Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Advertisement

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  1. H C 13: . 1. 2. 3. 4. 5. 6. . 1. ! 2. 3. 4. " 5. typedef #. $ ! 1. 2. . . 1. ; !" # $ % &$ " . & !" & & ' $ , $ $ $ $ "" # . ( $ $ % ) : ( " & $ & & &. ( & & $ * & % &. ( % $ & & " & : + & ) !" ( $ ) & $ & & % + $ $ & & & simeio ( $ * & ) & $" !" , 2 $ " % $ * & " ' & # &% & ' . . 2. * & ' ' & , % ' & " " : " $ " & & : To struct " ) $" & * "# & . ,-, " % & . 1, 2,..., n !" . !" # – "# " % & . struct simeio{ int x; int y; }; struct { 1 _ 1; 2 _ 2; ... n _ _n; };
  2. . 3. O % ' main $ & & . % & & , & ' . & # !" & & ( ' $ % & ) ( & ($ main) # "# % & " " : + # ! " " " ( . ) . .: # "# "" % & ) !" . . " " : . $ & ! " " " ( . ) . . a.x=10; a.y=5; b.x=4; b.y=9; c.x=12; c.y=18; struct simeio a; a.x=5; a.y=10; struct simeio a,b,c; . 3. / $ "# & $ "# & $ $ % & & & . . .: 0 & "# & $ $ & "# & $ % & a,b,c & . , &"" % !" # , & & . . . & $ &: # "# % & , $ $ & !" ! ( . ) struct simeio{ int x; int y; } a,b,c; struct atomo{ char onoma[30]; char eponimo[30]; int ilikia; float misthos; }; . 4. $ 1 $ % & , ". " " $ " $ # & / $ " " $ $ ) : (& $ $ & % ' & %$ ). ( % & & atomo $ . . ) : struct simeio a; a.x=5; a.y=10; struct simeio a = {5,10} struct atomo sb = {"John","Doe",34,890.44}; . 5. & & . , % & & , . 2 % & " !" & & , " ! % % % & * ( $ &' &) "# % & & % ; " + # ! . . x & % & & " : ( " & " .) ! struct trigono{ struct simeio A; struct simeio B; struct simeio C; }; struct trigono TR; TR.A.x=5;
  3. . 6. ( " % $ " & % ! $ : " /* struct.c Deixnei tin vasiki leitourgia mias domis*/ #include <stdio.h> struct date{ int day; int month; int year; }; struct person{ char name[80]; char surname[80]; struct date gennisi; }; ( & * …) . 6. ( " % # main() { struct person p; printf("Dwse to onoma: "); scanf("%s", p.name); printf("Dwse to eponimo: "); scanf("%s", p.surname); printf("Dwse imera gennisis: "); scanf("%d",&p.gennisi.day); printf("Dwse mina gennisis: "); scanf("%d",&p.gennisi.month); printf("Dwse etos gennisis: "); scanf("%d",&p.gennisi.year); printf("n%s %s (%d/%d/%d)", p.name, p.surname, p.gennisi.day,p.gennisi.month,p.gennisi.year); } 3. % $ $ 1. , " $ # # & !" $ $ . ( & $ $ & % & "" % & . ) & & % bit bit % ' ! ( . . $ " & $# $ : 4 $ & # 10 5 ( " & % $ ! % ' & a !" b, % ' " : struct point a; struct point b; a.x=10; a.y=5; b=a; printf("%d %d",b.x,b.y); b.x=a.x; b.y=a.y; 3. % $ $ 2. $ $ + " $ . & $ & & % & . . . & $ ) : . & 10 !" & struct atomo & ! pinakas[0], pinakas[1],…,pinakas[9], " & ! " " ( . ) . . 1 " $ 2 " $ 52. + # " $ 5 $ & & 4 & & c struct atomo pinakas[10]; pinakas[1].ilikia=52; pinakas[3].onoma[4]='c';
  4. 3. % $ $ 2. $ $ + & & $ # % $ % . " sizeof & . ( % " % malloc $ free ) : struct atomo *pinakas; pinakas=malloc(sizeof(struct atomo)*10); if (pinakas==NULL) { printf("Adynamia desmeysis mnimis"); exit(0); } ... pinakas[0],...,pinakas[9]... free(pinakas); 3. % $ $ 2. $ $ %" , $ " $ " % struct_array.c 5 % " '# &. ( & $ $ ' . 5 % ' & $ $ $ '# . & # ' . " & # . 3. % $ $ 2. $ $ /* struct_array.c: Epeksergasia enos pinaka apo stigmiotupa domis */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define STRING_SIZE 100 struct epafi { char name[STRING_SIZE]; char phone[STRING_SIZE]; }; main() { struct epafi *pinakas; int i,N; /* 1. Eisagwgi tis diastasis toy pinaka */ printf("Dwse plithos epafwn: "); scanf("%d",&N); ( & * …) 3. % $ $ 2. $ $ /* 2. Desmeusi Mnimis */ pinakas=malloc(sizeof(struct epafi)*N); if (!pinakas) { printf("Adynamia desmeusis mnimis"); exit(0); } /*3. Diavasma epafwn */ fflush(stdin); for (i=0; i<N; i++) { printf("Dwse onomatepwnimo %d-ou atomou: ",i+1); gets(pinakas[i].name); printf("Dwse tilefwno %d-ou atomou: ",i+1); gets(pinakas[i].phone); } ( & * …)
  5. 3. % $ $ 2. $ $ /*4. Ektypwsi epafwn */ printf("nnEPAFESn=============="); for (i=0; i<N; i++) { printf("n%d) %s (%s) ",i+1, pinakas[i].name, pinakas[i].phone); } /*5. Apodesmeusi Mnimis */ free(pinakas); } 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ 6 & * & , & $ $ & % & . + & $ & # & " $ $ . % & : + $ & & $ " & . & % & . . " " # % $ . ! struct minima{ char *p1; char *p2; }; struct minima mnm1; … p1 … mnm p2 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ + $ % $ & & # % & $ , $ "" " " malloc: $ & $ "" " . .: 4 & $ $ $ "" " # $ $ : " … p1 … mnm1 p2 mnm1.p1=malloc(10*sizeof(char)); mnm1.p2=malloc(20*sizeof(char)); strcpy(mnm1.p1, "hello"); strcpy(mnm1.p2, "world"); h e l l o 0 … w o r l d 0 … 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ "# & 2 % & $ $ & $ "" " " , . .: 1 $ % !" : # … p1 … mnm2 p2 k a l i m e r a 0 … k o s m e 0 … struct minima mnm2; mnm2.p1=malloc(10*sizeof(char)); mnm2.p2=malloc(20*sizeof(char)); strcpy(mnm2.p1, "kalimera"); strcpy(mnm2.p2, "kosme");
  6. 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ . & ! % 7 & $ # : $ " % ' & ! " # mnm1 mnm2, % bit bit % ' , " $ % ' & & & . ( $ : mnm2=mnm1; … p1 … mnm1 p2 h e l l o 0 … w o r l d 0 … … … mnm2 1 & ! p1 p2 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ , % $ & % ' $ & ) % ' "# ) : $ $ & & . strcpy(mnm2.p1,mnm1.p1); strcpy(mnm2.p2,mnm1.p2); … p1 … mnm1 p2 h e l l o 0 … w o r l d 0 … … … mnm2 p1 p2 h e l l o 0 … w o r l d 0 … 3. % $ $ 3. $ $ 1. $ " ! • $ & % ' & " $ # , & $ . • % , & ' ! 3. % $ $ 3. $ $ 2. $ & & 0 "# & $ & % & , . . " : ( $ !# $ & % & 9) & ! $ " # % # ) : "" $ " ! " $ (% ' " (-) $ % " ( > ), " ( -> ) " ) : struct atomo x; struct atomo *p; p=&x; (*p).ilikia=35; p->ilikia=35; & # ! " $ : • " " ( . ) % & • $ $ ( * ) $ " ( . ) $ % & . • " ! " $ ( -> ) $ % &
  7. 3. % $ $ 4. $ & 3 ! & & & , % & # . ( & & & % & struct atomo ) : + # & $ ' % & & & & $ * & ' struct atomo. . # $ & & & & * & . + ) & " "" * " & ' . void func(struct atomo x) { ... } struct atomo func(int x, int y) { ... } 3. % $ $ 5. $ " typedef + " & ' & ' & $ " ) $" struct. " typedef $ $ & & & # & % $ & % $ &" % % . . . $ " main: % ' & person % struct atomo. . . " !" % 7 & : struct atomo{ char onoma[30]; char eponimo[30]; int ilikia; float misthos; }; typedef struct atomo person; person x,y; 3. % $ $ 5. $ " typedef / $ « $ » % 7 & " typedef & . ' & $ & & # & ' & " typedef: . ( % $ " & & & $ $ & . . .: typedef struct{ char onoma[30]; char eponimo[30]; int ilikia; float misthos; } person; person x,y; . + # 1. , # (unions) , "# $ , ' " $ ' . + & & % $ " & " $ ' . % ' " % & $ % $ " ' # . % " % " & " & & , $ " ' & & $ . ! , # " , " & $ $ " % & " & . .
  8. . + # 2. % " /* union.c: Deixnei pos xrisimopoiw mia enosi */ #include <stdio.h> union shared{ char c; int i; double d; }; main() { union shared s; s.c='a'; printf("nXaraktiras: %c", s.c); printf("nAkeraios : %d", s.i); printf("nDouble : %f", s.d); s.d=10.55; printf("nXaraktiras: %c", s.c); printf("nAkeraios : %d", s.i); printf("nDouble : %f", s.d); } . $ 1. / " % +&$" # • 1 ( , ) $ B( , ) : 1. , point " & % &. 2. . $ & & & point, ! * & % & & $ ' . 3. . $ & & & , & " % * &$" & $ ' . 4. . $ & & main & & , ! * & % $ & # &$" & . & " % % $ * , & sqrt(x) # ! !" $ & math.h & " % & %# &, & pow(a,n) & ' an . $ 2. $ & 1. "# " 4 & ! " onoma, diefthinsi, arithmos, nomos. , & ! " & % 80 2. " typedef RECORD & # & & . 3. 7 & read_record : • % & RECORD ' $ " $ " %# $ "" " $ & . 4. 7 & print_record • % & RECORD $ & # & . 5. 7 main & $ & "# $ $ # % & $ & # . . $ 3. & & $ • % % ' % , # & $ ( % $ ) & & ! " % & . • ( ) " & # " ) • ( & % & $ & )
  9. . $ 4. $ & & • % % # % $ $ - % & . , % % % -=3 %% ' . . $ 5. & $ $ # • % % # $ %% '# & $ . " %% '# % . . $ 6. % ' % • % % # 1. - % ' %% ' & $ ( " % %% ' ) & % & ( x). 1. & % & ( copy_record) $ "" " . 2. % & # $ x. 3. " & # " # & $ & $ .
Advertisement