Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
H ΓΛΩΣΣΑ C
Μάθηµα 7:
Πίνακες
∆ηµήτρης Ψούνης
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Α. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
2. Παράδειγµα Χρήσης Πίνακα
3. Αρχικοποίηση πίνακα κατά τη δήλωση
4. Στατική ∆έσµευση Πίνακα
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
2. Αρχικοποίηση κατά την δήλωση
3. Απεικόνιση στη µνήµη
4. Χρήση ∆ιδιάστατων Πινάκων
3. Πολυδιάστατοι Πίνακες
4. Πίνακες και Συναρτήσεις
Β. Τυχαίοι Αριθµοί
1. Η συνάρτηση rand()
2. Η συνάρτηση srand()
3. Παράδειγµα παραγωγής τυχαίων
αριθµών
Γ. Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
3∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ένας πίνακας είναι µια σειρά από µεταβλητές ίδιου τύπου αποθηκευµένες στην µνήµη.
Για παράδειγµα ένας πίνακας 10 ακεραίων µε όνοµα pin, είναι 10 ακέραιες µεταβλητές
αποθηκευµένες στην σειρά (η µία µετά την άλλη) στην µνήµη.
Ένας πίνακας θα δηλώνεται (στο τµήµα δήλωσης µεταβλητών) µε εντολή της µορφής:
Όπου:
Τύπος_∆εδοµένων: Ο τύπος δεδοµένων των µεταβλητών του πίνακα.
ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ: Το όνοµα που επιλέγουµε εµείς για τον πίνακα.
ΠΛΗΘΟΣ (προσέξτε ότι είναι µέσα σε αγκύλες): Πόσες µεταβλητές θα περιέχει ο
πίνακας
Τύπος_∆εδοµένων ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ[ΠΛΗΘΟΣ];
pin[0] pin[1] pin[2] pin[3]
…
pin[9]
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
4∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Για παράδειγµα µε την δήλωση:
∆ηλώνουµε έναν πίνακα µε 4 ακέραιες µεταβλητές.
Με την εντολή δήλωσης, δεσµεύεται στην µνήµη χώρος για τον πίνακα και είναι σηµαντικό
ότι οι θέσεις αυτές είναι σε µια σειρά.
Τα ονόµατα των 4 µεταβλητών που κατασκευάσαµε είναι:
pin[0],pin[1],pin[2],pin[3]
Παρατηρούµε ότι η αρίθµηση ξεκινά από το 0 εως και ένα λιγότερο από τον αριθµό
που δηλώσαµε.
Άρα µετά την εντολή δήλωσης, έχουν δεσµευτεί 4 διαδοχικές θέσεις στην µνήµη για
να αποθηκεύσουν τιµές σε αυτές τις µεταβλητές, στον χώρο της συνάρτησης που έχει
δηλωθεί ο πίνακας:
int pin[4];
Χώρος της συνάρτησης
pin[0] pin[1] pin[2]
…
pin[3]
…
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
2. Παράδειγµα Χρήσης Πίνακα
5∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Πλέον µετά την δήλωση
έχουµε στα χέρια µας τις
µεταβλητές και µπορούµε
να τις χρησιµοποιήσουµε.
∆είτε για παράδειγµα το
εξής απλό πρόγραµµα:
Οι µεταβλητές
διαχειρίζονται όπως οι
τυπικές ακέραιες
µεταβλητές
/* array.c: Aplo programma me pinaka */
#include <stdio.h>
int main()
{
int pin[3];
int sum;
pin[0]=1;
pin[1]=3;
pin[2]=4;
sum=pin[0]+pin[1]+pin[2];
printf("n%d+%d+%d=%d",pin[0],pin[1],pin[2],sum);
}
Προσοχή, µην γράψουµε αριθµό για όριο του πίνακα που είναι εκτός του επιτρεπτού.
Π.χ. Αν έχουµε δήλωση int pin[4]; και γράψουµε για όνοµα µεταβλητής pin[5] θα έχουµε
σφάλµα όταν θα εκτελέσουµε το πρόγραµµα!
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
3. Αρχικοποιήση Πίνακα κατά την ∆ήλωση
6∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Όπως όταν έχουµε µια µεταβλητή, µπορούµε να την αρχικοποιήσουµε µε µια τιµή όταν την
δηλώνουµε µε µία εντολή της µορφής:
Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες. Έχουµε το δικαίωµα να αρχικοποιήσουµε τον πίνακα µε µια
εντολή ως εξής:
Που αντιστοιχεί στην δήλωση και καταχώρηση των µεταβλητών:
Θέλει προγραµµατιστική προσοχή! ∆ιότι θα πρέπει να
έχουµε ακριβώς τόσες τιµές όσες και οι θέσεις του πίνακα.
Αν βάλουµε λιγότερες ή περισσότερες τιµές µέσα στα
άγκιστρα, τότε πιθανόν το πρόγραµµα µας να έχει µη
αναµενόµενη συµπεριφορά!
int pinakas[5];
pinakas[0]=0;
pinakas[1]=4;
pinakas[2]=9;
pinakas[3]=2;
pinakas[4]=1;
int pinakas[5] = {0,4,9,2,1};
int x=5;
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
3. Αρχικοποιήση Πίνακα κατά την ∆ήλωση
7∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Λεπτοµέρειες του µεταγλωττιστή:
Α) Αν δεν δηλώσουµε διάσταση κατά την αρχικοποίηση τότε ο µεταγλωττιστής αρχικοποιεί τη
διάσταση στο πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Έτσι οι δύο ακόλουθες δηλώσεις είναι ισοδύναµες:
int pin[4]={2,4,6,8};
int pin[]={2,4,6,8};
Λεπτοµέρειες του µεταγλωττιστή:
B) Ωστόσο αν δηλώσουµε µεγαλύτερη διάσταση στον πίνακα, µπορούµε να αρχικοποίησουµε µε
λιγότερα στοιχεία τον πίνακα. Θα δεσµευτεί χώρος για τα επόµενα στοιχεία, αλλά δεν µπορούµε να
είµαστε σίγουροι για την τιµή που θα έχουν
Για παράδειγµα η ακόλουθη δήλωση είναι έγκυρη:
int pin[10]={2,4,6,8};
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα
8∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Στην πράξη χρησιµοποιούνται 4 τρόποι για την δήλωση της διάστασης του πίνακα. Η επιλογή
του τρόπου εξαρτάται από το πρόγραµµα που γράφουµε.
