Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קורסים והרצאות כללי 9 10-16

136 views

Published on

הצעות קורסים והרצאות

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קורסים והרצאות כללי 9 10-16

 1. 1. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 1 ‫ספטמבר‬2016 ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ISEMI‫ליזמות‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬ ‫ואירועים‬ ‫קורסים‬ ,‫הרצאות‬ ‫בישראל‬ ‫רשומות‬ ‫עמותות‬ ‫הם‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫ומרכז‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלות‬,‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫ליזמות‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬ ‫ועם‬ ‫בישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫מהשורה‬ ‫מקצוע‬ISEMI. ‫כוללת‬ ‫הפעילות‬,‫ודיבייט‬ )‫חדשה‬ ‫(במדיה‬ ‫כתיבה‬ ‫וסדנאות‬ ‫הדרכות‬ ,‫עליהם‬ ‫ודיון‬ ‫סרטים‬ ‫הקרנות‬ ,‫וקורסים‬ ‫הרצאות‬ :‫אלה‬ ‫תחומים‬ ‫בשלושה‬ ‫בכלכלה‬ ‫אקטואליות‬ ‫סוגיות‬ ‫פילוסופיה‬‫היום‬ ‫בחיי‬ ‫ויישומיה‬-‫יום‬ ‫יזמות‬‫וניהול‬ ‫ו‬ ‫המרצים‬ ‫צוות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫להלן‬.‫המוצעות‬ ‫הפעילויות‬ ,‫בברכה‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬
 2. 2. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 2 ‫ההרצאות‬ ‫ותקצירי‬ ‫המרצים‬ ‫צוות‬ ‫מואב‬ ‫עומר‬ '‫פרופ‬ ‫וורוויק‬ ‫ובאוניברסיטת‬ ‫בהרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫במרכז‬ ‫לכלכלה‬ '‫פרופ‬ ,‫בישראל‬ ‫הכלכלנים‬ ‫מבכירי‬(University of Warwick.‫אנגליה‬ ,) ‫לשעבר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫יועץ‬‫מחקרו‬ ‫תחומי‬ ‫בין‬ .‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לנושא‬ ‫הממלכתית‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫וחבר‬ ‫שטייניץ‬,‫צמיחה‬ ‫כלכלית‬‫ופריון‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ,‫חברתית‬ ‫וניעות‬ ‫בהכנסות‬ ‫שוויון‬ ‫אי‬ ,‫חברתי‬ ‫ופיתוח‬. ‫בישראל‬ ‫הצמיחה‬ ‫אתגרי‬ ‫ת‬ ,‫בישראל‬ ‫ושגשוג‬ ‫צמיחה‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫והאתגרים‬ ‫המחסומים‬ ‫את‬ ‫מואב‬ '‫פרופ‬ ‫מציג‬ ‫זאת‬ ‫בהרצאה‬‫שימוש‬ ‫וך‬ ‫שלנו‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫מחיי‬ ‫מוכרות‬ ‫בדוגמאות‬. ‫ישראל‬ ‫לכלכלת‬ ‫כלכלית‬ ‫ובורות‬ ‫מוטעה‬ ‫רגולציה‬ ‫של‬ ‫הנזקים‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנגרמים‬ ‫בנזקים‬ ‫ודן‬ ‫כלכלית‬ ‫להתנהלות‬ ‫ביחס‬ ‫ובפוליטיקה‬ ‫בתקשורת‬ ‫נפוצות‬ ‫טעויות‬ ‫סוקר‬ ‫מואב‬ '‫פרופ‬ ‫ממדינ‬‫דיור‬ ‫בנושאי‬ ‫מוטעית‬ ‫ציבורית‬ ‫יות‬‫ו‬‫המחייה‬ ‫יוקר‬,.‫בישראל‬ ‫כלכלי‬ ‫שגשוג‬ ‫המעכבים‬
