ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ10
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στους Η/Υ
Μάθηµα 1.4:
Το ∆ιάγραµµα Ροής (Flow Chart)
∆ηµήτρης Ψούνης
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ)
2. ∆οµικά στοιχεία του ∆ΡΠ
3. Είσοδος - Έξοδος
4. Εντολές
5. ∆οµή Συνθήκης
1. Σύνθετη ∆οµή Συνθήκης
6. ∆οµή Επανάληψης
1. Εµφωλιασµένοι Βρόχοι
2. Αµυντικός Προγραµµατισµός
7. Πίνακες
Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Περιεχόµενα Μαθήµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
• Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) είναι ένα σχέδιο για την λύση ενός προβλήµατος
που αποτελείται από µία σειρά από σαφώς καθορισµένα βήµατα
• Αποτελεί δηλαδή ένα σχέδιο που υλοποιεί έναν αλγόριθµο επίλυσης ενός προβλήµατος
• Ένας αλγόριθµος (κατά τον Donald Knuth) είναι ένας επιλύτης ενός προβλήµατος µε τα εξής
χαρακτηριστικά:
• Ακρίβεια: Τα βήµατα πρέπει να είναι σαφή.
• Μοναδικότητα: Τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα είναι µοναδικά για κάθε είσοδο (δεν µπορεί
να προκύψουν διαφορετικά ενδιάµεσα αποτελέσµατα για την ίδια είσοδο)
• Αριθµός Βηµάτων: Πρέπει να είναι πεπερασµένα. ∆ηλαδή πρέπει ο αλγόριθµος κάποια
στιγµή να τελειώνει, µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων.
• Γενικότητα: Ο αλγόριθµος πρέπει να λειτουργεί για όλες τις εισόδους ενός
συγκεκριµένου τύπου.
• Είσοδος-Έξοδος: Ο αλγόριθµος πρέπει να παίρνει κάποια είσοδο και να παράγει µία
µοναδική έξοδο για κάθε είσοδο.
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
∆ηλαδή:
Η δουλειά µας είναι να ορίζουµε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που λύνουν το πρόβληµα
(κατασκευή αλγορίθµων) και το ∆ΡΠ απεικονίζει τη διαδικασία αυτή σχηµατικά.
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
2. ∆οµικά Στοιχεία του ∆ΡΠ
• Ένα ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) αποτελείται από τα εξής δοµικά στοιχεία:
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Αρχή ή Τέλος
Εντολές
Απόφαση
(Εξερχόµενα Βέλη ΝΑΙ
και ΌΧΙ)
Είσοδος ∆εδοµένων
Έξοδος ∆εδοµένων
Συνδετικό Σύµβολο Ροή (συνδετικό)
Παρατήρηση: Ένα Συµπληρωµένο ∆ιάγραµµα Ροής είναι µια βοήθεια για τον προγραµµατισµό.
Μεθοδολογικά µία κατασκευή ενός προγράµµατος αποτελείται από τρία βήµατα: (α) ∆ηµιουργία του
Αλγορίθµου, (β) ∆ηµιουργία του ∆ιαγράµµατος (είτε ∆ΡΠ είτε άλλο) (γ) Κατασκευή του
προγράµµατος σε γλώσσα προγραµµατισµού.
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
3. Είσοδος / Έξοδος
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Υποθέτουµε ότι το ∆ιάγραµµα Ροής είναι το Πρόγραµµα που τρέχει στον Υπολογιστή και ότι η
είσοδος είναι από το πληκτρολόγιο και η έξοδος είναι στην οθόνη. Έτσι τα δύο πρώτα δοµικά
στοιχεία του ∆ΡΠ είναι για την είσοδο και την έξοδο του προγράµµατος.
Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο
έναν αριθµό και έπειτα τον τυπώνει 2 φορές στην οθόνη.
