Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1,011 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 1. 1. Door Erik Caelen, Adviseur Minister Brigitte Grouwels
 2. 2. Inleiding 1. Mobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 2. Doel en inhoud van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP); 3. Concreet voor de volgende maanden…. 4. Wat met het strafrechtelijk parkeren (GAS-boetes)?
 3. 3. 1. Mobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Iris 2 voorspelt tegen 2015: • Stijging aantal verplaatsingen; • Toename densiteit van het verkeer in het Gewest (met 6% sinds 2001); • Overheersend gebruik van de wagen in dagelijks vervoer (3 van de 5 verplaatsingen); • Overgewicht aan wegvervoer voor goederen vervoer (78% in 2001).
 4. 4. 1. Mobiliteitsproblematiek in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Actieve vervoerswijzen bevorderen Verbeteren logistiek en verdeling van goederen Afstemmen mobiliteit en ruimtelijke ordening Openbaar vervoer aantrekkelijk maken MOBILITEIT Beveiligd wegennet ontwikkelen Gecoördineerd & gereguleerd parkeerbeleid toepassen Rationeel gebruik van wagen aanmoedigen
 5. 5. 2. Doel en inhoud van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) Doel • Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan harmoniseert de parkeerregels in het hele gewest en wil iedereen op gelijke voet behandelen; • Om de levenskwaliteit te verhogen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook beslist om meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer; Wanneer • Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan trad stapsgewijs in voege sinds 1 januari 2014 (2014 = overgangsjaar).
 6. 6. 2.1 Concreet Wat? Het biedt een verplicht kader dat de 19 Brusselse gemeenten op hun grondgebied zullen moeten uitvoeren. Harmoniseert: A. Gereglementeerde Parkeerzones; B. Tarieven; C. Vrijstellingskaarten. Innoverend door: D. Verdeling in parkeersectoren; E. Niet enkel voor auto‟s.
 7. 7. > A. Gereglementeerde parkeerzones Het plan legt de kenmerken van de gereglementeerde parkeerzones vast voor het hele gewest. Met andere woorden: • het tarief binnen de zone, • de parkeertijd binnen de zone en • de regels voor het gebruik van de vrijstellingskaarten zullen gelijk zijn in de parkeerzones met dezelfde kleurcode en dit dus in het hele gewest.
 8. 8. > A. Gereglementeerde parkeerzones 2 gereglementeerde parkeerzones moedigen de rotatie aan bv. in winkelstraten: • • rode zone: drukke handels- en dienstenwijk, grote vraag naar plaatsen kortstondig parkeren; oranje zone: idem als rood, maar kleinere secundaire centra. 3 gereglementeerde parkeerzones bevoordelen het parkeren voor bewoners: • • • grijze zone: overgang tussen rode of oranje en groene zone; groene zone: in woonstraten; blauwe zone: zone met lagere parkeerdruk (gratis parkeren). 4 gereglementeerde parkeerzones stimuleren specifiek gebruik : • • • • evenementenzone: bv. Astridpark, Vorst Nationaal; laad- en loszone; kiss & ride-zone: minuuthaltes (snelle turn over) bv. stations, crèches en scholen; zone voor voorbehouden parkeerplaats: voor bewoners en autodelen.