Π.χ. στο τµήµα δήλωσης των δεδοµένων γράφουµε:
{
int pinakas[100]; //Εδώ δηλώνουµε τη διάσταση του πίνακα
int i;
for (i=0; i<100; i++)
{
/*Κάνε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/
}
}
Α’ τρόπος: ∆ηλώνουµε την διάσταση «καρφωτά» µέσω ενός αριθµού.
• Ο τρόπος αυτός είναι αντιαισθητικός και δείχνει µικρή προγραµµατιστική εµπειρία. Π.χ. αν
χρειαστεί να τροποποιήσουµε το πρόγραµµα µας για να τρέχει για 1000 ακεραίους, τότε
πρέπει να βρούµε όλες τις εµφανίσεις του 100 και να το αλλάξουµε σε 1000.
• Αυτόν τον τρόπο θα τον εφαρµόζουµε µόνο όταν θέλουµε να «τσεκάρουµε» έναν πολύ
µικρό κώδικα.
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα
9∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Παράδειγµα:
#define N 100 // Εδώ δηλώνουµε το µέγεθος του πίνακα
main()
{
int pinakas[Ν]; //∆ήλωση του πίνακα
int i;
for (i=0; i<Ν; i++)
{
/*Κανε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/
}
}
Β’ τρόπος: ∆ηλώνουµε την διάσταση µέσω µίας συµβολικής σταθεράς.
• Ο τρόπος αυτός είναι ισοδύναµος µε τον προηγούµενο και έχει το πλεονέκτηµα ότι η
διάσταση του πίνακα δηλώνεται µόνο µία φορά µέσω της συµβολικής σταθεράς.
• Σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε τη διάσταση του πίνακα αρκεί να αλλάξουµε την
τιµή στη συµβολική σταθερά.
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα
10∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Είναι πολύ συχνό στα προγράµµατα µας, να µην ξέρουµε πόσες ακριβώς θέσεις θα
χρειαστούµε στον πίνακα.
Στις περιπτώσεις αυτές, κάνουµε µια εκτίµηση του πόσες θέσεις (ένα άνω όριο) θα
χρειαστούµε και δηλώνουµε τον πίνακα µε αυτό το όριο.
Στην συνέχεια έχουµε µια µεταβλητή που χρησιµοποιούµε ως άνω όριο του πίνακα,
ανάλογα µε το πόσες θέσεις χρειαζόµαστε πραγµατικά.
Γ’ τρόπος: ∆ηλώνουµε τη µέγιστη διάσταση του πίνακα µέσω συµβολικής σταθεράς, και
έπειτα έχουµε µία µεταβλητή για το πλήθος των θέσεων που χρησιµοποιούµε
#define SIZE 1000 // Εδώ δηλώνουµε το µέγιστο µέγεθος του πίνακα
main()
{
int pinakas[SIZE];
int N=100;
int i;
for (i=0; i<Ν; i++)
{
/*Κανε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/
}
}
A. Πίνακες
1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα
11∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Λίγα παραπάνω πράγµατα για τους µονοδιάστατους πίνακες...
Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε τους πίνακες και το µέγεθος που θέλουµε
να έχουν στο πρόγραµµα µας.
Τα πράγµατα είναι καλά, όταν ξέρουµε εκ των προτέρων πόσα στοιχεία θα έχει. Τότε
τρόποι δήλωσης σαν αυτούς που είδαµε είναι µια χαρά! Αυτoί ο τρόποι δήλωσης του
πίνακα αναφέρονται σαν στατική δέσµευση µνήµης.
Αντίθετα αν οι τρόποι που αναφέραµε δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν το
πρόγραµµα µας (φανταστείτε για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα που το µέγεθος του
πίνακα εξαρτάται από την είσοδο του χρήστη σε πολύ µεγάλο βαθµό. ∆ηλαδή την µία
φορά πρέπει να τρέχει για 10 ακέραιους και την άλλη για 1.000.000 ακεραίους). Εκεί
είναι κατάχρηση να δηλώνουµε τόσο µεγάλο πίνακα για πιθανόν τόσα λίγα δεδοµένα.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα δούµε και έναν δεύτερο τρόπο να δεσµεύουµε χώρο στην
µνήµη για έναν πίνακα, στο µάθηµα 9 και καλείται δυναµική δέσµευση µνήµης.
∆’ τρόπος: Ζητάµε από τον χρήστη να µας εισάγει κατά τον χρόνο εκτέλεσης την διάσταση του
πίνακα και δεσµεύουµε δυναµικά τον χώρο στην µνήµη (δυναµική δέσµευση µνήµης)
A. Πίνακες
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
12∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ένας διδιάστατος πίνακας (πίνακας 2 διαστάσεων) είναι και πάλι ένας αποθηκευτικός χώρος
στην µνήµη, όπου έχουµε δύο διαστάσεις: Μία για τις γραµµές και µία για τις στήλες.
Έτσι θα έχουµε το δικαίωµα να ορίσουµε π.χ. έναν πίνακα ακεραίων 6x4, δηλαδή έναν πίνακα
ακεραίων µε 6 γραµµές και 4 στήλες
Θα έχουµε τα εξής στοιχεία στον πίνακα (προσέξτε και πάλι ότι η αρίθµηση των γραµµών και
των στηλών ξεκινάει από το 0). Όνοµα του πίνακα στο παράδειγµα είναι Α:
Στήλη 0 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3
Γραµµή 0 A[0][0] A[1][1] A[0][2] A[0][3]
Γραµµή 1 A[1][0] A[1][1] A[1][2] A[1][3]
Γραµµή 2 A[2][0] A[2][1] A[2][2] A[2][3]
Γραµµή 3 A[3][0] A[3][1] A[3][2] A[3][3]
Γραµµή 4 A[4][0] A[4][1] A[4][2] A[4][3]
Γραµµή 5 A[5][0] A[5][1] A[5][2] A[5][3]
A. Πίνακες
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
1. ∆ήλωση Πίνακα
13∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ένας διδιάστατος πίνακας θα δηλώνεται (στο τµήµα δήλωσης µεταβλητών) µε εντολή της
µορφής:
Όπου:
Τύπος_∆εδοµένων: Ο τύπος δεδοµένων των µεταβλητών του πίνακα.
ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ: Το όνοµα που επιλέγουµε εµείς για τον πίνακα.
ΠΛΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΛΗΘΟΣ-ΣΤΗΛΩΝ (προσέξτε ότι είναι µέσα σε αγκύλες πρώτα οι
γραµµές και έπειτα οι στήλες): Πόσες γραµµές και στήλες θα περιέχει ο πίνακας.
Το πλήθος των µεταβλητών που θα οριστούν θα είναι ίσο µε το γινόµενο του πλήθος
των γραµµών µε το πλήθος των στηλών.