Παρατήρηση: Η µεταβλητή
είναι αποθηκευτικός χώρος
στον υπολογιστή που
συγκρατεί την τιµή της
µεταβλητής
ΑΡΧΗ
∆ιάβασε x
ΤΕΛΟΣ
Παραδείγµατα (εκτέλεσης):
Είσοδος: 15
Έξοδος: 15 15
Είσοδος: 8090
Έξοδος: 8090 8090
Τύπωσε x
Τύπωσε x
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
4. Εντολές
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Οι εντολές είναι προγραµµατιστικές διαχειρίσεις µεταβλητών. H πιο συχνή είναι η εντολή
καταχώρησης (εκχώρησης) σε διάφορες παραλλαγές:
• X:=5 Απλή Καταχώρηση (αποθήκευσε την τιµή 5 στην µεταβλητή Χ)
• Χ:=4+2 Υπολογισµός και καταχώρηση (κάνε τον υπολογισµό στα δεξιά του := και έπειτα
αποθήκευσε το αποτέλεσµα στην X)
Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο
έναν αριθµό και έπειτα τυπώνει το τετράγωνό του
Παραδείγµατα (εκτέλεσης):
Είσοδος: 8
Έξοδος: 64
Είσοδος: 100
Έξοδος: 10000
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
4. Εντολές
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Οι εντολές µπορούν να γίνουν αρκετά σύνθετες. Είναι σηµαντικό ότι µία µεταβλητή είναι ένας
αποθηκευτικός χώρος µε µία τιµή και ότι γίνεται πρώτα η πράξη στα δεξιά του := και έπειτα η
εκχώρηση:
• X:=Υ+1 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Υ+1 στην µεταβλητή Χ)
• Χ:=Χ+2 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Χ+2 στην µεταβλητή Χ)
Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο
έναν αριθµό και έπειτα κάνει έναν (χωρίς συγκεκριµένο λόγο) υπολογισµό.
Παραδείγµατα (εκτέλεσης):
Είσοδος: 8
Έξοδος: 10,9
Είσοδος: 100
Έξοδος: 102,101
Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει δύο αριθµούς και τυπώνει
το άθροισµα των τετραγώνων τους.
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
4. Εντολές
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
5. ∆οµή Συνθήκης
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Η συνθήκη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Κάνει τον έλεγχο (π.χ. σύγκριση
αριθµητικών τιµών και επιστρέφει Αληθές ή Ψευδές. Εδώ µελετάµε συνήθως σχέσεις ανισοτήτων.
• Π.χ. 5>3: Επιστρέφει Αληθές και 4<2: Επιστρέφει Ψευδές
Στο ∆ΡΠ πρέπει να υπάρχει ροή από το Αληθές και το Ψευδές (βάζουµε στην αρχή του βέλους ΝΑΙ
και ΌΧΙ αντίστοιχα)
Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός
ατόµου και τυπώνει αν είναι ανήλικος ή ενήλικός.
Παραδείγµατα (εκτέλεσης):
Είσοδος: 14
Έξοδος: Ανήλικος
Είσοδος: 55
Έξοδος: Ενήλικος
Παρατήρηση: Η δοµή αυτή
προσοµοιώνει το if..else του
προγραµµατισµού
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
5. ∆οµή Συνθήκης
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Στον προγραµµατισµό έχουµε συχνά περιπτώσεις που είναι περισσότερες από δύο. Αυτό µπορεί να
προσοµοιωθεί από ένα ∆ΡΠ µέσω πολλαπλών ελέγχων.
Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός
ατόµου και τυπώνει αν είναι παιδί (<=12 ετών) ή έφηβος (13^18 ετών) ή ενήλικός (>18 ετών).
Παραδείγµατα (εκτέλεσης):
Είσοδος: 9
Έξοδος: Παιδί
Είσοδος: 13
Έξοδος: Έφηβος
Είσοδος: 23
Έξοδος: Ενήλικος
Παρατήρηση: Η δοµή αυτή
προσοµοιώνει το if...else ifAelse
του προγραµµατισµού.
Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που ζητάει από το χρήστη να
πληκτρολογήσει τον µισθό του και:
• Αν είναι µέχρι 500 ευρώ τυπώνει «∆εν έχει διακοπές»
• Αν είναι µεταξύ 500 και 1000 τυπώνει «∆ιακοπές στην Λούτσα»
• Αν είναι µεταξύ 1000 και 1500 τυπώνει «∆ιακοπές σε Νησί»
• Αν είναι παραπάνω από 1500 τυπώνει «Λες Ψέµατα»
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
5. ∆οµή Συνθήκης
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6. ∆οµή Επανάληψης
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Η επανάληψη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Επαναλαµβάνει πολλές φορές την
εκτέλεση µιας ροής υπολογισµού όσο ικανοποιείται µια συνθήκη.
Στον προγραµµατισµό υπάρχουν τρεις βασικές δοµές επανάληψης για τις οποίες θα δούµε εδώ την
υλοποίηση µε ∆ΡΠ.
Παράδειγµα: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7.
Παράδειγµα
Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49
56,63,70
Παρατήρηση: Η δοµή αυτή
προσοµοιώνει το for και το
while του προγραµµατισµού
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6. ∆οµή Επανάληψης
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Παράδειγµα 2: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7.
Παράδειγµα
Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49
56,63,70
Παρατήρηση: Η δοµή αυτή
προσοµοιώνει το do..while του
προγραµµατισµού
Άσκηση 1: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που υπολογίζει και τυπώνει το
άθροισµα των αριθµών από το 1 έως το 10
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6. ∆οµή Επανάληψης
Άσκηση 2: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που δέχεται ως είσοδο το Ν και
τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων των αριθµών από το 1 έως το Ν.
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6. ∆οµή Επανάληψης
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6.1. ∆οµή Επανάληψης (Εµφωλιασµένοι Βρόχοι)
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Παράδειγµα: Το ∆ΡΠ του σχήµατος κάνει µια ενδιαφέρουσα
εκτύπωση:
ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ
Συνεπώς εκτυπώνει 3 φορές τη συµβολοσειρά ΑΑΑΑΒ
υλοποιώντας µια διπλή επανάληψη
Παράδειγµα
Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49
56,63,70
Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει εµφωλιασµένους
βρόχους µιας γλώσσας προγραµµατισµού.
Συγκεκριµένα σε ψευδογλώσσα υλοποιεί το εξής τµήµα κώδικα:
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από I:=1 έως 3
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από J:=1 εώς 4
Τύπωσε «Α»
ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Τύπωσε «Β»
ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Παράδειγµα: Το ακόλουθο τµήµα ∆ΡΠ ελέγχει
αν η είσοδος του χρήστη αντιστοιχεί σε ένα µήνα
(άρα θα πρέπει να έχει τιµή από 1 έως 12)
Ο αµυντικός προγραµµατισµός είναι µια προγραµµατιστική τεχνική µε την οποία ελέγχεται η
εγκυρότητα των δεδοµένων εισόδου. ∆ηλαδή όταν ο χρήστης πληκτρολογεί την είσοδο, ελέγχεται αν
αυτή είναι έγκυρη. Αν είναι λάθος, τότε του ζητείται να την επαναπληκτρολογήσει. Αν είναι ορθή, τότε
προχωράµε στο κυρίως πρόγραµµα.
Παράδειγµα Εκτέλεσης
Εισάγετε µήνα: 17
Λάθος Είσοδος
Εισάγετε µήνα 11
^
Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που λαµβάνει ως είσοδο δύο αριθµούς
από το 1 εώς το 10 (εφαρµόστε αµυντικό προγραµµατισµό και έπειτα τυπώνει το άθροισµα των
τετραγώνων τους.
