (i=0; i<argc; i++) printf("nargv[%d]=%s",i,argv[i]); }
 • 11. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων 11∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Επειδή τα ορίσµατα αποθηκεύονται ως συµβολοσειρές, πολύ χρήσιµη θα είναι η συνάρτηση που έχει οριστεί στο Η συνάρτηση παίρνει σαν όρισµα µία συµβολοσειρά (που κωδικοποιεί έναν ακέραιο) και επιστρέφει τον ακέραιο αριθµό σε τύπο int. To παράδειγµα της επόµενης διαφάνειας αναδεικνύει τη χρήση της atoi. int atoi(char *s) stdlib.h
 • 12. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων 12∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Το πρόγραµµα αναδεικνύει τη χρήση της atoi: /* atoi.c: epideikniei tin sinartisi atoi */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { int x,y; if(argc!=3) { printf("Prepei na eisagete 2 orismata!"); } else { x=atoi(argv[1]); y=atoi(argv[2]); printf("nOrismata = %d kai %d",x,y); } }
 • 13. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 3. Μετατροπή συµβολοσειράς σε άλλο τύπο δεδοµένων 13∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Αντίστοιχα ορίζονται συναρτήσεις που µετατρέπουν µια συµβολοσειρά σε άλλους τύπους δεδοµένων: Συναρτηση Ενέργεια Βιβλιοθήκη int atoi(char *s) Μετατρέπει την s σε int stdlib.h long atol(char *s) Μετατρέπει την s σε long stdlib.h long long atoll(char *s) Μετατρέπει την s σε long long stdlib.h double atof(char *s) Μετατρέπει την s σε double stdlib.h
 • 14. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 3. Ορίσµατα Γραµµής Εντολής 4. Προχωρηµένες συναρτήσεις µετατροπής συµβολοσειράς 14∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Αντίστοιχα ορίζονται συναρτήσεις που µετατρέπουν µια συµβολοσειρά σε άλλους τύπους δεδοµένων: Οι συναρτήσεις αυτές δέχονται ως όρισµα µία συµβολοσειρά και την µετατρέπουν στον αντίστοιχο τύπο δεδοµένων, αλλά: Μέσω του δείκτη p επιστρέφουν και την υπόλοιπη συµβολοσειρά Π.χ. αν η συµβολοσειρά που βάλει ο χρήστης είναι 0.54fd, τότε η strtod θα επιστρέψει το 0.54 και ο δείκτης p θα είναι ίσος µε τη συµβολοσειρά «fd». To όρισµα base καθορίζει το σύστηµα αρίθµηση στο οποίο είναι γραµµένος ο αριθµός s (π.χ. µπορεί να είναι γραµµένος στο 8-αδικό σύστηµα αρίθµησης) Για δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης, το όρισµα µπορεί να είναι 0. Συνάρτηση Ενέργεια Βιβλιοθήκη double strtod( const char *s, char **p); Μετατρέπει την s σε double stdlib.h long strtol( const char *s, char **p, int base ); Μετατρέπει την s σε long stdlib.h unsigned long strtoul( const char *s, char **p, int base ); Μετατρέπει την s σε long long stdlib.h
 • 15. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 1. Ανακατεύθυνση Εξόδου 15∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Η ανακατεύθυνση εξόδου χρησιµοποιείται για να αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα της εξόδου ενός προγράµµατος σε αρχείο κειµένου του υπολογιστή. Η ανακατεύθυνση γίνεται µέσω εντολής στο λειτουργικό: Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να «κρατάµε» τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης σε ένα αρχείο program > ονοµα-αρχειου stdout stdin file
 • 16. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 1. Ανακατεύθυνση Εξόδου 16∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Για παράδειγµα έστω το ακόλουθο πρόγραµµα: Το οποίο είναι ένα τυπικό πρόγραµµα εκτύπωση τυχαίων τριψήφιων αριθµών! /* redirect_output.c: tha to xrisimopoiisoume gia anakateuthinsi eksodou */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> main() { int i; srand(time(NULL)); for (i=0; i<20; i++) printf("%dn",rand()%1000); }
 • 17. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 1. Ανακατεύθυνση Εξόδου 17∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Και το τρέξουµε από την κονσόλα ως εξής: Τότε δεν θα παρατηρήσουµε κάποια έξοδο στην οθόνη: redirect_output > file.txt
 • 18. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 1. Ανακατεύθυνση Εξόδου 18∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα ∆ιότι η έξοδος θα έχει ανακατευθυνθεί από την stdout στο αρχείο κειµένου file.txt (To οποίο µπορούµε να χειριστούµε πλέον ως ένα ακόµη αρχείο κειµένου!) Έτσι π.χ. αν το ανοίξουµε θα δούµε το αποτέλεσµα των ενεργειών µας:
 • 19. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 2. Ανακατεύθυνση Εισόδου 19∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Η ανακατεύθυνση εισόδου χρησιµοποιείται για να µην διαβάζονται τα δεδοµένα από την stdin αλλά π.χ. από ένα αρχείο! Η ανακατεύθυνση γίνεται µέσω εντολής στο λειτουργικό: Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να διαβάζουµε τα δεδοµένα από αρχείο. program < ονοµα-αρχειου stdout stdin file
 • 20. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 2. Ανακατεύθυνση Εισόδου 20∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Το ακόλουθο πρόγραµµα θα αρχικοποιούσε από την είσοδο έναν πίνακα 20 ακεραίων: /* redirect_input.c: tha to xrisimopoiisoume gia anakateuthinsi eisodou */ #include <stdio.h> #define N 20 main() { int i; int array[N]; for (i=0; i<N; i++) { printf("Dwse ton epomeno arithmo: "); scanf("%d", &array[i]); } printf("nPeriexomena Pinaka: "); for (i=0; i<N; i++) printf("%d ",array[i]); }
 • 21. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 2. Ανακατεύθυνση Εισόδου 21∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Και το τρέξουµε από την κονσόλα ως εξής: Τότε θα παρατηρήσουµε την εξής έξοδο: redirect_input < file.txt
 • 22. A. Επικοινωνία µε το Λειτουργικό 4. Ανακατεύθυνση Εισόδου-Εξόδου 2. Ανακατεύθυνση Εισόδου 22∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Συνεπώς ο πίνακας µας αρχικοποιείται µε τις τιµές που υπάρχουν στο αρχείο!: Παρατηρήσεις: 1. Η ανακατεύθυνση εισόδου – εξόδου είναι µέρος του λειτουργικού συστήµατος (Windows, UNIX) κ.λπ. και όχι µέρος της C 1. Για το λόγο αυτό δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω στη µελέτη αυτή. 2. Για περισσότερα απαιτείται µελέτη των λειτουργικών συστηµάτων. 2. Επίσης αν και φαίνεται πολύ ελκυστική διότι πλέον δεν θα χρειάζεται η πληκτρολόγηση της εισόδου, • Θα προτιµήσουµε την χρησιµοποίηση έτοιµων συναρτήσεων που µας παρέχει η C για τον χειρισµό αρχείων (όπως π.χ. η fprintf και η fscanf) τις οποίες και θα µελετήσουµε σε επόµενο µάθηµα
 • 23. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 1: ∆ιαχείριση Συµβολοσειρών 23∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο: 1. Θα διαβάζει από τα ορίσµατα γραµµής εντολής ακεραίους αριθµούς 2. Θα δεσµεύει δυναµικά έναν πίνακα τόσων θέσεων όσα και τα ορίσµατα που δέχθηκε 3. Θα ταξινοµεί τον πίνακα µε χρήση της insertion-sort 4. Θα τυπώνει τον ταξινοµηµένο πίνακα. Υποδείξεις: 1. Το µέγεθος του πίνακα θα είναι ίσο µε argc-1 2. Χρησιµοποιήστε την υλοποίηση της insertion-sort που κατασκευάσαµε στο µάθηµα «Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 3: Ταξινόµηση Πίνακα» 3. Μην ξεχάσετε να απελευθερώσετε τη µνήµη που δεσµεύσατε δυναµικά.
 • 24. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 2: Κατασκευή ενός medium 24∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 17: Είσοδος/Έξοδος: Επικοινωνία µε το Λειτουργικό Σύστηµα Προσληφθήκαµε ως προγραµµατιστές στην εταιρία προβλέψεων «Μπάµπα Βάνγκα» ώστε να γράψουµε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει µέσω ορισµάτων γραµµής εντολής: Το όνοµα, το επώνυµο, την ηλικία και το ύψος ενός ατόµου (µε αυτήν τη σειρά) και: 1. Θα υπολογίζει τον λεξάριθµο του ονόµατος (άθροισµα των αντίστοιχων αριθµών (Α=1, B=2, C=3 κ.λπ.)) 2. Θα υπολογίζει τον λεξάριθµο του επωνύµου (οµοίως µε το όνοµα) 3. Θα πολλαπλασιάζει την ηλικία επί 10 4. Θα πολλαπλασιάζει το ύψος επί 100 5. Θα αθροίζει τα επιµέρους αποτελέσµατα Έπειτα το πρόγραµµα-Μπάµπα θα προβλέπει µε βάση το αποτέλεσµα: • Αν είναι µεταξύ 1 και 300: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Σεισµός και Καταποντισµός» • Αν είναι µεταξύ 301 και 600: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Λιµός και Πόλεµος» • Αν είναι µεταξύ 601 και 1000: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: Αρρώστια και Κασίδα» • Αν είναι πάνω από 1000: Θα τυπώνει «Η Μπάµπα λέει: ∆ώσε άλλα 100 ευρώ», τυχαία θα επιλέγει έναν αριθµό από το 1 έως το 1000 και θα τυπώνει το ανάλογο µήνυµα.