Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Авторське право і суміжні права. (О. Арданов)

1,835 views

Published on

Авторське право і суміжні права. О. Арданов
Літня школа з інтелектуальної власності -2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Авторське право і суміжні права. (О. Арданов)

 1. 1. (С) Олексій Арданов, 2014, 2016 (компіляція, про винятки і обмеження, підзаконні правові акти, рекомендації ДСІВ) (С) Володимир Пісоченко, 2015 (про державну реєстрацію авторського права і договорів) (С) Ірина Дідушко, 2015 (про історію, міжнародні договори і слайди, де багато картинок) (С) Сергій Заянчуковський, 2015 (про все, без зайвого, наочно - зі схемами, табличками, стрілочками…)
 2. 2. Регулювання питань створення та використання об’єктів авторського права і суміжних прав Міжнародне законодавство Деякі сторінки з історії авторського права І суміжних прав
 3. 3. 1710 р. – • Акт про заохочення вченостіАкт про заохочення вченості шляхом наділення авторів ішляхом наділення авторів і покупців правами напокупців правами на копіювання друкованихкопіювання друкованих книг ... (Статут Королевикниг ... (Статут Королеви Анни)Анни)
 4. 4. Статут королеви Анни - Вважається першим повноцінним законом про авторське право - строк дії авторського права на твори, опубліковані після набрання сили Статутом — 14 років. Якщо на час закінчення зазначеного терміну автор був живим, він міг поновити це право на додатковий 14-річний строк. - строк дії авторського права на твори, опубліковані до введення в силу Статуту — 21 рік без права його поновлення.
 5. 5. 1777 р. –1777 р. – ,, французький драматург,французький драматург, вперше заснував товариствовперше заснував товариство з охорони авторських правз охорони авторських прав
 6. 6. 1791 р. – Декрет про використання творів (Франція) Droit d’auteur
 7. 7. 1793 р. –1793 р. – Декрет про виключне право автораДекрет про виключне право автора на відтворення свого літературногона відтворення свого літературного творутвору
 8. 8. 1886 р. –1886 р. – Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 9. 9. Бернська конвенція - Три основних принципи БК полягають в наступному: 1. Твори, країною походження яких є одна з Договірних держав (тобто твори, автор яких є громадянином такої держави, або твори, які були вперше опубліковані в такій державі), повинні користуватися в кожній з інших Договірних держав таким самим об'ємом охорони, який останні надають творам своїх власних громадян (принцип «національного режиму»). 2. Охорона не повинна обумовлюватися виконанням будь-яких формальностей (принцип «автоматичної» охорони)». 3. Охорона не залежить від наявності охорони в країні походження твору (принцип «незалежності» охорони). Однак, в разі якщо Договірна Держава передбачає більш тривалий термін дії, ніж мінімальний термін, запропонований Конвенцією, і охорона твору припиняє свою дію в країні походження, то після припинення охорони в країні походження в охороні може бути відмовлено
 10. 10. Бернська конвенція З урахуванням деяких допустимих застережень, обмежень або винятків, до числа прав, які повинні визнаватися виключними правами на видачу дозволів, відносяться наступні: -право на переклад; -право на адаптацію та аранжування твору; -право на публічне виконання драматичних, музично-драматичних і музичних творів; -право на публічне читання літературних творів; -право на публічне сповіщення виконань таких творів; -право сповіщення (з можливістю для Договірної Держави передбачати замість права видачі дозволів лише право на винагороду); -право на відтворення творів будь-яким способом і в будь-якій формі (з можливістю для Договірної Держави вирішувати, в деяких особливих випадках, відтворення без дозволу, за умови, що відтворення не входить в протиріччя з нормальним використанням твору і не завдає невиправданого шкоди законним інтересам автора, і з можливістю для Договірної держави, стосовно звукозапису музичних творів, передбачати право на справедливу винагороду); -право використовувати твір як основу аудіовізуального твору, а також право на відтворення такого аудіовізуального твору, його розповсюдження, публічне виконання або ознайомлення з ним публіки
 11. 11. Бернська конвенція Стосовно тривалості охорони загальне правило зводиться до того, що охорона повинна надаватися до закінчення п'ятдесятирічного строку після смерті автора. Однак з цього загального правила є винятки. Термін охорони творів, випущених анонімно або під псевдонімом, закінчується через 50 років з того моменту, як твір було законним чином зроблено доступним для публіки, за винятком випадків, коли використаний автором псевдонім не викликає сумніву в його особі, або коли автор розкрив свою особу протягом цього терміну; в останньому випадку застосовується загальне правило. Для аудіовізуальних (кінематографічних) творів мінімальний строк охорони закінчується через 50 років після того, як твір став доступним для публіки (його «випуску»), або, якщо цього не відбувається, після створення твору. Для творів прикладного мистецтва і фотографічних творів мінімальний строк охорони становить 25 років з моменту створення твору.