 3. 3. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 3 ‫קצנשטיין‬ ‫ליאורה‬ '‫פרופ‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫ידע‬ ‫כתחום‬ ‫לישראל‬ ‫העסקית‬ ‫היזמות‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫הביאה‬-80‫מרכז‬ .ISEMI‫מעביר‬ ‫בהנהלתה‬ .‫העולם‬ ‫וברחבי‬ ‫בישראל‬ ‫העסקית‬ ‫היזמות‬ ‫בתחום‬ ‫השתלמויות‬ ?‫יזמות‬ ‫מהי‬ ;‫היזמות‬ ‫הגדרת‬‫מקצועיות‬ ‫ויכולות‬ ‫אישיות‬ ‫תכונות‬;.‫הקרובים‬ ‫בעשורים‬ ‫ויזמות‬ ‫אירגונית‬ ‫תוך‬ ‫יזמות‬ ‫העוגה‬ ‫של‬ ‫תמידית‬ ‫הגדלה‬ ‫או‬ "‫אפס‬ ‫"סכום‬ ‫משחק‬ ,‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫יסודות‬ ‫מו"מ‬ ‫גם‬ ‫יכלול‬ ‫המפגש‬ ?‫ופוליטי‬ ‫עסקי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לבין‬ ‫בינאישי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ?‫מוצלח‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫מהו‬ ‫סי‬ :‫תרבותי‬ ‫בין‬.‫תפקידים‬ ‫ומשחק‬ ‫סרטים‬ ,‫מולציות‬ ‫לקראתו‬ ‫וחינוך‬ ‫אישית‬ ‫קריירה‬ ‫תכנון‬ ,‫העתידי‬ ‫העבודה‬ ‫עולם‬ ‫הקריירה‬ ‫תכנון‬ ‫בתחום‬ ‫האתגרים‬ ?‫כולנו‬ ‫את‬ ‫יחליפו‬ ‫הרובוטים‬ ‫האם‬ ;‫מתמידים‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫אישית‬ ‫קריירה‬ ‫תכנון‬ ‫ופיתוחה‬.
 4. 4. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 4 ‫צפאני‬ ‫טל‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫להקמת‬ ‫שותף‬ ‫מייסד‬‫בארה"ב‬ ‫המרכז‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫ומנהל‬.‫עשיר‬ ‫ניהולי‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ‫ישראלית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברת‬ ‫כסמנכ"ל‬ ‫שימש‬ ,‫מידע‬ ‫ומערכות‬ ‫הפרטית‬ ‫ההוראה‬ ‫בתחומי‬ ‫חברות‬ ‫וניהול‬ ‫בהקמה‬ ‫וואלי‬ ‫בסיליקון‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חברה‬ ‫מוביל‬ ‫וכיום‬ ,‫מובילה‬. ‫מתמדת‬ ‫יצירתיות‬ ‫לקיים‬ ‫כיצד‬–A Startup Mind Set ‫מת‬ ‫צפאני‬ ‫טל‬‫אלפי‬ ‫של‬ ‫ומנהל‬ ‫מובילה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברת‬ ‫לשעבר‬ ‫וכבכיר‬ ,‫הזנק‬ ‫חברת‬ ‫מוביל‬ ,‫כיזם‬ ‫תובנותיו‬ ‫את‬ ‫אר‬ .‫בחברות‬ ‫מתמדת‬ ‫יצירתיות‬ ‫לשימור‬ ‫הנדרשים‬ ‫המפתחות‬ ‫את‬ ‫ומציג‬ ,‫עובדים‬ ‫שני‬ ‫אמיר‬ ‫ד"ר‬ ‫בתחומי‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרסים‬ ‫וזוכה‬ ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫תארים‬ ‫בעל‬ .‫גוריון‬ ‫בן‬ '‫באונ‬ ‫ואתיקה‬ ‫תיירות‬ ‫בתחומי‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬ .‫עיסוקו‬ ‫אי‬ ‫נגד‬ ‫המוטעית‬ ‫המלחמה‬-‫שוויון‬ ‫מאי‬ ‫הגוברת‬ ‫הדאגה‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬-‫שי‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שברה‬ ‫המערבית‬ ‫בחברה‬ ‫כלכלי‬ ‫שוויון‬‫ב‬ ‫שנשא‬ ‫בנאום‬ .‫חדשים‬ ‫רטוריים‬ ‫אים‬‫שנת‬ 2013,‫הצהיר‬‫אי‬ ‫כי‬ ‫אובמה‬ ‫הנשיא‬-‫תקופתנו‬ ‫של‬ ‫המכונן‬ ‫"האתגר‬ ‫הוא‬ ‫בהכנסות‬ ‫שוויון‬"‫של‬ ‫המרכזיות‬ ‫השגיאות‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫שני‬ ‫ד"ר‬ . ‫האי‬ ‫נגד‬ ‫המאבק‬-‫בנושא‬ ‫המוטעות‬ ‫היסוד‬ ‫והנחות‬ ‫שוויון‬‫עבור‬ ‫תגמול‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ,‫ביסודם‬ ,‫הם‬ ‫והשגשוג‬ ‫השפע‬ ‫כי‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬ , .‫והישגים‬ ‫כישורים‬