Έτσι ο πίνακας που είδαµε προηγουµένως θα δηλώνεται µε µία εντολή δήλωσης της µορφής:
Ενώ για παράδειγµα ένας 8x10 πίνακας µεταβλητών double θα δηλώνεται µε την εντολή:
Τύπος_∆εδοµένων ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ[ΠΛΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΩΝ][ΠΛΗΘΟΣ-ΣΤΗΛΩΝ];
int Α[6][4];
double Α[8][10];
A. Πίνακες
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
2. Αρχικοποίηση κατά τη ∆ήλωση
14∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Αντίστοιχα µε τους µονοδιάστατους πίνακες και οι διδιάστατοι πίνακες µπορούν να
αρχικοποιηθούν µε µια εντολή δήλωσης της µορφής:
Όπου φαίνεται ότι γράφουµε τα περιεχόµενα κάθε διαδοχικής γραµµής µέσα σε άγκιστρα.
...ενώ οι διαδοχικές γραµµές του πίνακα χωρίζονται µε κόµµατα και βρίσκονται σε ένα
µεγάλο ζεύγος άγκιστρων.
Υπάρχει και µια πιο εκκεντρική µορφή δήλωσης:
Όπου η αντιστοίχιση είναι νοητή, δηλαδή τα 5 πρώτα στοιχεία είναι για την 1η γραµµή
κ.λπ.
Ο λόγος ύπαρξης αυτής της εντολής δήλωσης είναι η απεικόνιση διδιάστατων πινάκων
στην µνήµη που θα δούµε αµέσως τώρα!
int pinakas[2][5] = {{0,4,9,2,1},{4,3,2,5,2}};
int pinakas[2][5] = {0,4,9,2,1,4,3,2,5,2};
A. Πίνακες
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
3. Απεικόνιση στη Μνήµη
15∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Βλέπουµε πως δεσµεύεται η µνήµη για έναν πίνακα που δηλώνεται µε την εντολή:
Όπως είδαµε εδώ δηλώνουµε 3x2=6 µεταβλητές.
Τα ονόµατα των 6 µεταβλητών που δηλώσαµε είναι:
Είναι σηµαντικό ότι οι µεταβλητές δηλώνονται στον χώρο µνήµης της συνάρτησης σε διαδοχικές
θέσεις γραµµή προς γραµµή:
int pin[2][3];
pin[0,0] pin[0,1] pin[0,2]
pin[1,0] pin[1,1] pin[1,2]
pin[0,0] pin[0,1] pin[0,2] pin[1,0]
…
pin[1,1] pin[1,2]
A. Πίνακες
2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες
4. Χρήση ∆ιδιάστατων Πινάκων
16∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος για να διαχειριστούµε έναν διδιάστατο πίνακα, είναι µέσω µιας
διπλής (εµφωλιασµένης) for.
Συνήθως λοιπόν κάνουµε µια επανάληψη στις γραµµές και µία εµφωλιασµένη επανάληψη στις
στήλες, προκειµένου να κάνουµε µια διαπέραση των στοιχείων του πίνακα:
∆είτε για παράδειγµα τον ακόλουθο κώδικα που δηλώνει έναν 10x5 πίνακα και αρχικοποιεί τα
στοιχεία του σε 0.
#define M 10
#define N 5
main()
{
int pin[M][N];
int i,j; //Ενας µετρητής για τις γραµµές και ένας για τις στήλες
for (i=0; i<M; i++)
for (j=0; j<N; j++)
pin[i][j]=0;
}
Οι παρατηρήσεις που κάναµε περί στατικής δέσµευσης µνήµης ισχύουν και για τους
διδιάστατους πίνακες!
A. Πίνακες
3. Πολυδιάστατοι Πίνακες
17∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Αντίστοιχα ένας τριδιάστατος πίνακας (πίνακας 3 διαστάσεων) είναι και πάλι ένας
αποθηκευτικός χώρος στην µνήµη, όπου έχουµε τρεις διαστάσεις
Έτσι ένας 5x2x8 πίνακας θα δηλώνεται µε µία εντολή της µορφής:
Ο οποίος θα περιέχει 5x2x8=80 ακέραιες µεταβλητές.
Οι ίδιες παρατηρήσεις που κάναµε για τους µονοδιάστατους και τους διδιάστατους πίνακες
ισχύουν βεβαίως και εδώ.
Αντίστοιχα µπορούµε να ορίσουµε πίνακες πολλών διαστάσεων (δεν υπάρχει πρακτικά
περιορισµός στις διαστάσεις που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε). Π.χ. Ένας 5-διάστατος
πίνακας 2x4x9x2x4 δηλώνεται µε µία εντολή της µορφής:
Τέτοιοι πίνακες είναι κυρίως για εξειδικευµένες εφαρµογές και δεν θα µας απασχολήσουν
στους εκπαιδευτικούς στόχους των µαθηµάτων.
int Α[5][2][8];
int Α[2][4][9][2][4];
A. Πίνακες
4. Πίνακες και Συναρτήσεις
18∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ένας πίνακας µπορεί να διοχετευτεί ως όρισµα σε µία συνάρτηση µε τον εξής τρόπο:
#define N 100
void function(int pin[]); // Πρωτότυπο συνάρτησης
main()
{
int array[N];
function(array); // ∆ιοχέτευση πίνακα ως όρισµα στη συνάρτηση
}
void function(int pin[]) // Σώµα Συνάρτησης
{
...ενέργειες στον pin[0...99]
}
Ωστόσο δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω! Σε επόµενο µάθηµα θα δούµε έναν εναλλακτικό
τρόπο διοχέτευσης πινάκων σε συναρτήσεις, µε χρήση δεικτών τον οποίο και θα
επιλέξουµε να εφαρµόζουµε στην πράξη.
Β. Τυχαίοι Αριθµοί
1. Η συνάρτηση rand()
19∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Εδώ θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε δύο συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C που µας
επιτρέπουν να κάνουµε παραγωγή τυχαίων αριθµών.
Η συνάρτηση rand() επιστρέφει τυχαίους αριθµούς. Το πρωτότυπό της είναι:
Η οποία επιστρέφει έναν τυχαίο αριθµό στο διάστηµα 0...MAX_INT όπου MAX_INT ο
µέγιστος µη προσηµασµένος ακέραιος που µπορεί να απεικονίσει το σύστηµά µας
(συνήθως το 232-1)
Είναι ορισµένη στην βιβλιοθήκη συναρτήσεων
Ας δούµε δύο τρόπους να την χρησιµοποιήσουµε:
Στο x θα αποθηκευτεί ένας αριθµός από το 0 έως το 99
Στο x θα αποθηκευτεί ένας αριθµός από το 10 έως το 100
unsigned int rand()
stdlib.h
x=rand()%100
x=10+rand()%91
Β. Τυχαίοι Αριθµοί
2. Η συνάρτηση srand()
20∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Ο τρόπος λειτουργίας της rand() στηρίζεται σε κάποια περίπλοκα µαθηµατικά και κάθε φορά
παράγει την ίδια ακολουθία τυχαίων αριθµών.