 12. 12. Римська конвенція Римська конвенція забезпечує охорону прав виконавців щодо виконань, виробників фонограм щодо фонограм і організацій мовлення щодо передач. 1. Виконавці (актори, співаки, музиканти, танцюристи та виконавці літературних або художніх творів) користуються захистом від певних дій, на які вони не давали своєї згоди, таких як трансляція і передача до загального відома «живого» виконання; запис «живого» виконання, відтворення запису, якщо первинний звуковий запис був виконаний без згоди виконавця або якщо відтворення здійснюється для цілей, відмінних від тих, на які було дано згоду. 2. Виробники фонограм мають право дозволяти або забороняти пряме або опосередковане відтворення їх фонограм. У Римській конвенції «фонограми» визначаються як будь-який суто акустична запис звуків виконання або інших звуків. Якщо фонограма, випущена з комерційною метою, підлягає повторному використанню (наприклад, трансляції або повідомленню до загального відома в будь-якій формі), особа, яка використовує фонограму, зобов'язана сплатити виконавцям, виробникам фонограм або тим і іншим разова справедливу винагорода. Проте, Договірні держави мають право не застосовувати це правило або обмежити його застосування.
 13. 13. Римська конвенція 3. Організації мовлення користуються правом дозволяти або забороняти певні дії, а саме: ретрансляцію їхніх передач, запис їх передач, відтворення таких записів, публічний показ їх телевізійних передач, якщо такий показ проводиться в місцях, за доступ до яких з публіки стягується вхідна плата. Римська конвенція допускає обмеження і виключення з вищевказаних прав в національному законодавстві стосовно приватного використання, використання коротких уривків у зв'язку з репортажами про поточні події, короткостроковими записів, які здійснюються організаціями мовлення на власному обладнанні і для власних передач, використання виключно в навчальних цілях або в науково- дослідній діяльності та всі інші випадки, коли національне законодавство передбачає винятки з авторського права на літературні та художні твори. Крім того, як тільки виконавець дає свою згоду на включення виконання до візуального або аудіовізуальний запису, положення про права виконавця втрачають свою подальшу силу.
 14. 14. Римська конвенція Що стосується тривалості охорони, то вона повинна становити не менше 20 років починаючи з кінця року, в якому (І) було здійснено запис - в разі фонограм і зафіксованих у них виконань; (ІІ) відбулося виконання - у разі виконань, які не містяться в фонограмах; (ІІІ) відбулася передача в ефір. Проте, в національному законодавстві, принаймні для фонограм і виконань, все частіше передбачається 50- річний термін охорони.