 9. 9. > B. Tarieven parkeerzones
 10. 10. > B. Tarieven parkeerzones 1ste kwartier gratis Forfaitaire vergoeding: halvedagtarief = €25 Geen vrijstellingskaart rode zone oranje zone > Uitgez. dringende medische hulp Vrijstellingskaarten aanvaard Grijze zone Groene zone Blauwe zone
 11. 11. > B. Tarieven parkeerzones In vergelijking met steden die vergelijkbaar zijn met Brussel, zijn deze tarieven eerder laag. De geïnde vergoedingen zullen geïnvesteerd worden in de verfraaiing van de openbare ruimte en in de ontwikkeling van nieuwe hulpoplossingen voor het parkeren. Gemiddeld uurtarief voor betalend parkeren op de openbare weg (€/u) 3,5 3 Prijs (€/u) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Amsterdam Genève Lyon UP&Cie, 2012 ; Stratec-Sareco, 2011 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 12. 12. > C. De vrijstellingskaarten De vrijstellingskaarten worden uitgereikt door de gemeenten. De bezitters van een vrijstellingskaart zullen niet moeten betalen in de grijze en de groene zones en zullen niet verplicht zijn om een parkeerschijf te gebruiken in de blauwe zones. Er bestaan verschillende soorten kaarten, onder meer: • bewonerskaarten en tijdelijke bewonerskaarten • „standaard‟ vrijstellingskaarten: kaarten voor verstrekkers van dringende en niet-dringende medische zorgen, voor autodelers en gehandicapten.
 13. 13. > C. De vrijstellingskaarten Bewonerskaart • maximaal 2 kaarten per gezin (€ 5 per jaar voor de 1ste); • de prijs van de 2de kaart is hoger (€ 50 per jaar); • geldig per parkeersector – niet beperkt tot de gemeentegrenzen, maar uitgetekend volgens functionele criteria. Extra kaarten (vanaf € 200) of hogere tarieven mogelijk (gemotiveerd door de gemeente, op advies van het Gewestelijk Parkeeragentschap) Tijdelijke bewonerskaart •Voor bezoekers van bewoners; •Voor bewoners met tijdelijk wagengebruik; •Tarief: € 5 / 63d.
 14. 14. > C. De vrijstellingskaarten Standaard vrijstellingskaarten • dringende medische hulpverlening: – € 200 / jaar; – geldig in alle zones. • niet-dringende hulpverlening: – € 75/ jaar; – geldig in grijze, groene, blauwe en evenementenzones. • Autodelen: – € 5 / jaar; – geldig in grijze, groene en blauwe zones. • mindervaliden (= Europese gehandicaptenkaart).
 15. 15. > D. Verdeling in sectoren Gewest onderverdeeld in parkeersectoren: • geografische zone rond de verblijfplaats/maatschappelijke zetel, waarbinnen de vrijstellingskaarten geldig zijn; • bij voorkeur op basis van de indeling in wijken; • de opsplitsing kan de gemeentegrenzen overschrijden. Bewonerskaarten zijn geldig in: - de toegewezen parkeerzone; - de aangrenzende parkeersectoren; - maar beperkt tot een gebied van 150ha.
 16. 16. > E. Niet enkel voor auto’s (1/4) Fietsen • korte duur: – ten minste 2 plaatsen voor fietsen per 20 plaatsen voor auto‟s, op de weg of de stoep; – max. 150 m stoep zonder boog in aaneensluitend stedelijk gebied; • lange duur: – beveiligde boxen of stallingen op of buiten de openbare weg.
 17. 17. > E. Niet enkel voor auto’s (2/4) Motoren korte duur: • op de weg: 1 tot 3 plaatsen voor motoren per 200 plaatsen voor auto‟s; lange duur: • buiten de weg: aantrekkelijke voorwaarden in parkeergarages. Autodelen • kleine standplaatsen (800 beschikbare wagens in 2020): op de weg; • grote stations: buiten de openbare weg.
 18. 18. > E. Niet enkel voor auto’s (3/4) Taxi’s • Verhoging van het aantal standplaatsen. Leveringen • Winkelstraten; • Geïsoleerde bedrijven: plaatsen bepaald in functie van de evaluatie via enquêteformulier; • Gratis in de betalende zones.
 19. 19. > E. Niet enkel voor auto’s (4/4) Vrachtwagens • aantal plaatsen in functie van het aantal kilometer wegen toegankelijk voor vrachtwagens (zie Iris 2) per gemeente. Bussen • kortparkeren voor in- en uitstappen: max. 30 minuten; • middellangparkeren: max. 5 uur; • langparkeren: chauffeur niet meer aan boord.
