Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת מפגש ראשון OPAR

394 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מפגש ראשון OPAR

 1. 1. אובייקטיזם: הפילוסופיה של איין ראנד
 2. 2. כללי • הערות כלליות • אתר הספר • תוכנית המפגשים הבאים. • סיסמא לאתר אנכי • דף באתר המרכז )וידאו, הקלטות, בבליוגרפיה(
 3. 3. נושאים למפגש ראשון •Existence, Consciousness, and Identity as the Basic Axioms •Causality as a Corollary of Identity •Existence as Possessing Primacy Over Consciousness •The Metaphysically Given as Absolute •Idealism and Materialism as the Rejection of Basic Axioms
 4. 4. פרק ראשון: מציאות / פילוסופיה • "מערכת פילוסופית היא ראייה מאוחדת של הקיום" • : "פילוסופיה איננה בועה של אינטלקט, אלא כוח ממנו איש אינו יכול להימנע..." • פילוסופיה, לפי ראייתה של איין ראנד, היא כוח יסודי המעצב את האדם והחברה. • פילוסופיה כמערכת הפעלה / צורך קיומי • חשיבות ההקשר הנכון ולא אקראיות מחוץ להקשר • המאמר "פילוסופיה: מי זקוק לה" • הקראה משל העיוורים והפיל
 5. 5. פרק ראשון: מציאות – ענפי הפילוסופיה • מטפיסיקה: ענף הפילוסופיה העוסק ביחס שבין האדם לעולם )ומכוסה בפרק הראשון של הספר "מציאות"(. • אפיסטמולוגיה: ענף הפילוסופיה העוסק באמצעי הידיעה של האדם ומזהה את השכל כאמצעי הידיעה האנושי ) Reason ( האפיסטמולוגיה נידונה בפרקים 2-5 של הספר. • קטע וידאו של פיקוף
 6. 6. פרק ראשון: מציאות / ענפי הפילוסופיה • אתיקה: ענף הפילוסופיה העוסק בקוד הערכים המנחה את בחירותיו של האדם ופעולותיו )על בסיס טבעו של האדם, הנדון בפרק 6 כאשר קוד הפעולה נדון בפרקים 7-9 .) • פוליטיקה: ענף הפילוסופיה העוסק בשיטה החברתית ומגדירה את תפקידה של ממשלה )הנדונה בפרקים 10 עד 11 .) • אסתטיקה: ענף הפילוסופיה העוסק בטבע האמנות ומגדיר את המדדים לשיפוטה )פרק 12 .)
 7. 7. שאלות • "מה ההבדל בין התיחסות לפילוסופיה כמערכת מקיפה לבין התיחסות אליה לנושאים מסויימים בלבד כמו מוסר, פוליטיקה או סוגיות אחרות ומבודדות? • מה הם חמשת ענפי הפילוסופיה על פי ראנד, מה הוא הסדר ההיררכי בינהם?
 8. 8. פרק ראשון: מציאות / אקסיומות • מהיכן מתחילים? • המושגים האקסיומטיים - קיום, תודעה וזהות כאקסיומות בסיס, עובדות שלא ניתן לפרקן לגורמים. • שאלת הבהרה/הנחייה: כיצד קוסמים "מפתיעים" אותנו? • מדוע אנו זקוקים לשתי אקסיומות על מנת לתאר קיום וזהות שהן אותו הדבר שכן "קיום הוא זהות"?
 9. 9. פרק ראשון: מציאות / אקסיומות • אקסיומת חוק הזהות. להיות הוא להיות משהו. • אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה"
 10. 10. פרק ראשון: מציאות / סיבתיות • סיבתיות כנובעת מזהות ) Corollary ) • סיבה ותוצאה ) Cause and Effect ) • חוק הסיבתיות הוא למעשה חוק קיום הזהות המיושם לפעולה. • תרגיל: חזרה לשאלת הקוסם: הגדרת הרכיב ה"קסום" היא הצגת ישות הפועלת או מגיבה בניגוד לזהותה או במנותק ממנה. סרטון המתיחה "בית קפה פסיכו קינטי".
 11. 11. פרק ראשון: מציאות • הקיום כראשוני לעומת התודעה ) Primacy of Existence )
 12. 12. פרק ראשון: מציאות • שלוש מסורות של עליונות התודעה • אפלטון ויום הכירו בתודעה אלוהית קוסמית על- טבעית. )הגל – חברתית( • הגישה הקנטיאנית העבירה את השליטה התודעתית מהאל למבנה התודעה האנושית • הגרסה המודרנית להגותו של פרותאגורס – עליונות התודעה הפרטית
 13. 13. פרק ראשון: מציאות • המטפיסי כמוחלט • "על מנת לשלוט בטבע, יש לציית לו". • אידאליזם ומטריאליזם כדחיית האקסיומות הבסיסיות
 14. 14. פרק ראשון: מציאות – שאלות • האכסיומה הראשונה על המציאות מניחה שיש להסתמך אך ורק על החושים בקריאת המציאות ובקביעה של מה שקיים. החושים מתעתעים בנו – וזה לא חדש... בתמונה למטה, האם הנקודות השחורות בצמתים קיימות ? איך נדע מה קיים כשלעצמו ולא רק בהכרה שלנו?
 15. 15. פרק ראשון: מציאות – שאלות
 16. 16. פרק ראשון: מציאות – שאלות
 17. 17. פרק ראשון: מציאות – שאלות
 18. 18. פרק ראשון: מציאות – שאלות •1 . עיקרון אי הוודאות של הייזנברג - אני מבין את המסר שפייקוף מעביר כאן, ש'גם אם זה היה נכון שבשל היעדר מידע, לעולם לא נוכל לצפות בדיוק מאורע סאב- אטומי... זה עדיין לא היה אומר שבמציאות, האירוע עצמו היה חסר סיבתיות' )עמ' 16- 17 (. ועדיין מאחר ונתקלתי כבר בתומכי איין ראנד )ידענים לכאורה( שטוענים כי האובייקטיביזם מפריך בכלל את עיקרון אי הוודאות.. – ולמרות שלהערכתי מדובר בעיוות של דברי ראנד, הייתי שמח להרחבה על הנושא. • 2 . איך אנחנו מיישבים את עיקרון הסיבתיות, יחד עם התופעה הנדירה מאוד של טורף בטבע )נמר או אריה( שלכד את טרפו ומסרב לטרפו )ראה בלינקים המצורפים(. • מתוך עמוד 17 : “..causality – for Objectivism… is a law inherent in being qua being. To be is to be something – and to be something is to act accordingly” האם התופעה הנדירה הזו שהזכרתי מתנגשת עם 'להיות משהו זה להתנהג בהתאם'? DXSbiWbE7https://www.youtube.com/watch?v=Vy • •BfHFKM1-https://www.youtube.com/watch?v=mZw •
 19. 19. פרק ראשון: מציאות – שאלות • כיצד מגדירים במונחים מטאפיזיים את טבעה של התודעה?

×