 15. 15. Авторське право в міжнароднихАвторське право в міжнародних договорахдоговорах Всесвітня конвенціяВсесвітня конвенція про авторське правопро авторське право 1952 року1952 року Бернська конвенціяБернська конвенція про охоронупро охорону літературних і художніхлітературних і художніх творів 1971 рокутворів 1971 року Угода про торговельніУгода про торговельні аспекти праваспекти прав інтелектуальноїінтелектуальної власності (ТРІПС)власності (ТРІПС) Договір ВОІВ проДоговір ВОІВ про авторське право 1996авторське право 1996 рокуроку
 16. 16. Суміжні праваСуміжні права  Міжнародна конвенція про охорону інтересівМіжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організаційвиконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 рокумовлення 1961 року  Женевська конвенція про охорону інтересівЖеневська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхвиробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 1971 рокуфонограм 1971 року  Договір про виконання і фонограми 1996 рокуДоговір про виконання і фонограми 1996 року
 17. 17. 1996 г. -1996 г. -  Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власностіВсесвітньої організації інтелектуальної власності Про авторське право Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власностіВсесвітньої організації інтелектуальної власності Про виконання і фонограми
 18. 18. Джерела - Міжнародні договори, конвенції (TRIPS, WCT, WPPT) - http://www.wipo.int/wipolex/en/ - Acquis communautaire (Директиви ЄС) – адаптація - http://eurodocs.sdla.gov.ua/ - Рекомендації (дорадчий характер) - http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
 19. 19. Міжнародне законодавство у сфері АПСП - Всесвітня конвенція про авторське право (27 Травня 1973 року) - Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (29 жовтня 1971 року)
 20. 20. Міжнародне законодавство у сфері АПСП - Пекінський договір з аудіовізуальних виконань (24 червня 2012 року) - Він надає виконавцям чотири види майнових прав щодо їх виконань, записаних в аудіовізуальних записах, таких як кінофільми: (ІІ) право на відтворення; (IІ) право на поширення; (IІІ) право на прокат; і (IV) право на доведення до загального відома.
 21. 21. Міжнародне законодавство у сфері АПСП Марракеський договір для полегшення доступу осіб з порушенням зору й осіб з обмеженою можливістю сприймати друковану інформацію до опублікованих творів (27 червня 2013 року) Договір вимагає, щоб Сторони передбачили стандартний набір обмежень і винятків щодо авторських прав, з тим щоб можна було відтворювати, поширювати і зробити загальнодоступними опубліковані твори в форматах, доступних для сліпих і осіб з порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію, і дати можливість здійснювати транскордонний обмін цими творами по лінії організацій, які обслуговують цих бенефіціарів.
 22. 22. Міжнародне законодавство у сфері АПСП Як відомо, у 2014 році було підписано Угоду про асоціацію між Україною та Європейський Союзом (Угода про асоціацію). А з 1 січня 2016 року набула чинності економічна частина цього документа, яка зумовлює відкриття як європейських ринків для вітчизняних товарів, так і ринку України для товарів, вироблених в ЄС. Фахівцями ДСІВ розроблено низку законопроектів у сфері інтелектуальної власності (ІВ), які були схвалені європейськими експертами проекту Twinning. Наразі ці проекти законів перебувають на погодженні в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
 23. 23. Міжнародне законодавство у сфері АПСП ДСІВ розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який з урахуванням вимог Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847, враховує положення таких директив Європейського Союзу: -- Директива Європейського парламенту та Ради № 93/83/ЄC від 27.09.1993 «Про узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції» (OJ L 248, 6.10.93, p. 15-21); -- Директива Європейського парламенту та Ради № 96/9/ЄС від 11.03.1996 «Про правову охорону баз даних» (OJ L 77, 27.3.96, p. 20-28); -- Директива Європейського парламенту та Ради № 2001/29/ЄС від 22.05.2001 «Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві» (OJ L 167, 22.6.2001, p. 10-19); -- Директива Європейського парламенту та Ради № 2001/84/ЄС від 27.09.2001 «Про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва» (OJ L 272, 13.10.2001, p. 32-36); -- Директива Європейського парламенту та Ради № 2006/115/ЄС від 12.12.2006 «Про право оренди, позички та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності» (OJ L 376, 27.12.2006, p. 28-35); -- Директива Європейського парламенту та Ради № 2009/24/ЄС від 23.04.2009 «Про правову охорону комп’ютерних програм» (OJ L 111, 5.5.2009, p. 16-22).