 5. 5. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 5 ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫וכלכלה‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫לקידום‬ ‫הפועלת‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫וממייסדי‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫במכון‬ ‫ודובר‬ ‫מחקר‬ ‫וכעמית‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫תוכנה‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬ ‫כמנהל‬ ‫שימש‬ .‫בישראל‬ ‫חופשית‬ ‫המערכת‬ ‫בצוות‬ ‫חבר‬ ‫היה‬ .‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬‫של‬ ‫העברית‬ ‫המהדורה‬ ‫של‬‫ביזנסוו‬‫יק‬‫במוסף‬ ‫קבוע‬ ‫טור‬ ‫וכתב‬ ‫הישראלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫להופיע‬ ‫מרבה‬ .‫ראשון‬ ‫מקור‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬. ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫ע"פ‬ ‫מוכר‬ ‫הלא‬ ‫האידיאל‬ :‫קפיטליזם‬ ‫ספריה‬ ‫את‬ ‫פרסמה‬ ‫מאז‬ ‫קוראים‬ ‫של‬ ‫דורות‬ ‫על‬ ‫עמוקות‬ ‫השפיעה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬‫ו‬-‫הנפילים‬ ‫מרד‬‫בספר‬ . ‫מוכר‬ ‫הלא‬ ‫האידיאל‬ :‫קפיטליזם‬‫לצאת‬ ‫העומד‬ ,‫שיטה‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫הקפיטליזם‬ ‫כי‬ ‫ראנד‬ ‫מסבירה‬ ,‫לעברית‬ ‫בתרגום‬ ‫בקרוב‬ ‫התובנות‬ ‫את‬ ‫סוקרת‬ ‫ההרצאה‬ .‫והקניין‬ ‫החיים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ,‫מוסרית‬ ‫חברתית‬ ‫שיטה‬ ‫ביסודו‬ ‫שהוא‬ ‫אלא‬ ‫כלכלית‬ ‫הכוללת‬ ‫חוברת‬ ‫יקבלו‬ ‫ההרצאה‬ ‫משתתפי‬ .‫ועכשיו‬ ‫כאן‬ ‫חיינו‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫גורם‬ ‫שהינן‬ ,‫זה‬ ‫בספר‬ ‫ראנד‬ ‫שמעלה‬‫את‬ .‫הספר‬ ‫לרכישת‬ ‫הנחה‬ ‫ותלוש‬ ‫לאור‬ ‫לצאת‬ ‫העומד‬ ‫בספר‬ ‫המופיעים‬ "‫ממשלה‬ ‫של‬ ‫ו"טבעה‬ "‫אדם‬ ‫"זכויות‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫מאמריה‬ ‫עולם‬ ‫תמונת‬ ‫מעצבות‬ ‫פילוסופיות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫כיצד‬ :‫פילוסופית‬ ‫לחשיבה‬ ‫מבוא‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫רק‬ ‫בפנינו‬ ‫עומדות‬ ‫כיום‬ ‫וגם‬ ,"‫המדעים‬ ‫כ"מלכת‬ ‫בעבר‬ ‫הוגדרה‬ ‫הפילוסופיה‬–‫להיות‬‫לרעיונות‬ ‫מודע‬ ‫פילוסופיה‬ ‫מהי‬ ‫בשאלה‬ ‫תעסוק‬ ‫ההרצאה‬ .‫להם‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫אותנו‬ ‫המנחים‬ ‫הפילוסופים‬‫ו‬‫את‬ ‫תבחן‬‫הדרך‬ ‫פריצות‬ .‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫מאמרים‬ ‫קובץ‬ ‫יחולק‬ ‫ההרצאה‬ ‫למשתתפי‬ .‫כיום‬ ‫חיינו‬ ‫על‬ ‫ומשפיעות‬ ‫המערב‬ ‫תרבות‬ ‫את‬ ‫שעיצבו‬ ‫המרכזיות‬ ‫בישראל‬ ‫התנדבותי‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬–‫והבע‬ ‫האתגר‬‫יות‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ‫מה‬ ?‫ניצבים‬ ‫אנו‬ ‫שבפניהם‬ ‫הביטחוניים‬ ‫לאתגרים‬ ‫כמענה‬ "‫העם‬ ‫"צבא‬ ‫של‬ ‫המודל‬ ‫מתאים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫תחזוקתו‬ ‫עבור‬ ‫משלמים‬ ‫שאנו‬ ‫והסמויים‬ ‫הגלויים‬ ‫המחירים‬ ‫ומה‬ ?‫מתקיים‬ ‫בכלל‬ ‫הוא‬ ‫והאם‬ ‫ש‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬ ‫כעמית‬ ‫פעילותו‬ ‫במסגרת‬ ,‫בנושא‬ ‫מדיניות‬ ‫נייר‬ ‫כתב‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬‫בהקמת‬ ‫וסייע‬ ,‫ווקים‬ ‫ה‬ ‫בכנסת‬ ‫התנדבותי‬ ‫מקצועי‬ ‫לצבא‬ ‫השדולה‬-19‫לקידום‬ ‫פועלת‬ ,‫מייסדיה‬ ‫בין‬ ‫נמנה‬ ‫שארד‬ ,‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ . .‫ההרצאה‬ ‫למשתתפי‬ ‫יחולק‬ ‫המדיניות‬ ‫נייר‬ .‫בצה"ל‬ ‫השירות‬ ‫מודל‬ ‫ושינוי‬ ‫למגויסים‬ ‫הולם‬ ‫שכר‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ( ‫ראנד‬ ‫איין‬1905-1982),‫הקומוניסטית‬ ‫המהפכה‬ ‫את‬ ‫חוותה‬ ,)‫(רוסיה‬ ‫פטרסבורג‬ ‫בסנט‬ ‫נולדה‬ ,‫רוזנבאום‬ ‫אליסה‬ ‫היא‬ ‫הפוליטית‬ ‫החירות‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫בחוקתה‬ ‫שחרטה‬ ‫המדינה‬ ,‫הברית‬ ‫לארצות‬ ‫היגרה‬ ‫צעיר‬ ‫ובגיל‬‫ומסמלת‬‫אותו‬‫והגותה‬ ‫ספריה‬ . ‫בק‬ ‫ומימושם‬ ‫האדם‬ ‫וזכויות‬ ‫הפרט‬ ‫לחירות‬ ‫ופילוסופי‬ ‫ספרותי‬ ‫הגנה‬ ‫כתב‬ ‫מהווים‬ ‫ראנד‬ ‫של‬.‫פיטליזם‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ,‫ארד‬ ‫בועז‬ ?‫השפעתה‬ ‫ומהי‬ ‫וכתביה‬ ‫ספריה‬ ‫התקבלו‬ ‫כיצד‬ ?‫הגותה‬ ‫עוצבה‬ ‫כיצד‬ ?‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫הייתה‬ ‫מי‬ .‫הנעורים‬ ‫בגיל‬ ‫לראשונה‬ ‫אליה‬ ‫התוודע‬ ‫מאז‬ ,‫ראנד‬ ‫של‬ ‫להגותה‬ ‫והערכתו‬ ‫אהבתו‬ ‫את‬ ‫מימוש‬ ‫לידי‬ ‫מביא‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬
 6. 6. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 6 ‫ליבנה‬ ‫ארז‬ ‫הביוטק‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המייסד‬ ‫והמנכ"ל‬ ‫ויצמן‬ ‫מכון‬ ‫בוגר‬ ‫מדען‬Vecoy Nanomedicines‫בתכנית‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫ייצג‬ . .‫בקליפורניה‬ ‫נאס"א‬ ‫האמריקאית‬ ‫החלל‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫בבסיס‬ ‫ויזמים‬ ‫מדענים‬ ‫של‬ ‫אותו‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫העתיד‬ ‫את‬ ‫לחזות‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ .‫מדי‬ ‫מהר‬ ‫אפילו‬ ‫שיגידו‬ ‫יש‬ .‫מאד‬ ‫מהר‬ ‫נע‬ ‫העולם‬‫המ‬ ‫ומהפכת‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ,‫ורובוטיקה‬ ‫גנטיקה‬ ,‫וסלולר‬ ‫אינטרנט‬.‫ידע‬ ‫ה‬ ‫במאה‬-21‫היום‬ ‫הם‬ ‫מהפיכות‬ ,-‫הזה‬ ‫המסחרר‬ ‫העושר‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ .‫עינינו‬ ‫לנגד‬ ‫משתנה‬ ‫שהעולם‬ ‫ונראה‬ ‫שלנו‬ ‫יום‬ ‫ל‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬-‫סינגולריות‬? ‫וירוסים‬–‫וטכנולוגיית‬ ‫הוויראלית‬ ‫הסכנה‬ ,‫נראה‬ ‫הבלתי‬ ‫האויב‬Vecoy .‫חוסן‬ ‫לעולם‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ‫משגשגים‬ ‫אנו‬ .‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשגשגות‬ ‫החיים‬ ‫מצורות‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫האנושות‬ ‫האם‬ .‫הראשיות‬ ‫לכותרות‬ ‫הווירוסים‬ ‫את‬ ‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫הביאו‬ ‫בברזיל‬ ‫והזיקה‬ ‫באפריקה‬ ‫האבולה‬ ‫של‬ ‫ההתפרצות‬ ‫ה‬ ‫האויב‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫והאם‬ ?‫קיומית‬ ‫בסכנה‬ ‫נמצאת‬?‫נראה‬ ‫בלתי‬ .‫האור‬ ‫במהירות‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫לשיגור‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מתווה‬ .