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
7. Πίνακες
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
Ένας πίνακας είναι µία δοµή δεδοµένων που ενοποιεί πολλές µεταβλητές ώστε να
χρησιµοποιούνται µε έναν εύκολο τρόπο.
• Οι µεταβλητές ενός µονοδιάστατου πίνακα απεικονίζονται:
Α[1], Α[2],^, Α[Ν]
• Οι µεταβλητές ενός διδιάστατου πίνακα απεικονίζονται:
Α[1,1], Α[1,2],^,Α[1,Ν]
Α[2,1], Α[2,2],^,Α[2,Ν]
^
Α[Μ,1],Α[Μ,2],^,Α[Μ,Ν]
Η διαπέραση των πινάκων γίνεται µε δοµή επανάληψης (µε απλό βρόχο των µονοδιάστατων
πινάκων και µε διπλό βρόχο των διδιάστατων πινάκων).
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προγραµµατιστικό στοιχείο και θα δούµε στις επόµενες δύο ασκήσεις
την χρήση του.
Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει από τον χρήστη έναν
αριθµό Ν, έπειτα αποθηκεύει στην i-οστή θέση του πίνακα τον αριθµό 1 / i2 και έπειτα
υπολογίζει το άθροισµα όλων των στοιχείων του πίνακα
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
7. Πίνακες
Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει το Μ και το Ν, έπειτα
διαβάζει τα ΜxN στοιχεία του πίνακα και έπειτα υπολογίζει και τυπώνει το άθροισµά τους.
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
A. Θεωρία
1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος
7. Πίνακες
1 of 21

Recommended

ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
11.4K views3 slides
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
7.3K views2 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views8 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
16.7K views40 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
5.7K views15 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
4.5K views15 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4Dimitris Psounis
5K views26 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
9.9K views29 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 Dimitris Psounis
4.6K views39 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
11.6K views43 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 Dimitris Psounis
6.8K views20 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
5.7K views20 slides

What's hot(20)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Dimitris Psounis5.3K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Dimitris Psounis17.5K views
Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψης by Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψηςΣημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψης
Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψης
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.2K views
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis3.1K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis7.1K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis9.7K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views

Viewers also liked

ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.3K views6 slides
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4Dimitris Psounis
5.1K views1 slide
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.1K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
7.4K views31 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1Dimitris Psounis
3.6K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis1.6K views
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis10.6K views

Similar to ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣDimitris Psounis
15.3K views34 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDimitris Psounis
3K views24 slides
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων by
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνNikos Michailidis
5.2K views5 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11Dimitris Psounis
4K views20 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Dimitris Psounis
8.8K views24 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣDimitris Psounis
7.7K views35 slides

Similar to ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4(20)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis5.2K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis8.8K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis7.7K views
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 - Ημερησίων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α - Δομημένος Προ... by Nickos Nickolopoulos
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 - Ημερησίων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α - Δομημένος Προ...Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 - Ημερησίων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α - Δομημένος Προ...
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 - Ημερησίων ΕΠΑΛ – Ομάδα Α - Δομημένος Προ...