 24. 24. Законодавство України у сфері АПСП – Конституція України – Цивільний кодекс України. Книга четверта «Право інтелектуальної власності» – Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»
 25. 25. Конституція України Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54. Громадянам  гарантується  свобода  літературної,  художньої,  наукової  і  технічної  творчості,  захист  інтелектуальної  власності,  їхніх  авторських  прав,  моральних  і  матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з  різними видами інтелектуальної діяльності.                 Кожний  громадянин  має  право  на  результати  своєї  інтелектуальної,  творчої  діяльності;  ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
 26. 26. 1993 р. –1993 р. – Закон УкраїниЗакон України «Про авторське право і суміжні«Про авторське право і суміжні права»права»
 27. 27. Суб'єкти авторського права - виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань Суб'єкти суміжних прав - спадкоємці автора - особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права - виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм - виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм; - автор - організації мовлення та їх правонаступники Загальна інформація щодо авторського права і суміжних прав
 28. 28. ОБ’ЄКТИ Авторського права 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп'ютерні програми; 4) бази даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 17) інші твори. Суміжних прав 1) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; 2) фонограми, відеограми; 3) передачі (програми) організацій мовлення.
 29. 29. Суб’єкти автори творів спадкоємці авторів особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права
 30. 30. Об'єкти твори  у галузі науки,  літератури і мистецтва, а  саме: … 
 31. 31. літературні письмові твори белетристичного,  публіцистичного, наукового,  технічного або іншого характеру  (книги, брошури, статті тощо)  виступи, лекції, промови,  проповіді та інші усні твори музичні твори  з текстом і без тексту
 32. 32. комп’ютерна  програма
 33. 33. бази даних
 34. 34. Твори,  створені для сценічного  показу,  та їх постановки драматичні,  музично- драматичні твори хореографічні  твори пантоміми 
 35. 35. Аудіовізуальні  твори 1. Авторами аудіовізуального твору є:  а) режисер-постановник;  б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;  в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору  музичного твору з текстом або без нього;  г) художник-постановник;  д) оператор-постановник.  Одна і та сама фізична особа може суміщати дві або більше із  наведених у цій частині авторських функцій. 
 36. 36. Твори  образотворчого  мистецтва Фотографічні  твори
 37. 37. Твори садово-паркового мистецтва Твори архітектури твори містобудування
 38. 38. Особисті немайнові права автора 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 1) виключне право на використання твору; 2) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь- якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.
 39. 39. Майнові права виконавців 1. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір); б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань; в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду; г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше відтворення; д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом; е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм 1. До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом; б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності; в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом; г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором; д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм; е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.
 40. 40. Майнові права організацій мовлення 1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції; б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення; в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом. Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався. Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення 1. Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права: а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору; б) вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо); в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації. 2. Виробник фонограми, виробник відеограми має право зазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми). 3. Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.
 41. 41. Виключні права відтворювати контент (наприклад, на сервері веб- сайту чи локальної мережі) та надавати доступ до контенту До виключного права автора, виконавця, виробника фонограм, відеограм, організації мовлення належить право дозволяти відтворення, відповідно, твору, виконання, фонограми, відеограми, програми мовлення. Відтворення — виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер. До виключного права автора, виконавця, виробника фонограм, відеограм, організацій мовлення також належить право надання доступу будь-якій особі до твору, фонограми та зафіксованого виконання з місця та в час, обраних нею. Види договорів, на підставі яких здійснюється використання об’єктів авторського права і суміжних прав та вимоги щодо їх оформлення передбачені статтями 1107-1113 Цивільного Кодексу та статтями 31-33 Закону*. Отже, для правомірного використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, необхідно отримати дозвіл за письмовим договором від суб’єктів авторського права і суміжних прав на вказані вище способи використання. Охорона та захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет *Закон України “Про авторське право і суміжні права”
 42. 42. Для протидії неправомірному використанню об'єктів авторського права і суміжних прав в цифрових мережах слід застосовувати засоби технологічного захисту контенту та інформацію про управління правами Технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об’єктів авторського права і суміжних прав. Інформація про управління правами - інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об’єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об’єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до загального відома.
 43. 43. Що є порушенням авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, відповідальність за порушення Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є (стаття 50 Закону): вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 Закону, з урахуванням передбачених статтями 21 - 25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав, є порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту. будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу; підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління. Способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності визначені у статтях 15, 16, 432 ЦКУ та відповідних статтях спеціальних законів у цій сфері. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності застосовуються у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2 Кодексу). Кримінальна відповідальність за Інтернет-піратство передбачена у ст. 176 Кримінального кодексу України.
 44. 44. Перспективи запровадження швидкої процедури видалення/блокування піратського контенту в Інтернеті Зусилля ДСІВ спрямовані на вдосконалення законодавства України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. В проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет» серед інших вагомих пропозицій дуже важливими є положення, якими впроваджується механізм реагування постачальника послуг хостингу на скарги про порушення авторського права та/або суміжних прав на веб-сайтах, які використовують послуги постачальника послуг хостингу в Україні. Відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) в рамках «Списку 301» щодо правової охорони та захисту авторського права в Україні рекомендовано переглянути зазначений Закон з метою запровадження більш ефективних механізмів захисту авторського права і суміжних прав для боротьби з Інтернет-піратством. Характеристика поточної ситуації: •Піратські веб-сайти для вітчизняних та зарубіжних користувачів знаходяться на українському хостингу (2015). •Згідно з чинним законодавством України провайдери не несуть відповідальності за контент у своїх мережах. •Судовий захист є тривалим, а збитки є значними за короткий час перебування піратського контенту онлайн. При розробці українського антипіратського законопроекту, враховано досвід боротьби з Інтернет- піратством у США, Фінляндії, Італії, Німеччині, Угорщині. Законопроект передбачає: процедуру швидкого видалення/блокування піратського контенту; зобов’язання провайдерів розміщувати в Інтернеті свої контакти; відповідальність провайдерів за недотримання зазначених вимог.
 45. 45. УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто через організацію колективного управління через свого повіреного Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами, ОКУ) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку. ОКУ повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції: а) погоджувати з особами, які використовують об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору; б) укладати договори про використання прав, переданих в управління. Умови цих договорів повинні відповідати положенням статей 31 - 33 цього Закону; в) збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону; г) вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.
 46. 46. Сфери реєстрації ОКУ в Україні Авторське право Авторське право і суміжні права Суміжні права Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами 1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. 2. Організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом. 3. Допускається утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 4. Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі. 5. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям, установчі документи яких передбачають здійснення таких функцій.
 47. 47. Авторське право і право промислової власності на торговельну марку Суб'єкт авторського права, на підставі майнових прав, які йому належать, може перешкоджати використанню торговельної марки, до складу якої, без його дозволу, був включений об'єкт авторського права. Причинами, з яких суб'єкт авторського права може вдатися до механізму захисту своїх прав, може бути як добросовісна реалізація свого права з метою відновлення справедливості і встановлення законного порядку використання об'єкта авторського права, так і зловживання своїм правом з метою отримання економічної вигоди. Суб'єкт авторського права може забороняти використання об'єкта авторського права як у процесі реєстрації торговельної марки, так і після її реєстрації. У юридичній практиці нерідко зустрічаються справи, предметом яких є претензії власників авторських прав до власників прав на торговельні марки, в тому числі і визнання в судовому порядку недійсними свідоцтв на торговельні марки в результаті подання заявки з порушенням авторських прав. Шляхи запобігання проблеми Таким чином, з метою уникнення претензій (і, як наслідок, судових процесів) з боку власників авторських прав, власникам прав на торговельні марки необхідно дотримуватись певних умов: • при розробці логотипу за участю власних співробітників або інших виконавців, залучених до виконання робіт, забезпечити в договірному порядку перехід усіх майнових прав від безпосереднього виконавця до замовника; • для реєстрації торгової марки, до складу якої входять назви відомих літературних творів або персонажів з них, необхідно попередньо отримати дозвіл на їх використання у авторів таких творів або їх спадкоємців; • при виникненні конфлікту, перш за все, проаналізувати можливі ризики та винайти оптимальне рішення для успішного врегулювання конфлікту. Такі дії в подальшому заощадять не тільки час, але й кошти, а також забезпечать безперешкодну реєстрацію і подальше існування торговельної марки.
 48. 48. РеєстраціяРеєстрація авторського права іавторського права і договорів, якідоговорів, які стосуються правастосуються права автора на твіравтора на твір
 49. 49. Основні НПА • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; • Цивільний Кодекс України (Книга IV, глави 35-46, глава 75 розпорядження майновими правами ІВ); • Закон України “Про авторське право і суміжні права” Підзаконний нормативно правовий акт: Постанова про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (від 27.12.2001 № 1756)
 50. 50. Презумпція авторства ч. 2, ст. 11 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення (презумпція авторства). Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
 51. 51. Право на реєстрацію ч. 5, ст. 11 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.
 52. 52. Види реєстрацій авторського права і договорів Державний реєстр свідоцтв авторського права: • Реєстрація авторського права на твір; • Реєстрація авторського права на службовий твір Державний реєстр договорів: 1. Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір: - договори про передачу виключного або невиключного права на використання твору; - договори про передання (відчуження) майнових прав на твір
 53. 53. Суб’єкт АП ст. 7 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.
 54. 54. Об’єкти АП ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: • об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва; • передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
 55. 55. Порядок подачі заявки на реєстрацію : (переваги, комфорт, швидкість) (заява, твір, платіжний документ / заява, твір, договір, платіжний документ) Державна служба інтелектуальної власності через 2 місяці
 56. 56. Переваги реєстрації АП та договорів: 1. Механізм захисту у боротьбі з неправомірним використанням об’єктів АП. 2. Доказ АП, особливо якщо твір не було оприлюднено. 3. Депонування (зберігання) творів протягом строку охорони АП 4. Дата створення твору та подання твору на реєстрацію – незаперечний факт існування твору на момент подання заявки. 5. Публікація відомостей про твір в офіційному бюлетені. 6. Наявність свідоцтва при поданні твору потенційному користувачу. 7. Переваги при укладанні угод. 8. Переваги при участі в тендерах. 9. Засвідчення законності укладеного договору (рішення). Цей перелік не є вичерпним 
 57. 57. Державна реєстрація авторського права і договорів – Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок вiд 27.12.2001 № 1756 Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір – Про державну реєстрацію на сайті ДCІВ: http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html
 58. 58. Мінімальні ставки винагороди за використання об’єктів АПСП Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 18.01.2003 № 71 Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Ставки вiд 18.01.2003 № 72 Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
 59. 59. Легалізація комп’ютерних програм в органах виконавчої влади - Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція вiд 15.05.2002 № 247-р Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням - Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 10.09.2003 № 1433 Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади - Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 04.03.2004 № 253 Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
 60. 60. Використання комп’ютерних програм - МОН України; Наказ, Правила вiд 02.12.2004 № 903 Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах - МОНмолодьспорту; (проект наказу) Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
 61. 61. Використання комп’ютерних програм - Кабінет Міністрів України; Постанова, Вимоги вiд 12.08.2009 № 869 Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів – Кабінет Міністрів України; Постанова від 30.11.2011 № 1269 Про затвердження Державної цільової науково- технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки
 62. 62. Використання комп’ютерних програм - Рекомендації ДСІВУ щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм у діяльності суб’єктів господарювання –Рекомендації ДСІВУ щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм вільного користування
 63. 63. Розповсюдження примірників об’єктів авторського права і суміжних прав - Верховна Рада України; Закон вiд 23.03.2000 № 1587-III Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік вiд 13.10.2000 № 1555 Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
 64. 64. Організації колективного управління - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 р. № 311 «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю»
 65. 65. Організації колективного управління - Кабінет Міністрів України; - Постанова вiд 27.06.2003 № 992 - Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах - МОН України, Держкомпідприємництво, ДПА України; Наказ, Порядок вiд 24.11.2003 № 780/123/561 - Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 66. 66. Організації колективного управління - МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа вiд 25.07.2003 № 503 Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
 67. 67. Митний реєстр - Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Заява, Перелік, Зразок вiд 13.04.2007 № 622 - Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу
 68. 68. Державні інспектори з питань ІВ - Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 17.05.2002 № 674 - Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності
 69. 69. Розділ «Авторське право і суміжні права» на сайті ДСІВУ
 70. 70. Розділ «Авторське право і суміжні права» на сайті ДСІВУ
 71. 71. Розділ «Авторське право і суміжні права» на сайті ДСІВУ
 72. 72. Розділ «Авторське право і суміжні права» на сайті ДСІВУ Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав – Додаток 1 Ліцензійний договір – Додаток 2 Договір про передання (відчуження) майнових прав – Додаток 3 Договір про створення за замовленням і використання твору – Додаток 4 Договір про розподіл майнових прав на службовий твір – Додаток 5 Видавничий договір – Додаток 6 Договір між співавторами твору – Додаток 7 Договір про колективне управління майновими правами автора – Додаток 8 Договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує твори – Додаток 9 Договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань
 73. 73. Суб‘Суб‘єєкти правакти права Конституція України Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 74. 74. СубСуб’є’єкти правакти права Цивільний кодекс УкраїниЦивільний кодекс України Стаття 421. Суб’єкти праваСтаття 421. Суб’єкти права інтелектуальної власностіінтелектуальної власності 1. Суб’єктами права інтелектуальної1. Суб’єктами права інтелектуальної власності є:власності є: творецьтворець (творці) об’єкта(творці) об’єкта права інтелектуальної власності (права інтелектуальної власності (автор,автор, виконавець, винахідниквиконавець, винахідник тощо) татощо) та іншіінші особиособи, яким належать особисті, яким належать особисті немайнові та (або) майнові праванемайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно доінтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чицього Кодексу, іншого закону чи договору.договору.
 75. 75. Суб'єкти праваСуб'єкти права Закон України “Про авторське право і суміжні права”Закон України “Про авторське право і суміжні права” Стаття 7.Стаття 7. Суб’єкти авторського праваСуб’єкти авторського права Суб’єктами авторського права єСуб’єктами авторського права є автори творівавтори творів, зазначених у, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону,частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особиїх спадкоємці та особи,, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майновіяким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.права. Стаття 36. Суб’єкти суміжних правСтаття 36. Суб’єкти суміжних прав 1.1. Суб’єктами суміжних прав є:Суб’єктами суміжних прав є: а)а) виконавці творів,виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законнихїх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;підставах передано суміжні майнові права щодо виконань; б)б) виробники фонограмвиробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи,, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові праваяким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;щодо фонограм; в)в) виробники відеограмвиробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи,, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові праваяким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;щодо відеограм; г)г) організації мовленняорганізації мовлення та їх правонаступникита їх правонаступники
 76. 76. Об'єкти права та їх ідентифікаціяОб'єкти права та їх ідентифікація Цивільний кодекс України, стаття 433. Об’єкти авторського праваЦивільний кодекс України, стаття 433. Об’єкти авторського права 1. Об’єктами1. Об’єктами авторського праваавторського права є твори, а саме:є твори, а саме: 1) літературні та художні твори, зокрема:1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твориромани, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або безхореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту);тексту); аудіовізуальні твориаудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури,; твори живопису, архітектури, скульптурискульптури та графікита графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва;; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуютьсяілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації,географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творівзбірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп’ютерні програми;2) комп’ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальноїупорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;діяльності; 4) інші твори.4) інші твори.
 77. 77. Об'єкти права та їх ідентифікаціяОб'єкти права та їх ідентифікація Цивільний кодекс УкраїниЦивільний кодекс України Стаття 449. Об’єкти суміжних правСтаття 449. Об’єкти суміжних прав Об’єктами суміжних прав без виконання будь-Об’єктами суміжних прав без виконання будь- яких формальностей щодо цих об’єктів таяких формальностей щодо цих об’єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінностінезалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їхтощо, а також способу чи форми їх вираження є:вираження є: а)а) виконання;виконання; б)б) фонограми;фонограми; в)в) відеограми;відеограми; г)г) програмипрограми (передачі) організацій мовлення.(передачі) організацій мовлення.
 78. 78. Об'єкти права та їх ідентифікаціяОб'єкти права та їх ідентифікація Закон України “Про авторське право і суміжні права”Закон України “Про авторське право і суміжні права” Стаття 8. Об’єкти авторського праваСтаття 8. Об’єкти авторського права 2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені уу частині першій цієї статті, якчастині першій цієї статті, як оприлюднені,оприлюднені, так ітак і нене оприлюдненіоприлюднені, як завершені, так і не завершені,, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, метинезалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги(освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).тощо). 3. Передбачена цим Законом правова3. Передбачена цим Законом правова охоронаохорона поширюєтьсяпоширюється тільки на форму вираження творутільки на форму вираження твору іі нене поширюєтьсяпоширюється нана будь-які ідеї, теорії, принципи,будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи,методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриттяконцепції, відкриття, навіть якщо вони виражені,, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.описані, пояснені, проілюстровані у творі.
 79. 79. Об'єкти права та їх ідентифікаціяОб'єкти права та їх ідентифікація Закон України “Про авторське право і суміжні права”Закон України “Про авторське право і суміжні права” Стаття 10. Об’єкти, що не охороняютьсяСтаття 10. Об’єкти, що не охороняються а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характера) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор);б) твори народної творчості (фольклор); в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційнів) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характерудокументи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх(закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;офіційні переклади; г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органівг) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань;державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установсимволіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;та організацій; д) грошові знаки;д) грошові знаки; е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонніе) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріямдовідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право,оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).право особливого роду). Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах “г” і “д” частиниПроекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах “г” і “д” частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори іпершої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.охороняються відповідно до цього Закону.
 80. 80. Винятки та обмеження у сфері АПСП Основними міжнародними договорами, які регулюють застосування винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав є Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року), Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) від 26 жовтня 1961 року, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (адмініструється Світовою організацією торгівлі та встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної власності), Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Про авторське право» та «Про виконання і фонограми» від 20 грудня 1996 року (так звані Інтернет-договори ВОІВ, що передбачають застосування винятків та обмежень у цифровому середовищі), а також Директиви Європейського Союзу «Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві» від 22 травня 2001 року та «Про правову охорону комп’ютерних програм» від 14 травня 1991 року (замінена Директивою 2009/24/ЄС), «Про правову охорону баз даних» від 11 березня 1996 року.
 81. 81. Об’єкти, що не охороняються Відповідно до частини 1 статті 10 Закону не є об’єктом авторського права: а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор); в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади (стаття 434 Цивільного кодексу України відносить до цієї категорії також акти органів місцевого самоврядування та їх офіційні переклади); г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; д) грошові знаки; е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах «г» і «д» частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до Закону.

×