ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
H C
17:
/ :
! "
# $ !
A.
1.
2.
3.
1. main
2.
3. ! "
4. # / $
1. # $
2. #
B. #
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
A.
1.
,! "#$ # % & '&# ( )#$* +
%% % % .
& % ' ! %!
(DOS)
(
! ( $ !
A.
2.
-! "#$ # % & '&# ( )#$* +
) % « » ($ %% :
) ( “Windows” * , Microsoft
+ $ %% % ! MAC OS, UNIX,
LINUX * .
, « » Windows DOS, ( $ $ ) *
%( % :
- %! “dir” * . $ ($ % .
- %! “cls” * $ .
- %! “cd” %% . ($ %
/ 0 ( .
Windows ( %( ( % (
! DOS) ( .
A.
2.
.! "#$ # % & '&# ( )#$* +
, « => ! %1 » (start=>command prompt)
( %( DOS.
* $ % ! :
A.
2.
/! "#$ # % & '&# ( )#$* +
1 %( ( * % :
A.
3. , ! %!
1. , main
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
+ $ % ' ( %! !
%! ! :
, . ! %! 1 main:
2 %% % %! :
! % (+1) %
'% ! argc
($ ' % (
$ ( ( (argv[1],argv[2],…argv[argc-1])
- ' % argv[0] %( .
%! % $ .
main(int argc, char *argv[])
{
...
}
A.
3. , ! %!
1. , main
0! "#$ # % & '&# ( )#$* +
% % :
/ %( DEV-C++. & ! $ ! % !
/* argc_argv.c: programma epideiksis
lipsis orismatwn apo ti grammi entolis */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
printf("Plithos = %d",argc);
printf("nOrismata = %s kai %s",argv[1],argv[2]);
}
A.
3. , ! %!
1. , main
1! "#$ # % & '&# ( )#$* +
) % ! %! $ %% % ! #
($ $ ( !
)
A.
3. , ! %!
2. # * %!
2! "#$ # % & '&# ( )#$* +
) % $ ! %!
% $ :
# ' . * %! ! %! !
/* argc_argv_loop.c Epideikniei tin xrisi
orismatwn grammis entolis */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
int i;
printf("argc=%d",argc);
for (i=0; i<argc; i++)
printf("nargv[%d]=%s",i,argv[i]);
}
A.
3. , ! %!
3. ! ' % %% (
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
! ' % ( , % $ !
($
- ' % ( ( ( )
(* ( int.
To * $ ! atoi.
int atoi(char *s)
stdlib.h
A.
3. , ! %!
3. ! ' % %% (
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
) $ ! atoi:
/* atoi.c: epideikniei tin sinartisi atoi */
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
int x,y;
if(argc!=3)
{
printf("Prepei na eisagete 2 orismata!");
}
else
{
x=atoi(argv[1]);
y=atoi(argv[2]);
printf("nOrismata = %d kai %d",x,y);
}
}
A.
3. , ! %!
3. ! ' % %% (
,! "#$ # % & '&# ( )#$* +
$ . ! ( ' % %%
( :
" & !
int atoi(char *s) ( s int stdlib.h
long atol(char *s) ( s long stdlib.h
long long atoll(char *s) ( s long long stdlib.h
double atof(char *s)
( s double stdlib.h
A.
3. , ! %!
4. # $ ( ! ! ' %
-! "#$ # % & '&# ( )#$* +
$ . ! ( ' % %%
( :
, ! ( ($ ' % (
$ ( , %% :
( p (* % ' %
#.$. ' % ' % $ ! 0.54fd, strtod (0
0.54 p ' % «fd».
To base . ( s
( .$. ( 8- )
, 0.
" & !
double strtod( const char *s, char **p);
( s
double
stdlib.h
long strtol( const char *s, char **p,
int base );
( s
long
stdlib.h
unsigned long strtoul( const char *s,
char **p, int base );
( s
long long
stdlib.h
A.
4. -
1.
.! "#$ # % & '&# ( )#$* +
- $ %(
$ ( % !.
- ( %! % :
« » %( (% ( $
program > -
stdout
stdin
file
A.
4. -
1.
/! "#$ # % & '&# ( )#$* +
( % :
) ( $ 0!* 1 !
/* redirect_output.c: tha to xrisimopoiisoume
gia anakateuthinsi eksodou */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
{
int i;
srand(time(NULL));
for (i=0; i<20; i++)
printf("%dn",rand()%1000);
}
A.
4. -
1.
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
/ ( % ! :
) ! ( :
redirect_output > file.txt
A.
4. -
1.
0! "#$ # % & '&# ( )#$* +
( ($ stdout $ ( file.txt
(To $ %( ( $ ( !)
.$. (% 1 :
A.
4. -
2.
1! "#$ # % & '&# ( )#$* +
- $ ' . ( stdin
%% .$. ( $ !
- ( %! % :
' . ( $ .
program < -
stdout
stdin
file
A.
4. -
2.
2! "#$ # % & '&# ( )#$* +
) % $ ( 20 :
/* redirect_input.c: tha to xrisimopoiisoume
gia anakateuthinsi eisodou */
#include <stdio.h>
#define N 20
main()
{
int i;
int array[N];
for (i=0; i<N; i++)
{
printf("Dwse ton epomeno arithmo: ");
scanf("%d", &array[i]);
}
printf("nPeriexomena Pinaka: ");
for (i=0; i<N; i++)
printf("%d ",array[i]);
}
A.
4. -
2.
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
/ ( % ! :
) ! ! ( :
redirect_input < file.txt
A.
4. -
2.
! "#$ # % & '&# ( )#$* +
1 $ ( $ $ !:
:
1. - – ( % ! (Windows,
UNIX) .% . $ ( C
1. % ( %( !.
2. %( % 1 .
2. * % % ! %( $ . % %
,
• & ! $ ( ! ($ C
$ $ ( .$. fprintf fscanf) % !
3. !
* ! 1: $ ' % 1
,! "#$ # % & '&# ( )#$* +
0 ( :
1. & ' . ! %!
2. & ( ( ($
3. & $ ! insertion-sort
4. & 1 ( .
' $ :
1. ) ( argc-1
2. 4 ! % insertion-sort
« % C – 3: ) # »
3. $ % 1 ! .
3. !
* ! 2: / ! medium
-! "#$ # % & '&# ( )#$* +
# % * ! ( '%(0 « 3 » 1
0 ( ' . ( ! %! : ) ,
1 , % 0 ( ! ) :
1. & % . % ( $ 1 ( =1, B=2,
C=3 .% .))
2. & % . % ( )
3. & %% % . % 10
4. & %% % . 0 100
5. & . ( %(
- '%( ' (% :
• 1 300: & 1 «- %( : / »
• 301 600: & 1 «- %( : # % »
• 601 1000: & 1 «- %( : 1 / »
• 1000: & 1 «- %( : 1 %% 100 1», $
%( ( 1 ( 1000 1 % ! .
1 of 6

