ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
∆οµές ∆εδοµένων σε C
Μάθηµα 2:
Στοίβα
∆ηµήτρης Ψούνης
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Α. Θεωρία
1. Στοίβα
1. Ορισµός Στοίβας
2. Βασικές Πράξεις
3. Υλοποίηση σε C: ∆ηλώσεις
4. Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση
5. Υλοποίηση σε C: Έλεγχοι – Κενή Στοίβα και Γεµάτη Στοίβα
6. Υλοποίηση σε C: Ώθηση Στοιχείου
7. Υλοποίηση σε C: Εξαγωγή Στοιχείου
8. Υλοποίηση σε C: Παράδειγµα
2. Εφαρµογές Στοίβας
1. Μετατροπή ∆εκαδικού σε ∆υαδικό
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
Β. Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Σηµείωση: Το µάθηµα αυτό απαιτεί να έχουν µελετηθεί τα µαθήµατα 1..14 της γλώσσας
προγραµµατισµού C.
A. Θεωρία
1. Στοίβα
1. Ορισµός Στοίβας
3∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Η «Στοίβα» είναι µια δοµή δεδοµένων µε γραµµική διάταξη στην οποία:
• Η ώθηση (push) και η εξαγωγή (pop) ενός στοιχείου, γίνεται στην κεφαλή (top) της στοίβας.
push(2)
top
top 2
top
2
6
top
2
6
4
push(6) push(4) pop()
top
2
6
push(3)
top
2
6
3
Παράδειγµα:
• Η στοίβα των πιάτων στον νεροχύτη!
Σηµαντική Ιδιότητα:
• Το τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε στη στοίβα είναι το πρώτο που θα εξαχθεί (Last In – First
Out: LIFO)
A. Θεωρία
1. Στοίβα
2. Βασικές Πράξεις
4∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Οι βασικές πράξεις σε µία στοίβα είναι:
• Αρχικοποίηση της στοίβας (init)
• Ώθηση ενός στοιχείου στην στοίβα (push)
• Εξαγωγή ενός στοιχείου από τη στοίβα (pop)
• Έλεγχος αν η στοίβα είναι κενή (empty)
• Έλεγχος αν η στοίβα είναι γεµάτη (full)
Υπάρχουν δύο υλοποιήσεις:
• Με στατικό πίνακα (σηµερινό µάθηµα)
• Με απλά συνδεδεµένη λίστα (επόµενο µάθηµα)
Θα υλοποιήσουµε στην C τη στοίβα µε έναν πίνακα N θέσεων. Πρόσθετα θα κρατάµε µία µεταβλητή
(top) που κρατάει την κεφαλή της στοίβας.
top
2
6
4
Στοίβα: Γλώσσα C
a[0]
…
a[1] a[2] a[2] a[N-1]
top=2
2 6 4
A. Θεωρία
1. Στοίβα
3. Υλοποίηση σε C: ∆ηλώσεις
5∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Οι δηλώσεις σε C είναι οι ακόλουθες:
• Η στοίβα είναι µία δοµή (struct) µε τα εξής στοιχεία:
• Ένας πίνακας µε STACK_SIZE στοιχεία
• Μία ακέραια µεταβλητή (top) που δείχνει τη θέση που βρίσκεται η κεφαλή της στοίβας µε τιµή:
• Από 0…STACK_SIZE-1 αν η στοίβα έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο
• -1 αν η στοίβα είναι άδεια.
#define STACK_SIZE 10 /* Megethos pinaka stoivas */
typedef int elem; /* typos dedomenwn stoivas */
struct stack{
elem array[STACK_SIZE]; /* pinakas stoixeiwn */
int top; /*koryfi tis stoivas */
};
typedef struct stack STACK; /* Sinwnimo tis stoivas */
…
top=2
2 6 4
Αναπαράσταση:
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
A. Θεωρία
1. Στοίβα
4. Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση Στοίβας
6∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Η αρχικοποίηση γίνεται θέτοντας την κορυφή ίση µε -1
/* ST_init(): arxikopoiei ti lista */
void ST_init(STACK *s)
{
s->top=-1;
}
…
top=??
ΠΡΙΝ:
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
…
top=-1
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
ΜΕΤΑ:
Προσοχή:
• Πάντα προτού ξεκινάµε την χρήση της στοίβας θα πρέπει να καλούµε µία φορά αυτήν τη
συνάρτηση!
A. Θεωρία
1. Στοίβα
5. Υλοποίηση σε C: Έλεγχοι – Κενή Στοίβα και Γεµάτη Στοίβα
7∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Ο έλεγχος αν η στοίβα είναι κενή (αντίστοιχα γεµάτη), γίνεται βλέποντας αν η µεταβλητή top
είναι ίση µε -1 (αντίστοιχα N-1)
/* ST_empty(): epistrefei TRUE/FALSE
* analoga me to an i stoiva einai adeia */
int ST_empty(STACK s)
{
return s.top==-1;
}
/* ST_full(): epistrefei TRUE/FALSE
* analoga me to an i stoiva einai gemati */
int ST_full(STACK s)
{
return s.top==STACK_SIZE-1;
}
5
A. Θεωρία
1. Στοίβα
6. Υλοποίηση σε C: Ώθηση Στοιχείου
8∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Η ώθηση στη στοίβα γίνεται προωθώντας το στοιχείο στη θέση top+1 (εφόσον χωράει στην στοίβα)
/* ST_push(): Eisagei to x sti stoiva s
* epistrefei TRUE: se periptwsi epitixias
* FALSE: se periptwsi apotixias */
int ST_push(STACK *s,elem x)
{
if (ST_full(*s))
return FALSE;
else
{
s->top++;
s->array[s->top]=x;
return TRUE;
}
}
…
top=2
2 6 4
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
ΠΡΙΝ: ΜΕΤΑ (π.χ. ώθηση του «5»):
…
top=3
2 6 4
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
A. Θεωρία
1. Στοίβα
6. Υλοποίηση σε C: Εξαγωγή Στοιχείου
9∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Η εξαγωγή γίνεται βγάζοντας το στοιχείο της θέσης top (εφόσον η στοίβα δεν είναι άδεια)
/* ST_pop(): Kanei eksagwgi poy einai stin korifi tis listas
* epistrefei TRUE: se periptwsi epitixias
* FALSE: se periptwsi apotixias */
int ST_pop(STACK *s,elem *x)
{
if (ST_empty(*s))
return FALSE;
else
{
*x=s->array[s->top];
s->top--;
return TRUE;
}
}
…
top=2
2 6 4
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
ΠΡΙΝ: ΜΕΤΑ:
…2 6
0 1 2 3 STACK_SIZE-1
array
top=1
*x=4
A. Θεωρία
1. Στοίβα
7. Υλοποίηση σε C: Παράδειγµα
10∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Μεταγλωττίστε και εκτελέστε το project stack.dev στο οποίο:
Το stack.h έχει τα πρωτότυπα των συναρτήσεων και την δήλωση της δοµής
Το stack.c έχει τα σώµατα των συναρτήσεων
Το stack_main.c έχει ένα πρόγραµµα που επιδεικνύει την χρήση µίας στοίβας ακεραίων.
«Παίξτε» µε το πρόγραµµα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία της στοίβας.
Υπενθύµιση:
• Το σπάσιµο ενός προγράµµατος σε επιµέρους αρχεία µελετήθηκε στο «Γλώσσα C – Μάθηµα 14:
Εµβέλεια Μεταβλητών»
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
1. Μετατροπή ∆εκαδικού σε ∆υαδικό
11∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
Υπενθύµιση:
• Για την µετατροπή από δεκαδικό σε δυαδικό κάνουµε διαδοχικές διαιρέσεις µε το 2
• Εισάγουµε τα διαδοχικά υπόλοιπα σε µία στοίβα
• Εξάγοντας από την στοίβα έχουµε τον δυαδικό αριθµό!
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Αριθµός /2 Πηλίκο Υπόλοιπο
135/2 67 1
67/2 33 1
33/2 16 1
16/2 8 0
8/2 4 0
4/2 2 0
2/2 1 0
1/2 0 1
top
1
1
1
0
0
0
0
1
1 0 0 0 0 1 1 1
(1) Σειρά
των push
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
(1) Σειρά
των push
(2) Σειρά
των pop
(2) Σειρά
των pop
Άρα (135)10=(10000111)2
ΣΤΟΙΒΑ ∆ΥΑ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
12∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
• Οι µαθηµατικές παραστάσεις που ξέρουµε γράφονται σε ενδοθεµατική µορφή (ο τελεστής είναι
εσωτερικά των αριθµών):
• π.χ.: Α+Β
• Υπάρχει και η προθεµατική µορφή (πρώτα ο τελεστής και µετά οι αριθµοί):
• Είναι: + Α Β
• Αλλά και η µεταθεµατική µορφή (πρώτα οι αριθµοί και µετά ο τελεστής):
• Είναι: Α Β +
• Π.χ. η παράσταση: (5+3)*4-2
• σε µεταθεµατική µορφή γράφεται διαδοχικά (µε βάση την προτεραιότητα):
• (5 + 3) * 4 - 2
• (5 3 +) * 4 - 2
• (5 3 +) 4 * - 2
• 5 3 + 4 * 2 -
Σηµείωση:
• Η µεταθεµατική µορφή είναι χρήσιµη στον υπολογισµό παραστάσεων στους επεξεργαστές µε
χρήση καταχωρητών και είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη διότι δεν απαιτεί την χρήση παρενθέσεων.
• Ο υπολογισµός µπορεί να γίνει εύκολα µε χρήση του «αριστερότερου» τελεστή. Αυτός θα
εφαρµόζεται στους δύο αµέσως αριστερούς του αριθµούς.
• ∆ιάβασµα 2 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα
• ∆ιάβασµα 4 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα
2
• Το σηµαντικό είναι ότι µπορούµε να υπολογίσουµε τη µεταθεµατική παράσταση µε χρήση
στοίβας ενόσω διαβάζουµε την παράσταση (χωρίς να πρέπει να την έχουµε αποθηκευµένη!)
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
13∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
2
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
4
6
• ∆ιάβασµα + (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (4 και 2). Εκτέλεση πράξης (4+2).
Εισαγωγή του αποτελέσµατος στη στοίβα
• ∆ιάβασµα 6 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
14∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
6
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
6
6
• ∆ιάβασµα 6 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα
• ∆ιάβασµα * (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (1 και 6). Εκτέλεση πράξης (1*6).
Εισαγωγή του αποτελέσµατος (6) στη στοίβα
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
15∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ:
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
6
6
ΣΤΟΙΒΑ:
6
1
1
• ∆ιάβασµα / (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (6 και 6). Εκτέλεση πράξης (6/6).
Εισαγωγή του αποτελέσµατος (1) στη στοίβα
• Ο υπολογισµός ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσµα είναι ίσο µε 1.
• Ισοδύναµα η παράσταση: 2 4 + 6 1 * /
• Αντιστοιχεί στην ενδοθεµατική παράσταση: (2+4)/(6*1) που είναι όντως ίσο µε 1.
A. Θεωρία
2. Εφαρµογές Στοίβας
2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Μορφής
16∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1: Μία στοίβα χαρακτήρων
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
17
Μετατρέψτε την βιβλιοθήκη που δηµιουργήσαµε στο µάθηµα ώστε να υλοποιείται µία στοίβα
χαρακτήρων.
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2: Μία στοίβα φοιτητών
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
18
Μετατρέψτε την βιβλιοθήκη που δηµιουργήσαµε στο µάθηµα ώστε να υλοποιείται µία στοίβα
φοιτητών!
Για κάθε φοιτητή θέλουµε να διατηρείται µία συµβολοσειρά µε το ονοµατεπώνυµό του και
ένας ακέραιος αριθµός µε το βαθµό του.
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3: Μετατροπή σε ∆υαδικό
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
19
Γράψτε ένα πρόγραµµα σε C το οποίο
Θα διαβάζει ένα θετικό ακέραιο αριθµό
Θα τον µετατρέπει σε δυαδικό µε χρήση µίας στοίβας ακεραίων όπως περιγράψαµε στο
µάθηµα.
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4: Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα
20
Γράψτε ένα πρόγραµµα σε C το οποίο
Θα διαβάζει µία παράσταση σε µεταθεµατική µορφή από την είσοδο χωρίς να την
αποθηκεύει (θα διαβάζεται χαρακτήρα-χαρακτήρα).
Χάριν απλότητος, θεωρείστε ότι ο χρήστης θα εισάγει µόνο τους τελεστές +,-,*,/ και τα
ψηφία 0..9.
Θα υπολογίζει την παράσταση χρησιµοποιώντας µία στοίβα πραγµατικών αριθµών όπως
περιγράψαµε στο µάθηµα.
1 of 20

Recommended

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 Dimitris Psounis
4.2K views27 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4Dimitris Psounis
5.8K views25 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 Dimitris Psounis
3.9K views40 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣDimitris Psounis
17.5K views26 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7Dimitris Psounis
3.2K views23 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑDimitris Psounis
3.5K views12 slides

More Related Content

What's hot

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3Dimitris Psounis
5.6K views52 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 Dimitris Psounis
5.2K views27 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Dimitris Psounis
4.3K views14 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 Dimitris Psounis
3.2K views43 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDimitris Psounis
3K views24 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 Dimitris Psounis
9.3K views19 slides

What's hot(20)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis5.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis9.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis12.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis7.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Dimitris Psounis4.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis7.1K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.2K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Dimitris Psounis5.3K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis8.8K views

Viewers also liked

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗDimitris Psounis
4.7K views5 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.9K views11 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
7.4K views41 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2Dimitris Psounis
6.3K views5 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.6K views2 slides
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1Dimitris Psounis
15.5K views2 slides

Viewers also liked(9)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views

Similar to ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2

AEPP_OEFE_2008 by
AEPP_OEFE_2008AEPP_OEFE_2008
AEPP_OEFE_2008educast
342 views5 slides
ανάπτυξη 2006 θεμ by
ανάπτυξη 2006 θεμανάπτυξη 2006 θεμ
ανάπτυξη 2006 θεμeducast
240 views5 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27Dimitris Psounis
893 views8 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
11.6K views43 slides
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1 by
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1educast
588 views5 slides
ανάπτυξη 2006 απ by
ανάπτυξη 2006 απανάπτυξη 2006 απ
ανάπτυξη 2006 απeducast
372 views11 slides

Similar to ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 (20)

AEPP_OEFE_2008 by educast
AEPP_OEFE_2008AEPP_OEFE_2008
AEPP_OEFE_2008
educast342 views
ανάπτυξη 2006 θεμ by educast
ανάπτυξη 2006 θεμανάπτυξη 2006 θεμ
ανάπτυξη 2006 θεμ
educast240 views
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1 by educast
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
educast588 views
ανάπτυξη 2006 απ by educast
ανάπτυξη 2006 απανάπτυξη 2006 απ
ανάπτυξη 2006 απ
educast372 views
ανάπτυξη 2007 θεμ by educast
ανάπτυξη 2007 θεμανάπτυξη 2007 θεμ
ανάπτυξη 2007 θεμ
educast292 views
Διαγώνισμα Υποπρογράμματα by educast
Διαγώνισμα ΥποπρογράμματαΔιαγώνισμα Υποπρογράμματα
Διαγώνισμα Υποπρογράμματα
educast996 views
Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών by Theodoros Leftheroudis
Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακώνΤεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών
Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΕΠΠ 2016 ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ by Anastasios Timotheidis
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΕΠΠ 2016 ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΕΠΠ 2016 ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΕΠΠ 2016 ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
Nikos Michailidis1.4K views
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ by educast
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσδιαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσ
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ
educast1.3K views
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis1.3K views
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9 by educast
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
educast511 views
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015: Μαθηματικά Ι - Ημερήσιων ΕΠΑΛ 21-5-2015 by Nickos Nickolopoulos
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015: Μαθηματικά Ι - Ημερήσιων ΕΠΑΛ 21-5-2015Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015: Μαθηματικά Ι - Ημερήσιων ΕΠΑΛ 21-5-2015
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015: Μαθηματικά Ι - Ημερήσιων ΕΠΑΛ 21-5-2015

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

KEΦΑΛΑΙΟ 38 by
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
16 views22 slides
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
475 views7 slides
Η δική μου Παναγιά by
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
23 views14 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
16 views10 slides
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
392 views15 slides
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx by
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
65 views59 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2

 • 1. ∆οµές ∆εδοµένων σε C Μάθηµα 2: Στοίβα ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. Περιεχόµενα Μαθήµατος Α. Θεωρία 1. Στοίβα 1. Ορισµός Στοίβας 2. Βασικές Πράξεις 3. Υλοποίηση σε C: ∆ηλώσεις 4. Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση 5. Υλοποίηση σε C: Έλεγχοι – Κενή Στοίβα και Γεµάτη Στοίβα 6. Υλοποίηση σε C: Ώθηση Στοιχείου 7. Υλοποίηση σε C: Εξαγωγή Στοιχείου 8. Υλοποίηση σε C: Παράδειγµα 2. Εφαρµογές Στοίβας 1. Μετατροπή ∆εκαδικού σε ∆υαδικό 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης Β. Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Σηµείωση: Το µάθηµα αυτό απαιτεί να έχουν µελετηθεί τα µαθήµατα 1..14 της γλώσσας προγραµµατισµού C.
 • 3. A. Θεωρία 1. Στοίβα 1. Ορισµός Στοίβας 3∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Η «Στοίβα» είναι µια δοµή δεδοµένων µε γραµµική διάταξη στην οποία: • Η ώθηση (push) και η εξαγωγή (pop) ενός στοιχείου, γίνεται στην κεφαλή (top) της στοίβας. push(2) top top 2 top 2 6 top 2 6 4 push(6) push(4) pop() top 2 6 push(3) top 2 6 3 Παράδειγµα: • Η στοίβα των πιάτων στον νεροχύτη! Σηµαντική Ιδιότητα: • Το τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε στη στοίβα είναι το πρώτο που θα εξαχθεί (Last In – First Out: LIFO)
 • 4. A. Θεωρία 1. Στοίβα 2. Βασικές Πράξεις 4∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Οι βασικές πράξεις σε µία στοίβα είναι: • Αρχικοποίηση της στοίβας (init) • Ώθηση ενός στοιχείου στην στοίβα (push) • Εξαγωγή ενός στοιχείου από τη στοίβα (pop) • Έλεγχος αν η στοίβα είναι κενή (empty) • Έλεγχος αν η στοίβα είναι γεµάτη (full) Υπάρχουν δύο υλοποιήσεις: • Με στατικό πίνακα (σηµερινό µάθηµα) • Με απλά συνδεδεµένη λίστα (επόµενο µάθηµα) Θα υλοποιήσουµε στην C τη στοίβα µε έναν πίνακα N θέσεων. Πρόσθετα θα κρατάµε µία µεταβλητή (top) που κρατάει την κεφαλή της στοίβας. top 2 6 4 Στοίβα: Γλώσσα C a[0] … a[1] a[2] a[2] a[N-1] top=2 2 6 4
 • 5. A. Θεωρία 1. Στοίβα 3. Υλοποίηση σε C: ∆ηλώσεις 5∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Οι δηλώσεις σε C είναι οι ακόλουθες: • Η στοίβα είναι µία δοµή (struct) µε τα εξής στοιχεία: • Ένας πίνακας µε STACK_SIZE στοιχεία • Μία ακέραια µεταβλητή (top) που δείχνει τη θέση που βρίσκεται η κεφαλή της στοίβας µε τιµή: • Από 0…STACK_SIZE-1 αν η στοίβα έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο • -1 αν η στοίβα είναι άδεια. #define STACK_SIZE 10 /* Megethos pinaka stoivas */ typedef int elem; /* typos dedomenwn stoivas */ struct stack{ elem array[STACK_SIZE]; /* pinakas stoixeiwn */ int top; /*koryfi tis stoivas */ }; typedef struct stack STACK; /* Sinwnimo tis stoivas */ … top=2 2 6 4 Αναπαράσταση: 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array
 • 6. A. Θεωρία 1. Στοίβα 4. Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση Στοίβας 6∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Η αρχικοποίηση γίνεται θέτοντας την κορυφή ίση µε -1 /* ST_init(): arxikopoiei ti lista */ void ST_init(STACK *s) { s->top=-1; } … top=?? ΠΡΙΝ: 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array … top=-1 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array ΜΕΤΑ: Προσοχή: • Πάντα προτού ξεκινάµε την χρήση της στοίβας θα πρέπει να καλούµε µία φορά αυτήν τη συνάρτηση!
 • 7. A. Θεωρία 1. Στοίβα 5. Υλοποίηση σε C: Έλεγχοι – Κενή Στοίβα και Γεµάτη Στοίβα 7∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Ο έλεγχος αν η στοίβα είναι κενή (αντίστοιχα γεµάτη), γίνεται βλέποντας αν η µεταβλητή top είναι ίση µε -1 (αντίστοιχα N-1) /* ST_empty(): epistrefei TRUE/FALSE * analoga me to an i stoiva einai adeia */ int ST_empty(STACK s) { return s.top==-1; } /* ST_full(): epistrefei TRUE/FALSE * analoga me to an i stoiva einai gemati */ int ST_full(STACK s) { return s.top==STACK_SIZE-1; }
 • 8. 5 A. Θεωρία 1. Στοίβα 6. Υλοποίηση σε C: Ώθηση Στοιχείου 8∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Η ώθηση στη στοίβα γίνεται προωθώντας το στοιχείο στη θέση top+1 (εφόσον χωράει στην στοίβα) /* ST_push(): Eisagei to x sti stoiva s * epistrefei TRUE: se periptwsi epitixias * FALSE: se periptwsi apotixias */ int ST_push(STACK *s,elem x) { if (ST_full(*s)) return FALSE; else { s->top++; s->array[s->top]=x; return TRUE; } } … top=2 2 6 4 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array ΠΡΙΝ: ΜΕΤΑ (π.χ. ώθηση του «5»): … top=3 2 6 4 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array
 • 9. A. Θεωρία 1. Στοίβα 6. Υλοποίηση σε C: Εξαγωγή Στοιχείου 9∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Η εξαγωγή γίνεται βγάζοντας το στοιχείο της θέσης top (εφόσον η στοίβα δεν είναι άδεια) /* ST_pop(): Kanei eksagwgi poy einai stin korifi tis listas * epistrefei TRUE: se periptwsi epitixias * FALSE: se periptwsi apotixias */ int ST_pop(STACK *s,elem *x) { if (ST_empty(*s)) return FALSE; else { *x=s->array[s->top]; s->top--; return TRUE; } } … top=2 2 6 4 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array ΠΡΙΝ: ΜΕΤΑ: …2 6 0 1 2 3 STACK_SIZE-1 array top=1 *x=4
 • 10. A. Θεωρία 1. Στοίβα 7. Υλοποίηση σε C: Παράδειγµα 10∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Μεταγλωττίστε και εκτελέστε το project stack.dev στο οποίο: Το stack.h έχει τα πρωτότυπα των συναρτήσεων και την δήλωση της δοµής Το stack.c έχει τα σώµατα των συναρτήσεων Το stack_main.c έχει ένα πρόγραµµα που επιδεικνύει την χρήση µίας στοίβας ακεραίων. «Παίξτε» µε το πρόγραµµα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία της στοίβας. Υπενθύµιση: • Το σπάσιµο ενός προγράµµατος σε επιµέρους αρχεία µελετήθηκε στο «Γλώσσα C – Μάθηµα 14: Εµβέλεια Μεταβλητών»
 • 11. A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 1. Μετατροπή ∆εκαδικού σε ∆υαδικό 11∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα Υπενθύµιση: • Για την µετατροπή από δεκαδικό σε δυαδικό κάνουµε διαδοχικές διαιρέσεις µε το 2 • Εισάγουµε τα διαδοχικά υπόλοιπα σε µία στοίβα • Εξάγοντας από την στοίβα έχουµε τον δυαδικό αριθµό! ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Αριθµός /2 Πηλίκο Υπόλοιπο 135/2 67 1 67/2 33 1 33/2 16 1 16/2 8 0 8/2 4 0 4/2 2 0 2/2 1 0 1/2 0 1 top 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 (1) Σειρά των push ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (1) Σειρά των push (2) Σειρά των pop (2) Σειρά των pop Άρα (135)10=(10000111)2 ΣΤΟΙΒΑ ∆ΥΑ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • 12. A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης 12∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα • Οι µαθηµατικές παραστάσεις που ξέρουµε γράφονται σε ενδοθεµατική µορφή (ο τελεστής είναι εσωτερικά των αριθµών): • π.χ.: Α+Β • Υπάρχει και η προθεµατική µορφή (πρώτα ο τελεστής και µετά οι αριθµοί): • Είναι: + Α Β • Αλλά και η µεταθεµατική µορφή (πρώτα οι αριθµοί και µετά ο τελεστής): • Είναι: Α Β + • Π.χ. η παράσταση: (5+3)*4-2 • σε µεταθεµατική µορφή γράφεται διαδοχικά (µε βάση την προτεραιότητα): • (5 + 3) * 4 - 2 • (5 3 +) * 4 - 2 • (5 3 +) 4 * - 2 • 5 3 + 4 * 2 - Σηµείωση: • Η µεταθεµατική µορφή είναι χρήσιµη στον υπολογισµό παραστάσεων στους επεξεργαστές µε χρήση καταχωρητών και είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη διότι δεν απαιτεί την χρήση παρενθέσεων. • Ο υπολογισµός µπορεί να γίνει εύκολα µε χρήση του «αριστερότερου» τελεστή. Αυτός θα εφαρµόζεται στους δύο αµέσως αριστερούς του αριθµούς.
 • 13. • ∆ιάβασµα 2 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα • ∆ιάβασµα 4 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα 2 • Το σηµαντικό είναι ότι µπορούµε να υπολογίσουµε τη µεταθεµατική παράσταση µε χρήση στοίβας ενόσω διαβάζουµε την παράσταση (χωρίς να πρέπει να την έχουµε αποθηκευµένη!) A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης 13∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 2 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ: 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ: 4
 • 14. 6 • ∆ιάβασµα + (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (4 και 2). Εκτέλεση πράξης (4+2). Εισαγωγή του αποτελέσµατος στη στοίβα • ∆ιάβασµα 6 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης 14∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 6 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ: 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ: 6
 • 15. 6 • ∆ιάβασµα 6 (αριθµός). Τοποθέτηση στη στοίβα • ∆ιάβασµα * (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (1 και 6). Εκτέλεση πράξης (1*6). Εισαγωγή του αποτελέσµατος (6) στη στοίβα A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης 15∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ: 6 6 ΣΤΟΙΒΑ: 6 1
 • 16. 1 • ∆ιάβασµα / (τελεστής). Εξαγωγή δύο στοιχείων (6 και 6). Εκτέλεση πράξης (6/6). Εισαγωγή του αποτελέσµατος (1) στη στοίβα • Ο υπολογισµός ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσµα είναι ίσο µε 1. • Ισοδύναµα η παράσταση: 2 4 + 6 1 * / • Αντιστοιχεί στην ενδοθεµατική παράσταση: (2+4)/(6*1) που είναι όντως ίσο µε 1. A. Θεωρία 2. Εφαρµογές Στοίβας 2. Υπολογισµός Μεταθεµατικής Μορφής 16∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 2 4 + 6 1 * /ΕΙΣΟ∆ΟΣ: ΣΤΟΙΒΑ:
 • 17. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 1: Μία στοίβα χαρακτήρων ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 17 Μετατρέψτε την βιβλιοθήκη που δηµιουργήσαµε στο µάθηµα ώστε να υλοποιείται µία στοίβα χαρακτήρων.
 • 18. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 2: Μία στοίβα φοιτητών ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 18 Μετατρέψτε την βιβλιοθήκη που δηµιουργήσαµε στο µάθηµα ώστε να υλοποιείται µία στοίβα φοιτητών! Για κάθε φοιτητή θέλουµε να διατηρείται µία συµβολοσειρά µε το ονοµατεπώνυµό του και ένας ακέραιος αριθµός µε το βαθµό του.
 • 19. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 3: Μετατροπή σε ∆υαδικό ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 19 Γράψτε ένα πρόγραµµα σε C το οποίο Θα διαβάζει ένα θετικό ακέραιο αριθµό Θα τον µετατρέπει σε δυαδικό µε χρήση µίας στοίβας ακεραίων όπως περιγράψαµε στο µάθηµα.
 • 20. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 4: Υπολογισµός Μεταθεµατικής Παράστασης ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 2: Στοίβα 20 Γράψτε ένα πρόγραµµα σε C το οποίο Θα διαβάζει µία παράσταση σε µεταθεµατική µορφή από την είσοδο χωρίς να την αποθηκεύει (θα διαβάζεται χαρακτήρα-χαρακτήρα). Χάριν απλότητος, θεωρείστε ότι ο χρήστης θα εισάγει µόνο τους τελεστές +,-,*,/ και τα ψηφία 0..9. Θα υπολογίζει την παράσταση χρησιµοποιώντας µία στοίβα πραγµατικών αριθµών όπως περιγράψαµε στο µάθηµα.