Για τον λόγο αυτό, λέµε ότι παράγει ψευδοτυχαίους αριθµούς.
Προκειµένου κάθε φορά που τρέχουµε το πρόγραµµα να παράγει άλλη ακολουθία τυχαίων
αριθµών, πρέπει αρχικά στο πρόγραµµά µας να τρέξουµε την συνάρτηση:
Που έχει δηλωθεί στη βιβλιοθήκη:
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος χρήσης είναι στην αρχή του προγράµµατός µας να γράψουµε την
εντολή:
Έτσι ώστε να αρχικοποιηθεί η ακολουθία τυχαίων αριθµών µε µία παράµετρο που
εξαρτάται από την τρέχουσα ώρα. Θα απαιτηθεί να ενσωµατώσουµε και το αρχείο
κεφαλίδας στο οποίο έχει οριστεί η συνάρτηση time() που χρησιµοποιεί το
πρόγραµµά µας.
void srand(int seed)
stdlib.h
srand(time(NULL));
time.h
Β. Τυχαίοι Αριθµοί
3. Παράδειγµα παραγωγής τυχαίων αριθµών
21∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Το παρακάτω πρόγραµµα τυπώνει στην οθόνη 10 τυχαίους αριθµούς στο διάστηµα 0...99
/* random.c: Typwnei 10 tyxaioys akeraioys sto diastima 0..99 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
{
int x,i;
srand(time(NULL));
for (i=0; i<10; i++)
{
x=rand()%100;
printf("n%d",x);
}
}
Γ. Ασκήσεις
1. Αρχικοποίηση και Εκτύπωση Μονοδιάστατου Πίνακα
22∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο:
1. Να δηλώνει έναν πίνακα 100 ακεραίων (SIZE)
2. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν από το 20 έως το 100 (που θα δηλώνει το
πλήθος των στοιχείων του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί
έλεγχος ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 20 έως το 100.
3. Να αρχικοποιηθεί ο πίνακας µε τυχαίους αριθµούς
4. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο.
Γ. Ασκήσεις
2. Εκτύπωση ∆ιδιάστατων Πινάκων
23∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο:
1. Να δηλώνει έναν διδιάστατο πίνακα 5x8
2. Να αρχικοποιεί τις τιµές του πίνακα, αναθέτοντας σε κάθε θέση έναν τυχαίο αριθµό από 0
έως 200
3. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο (σε κάθε γραµµή της
οθόνης να είναι και µία γραµµή του πίνακα)
Γ. Ασκήσεις
3. Στατική ∆έσµευση Μνήµης σε ∆ιδιάστατο Πίνακα
24∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Γράψτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα C που:
1. Να δηλώνει έναν διδιαστατο πίνακα 100x200 ακεραίων (SIZE1xSIZE2)
2. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό M από το 10 έως το 100 (που θα δηλώνει το
πλήθος των γραµµών του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί
έλεγχος ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 10 έως το 100.
3. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν από το 10 έως το 100 (που θα δηλώνει το
πλήθος των στηλών του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί έλεγχος
ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 10 έως το 100.
4. Να αρχικοποιηθεί ο πίνακας µε τυχαίους αριθµούς
5. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο.
Γ. Ασκήσεις
4. Κατασκευή Παιχνιδιού!
25∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Γράψτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα C που:
1. Θα αρχικοποιεί µία µεταβλητή µε όνοµα hidden µε έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό από το 1 έως
το 100.
2. Θα ζητεί από τον χρήστη να πληκτρολογήσει (µαντέψει) τον αριθµό
1. Αν ο χρήστης εισάγει τον αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα επιβράβευσης και θα
τερµατίσει.
2. Αν ο χρήστης εισάγει µικρότερο αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα στον χρήστη
να πληκτρολογήσει µεγαλύτερο αριθµό και θα επαναλάβει από το βήµα 2
3. Αν ο χρήστης εισάγει µεγαλύτερο αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα στον χρήστη
να πληκτρολογήσει µικρότερο αριθµό και θα επαναλάβει από το βήµα 2
Γ. Ασκήσεις
26∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
Όπως είδαµε το συντακτικό και η χρήση των πινάκων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Σηµαντικότερο είναι να αναπτύξουµε αλγοριθµική σκέψη, δηλαδή να µάθουµε σκεπτικά που
έχουν αναπτυχθεί για την αποδοτική επίλυση προβληµάτων µε τον υπολογιστή.