 20. 20. 3. Concreet voor de volgende maanden…. • Per 1/3/14: (per ordonnantie) niet meer samenwerken met privépartner voor controle op de weg; – Oplossing: uitbesteden aan Parking.brussels of eigen gemeentepersoneel. • Gemeentelijk parkeeractieplannen (zie later); • Verdere uitbouw van Parking.brussels (zie later).
 21. 21. > Gemeentelijk parkeeractieplan Tot september 2014 blijft situatie ongewijzigd. Intussen: Afwerken door de gemeenten tegen de herfst van 2014, met daarin de specifieke parkeermaatregelen voor gemeente: • Afbakening van de gereglementeerde zones; • Frequentie en wijze van controle door de gemeente; • Overstappen naar retributies. Vooraf onderworpen aan openbaar onderzoek, en goedgekeurd door de regering.
 22. 22. > Gemeentelijk parkeeractieplan - gesuggereerde timing Proces stap Gesuggereerde timing Gesuggereerde timing indien uitstel wordt gevraag met 3 maanden Opmaak ontwerp GAP door de gemeente Jan 2014 – april 2014 Jan 2014 – Juni 2014 Goedkeuring GAP eerste lezing college van burgemeester en schepenen Mei 2014 Juni 2014 Goedkeuring GAP eerste lezing gemeenteraad Mei 2014 Juni 2014 Openbaar onderzoek GAP - Onderwerpen binnen de maand na goedkeuring (doorlooptijd 60d) Juni – Juli 2014 Mid augustus – mid september 2014 Voorleggen GAP aan grenzende gemeenten en parking.brussels voor advies (doorlooptijd 60d) Juni – Juli 2014 Mid augustus – mid september 2014 Verwerken adviezen/bemerkingen door de gemeenteadministratie Augustus 2014 Eind september 2014 Voor leggen 2de lezing aan college van burgemeester en schepenen Begin september 2014 Begin oktober 2014 Goedkeuring 2de lezing door gemeenteraad 15 sept 2014 Goedkeuring 2de lezing door gemeenteraad - 3 maand verlengbaar indien akkoord van de regering Goedkeuring Gewest alle 19 gezamenlijk Oktober of november 2014 december 2014 december 2014
 23. 23. 4. Meer info
 24. 24. 4. Wat met het strafrechtelijk parkeren? > A. Gedepenaliseerde overtredingen • Sinds 2004 zijn een aantal parkeerovertredingen gedepenaliseerd: – Blauwe zone en parkeerplaatsen waar blauwe zonereglementering van toepassing is; – Betalend parkeren; – Gemeentelijke parkeerkaart (met inbegrip van de bewonerskaart en de kaarten voor autodelen; – Parkeerplaatsen aangeduid door verkeersborden van het type E9 met een vermelding van parkeerduurbeperking (bijvoorbeeld “15 min”) Retributie of belasting reglement
 25. 25. > B. Strafrechtelijke overtredingen (1/2) 4. Wat met het strafrechtelijk parkeren? Vanaf 1 januari 2014: GAS-boete mogelijk voor alle gevaarlijke parkeerovertredingen en voor de toegangen tot de voetgangerszones: • Vaststeller • Sanctionerende ambtenaar • Protocolakkoord tussen gemeente en Parket
 26. 26. > B. Strafrechtelijke overtredingen (2/2) 4. Wat met het strafrechtelijk parkeren? Maar …. Twee uitvoeringsbesluiten ontbreken nog: - KB indeling van de parkeerovertredingen: - - Eerste graad: 55 euro. Tweede graad: 110 euro Derde graad: (er zijn geen derde graad overtredingen voorzien) Vierde graad: 330 euro. KB bijkomende opleiding parkeerreglementering voor de vaststellers.
 27. 27. > Dank voor uw aandacht 4. Wat met het strafrechtelijk parkeren? ecaelen@grouwels.irisnet.be erik.caelen@gmail.com

×