‫למציאות‬ ‫אפשרי‬ ‫הבלתי‬ ‫מן‬ :)‫קּות‬ ְ‫ת‬ַ‫ע‬ ְ‫ת‬ִ‫(ה‬ ‫טלפורטציה‬ ‫ה‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫והופעה‬ ‫מסוים‬ ‫ממקום‬ ‫היעלמות‬‫ן‬‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫אולם‬ .‫הבדיוני‬ ‫המדע‬ ‫בספרי‬ ‫רק‬ ‫היה‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫שמקומו‬ ‫דמיוני‬ ‫תרחיש‬ .‫אפשרי‬ ‫לבלתי‬ ‫שנחשב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫אפשר‬ ‫עכשוויים‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬‫בשנת‬2010‫הטכנולוגית‬ ‫ההיתכנות‬ ‫בנושא‬ ‫דו"ח‬ ‫והוגש‬ ‫חובר‬ ‫בהרצ‬ .‫ליבנה‬ ‫ארז‬ ‫הישראלי‬ ‫המדען‬ ‫ע"י‬ ‫נאס"א‬ ‫האמריקאית‬ ‫החלל‬ ‫לסוכנות‬ ‫טלפורטציה‬ ‫של‬‫ואת‬ ‫הדו"ח‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫ליבנה‬ ‫מציג‬ ‫אתו‬ .‫עתידיים‬ ‫ותהליכים‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫להגיית‬ ‫המתווה‬
 7. 7. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 7 Dr Miriam (Mimi) Mendelson PhD Public Administration, M.A. Counseling and Mediation, B.A. Psychology, 15 years’ experience as a consultant, trainer, coach, educator, writer and human-systems analyst. Director of private coaching, counseling, consulting and mediation practice in the USA. Taught college-level courses in public speaking and interpersonal communication. Conducted policy research for the U.S. Army, including detailed analysis and reportage. Developed educational, training and marketing materials for the public and private sector. Currently based in Tel-Aviv, working as independent consultant for executives and organizations (Lecture in English) Zen and the Art of Negotiation – AKA - Counter-Intuitive Negotiation What if everything you thought you knew about negotiation was wrong? Learn how to be a master negotiator. This talk relates negotiation to Zen practice, martial arts, spirituality and psychology. Your perspective on negotiation will never be the same again! Especially useful for those who do business on an international level! The Art of Making Small Talk – Even in a Language you don’t Speak Well! This lecture is great for people who feel comfortable giving presentations or discussing technical details – but are not totally comfortable with making small talk, especially in a different language! This lecture will change the way you think about making small talk. We will learn concepts, strategies and more importantly do real-life role-plays! Come learn the subtle art of connecting with another human being face to face! Ten First-Aid Tips for Speaking Awesome English – in one Easy Talk! What if improving your English was something you could do in one easy lecture? What if it does not require a bunch of fancy grammar, complicated rules or vocabulary memorization? Do you even believe that it is possible? Come and learn that it is! This lecture will teach you the basic principles for better English! Go from an ‘okay’ speaker to a good speaker, a good speaker to a very good speaker! Improve your confidence and your speaking style in one fun talk! Everything you thought you learned about Stress, Conflict and Anger is WRONG! You get stressed out. I get stressed out. We all get stressed out. We also get angry and frustrated on a regular basis. But what if everything you had ever learned about stress, conflict and anger was actually WRONG? What if the things you learned and believed were hurting you rather than helping you? This fascinating lecture will give you a completely new perspective on transforming stress, conflict and anger into success, effectiveness and power! Overcome your Fear and become a Powerful Public Speaker!
 8. 8. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 8 This lecture is for those who are tired of being afraid and want to push their boundaries! Through easy concepts, role- plays and practice, we will learn how to become better public speakers – fear or no fear. In a series of lightning-fast demonstrations and fun (and useful) tips, you can become a better public speaker (or a powerful public speaker for the very first time)! Come prepared to take part and prepared to join the ‘public speaking dojo’ (martial arts training arena) Can Intuition be Taught? Can it be Learned? Is there even such a thing as Intuition? Come and learn about intuition – what it is, what it is not, and more importantly: how it can help you (and others) in your day to day life. You may not think of yourself as intuitive (or perhaps you do, but don’t know how to sharpen or harness it) but if you are at least intrigued, this lecture is for you! We will learn easy ways to become more intuitive and what to do with the ‘hunches’ that we have! Learn the most powerful tool for intuition that you already have! Learn about times you were intuitive without even realizing it. Learn how to spot other intuitive people and how to help them as well as yourself! It’s a bit spooky, it’s a bit fun, it’s a bit mystical…. But this lecture is guaranteed to be interesting! Leadership Models in Organizations: The Best of the Best and the Worst of the Worst Let’s talk and learn about leadership. What is inspiring leadership. What is compassionate leadership? What is servant- leadership? This is going to be a Noah’s Ark of leadership types – all different species (from the mild to the beastly) will be discussed and analyzed for useful lessons that we can take away for our own leadership practice! Learn the secret weapon and the Achilles heel of even great leaders! Learn what to do with rebellious and difficult ‘followers’. Learn how to deal with difficult leaders! You will feel god after this lecture, even if all you do is come and vent – but you will earn as well!