Συνίσταται λοιπόν στο σηµείο αυτό να µελετηθούν τα ακόλουθα τέσσερα µαθήµατα
αλγορίθµων µε τη βοήθεια της γλώσσας C:
• Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 1: ∆ιαπέραση Πίνακα
• Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 2: Αναζήτηση σε Πίνακα
• Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 3: Ταξινόµηση Πίνακα
• Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 4: Αλγεβρικές Πράξεις Πινάκων
1 of 26

Recommended

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 Dimitris Psounis
5.2K views27 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥDimitris Psounis
12.9K views48 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
8.2K views34 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
9.7K views34 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Dimitris Psounis
7.3K views29 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣDimitris Psounis
15.3K views34 slides

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥDimitris Psounis
4K views30 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑDimitris Psounis
3.5K views12 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 Dimitris Psounis
3.4K views40 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Dimitris Psounis
15.1K views23 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Dimitris Psounis
5.5K views24 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Dimitris Psounis
8.8K views24 slides

What's hot(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Dimitris Psounis4K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
Dimitris Psounis3.4K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis5.5K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis8.8K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Dimitris Psounis4.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis4.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis11.4K views

Similar to Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
5.7K views20 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5Dimitris Psounis
7.1K views30 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30Dimitris Psounis
917 views6 slides
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο... by
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Απόστολος Πουγαρίδης
411 views5 slides
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9 by
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9educast
511 views4 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
1.1K views6 slides

Similar to Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ(20)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο... by Απόστολος Πουγαρίδης
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9 by educast
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
educast511 views
Excel odigies 10 by tomtat57
Excel odigies 10Excel odigies 10
Excel odigies 10
tomtat57457 views
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ by educast
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσδιαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσ
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ
educast1.3K views
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1 by educast
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
educast588 views
ECDL Excel Σημειώσεις 4/7 by Michael Ntallas
ECDL Excel Σημειώσεις 4/7ECDL Excel Σημειώσεις 4/7
ECDL Excel Σημειώσεις 4/7
Michael Ntallas1.3K views
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
Nikos Michailidis1.4K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis1K views
αναπαράσταση αλγορίθμων και δεδομένων by MariaProGr
αναπαράσταση αλγορίθμων και δεδομένωναναπαράσταση αλγορίθμων και δεδομένων
αναπαράσταση αλγορίθμων και δεδομένων
MariaProGr1.2K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
9 views13 slides
KEΦΑΛΑΙΟ 38 by
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
16 views22 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
16 views10 slides
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx by
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
57 views11 slides
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx by
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
10 views3 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf by
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 views2 slides

Recently uploaded(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki14 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd92 views
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ by ssuser43d27b
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b50 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 views
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ. by ssuser43d27b
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b25 views

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ

 • 1. H ΓΛΩΣΣΑ C Μάθηµα 7: Πίνακες ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. Περιεχόµενα Μαθήµατος Α. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 2. Παράδειγµα Χρήσης Πίνακα 3. Αρχικοποίηση πίνακα κατά τη δήλωση 4. Στατική ∆έσµευση Πίνακα 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 2. Αρχικοποίηση κατά την δήλωση 3. Απεικόνιση στη µνήµη 4. Χρήση ∆ιδιάστατων Πινάκων 3. Πολυδιάστατοι Πίνακες 4. Πίνακες και Συναρτήσεις Β. Τυχαίοι Αριθµοί 1. Η συνάρτηση rand() 2. Η συνάρτηση srand() 3. Παράδειγµα παραγωγής τυχαίων αριθµών Γ. Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες
 • 3. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 3∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ένας πίνακας είναι µια σειρά από µεταβλητές ίδιου τύπου αποθηκευµένες στην µνήµη. Για παράδειγµα ένας πίνακας 10 ακεραίων µε όνοµα pin, είναι 10 ακέραιες µεταβλητές αποθηκευµένες στην σειρά (η µία µετά την άλλη) στην µνήµη. Ένας πίνακας θα δηλώνεται (στο τµήµα δήλωσης µεταβλητών) µε εντολή της µορφής: Όπου: Τύπος_∆εδοµένων: Ο τύπος δεδοµένων των µεταβλητών του πίνακα. ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ: Το όνοµα που επιλέγουµε εµείς για τον πίνακα. ΠΛΗΘΟΣ (προσέξτε ότι είναι µέσα σε αγκύλες): Πόσες µεταβλητές θα περιέχει ο πίνακας Τύπος_∆εδοµένων ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ[ΠΛΗΘΟΣ]; pin[0] pin[1] pin[2] pin[3] … pin[9]
 • 4. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 4∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Για παράδειγµα µε την δήλωση: ∆ηλώνουµε έναν πίνακα µε 4 ακέραιες µεταβλητές. Με την εντολή δήλωσης, δεσµεύεται στην µνήµη χώρος για τον πίνακα και είναι σηµαντικό ότι οι θέσεις αυτές είναι σε µια σειρά. Τα ονόµατα των 4 µεταβλητών που κατασκευάσαµε είναι: pin[0],pin[1],pin[2],pin[3] Παρατηρούµε ότι η αρίθµηση ξεκινά από το 0 εως και ένα λιγότερο από τον αριθµό που δηλώσαµε. Άρα µετά την εντολή δήλωσης, έχουν δεσµευτεί 4 διαδοχικές θέσεις στην µνήµη για να αποθηκεύσουν τιµές σε αυτές τις µεταβλητές, στον χώρο της συνάρτησης που έχει δηλωθεί ο πίνακας: int pin[4]; Χώρος της συνάρτησης pin[0] pin[1] pin[2] … pin[3] …
 • 5. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 2. Παράδειγµα Χρήσης Πίνακα 5∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Πλέον µετά την δήλωση έχουµε στα χέρια µας τις µεταβλητές και µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε. ∆είτε για παράδειγµα το εξής απλό πρόγραµµα: Οι µεταβλητές διαχειρίζονται όπως οι τυπικές ακέραιες µεταβλητές /* array.c: Aplo programma me pinaka */ #include <stdio.h> int main() { int pin[3]; int sum; pin[0]=1; pin[1]=3; pin[2]=4; sum=pin[0]+pin[1]+pin[2]; printf("n%d+%d+%d=%d",pin[0],pin[1],pin[2],sum); } Προσοχή, µην γράψουµε αριθµό για όριο του πίνακα που είναι εκτός του επιτρεπτού. Π.χ. Αν έχουµε δήλωση int pin[4]; και γράψουµε για όνοµα µεταβλητής pin[5] θα έχουµε σφάλµα όταν θα εκτελέσουµε το πρόγραµµα!
 • 6. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 3. Αρχικοποιήση Πίνακα κατά την ∆ήλωση 6∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Όπως όταν έχουµε µια µεταβλητή, µπορούµε να την αρχικοποιήσουµε µε µια τιµή όταν την δηλώνουµε µε µία εντολή της µορφής: Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες. Έχουµε το δικαίωµα να αρχικοποιήσουµε τον πίνακα µε µια εντολή ως εξής: Που αντιστοιχεί στην δήλωση και καταχώρηση των µεταβλητών: Θέλει προγραµµατιστική προσοχή! ∆ιότι θα πρέπει να έχουµε ακριβώς τόσες τιµές όσες και οι θέσεις του πίνακα. Αν βάλουµε λιγότερες ή περισσότερες τιµές µέσα στα άγκιστρα, τότε πιθανόν το πρόγραµµα µας να έχει µη αναµενόµενη συµπεριφορά! int pinakas[5]; pinakas[0]=0; pinakas[1]=4; pinakas[2]=9; pinakas[3]=2; pinakas[4]=1; int pinakas[5] = {0,4,9,2,1}; int x=5;
 • 7. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 3. Αρχικοποιήση Πίνακα κατά την ∆ήλωση 7∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Λεπτοµέρειες του µεταγλωττιστή: Α) Αν δεν δηλώσουµε διάσταση κατά την αρχικοποίηση τότε ο µεταγλωττιστής αρχικοποιεί τη διάσταση στο πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Έτσι οι δύο ακόλουθες δηλώσεις είναι ισοδύναµες: int pin[4]={2,4,6,8}; int pin[]={2,4,6,8}; Λεπτοµέρειες του µεταγλωττιστή: B) Ωστόσο αν δηλώσουµε µεγαλύτερη διάσταση στον πίνακα, µπορούµε να αρχικοποίησουµε µε λιγότερα στοιχεία τον πίνακα. Θα δεσµευτεί χώρος για τα επόµενα στοιχεία, αλλά δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την τιµή που θα έχουν Για παράδειγµα η ακόλουθη δήλωση είναι έγκυρη: int pin[10]={2,4,6,8};
 • 8. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα 8∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Στην πράξη χρησιµοποιούνται 4 τρόποι για την δήλωση της διάστασης του πίνακα. Η επιλογή του τρόπου εξαρτάται από το πρόγραµµα που γράφουµε. Π.χ. στο τµήµα δήλωσης των δεδοµένων γράφουµε: { int pinakas[100]; //Εδώ δηλώνουµε τη διάσταση του πίνακα int i; for (i=0; i<100; i++) { /*Κάνε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/ } } Α’ τρόπος: ∆ηλώνουµε την διάσταση «καρφωτά» µέσω ενός αριθµού. • Ο τρόπος αυτός είναι αντιαισθητικός και δείχνει µικρή προγραµµατιστική εµπειρία. Π.χ. αν χρειαστεί να τροποποιήσουµε το πρόγραµµα µας για να τρέχει για 1000 ακεραίους, τότε πρέπει να βρούµε όλες τις εµφανίσεις του 100 και να το αλλάξουµε σε 1000. • Αυτόν τον τρόπο θα τον εφαρµόζουµε µόνο όταν θέλουµε να «τσεκάρουµε» έναν πολύ µικρό κώδικα.
 • 9. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα 9∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Παράδειγµα: #define N 100 // Εδώ δηλώνουµε το µέγεθος του πίνακα main() { int pinakas[Ν]; //∆ήλωση του πίνακα int i; for (i=0; i<Ν; i++) { /*Κανε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/ } } Β’ τρόπος: ∆ηλώνουµε την διάσταση µέσω µίας συµβολικής σταθεράς. • Ο τρόπος αυτός είναι ισοδύναµος µε τον προηγούµενο και έχει το πλεονέκτηµα ότι η διάσταση του πίνακα δηλώνεται µόνο µία φορά µέσω της συµβολικής σταθεράς. • Σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε τη διάσταση του πίνακα αρκεί να αλλάξουµε την τιµή στη συµβολική σταθερά.
 • 10. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα 10∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Είναι πολύ συχνό στα προγράµµατα µας, να µην ξέρουµε πόσες ακριβώς θέσεις θα χρειαστούµε στον πίνακα. Στις περιπτώσεις αυτές, κάνουµε µια εκτίµηση του πόσες θέσεις (ένα άνω όριο) θα χρειαστούµε και δηλώνουµε τον πίνακα µε αυτό το όριο. Στην συνέχεια έχουµε µια µεταβλητή που χρησιµοποιούµε ως άνω όριο του πίνακα, ανάλογα µε το πόσες θέσεις χρειαζόµαστε πραγµατικά. Γ’ τρόπος: ∆ηλώνουµε τη µέγιστη διάσταση του πίνακα µέσω συµβολικής σταθεράς, και έπειτα έχουµε µία µεταβλητή για το πλήθος των θέσεων που χρησιµοποιούµε #define SIZE 1000 // Εδώ δηλώνουµε το µέγιστο µέγεθος του πίνακα main() { int pinakas[SIZE]; int N=100; int i; for (i=0; i<Ν; i++) { /*Κανε κάποια πράγµατα στον πίνακα*/ } }
 • 11. A. Πίνακες 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες 4. Στατική ∆έσµευση Μνήµης Πίνακα 11∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Λίγα παραπάνω πράγµατα για τους µονοδιάστατους πίνακες... Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε τους πίνακες και το µέγεθος που θέλουµε να έχουν στο πρόγραµµα µας. Τα πράγµατα είναι καλά, όταν ξέρουµε εκ των προτέρων πόσα στοιχεία θα έχει. Τότε τρόποι δήλωσης σαν αυτούς που είδαµε είναι µια χαρά! Αυτoί ο τρόποι δήλωσης του πίνακα αναφέρονται σαν στατική δέσµευση µνήµης. Αντίθετα αν οι τρόποι που αναφέραµε δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν το πρόγραµµα µας (φανταστείτε για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα που το µέγεθος του πίνακα εξαρτάται από την είσοδο του χρήστη σε πολύ µεγάλο βαθµό. ∆ηλαδή την µία φορά πρέπει να τρέχει για 10 ακέραιους και την άλλη για 1.000.000 ακεραίους). Εκεί είναι κατάχρηση να δηλώνουµε τόσο µεγάλο πίνακα για πιθανόν τόσα λίγα δεδοµένα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα δούµε και έναν δεύτερο τρόπο να δεσµεύουµε χώρο στην µνήµη για έναν πίνακα, στο µάθηµα 9 και καλείται δυναµική δέσµευση µνήµης. ∆’ τρόπος: Ζητάµε από τον χρήστη να µας εισάγει κατά τον χρόνο εκτέλεσης την διάσταση του πίνακα και δεσµεύουµε δυναµικά τον χώρο στην µνήµη (δυναµική δέσµευση µνήµης)
 • 12. A. Πίνακες 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 12∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ένας διδιάστατος πίνακας (πίνακας 2 διαστάσεων) είναι και πάλι ένας αποθηκευτικός χώρος στην µνήµη, όπου έχουµε δύο διαστάσεις: Μία για τις γραµµές και µία για τις στήλες. Έτσι θα έχουµε το δικαίωµα να ορίσουµε π.χ. έναν πίνακα ακεραίων 6x4, δηλαδή έναν πίνακα ακεραίων µε 6 γραµµές και 4 στήλες Θα έχουµε τα εξής στοιχεία στον πίνακα (προσέξτε και πάλι ότι η αρίθµηση των γραµµών και των στηλών ξεκινάει από το 0). Όνοµα του πίνακα στο παράδειγµα είναι Α: Στήλη 0 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Γραµµή 0 A[0][0] A[1][1] A[0][2] A[0][3] Γραµµή 1 A[1][0] A[1][1] A[1][2] A[1][3] Γραµµή 2 A[2][0] A[2][1] A[2][2] A[2][3] Γραµµή 3 A[3][0] A[3][1] A[3][2] A[3][3] Γραµµή 4 A[4][0] A[4][1] A[4][2] A[4][3] Γραµµή 5 A[5][0] A[5][1] A[5][2] A[5][3]
 • 13. A. Πίνακες 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 1. ∆ήλωση Πίνακα 13∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ένας διδιάστατος πίνακας θα δηλώνεται (στο τµήµα δήλωσης µεταβλητών) µε εντολή της µορφής: Όπου: Τύπος_∆εδοµένων: Ο τύπος δεδοµένων των µεταβλητών του πίνακα. ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ: Το όνοµα που επιλέγουµε εµείς για τον πίνακα. ΠΛΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΛΗΘΟΣ-ΣΤΗΛΩΝ (προσέξτε ότι είναι µέσα σε αγκύλες πρώτα οι γραµµές και έπειτα οι στήλες): Πόσες γραµµές και στήλες θα περιέχει ο πίνακας. Το πλήθος των µεταβλητών που θα οριστούν θα είναι ίσο µε το γινόµενο του πλήθος των γραµµών µε το πλήθος των στηλών. Έτσι ο πίνακας που είδαµε προηγουµένως θα δηλώνεται µε µία εντολή δήλωσης της µορφής: Ενώ για παράδειγµα ένας 8x10 πίνακας µεταβλητών double θα δηλώνεται µε την εντολή: Τύπος_∆εδοµένων ΟΝΟΜΑ_ΠΙΝΑΚΑ[ΠΛΗΘΟΣ-ΓΡΑΜΜΩΝ][ΠΛΗΘΟΣ-ΣΤΗΛΩΝ]; int Α[6][4]; double Α[8][10];
 • 14. A. Πίνακες 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 2. Αρχικοποίηση κατά τη ∆ήλωση 14∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Αντίστοιχα µε τους µονοδιάστατους πίνακες και οι διδιάστατοι πίνακες µπορούν να αρχικοποιηθούν µε µια εντολή δήλωσης της µορφής: Όπου φαίνεται ότι γράφουµε τα περιεχόµενα κάθε διαδοχικής γραµµής µέσα σε άγκιστρα. ...ενώ οι διαδοχικές γραµµές του πίνακα χωρίζονται µε κόµµατα και βρίσκονται σε ένα µεγάλο ζεύγος άγκιστρων. Υπάρχει και µια πιο εκκεντρική µορφή δήλωσης: Όπου η αντιστοίχιση είναι νοητή, δηλαδή τα 5 πρώτα στοιχεία είναι για την 1η γραµµή κ.λπ. Ο λόγος ύπαρξης αυτής της εντολής δήλωσης είναι η απεικόνιση διδιάστατων πινάκων στην µνήµη που θα δούµε αµέσως τώρα! int pinakas[2][5] = {{0,4,9,2,1},{4,3,2,5,2}}; int pinakas[2][5] = {0,4,9,2,1,4,3,2,5,2};
 • 15. A. Πίνακες 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 3. Απεικόνιση στη Μνήµη 15∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Βλέπουµε πως δεσµεύεται η µνήµη για έναν πίνακα που δηλώνεται µε την εντολή: Όπως είδαµε εδώ δηλώνουµε 3x2=6 µεταβλητές. Τα ονόµατα των 6 µεταβλητών που δηλώσαµε είναι: Είναι σηµαντικό ότι οι µεταβλητές δηλώνονται στον χώρο µνήµης της συνάρτησης σε διαδοχικές θέσεις γραµµή προς γραµµή: int pin[2][3]; pin[0,0] pin[0,1] pin[0,2] pin[1,0] pin[1,1] pin[1,2] pin[0,0] pin[0,1] pin[0,2] pin[1,0] … pin[1,1] pin[1,2]
 • 16. A. Πίνακες 2. ∆ιδιάστατοι Πίνακες 4. Χρήση ∆ιδιάστατων Πινάκων 16∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ο πιο συνηθισµένος τρόπος για να διαχειριστούµε έναν διδιάστατο πίνακα, είναι µέσω µιας διπλής (εµφωλιασµένης) for. Συνήθως λοιπόν κάνουµε µια επανάληψη στις γραµµές και µία εµφωλιασµένη επανάληψη στις στήλες, προκειµένου να κάνουµε µια διαπέραση των στοιχείων του πίνακα: ∆είτε για παράδειγµα τον ακόλουθο κώδικα που δηλώνει έναν 10x5 πίνακα και αρχικοποιεί τα στοιχεία του σε 0. #define M 10 #define N 5 main() { int pin[M][N]; int i,j; //Ενας µετρητής για τις γραµµές και ένας για τις στήλες for (i=0; i<M; i++) for (j=0; j<N; j++) pin[i][j]=0; } Οι παρατηρήσεις που κάναµε περί στατικής δέσµευσης µνήµης ισχύουν και για τους διδιάστατους πίνακες!
 • 17. A. Πίνακες 3. Πολυδιάστατοι Πίνακες 17∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Αντίστοιχα ένας τριδιάστατος πίνακας (πίνακας 3 διαστάσεων) είναι και πάλι ένας αποθηκευτικός χώρος στην µνήµη, όπου έχουµε τρεις διαστάσεις Έτσι ένας 5x2x8 πίνακας θα δηλώνεται µε µία εντολή της µορφής: Ο οποίος θα περιέχει 5x2x8=80 ακέραιες µεταβλητές. Οι ίδιες παρατηρήσεις που κάναµε για τους µονοδιάστατους και τους διδιάστατους πίνακες ισχύουν βεβαίως και εδώ. Αντίστοιχα µπορούµε να ορίσουµε πίνακες πολλών διαστάσεων (δεν υπάρχει πρακτικά περιορισµός στις διαστάσεις που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε). Π.χ. Ένας 5-διάστατος πίνακας 2x4x9x2x4 δηλώνεται µε µία εντολή της µορφής: Τέτοιοι πίνακες είναι κυρίως για εξειδικευµένες εφαρµογές και δεν θα µας απασχολήσουν στους εκπαιδευτικούς στόχους των µαθηµάτων. int Α[5][2][8]; int Α[2][4][9][2][4];
 • 18. A. Πίνακες 4. Πίνακες και Συναρτήσεις 18∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ένας πίνακας µπορεί να διοχετευτεί ως όρισµα σε µία συνάρτηση µε τον εξής τρόπο: #define N 100 void function(int pin[]); // Πρωτότυπο συνάρτησης main() { int array[N]; function(array); // ∆ιοχέτευση πίνακα ως όρισµα στη συνάρτηση } void function(int pin[]) // Σώµα Συνάρτησης { ...ενέργειες στον pin[0...99] } Ωστόσο δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω! Σε επόµενο µάθηµα θα δούµε έναν εναλλακτικό τρόπο διοχέτευσης πινάκων σε συναρτήσεις, µε χρήση δεικτών τον οποίο και θα επιλέξουµε να εφαρµόζουµε στην πράξη.