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis12.9K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis5.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
Lecture 1 by leonbont
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
leonbont14 views
ανάπτυξη 2006 απ by educast
ανάπτυξη 2006 απανάπτυξη 2006 απ
ανάπτυξη 2006 απ
educast372 views
ΟΕΦΕ 2009 Θέματα by educast
ΟΕΦΕ 2009 ΘέματαΟΕΦΕ 2009 Θέματα
ΟΕΦΕ 2009 Θέματα
educast711 views
04110700 g texn_aep 2010 by educast
04110700 g texn_aep 201004110700 g texn_aep 2010
04110700 g texn_aep 2010
educast280 views
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf by Anthimos Misailidis
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdfΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
236 views33 slides
Σχολικός εκφοβισμός by
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
35 views17 slides
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx by
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
61 views59 slides
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ by
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
33 views17 slides
Επιχειρηματολογία by
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
ΕπιχειρηματολογίαDimitra Mylonaki
28 views26 slides
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
15 views38 slides

Recently uploaded(20)

Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b35 views
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou7 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ by ssuser43d27b
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b50 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 19 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

 • 1. ΠΛΗ10 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής (Flow Chart) ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) 2. ∆οµικά στοιχεία του ∆ΡΠ 3. Είσοδος - Έξοδος 4. Εντολές 5. ∆οµή Συνθήκης 1. Σύνθετη ∆οµή Συνθήκης 6. ∆οµή Επανάληψης 1. Εµφωλιασµένοι Βρόχοι 2. Αµυντικός Προγραµµατισµός 7. Πίνακες Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Περιεχόµενα Μαθήµατος
 • 3. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος • Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) είναι ένα σχέδιο για την λύση ενός προβλήµατος που αποτελείται από µία σειρά από σαφώς καθορισµένα βήµατα • Αποτελεί δηλαδή ένα σχέδιο που υλοποιεί έναν αλγόριθµο επίλυσης ενός προβλήµατος • Ένας αλγόριθµος (κατά τον Donald Knuth) είναι ένας επιλύτης ενός προβλήµατος µε τα εξής χαρακτηριστικά: • Ακρίβεια: Τα βήµατα πρέπει να είναι σαφή. • Μοναδικότητα: Τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα είναι µοναδικά για κάθε είσοδο (δεν µπορεί να προκύψουν διαφορετικά ενδιάµεσα αποτελέσµατα για την ίδια είσοδο) • Αριθµός Βηµάτων: Πρέπει να είναι πεπερασµένα. ∆ηλαδή πρέπει ο αλγόριθµος κάποια στιγµή να τελειώνει, µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων. • Γενικότητα: Ο αλγόριθµος πρέπει να λειτουργεί για όλες τις εισόδους ενός συγκεκριµένου τύπου. • Είσοδος-Έξοδος: Ο αλγόριθµος πρέπει να παίρνει κάποια είσοδο και να παράγει µία µοναδική έξοδο για κάθε είσοδο. 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος ∆ηλαδή: Η δουλειά µας είναι να ορίζουµε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που λύνουν το πρόβληµα (κατασκευή αλγορίθµων) και το ∆ΡΠ απεικονίζει τη διαδικασία αυτή σχηµατικά.
 • 4. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 2. ∆οµικά Στοιχεία του ∆ΡΠ • Ένα ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) αποτελείται από τα εξής δοµικά στοιχεία: 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Αρχή ή Τέλος Εντολές Απόφαση (Εξερχόµενα Βέλη ΝΑΙ και ΌΧΙ) Είσοδος ∆εδοµένων Έξοδος ∆εδοµένων Συνδετικό Σύµβολο Ροή (συνδετικό) Παρατήρηση: Ένα Συµπληρωµένο ∆ιάγραµµα Ροής είναι µια βοήθεια για τον προγραµµατισµό. Μεθοδολογικά µία κατασκευή ενός προγράµµατος αποτελείται από τρία βήµατα: (α) ∆ηµιουργία του Αλγορίθµου, (β) ∆ηµιουργία του ∆ιαγράµµατος (είτε ∆ΡΠ είτε άλλο) (γ) Κατασκευή του προγράµµατος σε γλώσσα προγραµµατισµού.