 9. 9. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 9 ‫ודיון‬ ‫דוקומנטריים‬ ‫סרטים‬ ‫הקרנת‬ ‫יניב‬ ‫הבמאים‬ ‫להשתתפות‬ ‫אופציה‬ .‫בתיאום‬ ‫מיוחדים‬ ‫אורחים‬ ‫להבאת‬ ‫אפשרות‬ .‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫בהנחיית‬ ‫הסרטים‬ ‫בכל‬ ‫הדיון‬ .‫סרטיהם‬ ‫בהצגת‬ ‫קוזניקוב‬ ‫זלמנסון‬ ‫וענת‬ ‫מנוס‬ ‫איין‬‫הנפילים‬ ‫מרד‬ ‫של‬ ‫והנבואה‬ ‫ראנד‬, ,‫מורטנסן‬ ‫כריס‬2011( .‫קישור‬(IMDb ‫לרוטשילד‬ ‫הדרך‬‫יניב‬ ,,‫מנוס‬2013. ‫לכתוביות‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫(עברית‬ ‫באנגלית‬.) ‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬,‫קזאן‬ ‫איליה‬ ,1949. (‫קישור‬) ‫הכספים‬ ‫חלפני‬,‫ארה"ב‬ ,‫מורטנסן‬ ‫כריס‬ , 2016( .‫הסרט‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬,‫קישור‬ IMDb) ‫חתונה‬ ‫מבצע‬,‫קוזניקוב‬ ‫זלמנסון‬ ‫ענת‬ , 62,‫ישראל‬ ,'‫דק‬2016( .‫קישור‬) ‫החיים‬ ‫אנו‬‫איטליה‬ ,‫אלסנדריני‬ ‫גופרדו‬ , 1942( .‫קישור‬)
 10. 10. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 10 ‫וסדנאות‬ ‫הדרכות‬ ‫דיבייט‬ ‫ומועדון‬ ‫קורס‬ ‫מועדון‬‫הדיבייט‬‫הליברלי‬‫הוקם‬‫בשנת‬2015‫במטרה‬‫להציע‬‫מסגרת‬‫חוץ‬‫אקדמאית‬‫ל‬‫הכשרה‬‫ותרגול‬‫דיבייט‬‫לכל‬‫המעוניי‬‫ן‬. ‫הדיבייט‬‫מלמד‬‫כישורי‬,‫חשיבה‬‫הגדרה‬,‫והבעה‬‫יכולת‬‫ניתוח‬‫לוגית‬‫וביקורתית‬‫ועמידה‬‫מול‬‫קהל‬–‫כישורים‬‫הנדרשים‬‫בכל‬ ‫תחום‬‫בחיים‬–‫וכל‬‫זאת‬‫בדרך‬,‫מהנה‬,‫חווייתית‬‫עם‬‫קבלת‬‫משוב‬‫מיידי‬‫ואפשרות‬‫לשיפור‬‫היכולות‬‫והביצועים‬‫משבוע‬ .‫לשבוע‬ ‫הפעילות‬‫מותאמת‬‫לתחומי‬‫עניין‬‫מקצועיים‬‫ורלוונטיים‬,‫שונים‬‫ומעניקה‬‫הזדמנות‬‫לדון‬‫ולנתח‬‫לעומקן‬‫סוגיות‬‫מרכזיות‬ ‫בעלות‬‫חשיבות‬‫הנוגעות‬‫לחיים‬‫של‬‫כול‬‫נו‬,‫במסגרת‬‫בעלת‬‫תרבות‬‫דיון‬‫שלא‬‫נגררת‬.‫לפופוליזם‬ ‫מנחי‬,‫המועדון‬‫מוניקה‬‫פורמן‬‫ומאיר‬‫ירום‬,‫אלופי‬‫דיבייט‬‫ברמה‬,‫בינלאומית‬‫מציעים‬‫מגוון‬‫שירותים‬,‫בהם‬‫סדנאות‬ ,‫לארגונים‬‫עבודה‬‫אישית‬‫על‬‫מצגות‬‫ופרזנטציות‬.