 • 19. Β. Τυχαίοι Αριθµοί 1. Η συνάρτηση rand() 19∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Εδώ θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε δύο συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C που µας επιτρέπουν να κάνουµε παραγωγή τυχαίων αριθµών. Η συνάρτηση rand() επιστρέφει τυχαίους αριθµούς. Το πρωτότυπό της είναι: Η οποία επιστρέφει έναν τυχαίο αριθµό στο διάστηµα 0...MAX_INT όπου MAX_INT ο µέγιστος µη προσηµασµένος ακέραιος που µπορεί να απεικονίσει το σύστηµά µας (συνήθως το 232-1) Είναι ορισµένη στην βιβλιοθήκη συναρτήσεων Ας δούµε δύο τρόπους να την χρησιµοποιήσουµε: Στο x θα αποθηκευτεί ένας αριθµός από το 0 έως το 99 Στο x θα αποθηκευτεί ένας αριθµός από το 10 έως το 100 unsigned int rand() stdlib.h x=rand()%100 x=10+rand()%91
 • 20. Β. Τυχαίοι Αριθµοί 2. Η συνάρτηση srand() 20∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Ο τρόπος λειτουργίας της rand() στηρίζεται σε κάποια περίπλοκα µαθηµατικά και κάθε φορά παράγει την ίδια ακολουθία τυχαίων αριθµών. Για τον λόγο αυτό, λέµε ότι παράγει ψευδοτυχαίους αριθµούς. Προκειµένου κάθε φορά που τρέχουµε το πρόγραµµα να παράγει άλλη ακολουθία τυχαίων αριθµών, πρέπει αρχικά στο πρόγραµµά µας να τρέξουµε την συνάρτηση: Που έχει δηλωθεί στη βιβλιοθήκη: Ο πιο συνηθισµένος τρόπος χρήσης είναι στην αρχή του προγράµµατός µας να γράψουµε την εντολή: Έτσι ώστε να αρχικοποιηθεί η ακολουθία τυχαίων αριθµών µε µία παράµετρο που εξαρτάται από την τρέχουσα ώρα. Θα απαιτηθεί να ενσωµατώσουµε και το αρχείο κεφαλίδας στο οποίο έχει οριστεί η συνάρτηση time() που χρησιµοποιεί το πρόγραµµά µας. void srand(int seed) stdlib.h srand(time(NULL)); time.h
 • 21. Β. Τυχαίοι Αριθµοί 3. Παράδειγµα παραγωγής τυχαίων αριθµών 21∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Το παρακάτω πρόγραµµα τυπώνει στην οθόνη 10 τυχαίους αριθµούς στο διάστηµα 0...99 /* random.c: Typwnei 10 tyxaioys akeraioys sto diastima 0..99 */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> main() { int x,i; srand(time(NULL)); for (i=0; i<10; i++) { x=rand()%100; printf("n%d",x); } }
 • 22. Γ. Ασκήσεις 1. Αρχικοποίηση και Εκτύπωση Μονοδιάστατου Πίνακα 22∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο: 1. Να δηλώνει έναν πίνακα 100 ακεραίων (SIZE) 2. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν από το 20 έως το 100 (που θα δηλώνει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί έλεγχος ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 20 έως το 100. 3. Να αρχικοποιηθεί ο πίνακας µε τυχαίους αριθµούς 4. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο.
 • 23. Γ. Ασκήσεις 2. Εκτύπωση ∆ιδιάστατων Πινάκων 23∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο: 1. Να δηλώνει έναν διδιάστατο πίνακα 5x8 2. Να αρχικοποιεί τις τιµές του πίνακα, αναθέτοντας σε κάθε θέση έναν τυχαίο αριθµό από 0 έως 200 3. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο (σε κάθε γραµµή της οθόνης να είναι και µία γραµµή του πίνακα)
 • 24. Γ. Ασκήσεις 3. Στατική ∆έσµευση Μνήµης σε ∆ιδιάστατο Πίνακα 24∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Γράψτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα C που: 1. Να δηλώνει έναν διδιαστατο πίνακα 100x200 ακεραίων (SIZE1xSIZE2) 2. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό M από το 10 έως το 100 (που θα δηλώνει το πλήθος των γραµµών του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί έλεγχος ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 10 έως το 100. 3. Ναι διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν από το 10 έως το 100 (που θα δηλώνει το πλήθος των στηλών του πίνακα που θέλει να χρησιµοποιήσει). Να πραγµατοποιηθεί έλεγχος ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε τιµή από το 10 έως το 100. 4. Να αρχικοποιηθεί ο πίνακας µε τυχαίους αριθµούς 5. Να προβάλλει τα στοιχεία του πίνακα στην οθόνη µε έναν κοµψό τρόπο.
 • 25. Γ. Ασκήσεις 4. Κατασκευή Παιχνιδιού! 25∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Γράψτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα C που: 1. Θα αρχικοποιεί µία µεταβλητή µε όνοµα hidden µε έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό από το 1 έως το 100. 2. Θα ζητεί από τον χρήστη να πληκτρολογήσει (µαντέψει) τον αριθµό 1. Αν ο χρήστης εισάγει τον αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα επιβράβευσης και θα τερµατίσει. 2. Αν ο χρήστης εισάγει µικρότερο αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα στον χρήστη να πληκτρολογήσει µεγαλύτερο αριθµό και θα επαναλάβει από το βήµα 2 3. Αν ο χρήστης εισάγει µεγαλύτερο αριθµό, θα εκτυπώσει κατάλληλο µήνυµα στον χρήστη να πληκτρολογήσει µικρότερο αριθµό και θα επαναλάβει από το βήµα 2
 • 26. Γ. Ασκήσεις 26∆ηµήτρης Ψούνης, Η Γλώσσα C, Μάθηµα 7: Πίνακες Όπως είδαµε το συντακτικό και η χρήση των πινάκων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Σηµαντικότερο είναι να αναπτύξουµε αλγοριθµική σκέψη, δηλαδή να µάθουµε σκεπτικά που έχουν αναπτυχθεί για την αποδοτική επίλυση προβληµάτων µε τον υπολογιστή. Συνίσταται λοιπόν στο σηµείο αυτό να µελετηθούν τα ακόλουθα τέσσερα µαθήµατα αλγορίθµων µε τη βοήθεια της γλώσσας C: • Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 1: ∆ιαπέραση Πίνακα • Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 2: Αναζήτηση σε Πίνακα • Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 3: Ταξινόµηση Πίνακα • Αλγόριθµοι σε C – Μάθηµα 4: Αλγεβρικές Πράξεις Πινάκων