 • 5. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 3. Είσοδος / Έξοδος 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Υποθέτουµε ότι το ∆ιάγραµµα Ροής είναι το Πρόγραµµα που τρέχει στον Υπολογιστή και ότι η είσοδος είναι από το πληκτρολόγιο και η έξοδος είναι στην οθόνη. Έτσι τα δύο πρώτα δοµικά στοιχεία του ∆ΡΠ είναι για την είσοδο και την έξοδο του προγράµµατος. Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα τον τυπώνει 2 φορές στην οθόνη. Παρατήρηση: Η µεταβλητή είναι αποθηκευτικός χώρος στον υπολογιστή που συγκρατεί την τιµή της µεταβλητής ΑΡΧΗ ∆ιάβασε x ΤΕΛΟΣ Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 15 Έξοδος: 15 15 Είσοδος: 8090 Έξοδος: 8090 8090 Τύπωσε x Τύπωσε x
 • 6. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Οι εντολές είναι προγραµµατιστικές διαχειρίσεις µεταβλητών. H πιο συχνή είναι η εντολή καταχώρησης (εκχώρησης) σε διάφορες παραλλαγές: • X:=5 Απλή Καταχώρηση (αποθήκευσε την τιµή 5 στην µεταβλητή Χ) • Χ:=4+2 Υπολογισµός και καταχώρηση (κάνε τον υπολογισµό στα δεξιά του := και έπειτα αποθήκευσε το αποτέλεσµα στην X) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα τυπώνει το τετράγωνό του Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 8 Έξοδος: 64 Είσοδος: 100 Έξοδος: 10000
 • 7. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Οι εντολές µπορούν να γίνουν αρκετά σύνθετες. Είναι σηµαντικό ότι µία µεταβλητή είναι ένας αποθηκευτικός χώρος µε µία τιµή και ότι γίνεται πρώτα η πράξη στα δεξιά του := και έπειτα η εκχώρηση: • X:=Υ+1 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Υ+1 στην µεταβλητή Χ) • Χ:=Χ+2 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Χ+2 στην µεταβλητή Χ) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα κάνει έναν (χωρίς συγκεκριµένο λόγο) υπολογισµό. Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 8 Έξοδος: 10,9 Είσοδος: 100 Έξοδος: 102,101
 • 8. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει δύο αριθµούς και τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων τους. 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές
 • 9. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Η συνθήκη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Κάνει τον έλεγχο (π.χ. σύγκριση αριθµητικών τιµών και επιστρέφει Αληθές ή Ψευδές. Εδώ µελετάµε συνήθως σχέσεις ανισοτήτων. • Π.χ. 5>3: Επιστρέφει Αληθές και 4<2: Επιστρέφει Ψευδές Στο ∆ΡΠ πρέπει να υπάρχει ροή από το Αληθές και το Ψευδές (βάζουµε στην αρχή του βέλους ΝΑΙ και ΌΧΙ αντίστοιχα) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόµου και τυπώνει αν είναι ανήλικος ή ενήλικός. Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 14 Έξοδος: Ανήλικος Είσοδος: 55 Έξοδος: Ενήλικος Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το if..else του προγραµµατισµού
 • 10. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Στον προγραµµατισµό έχουµε συχνά περιπτώσεις που είναι περισσότερες από δύο. Αυτό µπορεί να προσοµοιωθεί από ένα ∆ΡΠ µέσω πολλαπλών ελέγχων. Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόµου και τυπώνει αν είναι παιδί (<=12 ετών) ή έφηβος (13^18 ετών) ή ενήλικός (>18 ετών). Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 9 Έξοδος: Παιδί Είσοδος: 13 Έξοδος: Έφηβος Είσοδος: 23 Έξοδος: Ενήλικος Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το if...else ifAelse του προγραµµατισµού.