Recommended

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6Dimitris Psounis
5.8K views9 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.7K views7 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
484 views9 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views7 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.8K views10 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗDimitris Psounis
4.7K views5 slides

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views8 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
10.7K views6 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3K views13 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση) by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
6.9K views6 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥDimitris Psounis
2K views4 slides

What's hot(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis10.7K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis6.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Dimitris Psounis2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis10.8K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views

Viewers also liked

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDimitris Psounis
3K views24 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views4 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views3 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑDimitris Psounis
3.5K views12 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Dimitris Psounis
4.3K views14 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3Dimitris Psounis
5.6K views52 slides

Viewers also liked(17)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Dimitris Psounis4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Dimitris Psounis4.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis7.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis12.9K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
Dimitris Psounis3.4K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Dimitris Psounis7.3K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CDimitris Psounis
2.3K views33 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
899 views6 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Ліцензія.pdf by
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
13 views13 slides
Про статут.pdf by
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
15 views2 slides
Виписка з реєстру.pdf by
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
12 views2 slides
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
37 views20 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
7 views4 slides
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
20 views21 slides

Recently uploaded(11)

Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c15 views
Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c12 views
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu37 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d620 views
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c10 views
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
JosephinRickmann61 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c15 views
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. H C 17: / : ! " # $ ! A. 1. 2. 3. 1. main 2. 3. ! " 4. # / $ 1. # $ 2. # B. # ! "#$ # % & '&# ( )#$* + A. 1. ,! "#$ # % & '&# ( )#$* + %% % % . & % ' ! %! (DOS) ( ! ( $ ! A. 2. -! "#$ # % & '&# ( )#$* + ) % « » ($ %% : ) ( “Windows” * , Microsoft + $ %% % ! MAC OS, UNIX, LINUX * . , « » Windows DOS, ( $ $ ) * %( % : - %! “dir” * . $ ($ % . - %! “cls” * $ . - %! “cd” %% . ($ % / 0 ( . Windows ( %( ( % ( ! DOS) ( .
 • 2. A. 2. .! "#$ # % & '&# ( )#$* + , « => ! %1 » (start=>command prompt) ( %( DOS. * $ % ! : A. 2. /! "#$ # % & '&# ( )#$* + 1 %( ( * % : A. 3. , ! %! 1. , main ! "#$ # % & '&# ( )#$* + + $ % ' ( %! ! %! ! : , . ! %! 1 main: 2 %% % %! : ! % (+1) % '% ! argc ($ ' % ( $ ( ( (argv[1],argv[2],…argv[argc-1]) - ' % argv[0] %( . %! % $ . main(int argc, char *argv[]) { ... } A. 3. , ! %! 1. , main 0! "#$ # % & '&# ( )#$* + % % : / %( DEV-C++. & ! $ ! % ! /* argc_argv.c: programma epideiksis lipsis orismatwn apo ti grammi entolis */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { printf("Plithos = %d",argc); printf("nOrismata = %s kai %s",argv[1],argv[2]); }
 • 3. A. 3. , ! %! 1. , main 1! "#$ # % & '&# ( )#$* + ) % ! %! $ %% % ! # ($ $ ( ! ) A. 3. , ! %! 2. # * %! 2! "#$ # % & '&# ( )#$* + ) % $ ! %! % $ : # ' . * %! ! %! ! /* argc_argv_loop.c Epideikniei tin xrisi orismatwn grammis entolis */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { int i; printf("argc=%d",argc); for (i=0; i<argc; i++) printf("nargv[%d]=%s",i,argv[i]); } A. 3. , ! %! 3. ! ' % %% ( ! "#$ # % & '&# ( )#$* + ! ' % ( , % $ ! ($ - ' % ( ( ( ) (* ( int. To * $ ! atoi. int atoi(char *s) stdlib.h A. 3. , ! %! 3. ! ' % %% ( ! "#$ # % & '&# ( )#$* + ) $ ! atoi: /* atoi.c: epideikniei tin sinartisi atoi */ #include <stdio.h> main(int argc, char *argv[]) { int x,y; if(argc!=3) { printf("Prepei na eisagete 2 orismata!"); } else { x=atoi(argv[1]); y=atoi(argv[2]); printf("nOrismata = %d kai %d",x,y); } }
 • 4. A. 3. , ! %! 3. ! ' % %% ( ,! "#$ # % & '&# ( )#$* + $ . ! ( ' % %% ( : " & ! int atoi(char *s) ( s int stdlib.h long atol(char *s) ( s long stdlib.h long long atoll(char *s) ( s long long stdlib.h double atof(char *s) ( s double stdlib.h A. 3. , ! %! 4. # $ ( ! ! ' % -! "#$ # % & '&# ( )#$* + $ . ! ( ' % %% ( : , ! ( ($ ' % ( $ ( , %% : ( p (* % ' % #.$. ' % ' % $ ! 0.54fd, strtod (0 0.54 p ' % «fd». To base . ( s ( .$. ( 8- ) , 0. " & ! double strtod( const char *s, char **p); ( s double stdlib.h long strtol( const char *s, char **p, int base ); ( s long stdlib.h unsigned long strtoul( const char *s, char **p, int base ); ( s long long stdlib.h A. 4. - 1. .! "#$ # % & '&# ( )#$* + - $ %( $ ( % !. - ( %! % : « » %( (% ( $ program > - stdout stdin file A. 4. - 1. /! "#$ # % & '&# ( )#$* + ( % : ) ( $ 0!* 1 ! /* redirect_output.c: tha to xrisimopoiisoume gia anakateuthinsi eksodou */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> main() { int i; srand(time(NULL)); for (i=0; i<20; i++) printf("%dn",rand()%1000); }
 • 5. A. 4. - 1. ! "#$ # % & '&# ( )#$* + / ( % ! : ) ! ( : redirect_output > file.txt A. 4. - 1. 0! "#$ # % & '&# ( )#$* + ( ($ stdout $ ( file.txt (To $ %( ( $ ( !) .$. (% 1 : A. 4. - 2. 1! "#$ # % & '&# ( )#$* + - $ ' . ( stdin %% .$. ( $ ! - ( %! % : ' . ( $ . program < - stdout stdin file A. 4. - 2. 2! "#$ # % & '&# ( )#$* + ) % $ ( 20 : /* redirect_input.c: tha to xrisimopoiisoume gia anakateuthinsi eisodou */ #include <stdio.h> #define N 20 main() { int i; int array[N]; for (i=0; i<N; i++) { printf("Dwse ton epomeno arithmo: "); scanf("%d", &array[i]); } printf("nPeriexomena Pinaka: "); for (i=0; i<N; i++) printf("%d ",array[i]); }
 • 6. A. 4. - 2. ! "#$ # % & '&# ( )#$* + / ( % ! : ) ! ! ( : redirect_input < file.txt A. 4. - 2. ! "#$ # % & '&# ( )#$* + 1 $ ( $ $ !: : 1. - – ( % ! (Windows, UNIX) .% . $ ( C 1. % ( %( !. 2. %( % 1 . 2. * % % ! %( $ . % % , • & ! $ ( ! ($ C $ $ ( .$. fprintf fscanf) % ! 3. ! * ! 1: $ ' % 1 ,! "#$ # % & '&# ( )#$* + 0 ( : 1. & ' . ! %! 2. & ( ( ($ 3. & $ ! insertion-sort 4. & 1 ( . ' $ : 1. ) ( argc-1 2. 4 ! % insertion-sort « % C – 3: ) # » 3. $ % 1 ! . 3. ! * ! 2: / ! medium -! "#$ # % & '&# ( )#$* + # % * ! ( '%(0 « 3 » 1 0 ( ' . ( ! %! : ) , 1 , % 0 ( ! ) : 1. & % . % ( $ 1 ( =1, B=2, C=3 .% .)) 2. & % . % ( ) 3. & %% % . % 10 4. & %% % . 0 100 5. & . ( %( - '%( ' (% : • 1 300: & 1 «- %( : / » • 301 600: & 1 «- %( : # % » • 601 1000: & 1 «- %( : 1 / » • 1000: & 1 «- %( : 1 %% 100 1», $ %( ( 1 ( 1000 1 % ! .