‫ועוד‬ ‫לאתר‬‫המועדון‬ ‫משפיעה‬ ‫כתיבה‬ ‫קורס‬ ‫סדנת‬‫כתיבה‬‫בת‬5‫מפגשים‬. ‫איך‬‫לכתוב‬‫מאמר‬‫מושך‬‫קהל‬‫לבלוג‬‫או‬‫בפייסבוק‬‫(ההתייחסות‬‫היא‬‫לתוכן‬,‫בלבד‬,‫כמובן‬‫לא‬‫להיבטים‬.)‫הטכניים‬ ‫איך‬‫לנתב‬‫בעולם‬‫של‬,‫טרולים‬‫תגובות‬,‫ארסיות‬:‫וכדומה‬‫מה‬‫שקורה‬‫אחרי‬‫הפרסום‬‫חשוב‬‫כמעט‬‫כמו‬.‫הפרסום‬‫כללי‬ ‫עשה‬‫ואל‬.‫תעשה‬ ‫איך‬‫לכתוב‬‫מאמר‬‫דעה‬‫אפקטיבי‬‫לפרסום‬‫בעיתון‬‫(דורש‬‫שני‬‫מפגשים‬‫לפחות‬‫לתוצאה‬.)‫אפקטיבית‬ ‫איך‬‫לערוך‬‫תחקיר‬‫למאמר‬‫דעה‬–‫מה‬‫עושים‬;‫ואיך‬‫איך‬‫לערוך‬‫מאמר‬‫בצורה‬,‫נכונה‬‫כדי‬‫שהכותב‬‫יהיה‬,‫מרוצה‬ ‫והקהל‬‫ירצה‬‫לקרוא‬.‫אותו‬ ‫מנחה‬‫הסדנה‬,‫אורי‬‫רדלר‬,‫בעל‬‫נ‬‫י‬‫סיון‬‫עשיר‬‫כ‬‫עיתונאי‬‫וכעורך‬‫בהוצאות‬.‫ספרים‬‫בין‬‫השאר‬‫שימש‬‫ככתב‬‫ובעל‬‫טור‬ ‫ב‬-‫הארץ‬,‫עורך‬‫ראשי‬‫וכתב‬‫במגזין‬‫אמנות‬‫דיגיטלית‬‫ו‬‫בבלוגים‬.‫הוציא‬‫לאור‬‫את‬‫הספרים‬‫לאהבה‬‫הקלק‬‫כאן‬,‫הוצאת‬‫להב‬- ‫אריג׳נט‬(2012,)‫ו‬-‫התמוטטות‬-‫על‬‫קריסת‬‫מדינת‬‫הרווחה‬(2012.)
 11. 11. ‫מגן‬ ‫קלמן‬ ,‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬3,‫אביב‬ ‫תל‬)‫מתחם‬WeWork:‫מייל‬ ,)info@AynRand.org.il 11 ‫כ‬ ‫הרצאות‬ ‫משך‬-90,‫דקות‬‫בקש‬ ‫לפי‬ ‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫כולל‬‫ה‬. ‫אפשר‬‫לבחור‬.‫המוצעות‬ ‫ההרצאות‬ ‫מבין‬ ,‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫הרצאה‬ ‫דוקומנטרי‬ ‫סרט‬ ‫הקרנת‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫משך‬–‫לפי‬ ,‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫במשך‬ ‫ודיון‬ ,)‫הסרט‬ ‫לאורך‬ ‫(בהתאם‬ ‫בסרט‬ ‫צפייה‬ ‫של‬ ‫כשעה‬ ‫בקש‬‫ה‬. ‫עמם‬ ‫המפגשים‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫לתאם‬ ‫ויש‬ ‫בחו"ל‬ ‫מהשנה‬ ‫חלק‬ ‫במשך‬ ‫נמצאים‬ ‫מהמרצים‬ ‫חלק‬.‫מראש‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬

×