 • 11. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει τον µισθό του και: • Αν είναι µέχρι 500 ευρώ τυπώνει «∆εν έχει διακοπές» • Αν είναι µεταξύ 500 και 1000 τυπώνει «∆ιακοπές στην Λούτσα» • Αν είναι µεταξύ 1000 και 1500 τυπώνει «∆ιακοπές σε Νησί» • Αν είναι παραπάνω από 1500 τυπώνει «Λες Ψέµατα» 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης
 • 12. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Η επανάληψη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Επαναλαµβάνει πολλές φορές την εκτέλεση µιας ροής υπολογισµού όσο ικανοποιείται µια συνθήκη. Στον προγραµµατισµό υπάρχουν τρεις βασικές δοµές επανάληψης για τις οποίες θα δούµε εδώ την υλοποίηση µε ∆ΡΠ. Παράδειγµα: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7. Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το for και το while του προγραµµατισµού
 • 13. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα 2: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7. Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το do..while του προγραµµατισµού
 • 14. Άσκηση 1: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που υπολογίζει και τυπώνει το άθροισµα των αριθµών από το 1 έως το 10 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης
 • 15. Άσκηση 2: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που δέχεται ως είσοδο το Ν και τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων των αριθµών από το 1 έως το Ν. 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης
 • 16. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.1. ∆οµή Επανάληψης (Εµφωλιασµένοι Βρόχοι) 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα: Το ∆ΡΠ του σχήµατος κάνει µια ενδιαφέρουσα εκτύπωση: ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ Συνεπώς εκτυπώνει 3 φορές τη συµβολοσειρά ΑΑΑΑΒ υλοποιώντας µια διπλή επανάληψη Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει εµφωλιασµένους βρόχους µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Συγκεκριµένα σε ψευδογλώσσα υλοποιεί το εξής τµήµα κώδικα: ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από I:=1 έως 3 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από J:=1 εώς 4 Τύπωσε «Α» ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ Τύπωσε «Β» ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
 • 17. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα: Το ακόλουθο τµήµα ∆ΡΠ ελέγχει αν η είσοδος του χρήστη αντιστοιχεί σε ένα µήνα (άρα θα πρέπει να έχει τιµή από 1 έως 12) Ο αµυντικός προγραµµατισµός είναι µια προγραµµατιστική τεχνική µε την οποία ελέγχεται η εγκυρότητα των δεδοµένων εισόδου. ∆ηλαδή όταν ο χρήστης πληκτρολογεί την είσοδο, ελέγχεται αν αυτή είναι έγκυρη. Αν είναι λάθος, τότε του ζητείται να την επαναπληκτρολογήσει. Αν είναι ορθή, τότε προχωράµε στο κυρίως πρόγραµµα. Παράδειγµα Εκτέλεσης Εισάγετε µήνα: 17 Λάθος Είσοδος Εισάγετε µήνα 11 ^
 • 18. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που λαµβάνει ως είσοδο δύο αριθµούς από το 1 εώς το 10 (εφαρµόστε αµυντικό προγραµµατισµό και έπειτα τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων τους. 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός
 • 19. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Ένας πίνακας είναι µία δοµή δεδοµένων που ενοποιεί πολλές µεταβλητές ώστε να χρησιµοποιούνται µε έναν εύκολο τρόπο. • Οι µεταβλητές ενός µονοδιάστατου πίνακα απεικονίζονται: Α[1], Α[2],^, Α[Ν] • Οι µεταβλητές ενός διδιάστατου πίνακα απεικονίζονται: Α[1,1], Α[1,2],^,Α[1,Ν] Α[2,1], Α[2,2],^,Α[2,Ν] ^ Α[Μ,1],Α[Μ,2],^,Α[Μ,Ν] Η διαπέραση των πινάκων γίνεται µε δοµή επανάληψης (µε απλό βρόχο των µονοδιάστατων πινάκων και µε διπλό βρόχο των διδιάστατων πινάκων). Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προγραµµατιστικό στοιχείο και θα δούµε στις επόµενες δύο ασκήσεις την χρήση του.
 • 20. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν, έπειτα αποθηκεύει στην i-οστή θέση του πίνακα τον αριθµό 1 / i2 και έπειτα υπολογίζει το άθροισµα όλων των στοιχείων του πίνακα 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες
 • 21. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει το Μ και το Ν, έπειτα διαβάζει τα ΜxN στοιχεία του πίνακα και έπειτα υπολογίζει και τυπώνει το άθροισµά τους. 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες